آمار کل " واردات از" کشور "ترکمنستان" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 ترکمنستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 13,862,530 239,693,272,403 Rls. 14,813,101 $
2 1391 ترکمنستان 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 51,725,235 226,794,808,781 Rls. 15,789,129 $
3 1391 ترکمنستان 10011100 دانه گندم سخت 16,699,435 100,307,088,306 Rls. 5,710,682 $
4 1391 ترکمنستان 28012000 يد 28,700 36,369,859,165 Rls. 2,017,813 $
5 1391 ترکمنستان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 120,248 26,771,956,439 Rls. 1,819,587 $
6 1391 ترکمنستان 52051200 ک نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسيکتكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد) 1,025,163 22,830,212,033 Rls. 1,708,198 $
7 1391 ترکمنستان 14042000 لينتر پنبه 2,188,267 16,888,277,199 Rls. 1,035,133 $
8 1391 ترکمنستان 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 4,255,000 13,382,258,096 Rls. 919,406 $
9 1391 ترکمنستان 52051100 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن حداقل 29/714 دسي تكس باشد (نمره آن در سيستم متريك از 14 تجاوز نكند) 96,493 2,053,731,427 Rls. 167,515 $
10 1391 ترکمنستان 15122100 روغن خام پنبه دانه، حتي ماده سمي (گوسيپول Gossypol) آن گرفته شده 180,000 1,596,840,480 Rls. 130,248 $
11 1391 ترکمنستان 15220000 دگراها (Degras)؛ تفالهکهاي حاصل از عمل آوردناجسامچربيامومکهاي حيوانييانباتي. 500,000 1,106,373,284 Rls. 90,243 $
12 1391 ترکمنستان 25030010 گوگرد خام يا تصفيه نشده 736,300 915,253,266 Rls. 74,654 $
13 1391 ترکمنستان 52061200 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسيکتكس بوده ولي كمتر از 56/232 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد) 40,000 855,573,341 Rls. 69,786 $
14 1391 ترکمنستان 38231300 ا سيدهاي چرب تال ا ويل 245,000 626,162,934 Rls. 51,074 $
15 1391 ترکمنستان 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 8,140 142,730,920 Rls. 11,642 $
16 1391 ترکمنستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 12,800 137,542,592 Rls. 5,662 $
17 1391 ترکمنستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,400 102,117,916 Rls. 5,645 $
مجموع کل
690,574,058,582 ريال
مجموع کل
44,419,516 دلار
[1]