آمار کل " واردات از" کشور "تايوان" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 تايوان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 11,979,668 451,827,079,809 Rls. 32,503,489 $
2 1391 تايوان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 8,024,400 329,239,962,838 Rls. 24,847,861 $
3 1391 تايوان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 5,962,798 209,389,478,650 Rls. 15,922,237 $
4 1391 تايوان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 7,181,000 177,096,970,408 Rls. 13,781,892 $
5 1391 تايوان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 6,388,000 169,192,985,475 Rls. 10,707,660 $
6 1391 تايوان 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 43,204 161,804,730,643 Rls. 11,427,442 $
7 1391 تايوان 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 2,287,566 152,309,980,367 Rls. 12,419,160 $
8 1391 تايوان 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 5,064,438 129,837,361,300 Rls. 9,560,973 $
9 1391 تايوان 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 4,871,000 114,461,713,131 Rls. 9,022,562 $
10 1391 تايوان 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده ،آتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5تا35ميلمتر 5,986,373 108,712,515,280 Rls. 7,752,464 $
11 1391 تايوان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 3,542,660 98,031,417,089 Rls. 6,011,599 $
12 1391 تايوان 29103000 1كلرو 2، 3 اپواكسي پروپان ( اپي كلر هيدرين) 1,207,500 87,623,837,301 Rls. 4,299,395 $
13 1391 تايوان 29261000 اكريلونيتريل 3,343,767 86,321,679,872 Rls. 7,040,920 $
14 1391 تايوان 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 2,401,130 85,683,320,940 Rls. 5,511,209 $
15 1391 تايوان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 2,449,000 84,092,157,284 Rls. 6,036,888 $
16 1391 تايوان 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 1,926,895 82,078,708,288 Rls. 6,446,402 $
17 1391 تايوان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 898,035 81,150,757,841 Rls. 5,261,083 $
18 1391 تايوان 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 1,185,400 80,716,917,641 Rls. 3,431,160 $
19 1391 تايوان 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 736,028 79,320,215,219 Rls. 5,916,333 $
20 1391 تايوان 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 2,055,777 77,546,316,874 Rls. 6,198,115 $
21 1391 تايوان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 2,053,412 68,658,619,422 Rls. 3,788,896 $
22 1391 تايوان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 61,045 67,775,275,667 Rls. 4,073,002 $
23 1391 تايوان 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 43,766 67,090,706,700 Rls. 4,701,035 $
24 1391 تايوان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 688,402 60,511,154,003 Rls. 3,679,619 $
25 1391 تايوان 39012011 پلي اتيلن گريدلوله به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 2,703,000 59,539,213,702 Rls. 4,856,380 $
26 1391 تايوان 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 1,158,213 59,187,543,022 Rls. 3,991,548 $
27 1391 تايوان 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 46,069 57,129,993,217 Rls. 4,193,739 $
28 1391 تايوان 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 63,608 51,544,095,713 Rls. 3,335,836 $
29 1391 تايوان 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 12,268 51,333,285,191 Rls. 3,833,016 $
30 1391 تايوان 95069110 دستگاه TRAD MILL 721,208 50,866,237,727 Rls. 3,303,202 $
31 1391 تايوان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 281,214 50,432,899,953 Rls. 3,365,918 $
32 1391 تايوان 38123010 آنتي ا کسيدا نها 581,400 47,942,051,665 Rls. 2,670,819 $
33 1391 تايوان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,470,409 46,631,581,496 Rls. 3,254,756 $
34 1391 تايوان 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 1,242,981 46,561,594,216 Rls. 3,366,719 $
35 1391 تايوان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 752,186 44,285,696,895 Rls. 3,253,362 $
36 1391 تايوان 38123030 پايدا رکننده هايUV 679,000 42,813,826,812 Rls. 2,917,494 $
37 1391 تايوان 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 146,194 42,495,926,068 Rls. 2,556,823 $
38 1391 تايوان 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 121,590 41,897,394,937 Rls. 2,371,487 $
39 1391 تايوان 29071100 فنل (هيدروکسي بنزن ) و ا ملاح آن 1,096,000 40,914,740,191 Rls. 1,751,627 $
40 1391 تايوان 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 970,585 35,870,366,386 Rls. 2,468,968 $
41 1391 تايوان 85061090 ساير قوه ها وباطريهاي بابي اکسيد منگنز بجز قوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 845,572 35,640,472,904 Rls. 2,060,318 $
42 1391 تايوان 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 1,619,600 35,603,267,734 Rls. 2,257,168 $
43 1391 تايوان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 824,797 35,509,905,146 Rls. 2,353,408 $
44 1391 تايوان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,235,524 35,429,883,819 Rls. 2,303,475 $
45 1391 تايوان 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 924,377 35,110,739,653 Rls. 2,497,782 $
46 1391 تايوان 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 985,056 34,571,975,226 Rls. 2,648,872 $
47 1391 تايوان 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 484,219 34,529,936,176 Rls. 2,019,221 $
48 1391 تايوان 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 1,198,996 34,272,066,467 Rls. 2,425,273 $
49 1391 تايوان 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 819,357 33,582,813,738 Rls. 2,163,742 $
50 1391 تايوان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 451,238 32,838,066,737 Rls. 1,960,740 $
51 1391 تايوان 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن (غيرا زآنهائيکه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 255,620 31,806,361,000 Rls. 2,594,320 $
52 1391 تايوان 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,150,046 31,730,207,789 Rls. 2,147,081 $
53 1391 تايوان 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 72,684 31,596,625,268 Rls. 1,724,399 $
54 1391 تايوان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 113,621 31,071,069,407 Rls. 1,882,284 $
55 1391 تايوان 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 854,558 29,901,562,934 Rls. 2,433,879 $
56 1391 تايوان 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 1,152,445 29,273,889,343 Rls. 2,387,756 $
57 1391 تايوان 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 543,879 29,090,536,443 Rls. 2,148,241 $
58 1391 تايوان 39199050 رولPVC چسب خورده باچسب پايه حلالي الي مخصوص لنت برق (log roll of adhesive coated)باپهناي بيشتراز 20سانتيمتر 613,817 28,951,216,244 Rls. 1,572,175 $
59 1391 تايوان 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي تا 8 اينچ . 566,907 28,779,322,459 Rls. 1,896,945 $
60 1391 تايوان 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حدا کثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 491,914 27,937,201,686 Rls. 1,631,517 $
61 1391 تايوان 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 106,450 26,526,113,343 Rls. 1,961,554 $
62 1391 تايوان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 17,961 25,034,827,594 Rls. 1,591,597 $
63 1391 تايوان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 342,760 24,547,571,935 Rls. 1,837,864 $
64 1391 تايوان 72191200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 703,796 23,974,561,387 Rls. 1,955,511 $
65 1391 تايوان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 107,274 23,690,539,277 Rls. 1,559,584 $
66 1391 تايوان 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 78,867 22,497,000,300 Rls. 1,287,327 $
67 1391 تايوان 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 816,773 21,691,051,684 Rls. 1,746,960 $
68 1391 تايوان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 1,363,300 21,667,753,578 Rls. 1,564,945 $
69 1391 تايوان 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 55,387 20,968,488,907 Rls. 882,139 $
70 1391 تايوان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 208,291 20,918,439,876 Rls. 1,115,222 $
71 1391 تايوان 29071310 نونيل فنل 532,000 20,539,656,894 Rls. 1,408,299 $
72 1391 تايوان 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 637,384 20,408,582,299 Rls. 1,258,125 $
73 1391 تايوان 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 436,796 20,204,586,549 Rls. 1,176,779 $
74 1391 تايوان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 126,030 20,010,737,521 Rls. 1,505,515 $
75 1391 تايوان 59022010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي استرآغشته شده 242,679 19,533,352,369 Rls. 1,062,825 $
76 1391 تايوان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 417,690 19,531,371,293 Rls. 1,593,097 $
77 1391 تايوان 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 335,752 18,579,334,528 Rls. 1,199,607 $
78 1391 تايوان 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 110,870 18,482,868,000 Rls. 807,071 $
79 1391 تايوان 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 99,565 18,326,404,859 Rls. 1,264,351 $
80 1391 تايوان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 586,878 18,094,360,420 Rls. 1,475,886 $
81 1391 تايوان 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 220,523 17,816,294,337 Rls. 1,441,539 $
82 1391 تايوان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 580,216 17,731,376,220 Rls. 1,201,192 $
83 1391 تايوان 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 40,820 17,257,661,644 Rls. 1,407,640 $
84 1391 تايوان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 61,272 16,870,776,683 Rls. 902,916 $
85 1391 تايوان 73011000 پالپلانش ا زآهن ياا زفولاد. 708,265 16,683,269,000 Rls. 1,081,797 $
86 1391 تايوان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 704,734 16,445,370,888 Rls. 1,115,001 $
87 1391 تايوان 85269100 دستگاههاي کمک ناوبري را ديوئي 3,827 16,300,296,664 Rls. 919,210 $
88 1391 تايوان 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمترا ز600mm 494,710 16,273,789,677 Rls. 1,167,188 $
89 1391 تايوان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ وسطح مقطع غير مدور 321,710 16,192,699,128 Rls. 1,183,441 $
90 1391 تايوان 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 155,429 16,126,385,931 Rls. 1,112,316 $
91 1391 تايوان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 478,095 16,000,061,905 Rls. 1,244,152 $
92 1391 تايوان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 58,329 15,752,846,464 Rls. 1,122,284 $
93 1391 تايوان 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 157,031 15,482,255,869 Rls. 858,315 $
94 1391 تايوان 85176210 دستگاههاي قطع و وصل وتغيير ارتباط تلفني يا تلگرا في 4,263 15,374,298,376 Rls. 1,254,021 $
95 1391 تايوان 85340000 مدا رهاي چاپي 119,150 15,368,597,292 Rls. 952,767 $
96 1391 تايوان 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 14,924 15,249,963,018 Rls. 1,127,341 $
97 1391 تايوان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 247,548 15,158,365,352 Rls. 663,259 $
98 1391 تايوان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 426,500 15,072,634,431 Rls. 1,103,407 $
99 1391 تايوان 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 127,990 14,858,812,326 Rls. 1,211,975 $
100 1391 تايوان 73181290 سايرپيچ ها برا ي چوب ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 738,664 14,831,778,203 Rls. 953,770 $
101 1391 تايوان 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 100,670 14,388,417,818 Rls. 1,107,367 $
102 1391 تايوان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 246,394 13,988,855,822 Rls. 888,371 $
103 1391 تايوان 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 405,000 13,972,852,931 Rls. 703,237 $
104 1391 تايوان 76090000 لوازم و اتصالات لولهکكشي (Fittings) (مثلاً، كوپلينگ، زانويي، مهره و ماسوره (Sleeves) از آلومينيوم. 12,673 13,949,067,414 Rls. 568,671 $
105 1391 تايوان 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 3,500 13,818,218,842 Rls. 1,127,098 $
106 1391 تايوان 71101900 پلاتين به شکل نيمه ساخته. 9 13,610,540,264 Rls. 826,862 $
107 1391 تايوان 32041100 مواد رنگي ديسيرسه (Disperses)و فرآورده هابر اساس اين مواد مذكور در يادداشت 3 اين فصل 250,150 13,450,991,451 Rls. 1,004,204 $
108 1391 تايوان 55062000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 587,919 13,350,946,662 Rls. 1,088,984 $
109 1391 تايوان 39042100 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم نشده , به ا شکال ا بتدا ئي (Nonplasticised) 554,000 13,291,838,320 Rls. 859,575 $
110 1391 تايوان 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 44,780 13,285,462,436 Rls. 642,182 $
111 1391 تايوان 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255ميلي مترباشد 137,174 13,252,265,618 Rls. 1,080,935 $
112 1391 تايوان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 162,369 13,235,774,472 Rls. 753,954 $
113 1391 تايوان 84529000 ا جزا ءوقطعات چرخهاي دوزندگي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 39,040 13,022,548,185 Rls. 747,708 $
114 1391 تايوان 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 18,419 13,012,514,221 Rls. 845,027 $
115 1391 تايوان 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 105,924 12,958,130,397 Rls. 757,481 $
116 1391 تايوان 23099010 فرآورده هاي غذائي برا ي ميگو 815,080 12,844,034,734 Rls. 1,047,637 $
117 1391 تايوان 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارکردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، که درجاي ديگرمذکورنباشد 88,296 12,511,823,704 Rls. 649,925 $
118 1391 تايوان 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي کمترا ز75/4 mm 319,405 12,236,094,214 Rls. 998,050 $
119 1391 تايوان 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 111,426 12,159,108,527 Rls. 893,265 $
120 1391 تايوان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 368,317 12,121,654,611 Rls. 680,227 $
121 1391 تايوان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 250,026 12,003,946,151 Rls. 730,027 $
122 1391 تايوان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 68,671 11,972,867,012 Rls. 635,758 $
123 1391 تايوان 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 17,277 11,544,566,019 Rls. 764,185 $
124 1391 تايوان 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتراز255ميلي مترباشد 134,999 11,518,033,062 Rls. 939,481 $
125 1391 تايوان 73181490 ساير پيچ خودکارا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 377,202 11,359,612,863 Rls. 618,163 $
126 1391 تايوان 29141100 استن 504,000 11,204,463,794 Rls. 818,890 $
127 1391 تايوان 32041310 رنگکهاي نساجي كاتيونيك 59,250 11,138,315,513 Rls. 643,466 $
128 1391 تايوان 72191400 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز3.mm 323,655 11,073,087,561 Rls. 737,745 $
129 1391 تايوان 39206110 ورق دوجدا ره ا ز پلي کربنات ها 168,072 11,016,601,278 Rls. 700,972 $
130 1391 تايوان 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 630,013 10,899,992,333 Rls. 633,988 $
131 1391 تايوان 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 3,775 10,805,914,911 Rls. 859,381 $
132 1391 تايوان 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 222,069 10,712,038,060 Rls. 815,325 $
133 1391 تايوان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 145,847 10,661,044,517 Rls. 857,506 $
134 1391 تايوان 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 13,467 10,621,526,274 Rls. 866,356 $
135 1391 تايوان 29321100 تترا هيدروفوران 216,000 10,530,086,316 Rls. 654,335 $
136 1391 تايوان 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 454,193 10,452,465,514 Rls. 645,934 $
137 1391 تايوان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 252,854 10,345,831,796 Rls. 622,474 $
138 1391 تايوان 29394990 سايرا فدرينها و ا ملاح آنها که درجاي ديگر مذکور نباشد. 10,000 10,336,976,779 Rls. 569,156 $
139 1391 تايوان 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 175,863 9,964,989,404 Rls. 729,899 $
140 1391 تايوان 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 83,604 9,717,830,040 Rls. 570,248 $
141 1391 تايوان 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 7,950 9,656,948,424 Rls. 750,471 $
142 1391 تايوان 44081000 ورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا,وسايرچوبهائيکه به درا زا ا ره شده ,که ضخامت آن ا ز 6mm بيشتر نباشد ,کاج 213,284 9,601,811,804 Rls. 633,659 $
143 1391 تايوان 29212900 سايرپلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها؛ املاح اين محصولات غير مذكور دررديف هاي 29212100و29212200 192,620 9,495,378,913 Rls. 774,501 $
144 1391 تايوان 03035410 بلو مكرل (BlueMackerel) يخ زده به غيراز جگر وتخم ماهي 480,000 9,160,471,350 Rls. 747,184 $
145 1391 تايوان 48184090 سايرحوله هاوتامپون هاي بهدا شتي.پوشک ولاييپوشک برا ي بچه وا شيامشابه همانندغيرمذکور 96,520 9,086,509,647 Rls. 370,712 $
146 1391 تايوان 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 65,346 9,078,360,905 Rls. 546,227 $
147 1391 تايوان 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 8,563 9,044,646,491 Rls. 415,922 $
148 1391 تايوان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 493,000 9,026,495,737 Rls. 736,256 $
149 1391 تايوان 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 81,210 8,879,093,817 Rls. 362,249 $
150 1391 تايوان 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 235,390 8,853,573,088 Rls. 522,422 $
151 1391 تايوان 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 90,276 8,813,750,189 Rls. 718,903 $
152 1391 تايوان 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 36,781 8,443,153,873 Rls. 680,133 $
153 1391 تايوان 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 462,000 8,208,863,383 Rls. 422,754 $
154 1391 تايوان 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 153,057 8,092,406,979 Rls. 369,779 $
155 1391 تايوان 72269200 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطسردنوردشده, باپهناي کمترا ز600mm غيرمذکودرجاي ديگر 197,766 7,991,393,628 Rls. 651,827 $
156 1391 تايوان 84714990 ساير ماشينهاي عرضه شده به شکل سيستم غيرمذکوردرجاي ديگر 4,750 7,972,277,208 Rls. 548,357 $
157 1391 تايوان 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 1,599 7,829,951,770 Rls. 408,886 $
158 1391 تايوان 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 60,500 7,705,200,000 Rls. 628,483 $
159 1391 تايوان 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 52,800 7,699,096,866 Rls. 381,292 $
160 1391 تايوان 85176220 كارت مودم باسيم 13,481 7,689,752,059 Rls. 457,875 $
161 1391 تايوان 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 10,679 7,584,963,440 Rls. 618,676 $
162 1391 تايوان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 46,611 7,530,926,331 Rls. 466,752 $
163 1391 تايوان 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 18,003 7,442,223,107 Rls. 494,005 $
164 1391 تايوان 29183000 اسيدهاي كربوكسيليك با عامل آلدئيد يا ستن ولي بدون عامل اكسيژنه ديگر، انيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آنها و مشتقات آنها 97,800 7,395,914,683 Rls. 406,271 $
165 1391 تايوان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 230,000 7,237,991,158 Rls. 549,631 $
166 1391 تايوان 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) که بايکدست کارميکند. 129,121 7,174,432,593 Rls. 437,041 $
167 1391 تايوان 87089931 ا جزا وقطعات غير مذكور مورداستفاده در سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 50,415 7,150,832,598 Rls. 435,735 $
168 1391 تايوان 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 87,171 7,107,748,331 Rls. 432,277 $
169 1391 تايوان 38231100 اسيد استئاريك 270,500 7,098,799,361 Rls. 436,096 $
170 1391 تايوان 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 88,184 7,059,657,783 Rls. 287,223 $
171 1391 تايوان 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 191,007 7,028,802,786 Rls. 479,421 $
172 1391 تايوان 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 370,931 6,966,752,862 Rls. 458,858 $
173 1391 تايوان 29375000 پروستاگلاندينکها، ترومبوگسانکها و لوكوترينکها، مشتقات و مشابهکهاي ساختاري آنها 3 6,958,758,997 Rls. 363,952 $
174 1391 تايوان 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 160,020 6,955,190,471 Rls. 473,801 $
175 1391 تايوان 39181000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي کلروروينيل به شکل رول يا به شکل چهارگوش 499,719 6,819,058,011 Rls. 556,204 $
176 1391 تايوان 39219030 ورق ا کريليک گلدا رلامينه باپارچه 167,008 6,806,014,640 Rls. 496,947 $
177 1391 تايوان 85099000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي ا لکترومکانيکي خانگي 19,307 6,805,536,464 Rls. 377,150 $
178 1391 تايوان 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 360,995 6,794,618,673 Rls. 364,113 $
179 1391 تايوان 87085031 اجزاء وقطعات محورهاي محرك وغير محرك براي سواري ، سواري كار ، وانت وتراكتور كشاورزي 68,731 6,740,059,794 Rls. 519,790 $
180 1391 تايوان 29211100 مونو، دييا تري متيل آمين کو املاح آنها 48,000 6,725,712,960 Rls. 273,477 $
181 1391 تايوان 39069080 رزينهاي ا لکريليک ا مولسيوني مخصوص رنگ ترا فيک 180,000 6,711,343,431 Rls. 465,058 $
182 1391 تايوان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 1,096 6,634,791,575 Rls. 376,193 $
183 1391 تايوان 90302000 نوسان نمادها (oscilloscopes)ونوسان نگارها (oscillograpds) 7,037 6,600,431,766 Rls. 414,718 $
184 1391 تايوان 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 20,662 6,569,307,503 Rls. 477,449 $
185 1391 تايوان 72191300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3لغايت 75/4 mm. 203,387 6,568,074,427 Rls. 535,732 $
186 1391 تايوان 84439190 ساير اجزاء وقطعات چاپگرها ، ماشين هاي كپي ، فكس غير از كارتريج ليزري 13,599 6,494,031,348 Rls. 439,233 $
187 1391 تايوان 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لکتريکي غيرالکترونيکي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، کيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 224,737 6,396,103,695 Rls. 439,425 $
188 1391 تايوان 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 99,301 6,387,989,963 Rls. 363,464 $
189 1391 تايوان 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 7,101 6,348,112,024 Rls. 263,639 $
190 1391 تايوان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 34,148 6,337,456,206 Rls. 469,788 $
191 1391 تايوان 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 104,830 6,280,398,031 Rls. 415,303 $
192 1391 تايوان 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 7,760 6,247,179,520 Rls. 341,848 $
193 1391 تايوان 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 6,865 6,205,802,581 Rls. 438,822 $
194 1391 تايوان 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 264 6,017,433,948 Rls. 380,366 $
195 1391 تايوان 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 18,917 5,988,804,805 Rls. 339,474 $
196 1391 تايوان 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 98,061 5,980,518,805 Rls. 331,033 $
197 1391 تايوان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 51,094 5,969,981,440 Rls. 481,465 $
198 1391 تايوان 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 148,355 5,967,375,592 Rls. 371,857 $
199 1391 تايوان 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 100,396 5,962,202,398 Rls. 486,313 $
200 1391 تايوان 76069100 صفحه ورق يانوار (باستثناءمربع يامستطيل )از آلومينيوم، غيرممزوج، به ضخامت بيش از 0.2 ميليمتر 52,147 5,815,205,878 Rls. 474,323 $
مجموع کل
6,194,759,571,379 ريال
مجموع کل
425,264,334 دلار