آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري چک" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 جمهوري چک 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 10,920,288 174,896,600,971 Rls. 17,489,660 $
2 1391 جمهوري چک 25070010 کائولن 14,300,000 55,569,843,270 Rls. 3,220,611 $
3 1391 جمهوري چک 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 93,529 37,872,214,911 Rls. 1,798,746 $
4 1391 جمهوري چک 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 304,371 19,587,301,467 Rls. 1,376,719 $
5 1391 جمهوري چک 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 246,121 17,959,362,232 Rls. 1,647,878 $
6 1391 جمهوري چک 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 21,366 17,441,301,416 Rls. 1,422,618 $
7 1391 جمهوري چک 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 18,305 15,387,065,005 Rls. 1,252,294 $
8 1391 جمهوري چک 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 294,828 14,540,630,000 Rls. 1,236,620 $
9 1391 جمهوري چک 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 439,979 13,915,216,512 Rls. 1,135,010 $
10 1391 جمهوري چک 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 2,423 12,142,643,293 Rls. 834,867 $
11 1391 جمهوري چک 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 336,257 11,130,940,267 Rls. 806,763 $
12 1391 جمهوري چک 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 310,728 10,671,085,665 Rls. 637,292 $
13 1391 جمهوري چک 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 238 6,978,177,479 Rls. 356,156 $
14 1391 جمهوري چک 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 132,800 6,564,459,410 Rls. 266,968 $
15 1391 جمهوري چک 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 26,701 5,939,444,462 Rls. 242,772 $
16 1391 جمهوري چک 84821000 بلبرينگ. 47,226 5,438,578,660 Rls. 409,911 $
17 1391 جمهوري چک 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 3,611 5,307,816,667 Rls. 432,938 $
18 1391 جمهوري چک 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,420 5,196,844,315 Rls. 311,781 $
19 1391 جمهوري چک 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 53,200 4,605,194,981 Rls. 375,628 $
20 1391 جمهوري چک 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 185,520 4,489,206,103 Rls. 366,167 $
21 1391 جمهوري چک 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 74,261 4,273,879,611 Rls. 305,492 $
22 1391 جمهوري چک 90121000 ميکروسکوپها,غيرا ز ميکروسکوپهاي ا پتيکي ,ديفرا کتوگرا فها 1,260 4,256,001,541 Rls. 347,145 $
23 1391 جمهوري چک 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 6,750 4,165,066,864 Rls. 339,728 $
24 1391 جمهوري چک 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 8,814 4,157,649,130 Rls. 256,552 $
25 1391 جمهوري چک 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 3,487 4,138,890,000 Rls. 337,593 $
26 1391 جمهوري چک 37021000 فيلم عکاسي بصورت رول، براي اشعه ايکس عکسبرداري نشده، حساس شده 19,253 3,842,312,951 Rls. 250,976 $
27 1391 جمهوري چک 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 112,440 3,812,065,137 Rls. 310,935 $
28 1391 جمهوري چک 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 76,609 3,753,609,208 Rls. 242,996 $
29 1391 جمهوري چک 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 122,104 3,499,813,695 Rls. 243,930 $
30 1391 جمهوري چک 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي 6,870 3,404,264,710 Rls. 277,672 $
31 1391 جمهوري چک 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 9,320 3,340,986,743 Rls. 272,511 $
32 1391 جمهوري چک 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 1,751 2,968,870,000 Rls. 242,159 $
33 1391 جمهوري چک 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 404 2,874,122,928 Rls. 176,320 $
34 1391 جمهوري چک 70139910 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور دررديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئيناتن داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7011نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 15,472 2,766,123,756 Rls. 216,866 $
35 1391 جمهوري چک 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 5,360 2,754,512,675 Rls. 224,675 $
36 1391 جمهوري چک 29396900 سايرآلکالوئيدهاي زنگ چاودار؛ مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات غير از 29396100 لغايت 29396300 3 2,588,174,806 Rls. 105,549 $
37 1391 جمهوري چک 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,498 2,566,381,650 Rls. 209,330 $
38 1391 جمهوري چک 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,800 2,526,008,996 Rls. 103,182 $
39 1391 جمهوري چک 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 2,325 2,386,373,307 Rls. 194,647 $
40 1391 جمهوري چک 29375000 پروستاگلاندينکها، ترومبوگسانکها و لوكوترينکها، مشتقات و مشابهکهاي ساختاري آنها 1,268 2,358,508,069 Rls. 192,374 $
41 1391 جمهوري چک 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 375 2,208,898,775 Rls. 180,171 $
42 1391 جمهوري چک 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 280 1,980,131,802 Rls. 80,647 $
43 1391 جمهوري چک 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 2,881 1,700,400,000 Rls. 69,140 $
44 1391 جمهوري چک 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,031 1,662,888,369 Rls. 114,213 $
45 1391 جمهوري چک 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 17,842 1,650,814,573 Rls. 67,109 $
46 1391 جمهوري چک 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 6,552 1,608,729,588 Rls. 72,487 $
47 1391 جمهوري چک 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 35,444 1,495,809,253 Rls. 122,007 $
48 1391 جمهوري چک 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,882 1,444,981,975 Rls. 117,862 $
49 1391 جمهوري چک 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 650 1,432,291,667 Rls. 116,826 $
50 1391 جمهوري چک 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,275 1,352,835,037 Rls. 110,345 $
51 1391 جمهوري چک 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 150 1,344,990,521 Rls. 60,372 $
52 1391 جمهوري چک 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 1,940 1,306,207,028 Rls. 106,542 $
53 1391 جمهوري چک 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 300 1,295,847,258 Rls. 105,697 $
54 1391 جمهوري چک 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 9,400 1,254,694,900 Rls. 102,341 $
55 1391 جمهوري چک 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 450 1,235,994,175 Rls. 100,815 $
56 1391 جمهوري چک 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 47,163 1,172,397,744 Rls. 95,628 $
57 1391 جمهوري چک 70179090 سايرشيشه آلات برا ي آزمايشگاه بهدا شت يا دا روخانه حتي مدرج يا کاليبرشده غيرمذکوردرجاي ديگر 7,095 1,163,066,228 Rls. 94,867 $
58 1391 جمهوري چک 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 570 1,126,279,601 Rls. 78,290 $
59 1391 جمهوري چک 30023010 واكسن نيوکاسل ( لاسوتا-ب 1 -روغني) براي دامپزشكي 239 1,111,811,963 Rls. 45,266 $
60 1391 جمهوري چک 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 420 1,106,511,379 Rls. 90,254 $
61 1391 جمهوري چک 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,800 1,091,357,818 Rls. 89,018 $
62 1391 جمهوري چک 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 20,593 1,075,638,456 Rls. 87,736 $
63 1391 جمهوري چک 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 8,100 1,030,613,157 Rls. 84,063 $
64 1391 جمهوري چک 82031000 سوهان, چوب ساب وا بزا رهاي همانند. 7,403 1,016,419,582 Rls. 41,320 $
65 1391 جمهوري چک 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 4,380 974,719,448 Rls. 51,237 $
66 1391 جمهوري چک 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 9,100 974,505,316 Rls. 39,625 $
67 1391 جمهوري چک 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 14,399 971,591,589 Rls. 39,597 $
68 1391 جمهوري چک 28230000 ا کسيدهاي تيتان 20,000 911,797,162 Rls. 74,372 $
69 1391 جمهوري چک 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 11,293 899,819,529 Rls. 73,395 $
70 1391 جمهوري چک 21069080 کمكمل غذايي، 1,331 882,154,838 Rls. 71,954 $
71 1391 جمهوري چک 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 6,425 875,812,460 Rls. 71,437 $
72 1391 جمهوري چک 70172090 سايرشيشه آلات برا يآزمايشگاه بهدا شت غير مدرج از شيشه ضريب ا نبساط خطي 0.000005 هركلوين غيرمذکوردرجاي ديگر 35,674 818,400,000 Rls. 49,209 $
73 1391 جمهوري چک 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 1,280 776,790,805 Rls. 31,626 $
74 1391 جمهوري چک 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 12,000 775,578,008 Rls. 63,261 $
75 1391 جمهوري چک 82023100 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگردبر)دا را ي قسمت عامل ا زفولاد. 3,741 721,594,793 Rls. 46,943 $
76 1391 جمهوري چک 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 90 721,073,000 Rls. 58,815 $
77 1391 جمهوري چک 29332100 هيدآنتوئين و مشتقات آن 320 701,630,915 Rls. 57,229 $
78 1391 جمهوري چک 39181000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي کلروروينيل به شکل رول يا به شکل چهارگوش 14,488 670,160,702 Rls. 27,250 $
79 1391 جمهوري چک 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 20,410 640,273,135 Rls. 52,225 $
80 1391 جمهوري چک 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 1,066 632,739,814 Rls. 25,737 $
81 1391 جمهوري چک 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 102 615,979,778 Rls. 56,605 $
82 1391 جمهوري چک 85043110 ترا نسفورماتورجريان به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتورهاي دي الکتريک 270 613,752,544 Rls. 24,989 $
83 1391 جمهوري چک 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 1,800 602,873,370 Rls. 24,522 $
84 1391 جمهوري چک 73141200 تور بي سروته انتهاي تاروپودباف ا زفولادزنگ نزن برا ي ماشين آلات. 2,170 591,939,176 Rls. 48,282 $
85 1391 جمهوري چک 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 7,614 588,303,423 Rls. 47,986 $
86 1391 جمهوري چک 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تكيه گاههاي وهمانندا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 35,750 530,993,362 Rls. 43,311 $
87 1391 جمهوري چک 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 5,906 451,983,715 Rls. 18,380 $
88 1391 جمهوري چک 59090000 لوله برا ي تلمبه ولوله هاي همانندا زموا دنسجي,بايابدون پوشش دا خلي,حتي مسلح يادا را ي ملحقات ا زمواد ديگر 924 421,251,319 Rls. 17,128 $
89 1391 جمهوري چک 30051040 چسب ضد حساسيت 4,300 390,771,541 Rls. 31,874 $
90 1391 جمهوري چک 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 350 384,013,799 Rls. 31,322 $
91 1391 جمهوري چک 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 283 369,220,355 Rls. 15,033 $
92 1391 جمهوري چک 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 4,764 363,914,166 Rls. 29,683 $
93 1391 جمهوري چک 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه درجاي ديگرمذکورنباشد 6,285 349,105,129 Rls. 14,192 $
94 1391 جمهوري چک 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 14,000 344,996,316 Rls. 28,140 $
95 1391 جمهوري چک 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 35 342,164,589 Rls. 27,909 $
96 1391 جمهوري چک 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 518 336,143,460 Rls. 16,650 $
97 1391 جمهوري چک 85044050 کنترل دور موتورInverter 45 319,714,405 Rls. 13,000 $
98 1391 جمهوري چک 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 28 312,262,436 Rls. 25,470 $
99 1391 جمهوري چک 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 3,180 299,720,904 Rls. 24,447 $
100 1391 جمهوري چک 72282000 ميله هاا زفولادسيليکومنگنز غيرازرديف 72272000 35,000 283,745,000 Rls. 23,144 $
101 1391 جمهوري چک 84592100 ماشينهاي سوراخ کردن بابردا شتن فلز,باکنترل شماره اي 10,680 263,182,671 Rls. 21,467 $
102 1391 جمهوري چک 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 1,479 258,829,969 Rls. 21,112 $
103 1391 جمهوري چک 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 38 258,736,948 Rls. 21,104 $
104 1391 جمهوري چک 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 386 257,719,986 Rls. 21,021 $
105 1391 جمهوري چک 40082900 ميله , ترکه يا پروفيله ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده ا ز کائوچوي غيرا سفنجي 1,570 253,918,896 Rls. 10,324 $
106 1391 جمهوري چک 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 2,920 221,155,518 Rls. 18,039 $
107 1391 جمهوري چک 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 771 201,471,574 Rls. 11,274 $
108 1391 جمهوري چک 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 10,600 201,449,827 Rls. 16,431 $
109 1391 جمهوري چک 70189020 اشياءكوچك شيشه اي كار شده جهت ايمني جاده ها غير مذكور درجاي ديگر 500 191,402,622 Rls. 15,612 $
110 1391 جمهوري چک 69032010 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي کمترا ز45%وزني آلومين(Al2O3) باشد 2,956 176,727,190 Rls. 14,415 $
111 1391 جمهوري چک 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 422 172,852,677 Rls. 7,030 $
112 1391 جمهوري چک 85443010 مجموعه هاي سيم برا ي شمع هاي جرقه زن 2,051 172,154,800 Rls. 14,042 $
113 1391 جمهوري چک 85331010 مقاومتهاي ا لکتريکي پايه دار کربن فيلم درا ندا زه هاي 0.5 ، 0.25 ، 0.17 ،0.125 وات ا زظرفيت 0.5 الي 2 مگا اهم 165 168,447,456 Rls. 6,858 $
114 1391 جمهوري چک 85141090 کوره ها وفرهاکه بامقاومت ا لکتريکي گرم مي شوندبجزکوره دندا نسازي 455 160,501,594 Rls. 13,091 $
115 1391 جمهوري چک 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 14,300 157,771,321 Rls. 12,869 $
116 1391 جمهوري چک 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 76 157,323,840 Rls. 12,832 $
117 1391 جمهوري چک 37079010 دا روهاي آماده جهت ظهوروثبوت فيلم وکاغذهاي حساس رنگي سياه وسفيدبرا ي عکاسي (کيت وفله )راديو لوژي ،ليتوگرافي ونقشه برداري 6,459 156,198,266 Rls. 12,740 $
118 1391 جمهوري چک 69029010 قطعات چيد مان وا گن هاي کوره ها مانند ساگار,پايه, صفحه, ساپورت 2,487 152,265,814 Rls. 12,420 $
119 1391 جمهوري چک 73239910 سايرا جزا وقطعات ا شياء سرميزوا شپزخانه ازآهن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 7,620 150,880,743 Rls. 12,307 $
120 1391 جمهوري چک 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 6,834 146,172,065 Rls. 11,923 $
121 1391 جمهوري چک 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 3,820 144,528,849 Rls. 11,789 $
122 1391 جمهوري چک 82053000 رنده, ا سکنه, مغاروا بزا رهاي برنده همانندبرا ي کارروي چوب. 1,412 143,033,781 Rls. 11,667 $
123 1391 جمهوري چک 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 60 136,267,277 Rls. 11,115 $
124 1391 جمهوري چک 63072000 کمربندنجات وجليقه نجات. 1,380 134,424,761 Rls. 10,965 $
125 1391 جمهوري چک 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 3,024 133,101,057 Rls. 10,857 $
126 1391 جمهوري چک 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 100 131,306,418 Rls. 6,871 $
127 1391 جمهوري چک 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 90 124,561,207 Rls. 5,127 $
128 1391 جمهوري چک 59021010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي آميد 6آغشته شده 619 116,633,676 Rls. 4,753 $
129 1391 جمهوري چک 84501200 ماشين هاي رختشوئي مجهزشده باخشک کن گريزا زمرکز,باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 1,950 107,343,166 Rls. 8,756 $
130 1391 جمهوري چک 85164000 ا توي برقي 750 103,108,800 Rls. 8,410 $
131 1391 جمهوري چک 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 100 84,250,870 Rls. 6,872 $
132 1391 جمهوري چک 90172000 آلات رسامي ,خط کشي يامحاسبه رياضي غير از ميز وماشين ترسيم . 640 82,913,372 Rls. 6,763 $
133 1391 جمهوري چک 84483300 ميله (spindle)وپره ميله (spindle flyer),رينگ ريسندگي وشيطانک رينگ 92 81,100,364 Rls. 3,304 $
134 1391 جمهوري چک 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 470 80,016,740 Rls. 6,527 $
135 1391 جمهوري چک 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 24 79,232,702 Rls. 3,222 $
136 1391 جمهوري چک 90261010 فلومتر 656 74,869,274 Rls. 6,107 $
137 1391 جمهوري چک 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 11 73,659,401 Rls. 3,002 $
138 1391 جمهوري چک 90281000 کنتورگاز 118 72,782,761 Rls. 4,817 $
139 1391 جمهوري چک 40115000 تايربادي نو ا ز کائوچو برا ي دوچرخه 80 72,464,479 Rls. 5,911 $
140 1391 جمهوري چک 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 49 71,340,998 Rls. 2,901 $
141 1391 جمهوري چک 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 22 70,697,186 Rls. 2,876 $
142 1391 جمهوري چک 90031990 دوره و قاب برا ي عينک ،براي محافظ چشم وهمانند،ا ز موا د غير پلاستيکي بغير از انواع نيم ساخته(BLANK ) 271 70,102,006 Rls. 2,854 $
143 1391 جمهوري چک 96099000 مدا دشمعي,ذغال رسامي,گچ برا ي نوشتن يارساميوگچ خياطي. 640 69,981,692 Rls. 5,708 $
144 1391 جمهوري چک 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 432 68,383,321 Rls. 5,578 $
145 1391 جمهوري چک 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 3,210 65,327,533 Rls. 5,329 $
146 1391 جمهوري چک 27101920 روغن صنعتي 400 63,582,735 Rls. 5,843 $
147 1391 جمهوري چک 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 87 61,176,148 Rls. 2,845 $
148 1391 جمهوري چک 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 180 57,272,537 Rls. 4,671 $
149 1391 جمهوري چک 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 950 52,455,620 Rls. 4,279 $
150 1391 جمهوري چک 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 630 47,561,643 Rls. 3,879 $
151 1391 جمهوري چک 84483200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 5 46,861,547 Rls. 1,905 $
152 1391 جمهوري چک 61044200 پيرا هن بلند,کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه, زنانه يادخترا نه 125 42,080,696 Rls. 3,432 $
153 1391 جمهوري چک 82082000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي چوب. 306 40,470,001 Rls. 3,301 $
154 1391 جمهوري چک 85394900 لامپهاي ماورا ء بنفش يا مادون قرمز 8 39,212,295 Rls. 1,596 $
155 1391 جمهوري چک 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 50 38,737,353 Rls. 3,160 $
156 1391 جمهوري چک 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 981 36,630,755 Rls. 2,988 $
157 1391 جمهوري چک 04022190 شيروخامه بدون ا فزودن قندياموا دشيرين کننده باميزا ن چربي بيش ا ز 5/1% غيرمذکوردرجاي ديگر 928 36,591,968 Rls. 2,985 $
158 1391 جمهوري چک 85365040 کليد فشاري (push buttom switch ) 7 36,226,937 Rls. 1,475 $
159 1391 جمهوري چک 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 600 34,910,513 Rls. 1,419 $
160 1391 جمهوري چک 84689000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري 47 30,502,644 Rls. 2,488 $
161 1391 جمهوري چک 85362020 کليدهاي مينياتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 29 30,328,757 Rls. 2,474 $
162 1391 جمهوري چک 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 410 28,338,990 Rls. 2,312 $
163 1391 جمهوري چک 40169200 مدا د پاک کن ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 650 27,856,030 Rls. 2,272 $
164 1391 جمهوري چک 59022010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي استرآغشته شده 126 27,744,093 Rls. 2,263 $
165 1391 جمهوري چک 85340000 مدا رهاي چاپي 21 27,028,982 Rls. 2,205 $
166 1391 جمهوري چک 92021000 آلات موسيقي يا زهي که باآرشه نوا خته ميشوند 48 24,274,800 Rls. 1,980 $
167 1391 جمهوري چک 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 260 22,620,459 Rls. 1,845 $
168 1391 جمهوري چک 90041000 عينک آفتابي 110 19,541,582 Rls. 1,594 $
169 1391 جمهوري چک 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 15 19,089,975 Rls. 1,557 $
170 1391 جمهوري چک 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 20 17,666,999 Rls. 720 $
171 1391 جمهوري چک 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 650 17,101,463 Rls. 1,395 $
172 1391 جمهوري چک 90158010 الات ودستگاههاي لرزه نگاري 20 16,658,679 Rls. 1,359 $
173 1391 جمهوري چک 85051100 آهن رباهاي دا ئم وا شيائي که به منظورآهن رباي دا ئم شدن در نظرگرفته شده ا ند,ا زفلز 630 15,712,539 Rls. 1,282 $
174 1391 جمهوري چک 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 195 12,577,786 Rls. 1,026 $
175 1391 جمهوري چک 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 88 12,161,971 Rls. 992 $
176 1391 جمهوري چک 85469010 مقره هاي عايق برق ازپلاستيك 52 11,752,011 Rls. 959 $
177 1391 جمهوري چک 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 9 11,632,459 Rls. 474 $
178 1391 جمهوري چک 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 50 10,096,682 Rls. 824 $
179 1391 جمهوري چک 09011190 قهوه بوندا ده کافئين نگرفته بجز رديفهاي 09011110 و 0901120 674 9,761,317 Rls. 796 $
180 1391 جمهوري چک 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 77 9,098,116 Rls. 742 $
181 1391 جمهوري چک 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 1 8,082,954 Rls. 329 $
182 1391 جمهوري چک 42022200 كيف دستي ، حتي با بند براي آويختن به شانه ، همچنين آنهايي كه بدون دسته هستند با سطح خارجي از ورقکهاي مواد پلاستيكي يا از مواد نسجي 70 7,299,338 Rls. 595 $
183 1391 جمهوري چک 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 25 7,006,410 Rls. 571 $
184 1391 جمهوري چک 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 22 6,286,563 Rls. 513 $
185 1391 جمهوري چک 32072010 لعابکها 10 5,578,767 Rls. 227 $
186 1391 جمهوري چک 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 15 4,558,881 Rls. 372 $
187 1391 جمهوري چک 65061090 ساير كلاه هاي ايمني با ستثناء كلاه ضد آتش فاقد پنبه نسوز 30 4,534,834 Rls. 370 $
188 1391 جمهوري چک 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 9 4,192,558 Rls. 342 $
189 1391 جمهوري چک 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 20 3,789,914 Rls. 309 $
190 1391 جمهوري چک 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 0 2,819,816 Rls. 115 $
191 1391 جمهوري چک 84714990 ساير ماشينهاي عرضه شده به شکل سيستم غيرمذکوردرجاي ديگر 10 2,244,080 Rls. 183 $
192 1391 جمهوري چک 25010040 کلروسديم دا را ي گريد دا رويي . 15 1,463,864 Rls. 119 $
193 1391 جمهوري چک 29321900 سايرترکيباتي كه ساختارآنهاداراي يك حلقه فوران (حتي هيدروژنه شده )،متراكم نشده باشد ، که درجاي ديگري مذکورنباشند 1 1,239,250 Rls. 50 $
194 1391 جمهوري چک 90183120 سرنگ 60، 50، 20، 10، 5، 3، 5/2 ، 2 سي سي 2 1,190,800 Rls. 97 $
مجموع کل
573,764,844,590 ريال
مجموع کل
44,629,541 دلار
[1]