آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري عربي سوريه" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 جمهوري عربي سوريه 15091000 روغن زيتون بكر (virgin) 2,505,513 87,100,715,068 Rls. 6,683,187 $
2 1391 جمهوري عربي سوريه 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 5,717,030 63,488,588,333 Rls. 4,168,965 $
3 1391 جمهوري عربي سوريه 52052200 ک نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسيکتكس بوده ولي كمتر از 56/232 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد) 1,291,003 54,214,880,606 Rls. 4,422,095 $
4 1391 جمهوري عربي سوريه 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 1,652,026 15,198,225,743 Rls. 1,239,659 $
5 1391 جمهوري عربي سوريه 78020000 قرا ضه وضايعات سرب 871,840 13,777,873,635 Rls. 927,416 $
6 1391 جمهوري عربي سوريه 84262000 جرثقيلکهاي برجي (Tower cranes) 377,450 12,033,327,545 Rls. 981,511 $
7 1391 جمهوري عربي سوريه 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 149,265 9,593,574,130 Rls. 729,936 $
8 1391 جمهوري عربي سوريه 52052300 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 217,898 8,755,258,520 Rls. 714,132 $
9 1391 جمهوري عربي سوريه 29291000 ايزوسياناتکها 208,289 8,096,036,651 Rls. 545,015 $
10 1391 جمهوري عربي سوريه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 137,321 5,215,898,093 Rls. 425,440 $
11 1391 جمهوري عربي سوريه 62031900 لباس بصورت دست, مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 9,269 4,889,140,489 Rls. 398,788 $
12 1391 جمهوري عربي سوريه 63025900 شستنيهاي سرميزا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده باشد(باستثناءکشباف ياقلاب باف ) 107,089 3,419,590,732 Rls. 261,591 $
13 1391 جمهوري عربي سوريه 32121000 ورقهکهاي داغکزني 98,464 3,405,623,269 Rls. 261,392 $
14 1391 جمهوري عربي سوريه 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 77,332 2,397,424,390 Rls. 195,548 $
15 1391 جمهوري عربي سوريه 87054000 کاميونهاي بتون ساز (بتونير) 38,200 1,960,407,000 Rls. 159,903 $
16 1391 جمهوري عربي سوريه 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 75,786 1,883,633,529 Rls. 153,641 $
17 1391 جمهوري عربي سوريه 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 19,890 1,703,206,321 Rls. 69,354 $
18 1391 جمهوري عربي سوريه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 62,088 1,543,184,453 Rls. 118,995 $
19 1391 جمهوري عربي سوريه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 54,934 1,487,606,432 Rls. 93,923 $
20 1391 جمهوري عربي سوريه 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 70,620 1,474,748,827 Rls. 120,289 $
21 1391 جمهوري عربي سوريه 70181020 سايرمنجوقهاي شيشه اي 57,683 1,364,989,807 Rls. 104,741 $
22 1391 جمهوري عربي سوريه 84679200 ا جزا ءوقطعات ا بزا رهاي پنوماتيک 6,807 1,071,981,897 Rls. 87,437 $
23 1391 جمهوري عربي سوريه 94036010 مبلهاي صنايع دستي ( خراطي ، معرق ، خاتم ؤ منبت و ....) 18,392 1,013,909,764 Rls. 82,701 $
24 1391 جمهوري عربي سوريه 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 17,908 967,160,442 Rls. 78,887 $
25 1391 جمهوري عربي سوريه 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 40,032 918,861,400 Rls. 74,948 $
26 1391 جمهوري عربي سوريه 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 42,644 893,232,340 Rls. 72,857 $
27 1391 جمهوري عربي سوريه 96140000 پيپکهاي استعمال دخانيات (Smoking pipes) (شامل حقهکها (Bowls) پيپ و چوبکهاي سيگار يا سيگارت و قطعات مربوطه. 37,699 884,360,532 Rls. 69,339 $
28 1391 جمهوري عربي سوريه 76069291 ک کک كويل آلومينيومي 274/0 و 295 ميليکمتر و عرض 20/1683 و 1742 ميليکمتربراي توليد بدنه قوطي دوتكه 22,325 877,255,397 Rls. 71,554 $
29 1391 جمهوري عربي سوريه 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 3,177 788,006,533 Rls. 34,670 $
30 1391 جمهوري عربي سوريه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 35,059 773,521,315 Rls. 63,093 $
31 1391 جمهوري عربي سوريه 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 18,823 756,611,044 Rls. 46,025 $
32 1391 جمهوري عربي سوريه 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 19,114 724,646,539 Rls. 59,107 $
33 1391 جمهوري عربي سوريه 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 28,304 618,314,011 Rls. 50,433 $
34 1391 جمهوري عربي سوريه 15099000 روغن زيتون و ا جزا ء آن (باستثناي بکر) 31,200 572,629,200 Rls. 46,707 $
35 1391 جمهوري عربي سوريه 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 2,957 538,181,981 Rls. 31,962 $
36 1391 جمهوري عربي سوريه 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 19,890 465,634,248 Rls. 37,980 $
37 1391 جمهوري عربي سوريه 54012000 نخ دوخت ا زرشته هاي مصنوعي. 11,565 431,683,806 Rls. 21,691 $
38 1391 جمهوري عربي سوريه 58062000 پارچه هاي تاروپودباف, کم عرض, با5درصديابيشترنخ کشش پذير,يانخ کائوچوئي. 3,824 334,238,768 Rls. 13,691 $
39 1391 جمهوري عربي سوريه 62069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 1,110 325,910,706 Rls. 26,583 $
40 1391 جمهوري عربي سوريه 40081190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي ا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 17,480 295,711,200 Rls. 24,120 $
41 1391 جمهوري عربي سوريه 90268010 فلومترديوا ري توا م شده بامرطوب کننده ا کسيژن برا ي مصارف پزشکي(تنفس مصنوعي) 400 294,827,231 Rls. 24,048 $
42 1391 جمهوري عربي سوريه 64042000 ساير کفش هاباتخت ا زچرم طبيعي يا از چرم دوباره ساخته شده ورويه نسجي. 2,760 285,065,596 Rls. 23,252 $
43 1391 جمهوري عربي سوريه 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 7,510 276,827,719 Rls. 22,580 $
44 1391 جمهوري عربي سوريه 70181010 منجوقهاي شيشه ا ي ترا ش خورده وبه صورت مکانيکي پوليش شده 6,493 276,103,622 Rls. 11,283 $
45 1391 جمهوري عربي سوريه 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 10,510 257,171,018 Rls. 20,976 $
46 1391 جمهوري عربي سوريه 15220000 دگراها (Degras)؛ تفالهکهاي حاصل از عمل آوردناجسامچربيامومکهاي حيوانييانباتي. 15,640 240,522,242 Rls. 19,618 $
47 1391 جمهوري عربي سوريه 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 4,610 209,462,100 Rls. 17,085 $
48 1391 جمهوري عربي سوريه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 9,000 204,533,580 Rls. 16,683 $
49 1391 جمهوري عربي سوريه 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 1,175 189,617,010 Rls. 15,466 $
50 1391 جمهوري عربي سوريه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 8,826 185,893,614 Rls. 15,163 $
51 1391 جمهوري عربي سوريه 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 458 143,259,033 Rls. 11,685 $
52 1391 جمهوري عربي سوريه 15180000 چربيهاوروغن هاي حيوا ني يانباتي...تغييريافته شيميائي غيرمذکوريادرجاي ديگر 40,000 137,998,560 Rls. 11,256 $
53 1391 جمهوري عربي سوريه 49090000 كارت پستال چاپ شده يا مصور، كارتکهاي چاپ شده با مضمون تهنيت، پيغام يا اطلاعيهکهاي شخصي، حتي مصور، با يا بدون پاكت و تزئينات يا ملحقات. 2,590 134,277,527 Rls. 10,952 $
54 1391 جمهوري عربي سوريه 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 3,636 130,819,328 Rls. 9,140 $
55 1391 جمهوري عربي سوريه 61044900 پيراهن بلند، کشباف ياقلاب باف، ا زسايرموا د نسجي زنانه يادخترانه 160 101,848,846 Rls. 8,307 $
56 1391 جمهوري عربي سوريه 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 2,540 62,397,051 Rls. 5,089 $
57 1391 جمهوري عربي سوريه 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 1,670 61,564,462 Rls. 5,022 $
58 1391 جمهوري عربي سوريه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 1,177 57,222,782 Rls. 4,667 $
59 1391 جمهوري عربي سوريه 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 180 56,025,147 Rls. 4,570 $
60 1391 جمهوري عربي سوريه 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 1,207 53,506,596 Rls. 2,203 $
61 1391 جمهوري عربي سوريه 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 1,014 48,730,741 Rls. 3,975 $
62 1391 جمهوري عربي سوريه 54082300 پارچه هاي تارپودباف, ا زنخهاي برنگهاي گوناگون, دا را ي 85% يابيشتررشته ها يا اشكال همانند مصنوعي 865 46,804,599 Rls. 3,818 $
63 1391 جمهوري عربي سوريه 92060000 آلات موسيقي ضربي(مثلا طبل ودهل, کسيلوفون, سنج, قاشقک, مارا کاس ) 874 45,698,506 Rls. 3,727 $
64 1391 جمهوري عربي سوريه 84532000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن کفش ،غيراز چرخهاي دوزندگي 515 43,124,550 Rls. 3,518 $
65 1391 جمهوري عربي سوريه 85176210 دستگاههاي قطع و وصل وتغيير ارتباط تلفني يا تلگرا في 92 38,827,426 Rls. 3,167 $
66 1391 جمهوري عربي سوريه 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 430 36,346,000 Rls. 2,965 $
67 1391 جمهوري عربي سوريه 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 18 36,199,979 Rls. 2,953 $
68 1391 جمهوري عربي سوريه 73072200 زا نوئي,مهره, ماسوره حديده شده , ا زفولادزنگ نزن. 200 30,187,185 Rls. 2,462 $
69 1391 جمهوري عربي سوريه 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 1,237 28,203,456 Rls. 2,300 $
70 1391 جمهوري عربي سوريه 63022900 شستنيهاي رختخوا ب, چاپ شده ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 495 25,874,730 Rls. 2,111 $
71 1391 جمهوري عربي سوريه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 185 22,511,015 Rls. 1,836 $
72 1391 جمهوري عربي سوريه 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 1,100 21,857,745 Rls. 1,783 $
73 1391 جمهوري عربي سوريه 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 423 20,326,051 Rls. 1,658 $
74 1391 جمهوري عربي سوريه 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 60 16,982,600 Rls. 1,385 $
75 1391 جمهوري عربي سوريه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 20 12,900,401 Rls. 1,052 $
76 1391 جمهوري عربي سوريه 84716010 صفحه کليد(keyboard) 100 10,434,820 Rls. 851 $
77 1391 جمهوري عربي سوريه 84733010 جعبه کامپيوتر(case)باويا بدون منبع تغذيه 304 9,323,049 Rls. 760 $
78 1391 جمهوري عربي سوريه 85059010 سرهاي الكترومغناطيسي 90 9,290,260 Rls. 758 $
79 1391 جمهوري عربي سوريه 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 40 9,169,525 Rls. 748 $
80 1391 جمهوري عربي سوريه 52041900 نخ ا زپنبه برا ي دوخت, دا را ي کمترا ز85 درصدپنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي. 63 8,108,814 Rls. 330 $
81 1391 جمهوري عربي سوريه 84715010 جعبه کامپيوترشخصي(PC)شامل کليه واحدها و متفرعات داخلي از جمله درا يوها ،بردها ،حافظه وهاردو.... 13 2,140,880 Rls. 175 $
مجموع کل
320,137,770,090 ريال
مجموع کل
24,070,684 دلار
[1]