آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري کره" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 جمهوري کره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 6,513,951 5,711,783,780,349 Rls. 311,126,623 $
2 1391 جمهوري کره 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 323,363,973 3,428,278,798,840 Rls. 234,341,927 $
3 1391 جمهوري کره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 24,685,140 2,510,666,729,264 Rls. 141,399,773 $
4 1391 جمهوري کره 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 171,432,340 1,867,273,294,068 Rls. 129,053,247 $
5 1391 جمهوري کره 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 12,199,799 1,824,653,930,336 Rls. 135,100,232 $
6 1391 جمهوري کره 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 62,657,600 1,503,538,181,847 Rls. 108,752,527 $
7 1391 جمهوري کره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 34,096,516 1,475,828,736,630 Rls. 92,672,269 $
8 1391 جمهوري کره 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 6,847,560 1,337,483,224,396 Rls. 87,305,135 $
9 1391 جمهوري کره 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 67,205,490 1,215,886,689,250 Rls. 82,745,967 $
10 1391 جمهوري کره 87083021 ترمزها وترمزها خودروهاغيرازلنت هاي ترمزسوارشده مورداستفاده درسواري ،سواري كار،وانت وتراكتور كشاورزي 3,715,082 1,129,480,741,770 Rls. 65,599,882 $
11 1391 جمهوري کره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 61,513,750 1,068,489,109,746 Rls. 75,903,386 $
12 1391 جمهوري کره 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 12,416,231 931,432,913,815 Rls. 44,386,883 $
13 1391 جمهوري کره 29291000 ايزوسياناتکها 17,723,612 908,422,994,186 Rls. 56,620,168 $
14 1391 جمهوري کره 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 26,914,000 903,318,184,073 Rls. 55,333,092 $
15 1391 جمهوري کره 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 155ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 14,624,030 835,262,231,447 Rls. 65,832,043 $
16 1391 جمهوري کره 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 67,762,646 800,855,590,400 Rls. 51,319,228 $
17 1391 جمهوري کره 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 54,510,418 774,913,006,857 Rls. 56,407,953 $
18 1391 جمهوري کره 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 33,368,000 774,391,483,784 Rls. 53,468,709 $
19 1391 جمهوري کره 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش ا ز155 اسب بخار 13,132,160 748,395,870,019 Rls. 55,595,144 $
20 1391 جمهوري کره 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 42,902,293 736,076,443,276 Rls. 45,547,594 $
21 1391 جمهوري کره 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 23,049,127 716,104,305,286 Rls. 43,396,714 $
22 1391 جمهوري کره 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 9,410,949 708,270,877,137 Rls. 50,671,330 $
23 1391 جمهوري کره 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 48,876,418 595,126,007,715 Rls. 50,255,653 $
24 1391 جمهوري کره 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 581,993 589,798,798,622 Rls. 28,336,702 $
25 1391 جمهوري کره 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 61,079,621 570,474,244,272 Rls. 49,529,059 $
26 1391 جمهوري کره 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 44,911,376 525,786,465,073 Rls. 33,781,933 $
27 1391 جمهوري کره 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 30,212,599 517,297,582,015 Rls. 38,055,225 $
28 1391 جمهوري کره 85299010 تيونر مخصوص انواع تلويزيون وراديو 616,233 495,352,311,300 Rls. 20,170,711 $
29 1391 جمهوري کره 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 25,835,583 492,744,172,166 Rls. 33,968,399 $
30 1391 جمهوري کره 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 1,645,545 476,167,403,381 Rls. 27,600,118 $
31 1391 جمهوري کره 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 11,386,162 461,774,213,788 Rls. 30,083,350 $
32 1391 جمهوري کره 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 3,964,250 441,867,166,366 Rls. 25,997,458 $
33 1391 جمهوري کره 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 214,154 415,102,224,618 Rls. 24,765,278 $
34 1391 جمهوري کره 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 109,179 414,536,620,818 Rls. 32,843,091 $
35 1391 جمهوري کره 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 19,081,905 399,850,696,622 Rls. 25,439,359 $
36 1391 جمهوري کره 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,085,113 399,825,193,246 Rls. 28,695,274 $
37 1391 جمهوري کره 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 11,796,000 375,324,080,744 Rls. 20,266,231 $
38 1391 جمهوري کره 87085031 اجزاء وقطعات محورهاي محرك وغير محرك براي سواري ، سواري كار ، وانت وتراكتور كشاورزي 2,871,140 365,733,514,331 Rls. 22,223,199 $
39 1391 جمهوري کره 85171210 گوشي تلفن همراه . 58,108 362,201,420,104 Rls. 22,272,581 $
40 1391 جمهوري کره 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 5,238,260 356,695,559,224 Rls. 18,755,039 $
41 1391 جمهوري کره 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن (غيرا زآنهائيکه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 1,536,840 344,577,093,922 Rls. 14,043,045 $
42 1391 جمهوري کره 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 2,757,099 343,686,155,608 Rls. 26,797,032 $
43 1391 جمهوري کره 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 2,818,766 343,396,768,121 Rls. 18,509,608 $
44 1391 جمهوري کره 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 19,430,079 342,510,894,849 Rls. 23,611,456 $
45 1391 جمهوري کره 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,931,344 340,329,042,465 Rls. 25,942,288 $
46 1391 جمهوري کره 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 12,608,100 330,451,845,835 Rls. 22,369,023 $
47 1391 جمهوري کره 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 1,100,766 314,922,786,571 Rls. 12,804,663 $
48 1391 جمهوري کره 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 10,641,000 314,644,802,888 Rls. 21,395,577 $
49 1391 جمهوري کره 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 6,194,200 308,315,864,520 Rls. 18,885,048 $
50 1391 جمهوري کره 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 19,546,140 306,336,909,328 Rls. 22,446,617 $
51 1391 جمهوري کره 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 9,305,300 302,111,570,908 Rls. 19,048,016 $
52 1391 جمهوري کره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 4,652,814 301,591,714,645 Rls. 18,339,630 $
53 1391 جمهوري کره 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 30,195,526 287,180,686,651 Rls. 19,039,298 $
54 1391 جمهوري کره 85182920 مجموعه سينماي خانگي 1,051,467 287,065,419,904 Rls. 11,687,380 $
55 1391 جمهوري کره 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 29,638,400 269,871,987,988 Rls. 22,012,397 $
56 1391 جمهوري کره 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 15,035,430 267,215,375,831 Rls. 16,836,353 $
57 1391 جمهوري کره 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 5,492,624 263,676,544,354 Rls. 14,845,645 $
58 1391 جمهوري کره 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 19,910,508 263,361,820,480 Rls. 17,765,825 $
59 1391 جمهوري کره 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 9,359,600 261,075,363,307 Rls. 15,467,687 $
60 1391 جمهوري کره 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 3,183,665 256,521,028,175 Rls. 17,356,369 $
61 1391 جمهوري کره 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 66,472 251,903,057,174 Rls. 14,602,092 $
62 1391 جمهوري کره 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 10,794,500 248,069,799,157 Rls. 17,345,611 $
63 1391 جمهوري کره 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 8,156,400 247,048,287,778 Rls. 13,416,441 $
64 1391 جمهوري کره 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 18,765,272 240,221,887,029 Rls. 13,898,401 $
65 1391 جمهوري کره 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 9,722,520 237,789,571,181 Rls. 16,803,085 $
66 1391 جمهوري کره 85340000 مدا رهاي چاپي 238,467 235,485,709,778 Rls. 13,696,991 $
67 1391 جمهوري کره 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 541,469 227,895,626,140 Rls. 18,588,550 $
68 1391 جمهوري کره 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 6,392,996 225,991,496,491 Rls. 14,655,415 $
69 1391 جمهوري کره 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 4,583,045 223,666,870,801 Rls. 13,646,312 $
70 1391 جمهوري کره 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 6,495,916 221,519,589,154 Rls. 12,805,370 $
71 1391 جمهوري کره 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 2,871,299 219,219,128,708 Rls. 14,145,644 $
72 1391 جمهوري کره 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 4,841,450 217,507,382,068 Rls. 15,848,494 $
73 1391 جمهوري کره 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 18,924,696 215,974,050,013 Rls. 16,908,942 $
74 1391 جمهوري کره 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 4,429,095 215,541,018,091 Rls. 13,504,176 $
75 1391 جمهوري کره 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي 527,942 213,309,215,631 Rls. 10,526,427 $
76 1391 جمهوري کره 87089500 كيسه هاي ايمني هوا باسيستم بادكننده ،قطعات مربوطه 369,915 202,076,469,274 Rls. 10,494,795 $
77 1391 جمهوري کره 85152110 ماشين هاي جوشكاري فلزات بامقاومت الكتريكي تمام خودکار 541,803 201,624,016,360 Rls. 16,445,678 $
78 1391 جمهوري کره 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 6,512,500 198,220,723,675 Rls. 11,693,958 $
79 1391 جمهوري کره 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 642,471 196,517,741,845 Rls. 16,678,071 $
80 1391 جمهوري کره 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 8,633,773 193,211,663,846 Rls. 11,603,605 $
81 1391 جمهوري کره 76071110 ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 3,181,579 192,446,109,311 Rls. 12,790,032 $
82 1391 جمهوري کره 86021000 لکوموتيوهاي ديزلي - برقي 1,885,000 190,873,730,845 Rls. 9,549,178 $
83 1391 جمهوري کره 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 4,972,762 188,110,057,033 Rls. 13,128,113 $
84 1391 جمهوري کره 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 3,356,426 187,813,513,315 Rls. 12,000,799 $
85 1391 جمهوري کره 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 486,003 187,676,646,075 Rls. 11,010,215 $
86 1391 جمهوري کره 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 15,765,093 187,020,484,446 Rls. 15,254,526 $
87 1391 جمهوري کره 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 1,948,234 186,102,351,288 Rls. 13,529,686 $
88 1391 جمهوري کره 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 6,170,000 177,892,557,615 Rls. 11,094,617 $
89 1391 جمهوري کره 84821000 بلبرينگ. 757,370 177,793,337,942 Rls. 12,089,635 $
90 1391 جمهوري کره 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 4,402,884 177,774,132,674 Rls. 11,367,829 $
91 1391 جمهوري کره 24022000 سيگار حاوي توتون 1,670,723 169,742,600,702 Rls. 11,252,788 $
92 1391 جمهوري کره 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 824,243 163,559,483,260 Rls. 9,073,515 $
93 1391 جمهوري کره 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 3,634,482 162,764,145,116 Rls. 11,157,235 $
94 1391 جمهوري کره 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 13,347,384 158,408,388,321 Rls. 11,045,229 $
95 1391 جمهوري کره 39012011 پلي اتيلن گريدلوله به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 7,066,800 158,317,013,753 Rls. 12,373,879 $
96 1391 جمهوري کره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,140,000 157,286,704,580 Rls. 9,245,044 $
97 1391 جمهوري کره 85165000 فر (oven) ميکروويو 1,311,650 153,450,187,672 Rls. 11,018,736 $
98 1391 جمهوري کره 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 132,907 151,743,359,922 Rls. 11,029,694 $
99 1391 جمهوري کره 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 1,776,953 151,084,826,752 Rls. 8,950,132 $
100 1391 جمهوري کره 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 3,401,238 147,859,996,653 Rls. 9,795,514 $
101 1391 جمهوري کره 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,869,500 147,538,101,487 Rls. 8,772,454 $
102 1391 جمهوري کره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 4,632 147,266,426,093 Rls. 8,579,966 $
103 1391 جمهوري کره 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 3,298,020 146,385,795,623 Rls. 9,455,610 $
104 1391 جمهوري کره 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 390,141 143,751,435,264 Rls. 7,960,214 $
105 1391 جمهوري کره 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 110,390 143,055,984,074 Rls. 8,491,446 $
106 1391 جمهوري کره 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 372,275 141,750,776,828 Rls. 5,998,180 $
107 1391 جمهوري کره 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 477,025 141,470,960,428 Rls. 10,466,953 $
108 1391 جمهوري کره 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 242,990 137,063,078,710 Rls. 5,953,132 $
109 1391 جمهوري کره 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 2,105,607 135,110,455,804 Rls. 8,392,341 $
110 1391 جمهوري کره 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 937,362 133,635,867,381 Rls. 10,075,620 $
111 1391 جمهوري کره 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 44,627 131,419,441,136 Rls. 7,620,244 $
112 1391 جمهوري کره 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 68,061 130,053,145,261 Rls. 7,332,565 $
113 1391 جمهوري کره 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 4,491,509 127,850,725,258 Rls. 10,428,281 $
114 1391 جمهوري کره 29071100 فنل (هيدروکسي بنزن ) و ا ملاح آن 4,304,000 127,187,996,983 Rls. 8,242,356 $
115 1391 جمهوري کره 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 3,067,348 126,193,875,157 Rls. 7,050,530 $
116 1391 جمهوري کره 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 1,370,559 123,993,633,562 Rls. 8,759,696 $
117 1391 جمهوري کره 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده ،آتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5تا35ميلمتر 5,612,976 122,401,235,815 Rls. 8,703,293 $
118 1391 جمهوري کره 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 1,113,061 120,671,443,057 Rls. 9,215,258 $
119 1391 جمهوري کره 98842700 قطعات منفصله برا ي توليدليفترا ک به ا ستثناي شاسي ،وزنه تعادلي ،کابين را ننده ، باطري ،رادياتور آب ،لاستيك ،دكل كامل ،اكسل فرمان ،رينگ وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 589,254 118,461,434,070 Rls. 6,093,122 $
120 1391 جمهوري کره 54024910 ساير نخ ها از پلي اوره تان يك لا بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نمي باشد غير از نخ دوخت ، اماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 975,107 118,301,486,332 Rls. 6,539,733 $
121 1391 جمهوري کره 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 162,021 117,170,561,285 Rls. 6,810,544 $
122 1391 جمهوري کره 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 3,012,504 117,124,631,614 Rls. 8,431,395 $
123 1391 جمهوري کره 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 52,436 116,860,744,906 Rls. 7,085,103 $
124 1391 جمهوري کره 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 2,485,700 116,852,186,805 Rls. 7,516,836 $
125 1391 جمهوري کره 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 2,387,352 115,567,907,259 Rls. 7,015,881 $
126 1391 جمهوري کره 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 2,895,773 113,327,872,596 Rls. 5,308,533 $
127 1391 جمهوري کره 87088010 سيستم فنربندي وقطعات مربوطه (شامل كمك فنرها ) ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,115,944 110,099,762,929 Rls. 6,034,319 $
128 1391 جمهوري کره 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 3,200,000 109,393,231,269 Rls. 6,852,545 $
129 1391 جمهوري کره 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,410,564 109,084,451,884 Rls. 6,322,934 $
130 1391 جمهوري کره 85176220 كارت مودم باسيم 55,378 108,748,842,799 Rls. 7,925,203 $
131 1391 جمهوري کره 72171040 مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پركربن غير ممزوج سركشيده شده با مقطع گرد وبه صورت كلاف در اقطار 2/0 الي 10 ميليمتر ابكاري نشده يا اندود نشده ، حتي صيقل شده 6,490,584 108,450,137,975 Rls. 6,477,471 $
132 1391 جمهوري کره 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 9,929,200 107,332,468,197 Rls. 8,754,687 $
133 1391 جمهوري کره 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 313,980 106,762,158,547 Rls. 8,104,256 $
134 1391 جمهوري کره 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 2,740,075 105,870,231,505 Rls. 5,331,630 $
135 1391 جمهوري کره 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 700,399 105,210,124,565 Rls. 8,292,027 $
136 1391 جمهوري کره 86039000 وا گن هاي خودروي را ه آهن ياترا مواي مسافري, باري سبک ياسنگين, که درجاي ديگري مذکورنباشد 342,988 100,301,362,599 Rls. 9,604,153 $
137 1391 جمهوري کره 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 890,394 100,042,520,635 Rls. 6,901,863 $
138 1391 جمهوري کره 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 1,452,744 98,025,784,499 Rls. 6,212,770 $
139 1391 جمهوري کره 85078010 ساير انباره ها داراي الكترود از آلياژ سرب وكلسيم مورد استفاده در راه اندازي موتورهاي پيستوني 2,620,518 97,587,353,544 Rls. 7,283,437 $
140 1391 جمهوري کره 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 276,020 97,559,111,928 Rls. 7,230,611 $
141 1391 جمهوري کره 55062000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 3,149,700 96,200,508,592 Rls. 6,176,094 $
142 1391 جمهوري کره 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيک 395,832 95,109,200,000 Rls. 4,784,798 $
143 1391 جمهوري کره 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 2,769,404 95,049,566,875 Rls. 5,731,241 $
144 1391 جمهوري کره 72105000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده... باا کسيدهاي کروم ياباکروم وا کسيدهاي کروم. 3,824,268 94,537,913,214 Rls. 4,543,837 $
145 1391 جمهوري کره 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 1,731,473 94,237,603,594 Rls. 5,059,039 $
146 1391 جمهوري کره 29224100 ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات 2,070,000 94,016,718,490 Rls. 5,505,158 $
147 1391 جمهوري کره 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غيرمذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790 6,401,170 93,918,612,191 Rls. 5,148,404 $
148 1391 جمهوري کره 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 2,283,400 93,802,255,794 Rls. 5,865,657 $
149 1391 جمهوري کره 72085410 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشترباعرض بيش از 1850mmوضخامت 5/2تا3ميلي متر 5,598,448 92,565,898,370 Rls. 5,368,773 $
150 1391 جمهوري کره 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 3,997,600 92,534,242,375 Rls. 6,914,043 $
151 1391 جمهوري کره 72106900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلومينيوم, غيرمذکوردرجاي ديگر 6,145,812 92,362,611,699 Rls. 6,896,627 $
152 1391 جمهوري کره 54041910 ک ساير تک رشته ها ازپلي اوراتان 67 دسي تكس يابيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد 909,767 92,328,750,264 Rls. 6,123,050 $
153 1391 جمهوري کره 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 1,277,184 92,020,178,123 Rls. 4,154,065 $
154 1391 جمهوري کره 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 3,430,500 91,055,368,724 Rls. 6,149,925 $
155 1391 جمهوري کره 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 1,551,189 89,802,673,093 Rls. 4,977,342 $
156 1391 جمهوري کره 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 330,616 89,428,838,661 Rls. 6,112,814 $
157 1391 جمهوري کره 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 1,182,818 88,819,923,590 Rls. 5,788,604 $
158 1391 جمهوري کره 98870315 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ،باساخت دا خل 19%ا لي 20% بجز لاستيک 1,093,347 88,775,783,076 Rls. 7,241,092 $
159 1391 جمهوري کره 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 22,745 88,380,491,056 Rls. 4,997,615 $
160 1391 جمهوري کره 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 1,017,004 88,285,429,386 Rls. 7,201,095 $
161 1391 جمهوري کره 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 1,999,996 88,219,317,383 Rls. 4,111,192 $
162 1391 جمهوري کره 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 222,130 86,928,558,712 Rls. 5,024,514 $
163 1391 جمهوري کره 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 157,670 86,531,249,100 Rls. 7,058,014 $
164 1391 جمهوري کره 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 1,946,439 84,872,279,906 Rls. 6,710,081 $
165 1391 جمهوري کره 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 2,773,500 84,183,041,489 Rls. 5,763,707 $
166 1391 جمهوري کره 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 203,324 82,812,707,494 Rls. 5,755,303 $
167 1391 جمهوري کره 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 1,978,764 82,540,822,960 Rls. 3,862,854 $
168 1391 جمهوري کره 27101950 روغن ترا نسفورماتورکلاس (II) 3,412,390 81,941,226,016 Rls. 6,683,624 $
169 1391 جمهوري کره 32061100 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني 80درصد يابيشتر اكسيد تيتانيوم محاسبه شده برحسب ماده خشك 1,414,000 80,381,183,954 Rls. 3,962,133 $
170 1391 جمهوري کره 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 753,461 80,158,693,780 Rls. 5,166,048 $
171 1391 جمهوري کره 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 1,772,233 80,035,396,236 Rls. 5,850,880 $
172 1391 جمهوري کره 25161290 سنگهاي خارا به شکل بلوک ويالوح مربع يا مربع مستطيل باضخامت کمترا ز7/5سانتيمتر 1,926,031 79,333,350,447 Rls. 4,351,578 $
173 1391 جمهوري کره 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 232,329 78,601,305,239 Rls. 4,847,436 $
174 1391 جمهوري کره 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 4,110,910 77,873,438,978 Rls. 4,430,089 $
175 1391 جمهوري کره 85352990 سايرقطع کننده هاي خودکارمدار براي ولتاژ 72.5 كيلو ولت وبالاتربجز سکسيونرودژنکتور 313,214 77,788,797,468 Rls. 6,338,997 $
176 1391 جمهوري کره 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 1,795,835 77,462,230,958 Rls. 4,024,540 $
177 1391 جمهوري کره 85152190 سايرماشينهاي جوشکاري فلزا ت بامقاومت ا لکتريکي قسمتي خودکار 158,313 77,032,424,981 Rls. 3,508,936 $
178 1391 جمهوري کره 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 162,011 76,603,773,192 Rls. 4,514,612 $
179 1391 جمهوري کره 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 1,317,945 75,230,494,198 Rls. 4,862,784 $
180 1391 جمهوري کره 29141100 استن 2,728,104 74,279,637,568 Rls. 4,775,107 $
181 1391 جمهوري کره 29213000 مونوآمينکها يا پلي آمينکهاي سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك؛ و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات 65,295 74,138,839,790 Rls. 4,882,644 $
182 1391 جمهوري کره 48119000 ساير کاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشکل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,354,431 73,890,824,781 Rls. 3,040,887 $
183 1391 جمهوري کره 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 59,175 72,959,913,130 Rls. 4,054,492 $
184 1391 جمهوري کره 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 5,975,178 72,599,786,541 Rls. 4,760,862 $
185 1391 جمهوري کره 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 875,216 70,742,626,382 Rls. 4,695,042 $
186 1391 جمهوري کره 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 2,195,600 70,502,512,789 Rls. 4,422,409 $
187 1391 جمهوري کره 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 575,739 70,185,842,973 Rls. 4,575,678 $
188 1391 جمهوري کره 72083610 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده ،به شكل طومار باپهناي 600mmيابيشتر به ضخامت بيشترا ز10ميليمتروکمترا ز 16ميليمتروعرض كمتراز1850ميليمتر 4,772,370 69,707,128,809 Rls. 3,261,514 $
189 1391 جمهوري کره 72299010 مفتول ا زفولادفنري کرم سيليکون 2,296,367 69,464,688,113 Rls. 4,254,191 $
190 1391 جمهوري کره 39032000 کوپليمرهاي اسيتون ا کريلونيتريل - (SAN) به ا شکال ا بتدا ئي 1,873,000 68,772,324,471 Rls. 3,939,083 $
191 1391 جمهوري کره 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 111,436 68,258,629,057 Rls. 4,164,197 $
192 1391 جمهوري کره 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 2,666 67,712,730,449 Rls. 4,090,307 $
193 1391 جمهوري کره 39011011 پلي اتيلن خطي به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 1,710,384 66,947,939,975 Rls. 3,982,737 $
194 1391 جمهوري کره 85078090 ساير انباره ها داراي الكترود از آلياژ سرب وكلسيم غير از مورد استفاده در راه اندازي موتورهاي پيستوني 1,394,769 66,676,835,089 Rls. 3,637,775 $
195 1391 جمهوري کره 84323010 دستگاه كشت مستقيم، نشاء كار (TRANS PLANTER) 240,601 66,135,769,759 Rls. 4,477,434 $
196 1391 جمهوري کره 75061000 صفحه, ورق, نوا روورقه هاي نازک ا زنيکل, غيرممزوج. 112,985 65,433,109,069 Rls. 2,832,996 $
197 1391 جمهوري کره 29102000 متيل اكسيران (اكسيد پروپيلن) 2,114,170 65,257,757,355 Rls. 4,942,807 $
198 1391 جمهوري کره 39069080 رزينهاي ا لکريليک ا مولسيوني مخصوص رنگ ترا فيک 2,200,000 64,927,652,050 Rls. 2,941,957 $
199 1391 جمهوري کره 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 259,358 64,923,168,136 Rls. 5,273,306 $
200 1391 جمهوري کره 72092500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 3ميليمتريابيشتر 3,802,829 64,058,087,757 Rls. 5,214,250 $
مجموع کل
63,730,094,808,367 ريال
مجموع کل
4,076,299,355 دلار