آمار کل " واردات از" کشور "ترکيه" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 ترکيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 719,926,044 6,971,837,814,487 Rls. 496,893,085 $
2 1391 ترکيه 10011100 دانه گندم سخت 429,142,073 3,745,929,255,901 Rls. 178,623,530 $
3 1391 ترکيه 10039000 جو باستثناي دانه جو 134,098,612 1,049,329,839,904 Rls. 53,519,186 $
4 1391 ترکيه 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 20,985,635 879,058,313,016 Rls. 54,535,413 $
5 1391 ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 73,282,666 784,088,277,735 Rls. 56,608,936 $
6 1391 ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 67,366,048 723,688,566,629 Rls. 51,661,665 $
7 1391 ترکيه 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 83,162,568 699,259,931,035 Rls. 55,978,889 $
8 1391 ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 14,358,218 685,480,347,514 Rls. 43,291,719 $
9 1391 ترکيه 24032000 توتون و تنباكو براي پيپ يا پيچيدن سيگار حتي به هر نسبت داراي بدل توتون و تنباكو باشد. 4,902,734 651,717,747,181 Rls. 36,312,210 $
10 1391 ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 100,288 563,970,407,666 Rls. 31,380,010 $
11 1391 ترکيه 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 53,965,788 556,572,622,467 Rls. 40,233,922 $
12 1391 ترکيه 98870313 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري, باساخت دا خل 15%ا لي16 %بجز لاستيک 4,768,220 555,513,969,634 Rls. 45,966,030 $
13 1391 ترکيه 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 3,501,239 514,649,233,408 Rls. 32,001,841 $
14 1391 ترکيه 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 9,544,643 511,240,050,743 Rls. 32,911,204 $
15 1391 ترکيه 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 25,517,720 454,287,689,597 Rls. 25,297,385 $
16 1391 ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 38,663,930 439,227,719,961 Rls. 25,888,259 $
17 1391 ترکيه 24022000 سيگار حاوي توتون 2,137,584 413,734,408,302 Rls. 25,638,103 $
18 1391 ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 3,515,490 408,778,628,253 Rls. 28,966,174 $
19 1391 ترکيه 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 1,651,958 406,105,352,090 Rls. 28,183,308 $
20 1391 ترکيه 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 10,263,153 403,497,207,972 Rls. 22,955,832 $
21 1391 ترکيه 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 5,419,176 392,779,105,825 Rls. 26,823,010 $
22 1391 ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 10,432,197 382,378,034,350 Rls. 28,281,948 $
23 1391 ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 5,318,381 368,763,318,765 Rls. 23,185,417 $
24 1391 ترکيه 10051020 دانه ذرت دامي . 35,510,879 358,481,261,838 Rls. 15,466,529 $
25 1391 ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 4,022,667 353,240,225,365 Rls. 18,658,164 $
26 1391 ترکيه 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 23,199,534 350,384,183,175 Rls. 26,218,179 $
27 1391 ترکيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 41,125,405 340,679,059,726 Rls. 27,787,852 $
28 1391 ترکيه 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 3,127,720 334,343,220,861 Rls. 21,245,125 $
29 1391 ترکيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 14,124,318 331,488,154,952 Rls. 17,489,883 $
30 1391 ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 3,866,000 318,989,797,372 Rls. 20,269,786 $
31 1391 ترکيه 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 5,999,902 316,226,779,839 Rls. 20,345,541 $
32 1391 ترکيه 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 29,723,115 278,002,023,127 Rls. 22,675,532 $
33 1391 ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 5,265,333 260,060,698,568 Rls. 18,422,385 $
34 1391 ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 5,001,122 252,841,206,719 Rls. 16,621,229 $
35 1391 ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 3,090,557 239,402,237,337 Rls. 14,613,010 $
36 1391 ترکيه 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 11,715,335 236,872,536,329 Rls. 16,891,072 $
37 1391 ترکيه 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 4,824,190 236,465,776,365 Rls. 14,546,170 $
38 1391 ترکيه 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 20,979,687 229,408,145,239 Rls. 16,377,895 $
39 1391 ترکيه 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 20,885,165 228,441,992,387 Rls. 16,420,667 $
40 1391 ترکيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 20,418,699 226,348,852,638 Rls. 15,470,708 $
41 1391 ترکيه 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 7,482 220,067,586,725 Rls. 17,878,906 $
42 1391 ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 4,536,216 214,673,203,005 Rls. 13,810,920 $
43 1391 ترکيه 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 2,321,550 212,309,308,686 Rls. 17,023,978 $
44 1391 ترکيه 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 13,868 208,219,704,867 Rls. 9,314,868 $
45 1391 ترکيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 9,376,664 207,989,401,724 Rls. 9,713,046 $
46 1391 ترکيه 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 10,838 198,251,427,310 Rls. 9,503,476 $
47 1391 ترکيه 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 4,295,119 197,749,544,131 Rls. 12,013,032 $
48 1391 ترکيه 98870335 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ساخت دا خل59% ا لي 60% بجز لاستيک 1,419,931 194,535,860,943 Rls. 12,189,921 $
49 1391 ترکيه 73221900 ساير را دياتور,باگرم کننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 8,438,628 189,338,717,030 Rls. 13,636,488 $
50 1391 ترکيه 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 306,257 188,644,918,136 Rls. 12,321,924 $
51 1391 ترکيه 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 1,753,522 185,888,015,196 Rls. 15,162,155 $
52 1391 ترکيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 8,836,208 181,683,190,776 Rls. 9,716,354 $
53 1391 ترکيه 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 1,198,502 174,396,898,074 Rls. 11,501,921 $
54 1391 ترکيه 29304000 متيونين 1,772,000 170,637,019,954 Rls. 11,863,057 $
55 1391 ترکيه 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 1,242,150 170,485,027,592 Rls. 11,797,751 $
56 1391 ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 2,000,935 163,297,314,273 Rls. 11,050,813 $
57 1391 ترکيه 29291000 ايزوسياناتکها 2,750,704 160,843,042,869 Rls. 9,636,560 $
58 1391 ترکيه 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 2,931,140 160,280,342,402 Rls. 11,786,902 $
59 1391 ترکيه 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 1,320,318 158,207,079,341 Rls. 9,200,217 $
60 1391 ترکيه 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 6,438,690 153,121,029,645 Rls. 11,665,814 $
61 1391 ترکيه 39219092 نوارجلو پوشك غير اسفنجي وفاقد چسب دولايه متشكل از يك لايه فيلم پلاستيكي از peويك لايه منسوج ازpe 1,752,879 148,350,409,076 Rls. 8,344,285 $
62 1391 ترکيه 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 590,456 147,150,943,408 Rls. 10,952,083 $
63 1391 ترکيه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 1,022,842 146,690,950,590 Rls. 9,134,103 $
64 1391 ترکيه 73221100 را دياتور,باگرم کننده غيربرقي,وا جزا ءوقطعات آن هاا زچدن ,آهن ياازفولاد . 4,207,622 145,853,130,977 Rls. 6,705,650 $
65 1391 ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 4,013,406 145,162,714,122 Rls. 9,885,208 $
66 1391 ترکيه 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 14,844,035 144,808,819,266 Rls. 11,811,486 $
67 1391 ترکيه 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 8,417,369 143,140,997,028 Rls. 9,389,914 $
68 1391 ترکيه 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 78,433 142,842,228,286 Rls. 9,572,107 $
69 1391 ترکيه 54021920 نخ پليکآميد 6/6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 1,910,090 141,325,830,241 Rls. 8,910,239 $
70 1391 ترکيه 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 2,404,341 140,514,253,466 Rls. 8,581,372 $
71 1391 ترکيه 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 657,536 137,897,880,365 Rls. 6,318,279 $
72 1391 ترکيه 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 14,305,852 136,920,980,294 Rls. 10,947,184 $
73 1391 ترکيه 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 1,417,525 136,572,707,862 Rls. 7,139,627 $
74 1391 ترکيه 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 2,776,097 135,677,043,436 Rls. 10,184,105 $
75 1391 ترکيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 717,222 135,548,865,175 Rls. 8,484,050 $
76 1391 ترکيه 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 1,489,745 135,100,525,200 Rls. 7,994,174 $
77 1391 ترکيه 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 3,381,787 132,699,584,839 Rls. 7,354,044 $
78 1391 ترکيه 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربکس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 612,725 126,507,043,920 Rls. 8,387,905 $
79 1391 ترکيه 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 2,290 126,189,135,708 Rls. 8,336,175 $
80 1391 ترکيه 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 863,619 125,333,734,077 Rls. 7,541,628 $
81 1391 ترکيه 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,533,494 124,150,464,404 Rls. 9,760,807 $
82 1391 ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 1,967,123 123,923,831,222 Rls. 9,101,902 $
83 1391 ترکيه 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 7,674,868 119,697,252,479 Rls. 7,646,275 $
84 1391 ترکيه 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 1,038,715 117,238,381,189 Rls. 7,288,172 $
85 1391 ترکيه 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 880,659 116,366,979,249 Rls. 4,773,531 $
86 1391 ترکيه 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 11,593,848 115,822,925,956 Rls. 8,503,640 $
87 1391 ترکيه 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 3,871,167 114,812,780,189 Rls. 8,478,440 $
88 1391 ترکيه 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 116,553 112,713,679,527 Rls. 4,722,665 $
89 1391 ترکيه 29299000 سايرترکيبات داراي ديگرعوامل ازته غير از ايزوسياناتها 712,109 112,115,932,345 Rls. 5,476,472 $
90 1391 ترکيه 58109200 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 1,182,541 111,623,366,466 Rls. 6,958,868 $
91 1391 ترکيه 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 2,416,655 111,517,577,524 Rls. 7,329,282 $
92 1391 ترکيه 28100010 ا سيد بريک 9,312,961 111,151,623,834 Rls. 6,546,731 $
93 1391 ترکيه 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 219,034 110,626,631,753 Rls. 7,789,481 $
94 1391 ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 3,213,487 109,573,583,891 Rls. 8,792,590 $
95 1391 ترکيه 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 2,059 108,435,466,819 Rls. 4,411,652 $
96 1391 ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 1,833,409 106,937,454,607 Rls. 8,201,554 $
97 1391 ترکيه 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 2,011,007 105,299,665,681 Rls. 7,559,580 $
98 1391 ترکيه 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 1,897,963 104,725,996,799 Rls. 6,025,018 $
99 1391 ترکيه 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 13,978,600 103,824,343,812 Rls. 7,211,319 $
100 1391 ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 1,699,589 102,778,513,361 Rls. 6,195,570 $
101 1391 ترکيه 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 1,368,747 102,646,888,199 Rls. 7,084,037 $
102 1391 ترکيه 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 2,043,598 101,630,049,360 Rls. 6,782,834 $
103 1391 ترکيه 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 3,499,974 100,399,251,295 Rls. 4,081,934 $
104 1391 ترکيه 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 4,919,161 99,615,109,916 Rls. 7,104,464 $
105 1391 ترکيه 29261000 اكريلونيتريل 3,742,781 98,811,231,267 Rls. 8,059,644 $
106 1391 ترکيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 1,735,823 98,288,219,068 Rls. 5,397,610 $
107 1391 ترکيه 84414000 ماشين هابرا ي قالب ريزي ا شياءا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا 325,066 98,167,247,324 Rls. 5,788,901 $
108 1391 ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 7,452,377 97,721,591,483 Rls. 6,229,222 $
109 1391 ترکيه 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 1,735,405 97,164,557,185 Rls. 6,076,054 $
110 1391 ترکيه 33051000 شامپوها 3,517,686 96,875,666,857 Rls. 6,066,092 $
111 1391 ترکيه 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 6,216,658 96,807,308,113 Rls. 6,337,572 $
112 1391 ترکيه 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 7,017 95,484,899,111 Rls. 5,366,637 $
113 1391 ترکيه 84269100 ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل ,طراحي شده براي نصب کردن روي وسايط نقليه جاده اي 517,009 95,253,382,136 Rls. 7,414,669 $
114 1391 ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 1,842,123 95,252,251,048 Rls. 7,237,059 $
115 1391 ترکيه 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 1,638,000 92,464,912,469 Rls. 6,349,985 $
116 1391 ترکيه 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 4,490,779 88,242,699,914 Rls. 5,162,600 $
117 1391 ترکيه 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 445,838 86,982,883,841 Rls. 4,884,798 $
118 1391 ترکيه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 840,795 86,652,437,532 Rls. 6,090,550 $
119 1391 ترکيه 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 6,794,955 84,419,930,160 Rls. 6,034,478 $
120 1391 ترکيه 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 3,578 84,394,186,206 Rls. 5,163,086 $
121 1391 ترکيه 21069090 سايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 2,604,573 84,271,133,742 Rls. 5,246,914 $
122 1391 ترکيه 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 103,496 84,251,744,495 Rls. 4,302,226 $
123 1391 ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 1,469,142 82,641,560,373 Rls. 5,641,507 $
124 1391 ترکيه 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 7,278,449 82,037,553,123 Rls. 4,423,362 $
125 1391 ترکيه 84651000 ماشين هائي که ا نوا ع مختلف عمليات ماشين کاري را بدون تعويض ا بزا رهاا نجام ميدهند براي كار روي چوب ،استخوان ،موادپلاستيكي سخت وغيره 269,182 81,797,565,642 Rls. 6,245,167 $
126 1391 ترکيه 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 2,945,811 81,795,545,631 Rls. 6,568,754 $
127 1391 ترکيه 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 1,048,953 81,464,996,515 Rls. 4,899,576 $
128 1391 ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 2,684,590 80,158,264,318 Rls. 5,079,432 $
129 1391 ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 9,500,801 80,155,699,985 Rls. 5,490,762 $
130 1391 ترکيه 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 272,608 80,126,100,987 Rls. 4,923,858 $
131 1391 ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 655,515 78,902,652,654 Rls. 4,780,328 $
132 1391 ترکيه 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 7,246,690 78,065,897,376 Rls. 6,033,033 $
133 1391 ترکيه 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 1,168,216 77,785,213,859 Rls. 4,376,189 $
134 1391 ترکيه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 1,499,897 77,642,834,940 Rls. 5,019,010 $
135 1391 ترکيه 21061010 موا د پروتئيني تکستوره 353,200 76,701,963,390 Rls. 3,916,168 $
136 1391 ترکيه 39191010 نوا رچسب ويژه پوشک کامل (شورتي ) بصورت رول باپهناي حداكثر20سانتيمتر 527,062 76,418,677,100 Rls. 4,654,053 $
137 1391 ترکيه 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 1,150,415 76,342,385,721 Rls. 4,725,639 $
138 1391 ترکيه 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 1,220,727 74,785,552,193 Rls. 4,687,427 $
139 1391 ترکيه 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 206,007 74,108,528,588 Rls. 4,096,251 $
140 1391 ترکيه 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 1,474,606 74,106,799,191 Rls. 5,386,694 $
141 1391 ترکيه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 366,439 74,071,879,717 Rls. 5,062,429 $
142 1391 ترکيه 44119210 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده بطريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 6,032,415 73,361,660,242 Rls. 4,823,558 $
143 1391 ترکيه 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 452,718 73,029,888,304 Rls. 5,185,228 $
144 1391 ترکيه 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 159,269 72,817,353,403 Rls. 3,801,296 $
145 1391 ترکيه 73142000 شبکه،توروپرچين ،ا زمفتول آهني يافولادي,كه بزرگترين قطر مقطع عرضي انها3ميلي متر يابيشتر بوده جوش دا ده شده درتقاطع وحداقل مساحت چشمه هاي انها 100 سانتيمتر مربع 5,155,060 72,794,694,621 Rls. 5,215,307 $
146 1391 ترکيه 72249000 سايرمحصولات نيمه تمام, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 3,040,980 72,788,878,866 Rls. 4,345,344 $
147 1391 ترکيه 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 559,284 72,103,923,699 Rls. 4,947,038 $
148 1391 ترکيه 85171210 گوشي تلفن همراه . 29,201 70,482,202,377 Rls. 5,748,956 $
149 1391 ترکيه 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 37,532 69,197,384,947 Rls. 2,842,783 $
150 1391 ترکيه 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 2,526,697 69,186,423,163 Rls. 4,591,435 $
151 1391 ترکيه 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 7,109,915 68,975,272,760 Rls. 4,490,807 $
152 1391 ترکيه 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 6,028,025 68,934,867,066 Rls. 4,473,007 $
153 1391 ترکيه 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 1,100,634 68,664,598,875 Rls. 4,274,783 $
154 1391 ترکيه 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 223,848 68,619,150,085 Rls. 5,188,474 $
155 1391 ترکيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 3,086,525 68,219,544,830 Rls. 4,278,675 $
156 1391 ترکيه 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 2,131,772 66,123,397,908 Rls. 3,295,903 $
157 1391 ترکيه 72171040 مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پركربن غير ممزوج سركشيده شده با مقطع گرد وبه صورت كلاف در اقطار 2/0 الي 10 ميليمتر ابكاري نشده يا اندود نشده ، حتي صيقل شده 5,253,647 65,224,304,033 Rls. 3,910,946 $
158 1391 ترکيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 814,581 64,991,920,121 Rls. 4,105,824 $
159 1391 ترکيه 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 1,076,192 64,326,458,509 Rls. 3,975,389 $
160 1391 ترکيه 34012030 صابون چيپس 4,220,000 64,069,574,872 Rls. 4,624,758 $
161 1391 ترکيه 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 5,860,265 63,747,550,380 Rls. 4,039,708 $
162 1391 ترکيه 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 2,091,764 63,714,620,973 Rls. 4,172,783 $
163 1391 ترکيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 3,402,501 63,139,659,189 Rls. 4,041,488 $
164 1391 ترکيه 76129010 قوطي ا سپري از آلومينيوم 374,473 62,611,840,777 Rls. 2,996,188 $
165 1391 ترکيه 17026000 ساير فروکتوزها و شربت هاي فروکتوز ,که حاوي بيش از 50% وزني فروکتوز باشد به استثناي قندمعكوس 6,421,380 61,693,185,515 Rls. 5,032,071 $
166 1391 ترکيه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 207,609 60,192,715,972 Rls. 3,284,471 $
167 1391 ترکيه 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 2,379,379 59,984,194,989 Rls. 3,374,485 $
168 1391 ترکيه 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 1,403,771 59,629,342,485 Rls. 3,339,762 $
169 1391 ترکيه 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 1,171,477 59,550,278,567 Rls. 4,245,439 $
170 1391 ترکيه 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 6,368 59,143,498,018 Rls. 2,710,962 $
171 1391 ترکيه 74092900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زبرنج, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر . 543,853 57,477,363,678 Rls. 3,521,205 $
172 1391 ترکيه 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 1,370,664 57,368,242,450 Rls. 4,537,144 $
173 1391 ترکيه 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 5,731 57,361,909,464 Rls. 3,290,296 $
174 1391 ترکيه 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 9,477 57,353,158,194 Rls. 2,413,034 $
175 1391 ترکيه 58109900 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زسايرموا دنسجي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 521,172 56,892,300,644 Rls. 3,272,971 $
176 1391 ترکيه 87059090 ساير وسايل نقليه موتوري بامصارف خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 95,220 56,277,098,867 Rls. 2,783,244 $
177 1391 ترکيه 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 1,455,250 56,035,693,740 Rls. 3,390,015 $
178 1391 ترکيه 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 165,950 55,698,300,381 Rls. 2,471,932 $
179 1391 ترکيه 98870442 با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربکس ، ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 437,253 55,338,601,783 Rls. 3,966,790 $
180 1391 ترکيه 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيک 1,194,987 55,244,736,429 Rls. 2,950,449 $
181 1391 ترکيه 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 1,109,688 55,243,489,769 Rls. 3,296,893 $
182 1391 ترکيه 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 49,485 54,641,528,725 Rls. 2,649,911 $
183 1391 ترکيه 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 1,338,500 53,815,273,874 Rls. 3,112,707 $
184 1391 ترکيه 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 474,343 53,004,892,914 Rls. 3,075,169 $
185 1391 ترکيه 94036010 مبلهاي صنايع دستي ( خراطي ، معرق ، خاتم ؤ منبت و ....) 532,286 50,685,808,379 Rls. 3,967,021 $
186 1391 ترکيه 27131200 کک نفت تکليس شده 4,896,850 50,443,801,266 Rls. 2,057,183 $
187 1391 ترکيه 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 727,975 50,024,775,541 Rls. 2,591,324 $
188 1391 ترکيه 56060000 نخ گيپه, نوا رگيپه, نخ شنيل, نخ گردباف (حلقه دا ر)موسوم به.loop" Wale "Yarn غير از نخ هاي گيپه از موي يال ودم 823,833 49,994,071,061 Rls. 3,063,186 $
189 1391 ترکيه 59022010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي استرآغشته شده 688,959 49,408,511,599 Rls. 3,435,038 $
190 1391 ترکيه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 357,814 49,162,526,991 Rls. 3,826,922 $
191 1391 ترکيه 55095100 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باا لياف غيريکسره مصنوعي,غيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 1,397,612 48,998,355,559 Rls. 3,996,603 $
192 1391 ترکيه 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 19,468,835 48,434,195,907 Rls. 2,651,505 $
193 1391 ترکيه 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 658,072 48,064,419,789 Rls. 3,375,424 $
194 1391 ترکيه 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 196,457 47,988,072,244 Rls. 2,889,700 $
195 1391 ترکيه 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 695,515 47,699,282,475 Rls. 3,069,790 $
196 1391 ترکيه 87085019 محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 259,632 47,361,745,305 Rls. 2,033,966 $
197 1391 ترکيه 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 33,565 47,346,184,563 Rls. 3,528,107 $
198 1391 ترکيه 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 506,075 47,306,408,767 Rls. 3,218,325 $
199 1391 ترکيه 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 489,554 46,939,512,816 Rls. 2,485,876 $
200 1391 ترکيه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 655,640 46,924,148,727 Rls. 3,557,236 $
مجموع کل
43,222,566,904,860 ريال
مجموع کل
2,768,298,916 دلار