آمار کل " واردات از" کشور "دانمارک" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 دانمارک 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 4,208 307,961,879,791 Rls. 14,110,315 $
2 1391 دانمارک 30033190 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نتي بيوتيک داراي ا نسولين که توليددا خلي ندا رند 27,114 226,700,664,008 Rls. 13,544,541 $
3 1391 دانمارک 29371200 انسولين و املاح آن 180 204,947,827,264 Rls. 13,881,091 $
4 1391 دانمارک 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 89,279 176,877,024,501 Rls. 8,291,087 $
5 1391 دانمارک 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 124,305 170,739,840,606 Rls. 10,171,055 $
6 1391 دانمارک 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 4,420,000 103,316,161,172 Rls. 8,427,093 $
7 1391 دانمارک 21069020 ا مولسيفاير 975,210 89,117,211,038 Rls. 4,613,939 $
8 1391 دانمارک 21069010 ا ستابيلايزر 933,945 81,970,556,907 Rls. 6,068,314 $
9 1391 دانمارک 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 604,665 60,548,640,000 Rls. 3,448,529 $
10 1391 دانمارک 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 4,618 57,370,670,910 Rls. 4,679,500 $
11 1391 دانمارک 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 151,721 50,797,563,571 Rls. 2,802,634 $
12 1391 دانمارک 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 4,958 42,865,555,863 Rls. 2,197,732 $
13 1391 دانمارک 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,511 39,233,059,943 Rls. 2,216,161 $
14 1391 دانمارک 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 395,108 34,707,329,447 Rls. 1,864,045 $
15 1391 دانمارک 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,655 26,264,811,035 Rls. 1,329,735 $
16 1391 دانمارک 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 770,950 25,362,347,656 Rls. 1,446,376 $
17 1391 دانمارک 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 120,099 23,813,728,305 Rls. 1,881,677 $
18 1391 دانمارک 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 5,426 22,384,259,393 Rls. 1,356,361 $
19 1391 دانمارک 90214090 ساير دستگاههاي کمک شنوا يي باستثناي اجزاء وقطعات ومتفرعات بغير از دستگاههاي كمك شنوايي جمعي براي اموزش كر و لالها با كسب نظر وزارت اموزش وپرورش 4,631 22,060,038,665 Rls. 1,659,446 $
20 1391 دانمارک 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 150,000 19,690,362,000 Rls. 800,649 $
21 1391 دانمارک 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 3,958 19,496,754,974 Rls. 1,180,814 $
22 1391 دانمارک 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 128,052 14,688,741,833 Rls. 1,188,527 $
23 1391 دانمارک 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 153,972 14,058,619,888 Rls. 683,775 $
24 1391 دانمارک 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 29,568 13,993,572,257 Rls. 648,967 $
25 1391 دانمارک 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 116,978 10,076,488,044 Rls. 729,634 $
26 1391 دانمارک 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 750 9,909,965,260 Rls. 803,055 $
27 1391 دانمارک 90183210 سرسوزن سرنگ و سرسوزن دندا نپزشکي 4,995 9,789,990,819 Rls. 798,531 $
28 1391 دانمارک 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 130 9,230,439,562 Rls. 752,891 $
29 1391 دانمارک 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 2,848 8,640,712,644 Rls. 367,482 $
30 1391 دانمارک 35071000 پنير مايه و كنسانترهکهاي آن 2,531 8,286,503,794 Rls. 510,643 $
31 1391 دانمارک 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 76,860 7,784,991,487 Rls. 344,941 $
32 1391 دانمارک 70195900 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه, که درجاي ديگرذکرنشده. 128,313 7,586,790,000 Rls. 618,825 $
33 1391 دانمارک 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 19,506 7,441,440,040 Rls. 361,111 $
34 1391 دانمارک 21069090 سايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 109,615 7,405,284,094 Rls. 424,566 $
35 1391 دانمارک 90063000 دوربين عکاسي مخصوص عکسبردا ري زيرآبي,هوائي، معاينه پزشکي يا جراحي اعضاء داخلي بدن ،دوربين تطبيقي براي مقاصد پزشكي قانوني ياجرم شناسي 98 6,301,205,684 Rls. 513,965 $
36 1391 دانمارک 29369000 ساير، همچنين كنسانترهکهاي طبيعي 20,750 6,277,084,356 Rls. 415,890 $
37 1391 دانمارک 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي کوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 3,601 6,134,848,924 Rls. 321,035 $
38 1391 دانمارک 85462012 مقره عايق برق ازسراميك ،توخالي بدون قطعات فلزي ،مخصوص ترا نسهاي فشارقوي ا ز 63کيلوولت به بالا 4,800 5,816,527,435 Rls. 236,849 $
39 1391 دانمارک 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 23,866 5,699,856,917 Rls. 258,392 $
40 1391 دانمارک 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 2,597 5,536,766,562 Rls. 338,243 $
41 1391 دانمارک 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,787 4,848,668,760 Rls. 373,828 $
42 1391 دانمارک 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 1,666 4,673,466,308 Rls. 381,196 $
43 1391 دانمارک 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 3,865 4,262,253,384 Rls. 175,064 $
44 1391 دانمارک 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 60,775 4,237,278,819 Rls. 345,618 $
45 1391 دانمارک 21069080 کمكمل غذايي، 480 4,119,936,136 Rls. 167,832 $
46 1391 دانمارک 28275900 برمورها واکسي برومورها غير از برومور سديم يا پتاسيم 1,975 4,011,400,000 Rls. 163,590 $
47 1391 دانمارک 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 2,559 3,892,187,536 Rls. 192,968 $
48 1391 دانمارک 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 17,070 3,741,954,216 Rls. 305,216 $
49 1391 دانمارک 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 24,500 3,737,355,230 Rls. 304,841 $
50 1391 دانمارک 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 62,130 3,489,393,559 Rls. 284,616 $
51 1391 دانمارک 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 64,744 3,163,854,523 Rls. 215,238 $
52 1391 دانمارک 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 29,150 3,007,027,994 Rls. 163,307 $
53 1391 دانمارک 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 1,300 2,878,291,056 Rls. 234,771 $
54 1391 دانمارک 30033110 داروهاي هورمون دارفاقد انتي بيوتيك حاوي انسولين دا را ي توليد دا خلي مشابه 543 2,636,732,468 Rls. 215,068 $
55 1391 دانمارک 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 958 2,572,859,216 Rls. 209,858 $
56 1391 دانمارک 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 11,387 2,419,026,177 Rls. 197,310 $
57 1391 دانمارک 20098990 سايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 37,500 2,418,668,867 Rls. 197,281 $
58 1391 دانمارک 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 50,000 2,373,409,880 Rls. 193,590 $
59 1391 دانمارک 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 49,500 2,245,359,024 Rls. 183,145 $
60 1391 دانمارک 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 50,542 2,245,279,293 Rls. 183,139 $
61 1391 دانمارک 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,550 2,186,214,790 Rls. 89,157 $
62 1391 دانمارک 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 32,000 2,148,000,000 Rls. 113,801 $
63 1391 دانمارک 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 10,877 2,132,899,879 Rls. 178,359 $
64 1391 دانمارک 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 81,374 2,116,618,711 Rls. 136,914 $
65 1391 دانمارک 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 108,000 2,063,313,650 Rls. 168,296 $
66 1391 دانمارک 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 491 2,013,211,224 Rls. 162,487 $
67 1391 دانمارک 48195000 محفظه هاي بسته بندي, وجلدصفحه گرا مافون غيرمذکوردرجاي ديگرا ز کاغذيامقوا 2,700 1,876,274,318 Rls. 76,392 $
68 1391 دانمارک 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 6,100 1,725,854,717 Rls. 140,771 $
69 1391 دانمارک 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 36,670 1,666,642,613 Rls. 135,941 $
70 1391 دانمارک 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 734 1,650,751,462 Rls. 134,645 $
71 1391 دانمارک 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 21,942 1,619,684,331 Rls. 65,844 $
72 1391 دانمارک 84243000 ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي پاشنده فوراني همانند 40,567 1,612,561,577 Rls. 131,530 $
73 1391 دانمارک 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 71 1,594,063,757 Rls. 65,114 $
74 1391 دانمارک 48061000 کاغذ و مقوا ي سولفوريزه (پارشيمينه نباتي)به شکل رول يا ورق 16,725 1,549,537,990 Rls. 126,390 $
75 1391 دانمارک 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 841 1,538,052,552 Rls. 106,888 $
76 1391 دانمارک 38063000 صمغکهاي استر 5,500 1,537,447,414 Rls. 125,404 $
77 1391 دانمارک 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 2,664 1,496,632,948 Rls. 60,943 $
78 1391 دانمارک 84138200 بالابرهاي آبگونها 4,813 1,441,836,745 Rls. 58,661 $
79 1391 دانمارک 84821000 بلبرينگ. 279 1,435,036,614 Rls. 94,127 $
80 1391 دانمارک 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 2,031 1,428,014,689 Rls. 116,478 $
81 1391 دانمارک 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 784 1,404,835,048 Rls. 58,041 $
82 1391 دانمارک 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 12,711 1,396,546,906 Rls. 109,560 $
83 1391 دانمارک 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 797 1,362,354,441 Rls. 109,277 $
84 1391 دانمارک 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 615 1,335,882,490 Rls. 108,963 $
85 1391 دانمارک 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 308 1,319,198,282 Rls. 77,933 $
86 1391 دانمارک 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 18,000 1,309,260,000 Rls. 106,791 $
87 1391 دانمارک 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 163 1,269,192,358 Rls. 103,523 $
88 1391 دانمارک 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 10,329 1,265,641,387 Rls. 67,909 $
89 1391 دانمارک 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 337 1,254,381,966 Rls. 102,315 $
90 1391 دانمارک 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 3,750 1,204,983,641 Rls. 98,286 $
91 1391 دانمارک 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 2,437 1,171,511,133 Rls. 75,920 $
92 1391 دانمارک 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 23,249 1,141,896,327 Rls. 93,140 $
93 1391 دانمارک 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 2,100 1,106,226,183 Rls. 45,537 $
94 1391 دانمارک 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه کردن نوشيدنيهاغيرا زآب 1,186 1,093,163,346 Rls. 77,728 $
95 1391 دانمارک 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 35,200 1,083,139,982 Rls. 88,347 $
96 1391 دانمارک 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 205 1,078,953,189 Rls. 88,006 $
97 1391 دانمارک 84213920 هسته مرکزي فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 2,200 1,067,406,786 Rls. 87,064 $
98 1391 دانمارک 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 6,812 1,063,447,349 Rls. 61,159 $
99 1391 دانمارک 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 2,238 1,023,756,526 Rls. 83,504 $
100 1391 دانمارک 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 1,385 995,000,000 Rls. 81,158 $
101 1391 دانمارک 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 1,858 964,556,481 Rls. 83,229 $
102 1391 دانمارک 90261010 فلومتر 211 927,944,859 Rls. 75,996 $
103 1391 دانمارک 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 365 923,023,454 Rls. 37,544 $
104 1391 دانمارک 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 7,446 890,000,000 Rls. 72,594 $
105 1391 دانمارک 84254100 سيستم بالابرثابت ا زنوعي که درتعميرگاههابکارميروند 4,470 835,798,436 Rls. 33,981 $
106 1391 دانمارک 11071000 مالت بو ندا ده 105,750 835,551,930 Rls. 68,153 $
107 1391 دانمارک 04022120 مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي 4,200 835,503,336 Rls. 68,149 $
108 1391 دانمارک 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 4,968 788,633,891 Rls. 63,205 $
109 1391 دانمارک 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 33,940 784,701,964 Rls. 64,005 $
110 1391 دانمارک 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,406 758,371,741 Rls. 61,857 $
111 1391 دانمارک 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 871 753,950,460 Rls. 30,759 $
112 1391 دانمارک 39094090 سايررزين هاي فنوليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر 10,550 744,144,134 Rls. 60,697 $
113 1391 دانمارک 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 24,390 731,398,480 Rls. 31,458 $
114 1391 دانمارک 27030010 پيت ماس 245,500 727,715,857 Rls. 59,357 $
115 1391 دانمارک 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 111 702,814,818 Rls. 51,710 $
116 1391 دانمارک 48189090 سايرا وا ت هاي سلولزياورقه هاي ا لياف سلولزي غيرمذكور درجاي ديگر 22,986 702,662,224 Rls. 57,313 $
117 1391 دانمارک 84623100 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 14,000 689,992,800 Rls. 56,280 $
118 1391 دانمارک 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 25,700 655,939,487 Rls. 27,891 $
119 1391 دانمارک 38089119 ساير حشره كشها كه محصول آماده بوده وغير خانگي مي باشند 17,000 635,482,633 Rls. 51,834 $
120 1391 دانمارک 68061000 پشم بدست آمده تفاله مذاب فلزات ا زجوش,ا زصخره, وپشمهاي معدني همانند حتي مخلوط شده باهم بصورت توده, ورق يارول. 550 622,055,476 Rls. 29,398 $
121 1391 دانمارک 70199030 سايرا لياف بافته شده ا زا لياف شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 6,230 605,792,337 Rls. 49,412 $
122 1391 دانمارک 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 2,750 604,569,036 Rls. 49,312 $
123 1391 دانمارک 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتکس ) 4,950 597,105,866 Rls. 48,704 $
124 1391 دانمارک 24032000 توتون و تنباكو براي پيپ يا پيچيدن سيگار حتي به هر نسبت داراي بدل توتون و تنباكو باشد. 3,595 591,533,765 Rls. 24,133 $
125 1391 دانمارک 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 12,000 591,422,400 Rls. 48,240 $
126 1391 دانمارک 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 165 587,649,217 Rls. 52,294 $
127 1391 دانمارک 83099010 درب آلومينيومي شيشه دا رو 300 574,336,169 Rls. 46,846 $
128 1391 دانمارک 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 45,000 549,884,249 Rls. 48,714 $
129 1391 دانمارک 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 86 544,718,232 Rls. 44,617 $
130 1391 دانمارک 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 1,810 525,400,967 Rls. 39,008 $
131 1391 دانمارک 85181000 ميکروفون و پايه آن 1,249 503,307,754 Rls. 29,381 $
132 1391 دانمارک 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 34 494,694,324 Rls. 40,350 $
133 1391 دانمارک 17029000 ساير، همچنين ساكاروز تغيير يافته به گلوكز از طريق هيدروليز (قند معكوس) (Invert sugar) و ساير قندها و شربتکهاي قند كه به حالت خشك حاوي 50 درصد وزني فروكتوز باشند 51,000 475,271,104 Rls. 38,766 $
134 1391 دانمارک 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 5,320 470,817,856 Rls. 37,351 $
135 1391 دانمارک 38101010 ترکيبات برا ي پاک کردن وپردا خت سطح فلزا ت 24,192 462,658,870 Rls. 37,737 $
136 1391 دانمارک 84219100 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي گريزا زمرکز,همچنين خشک کن هاي گريزا زمرکز 2,200 462,419,474 Rls. 18,814 $
137 1391 دانمارک 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 1,128 449,579,604 Rls. 36,670 $
138 1391 دانمارک 73079200 زا نوئي,مهره وماسوره حديده شده ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 878 448,821,341 Rls. 36,609 $
139 1391 دانمارک 84271022 ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5تن 21,777 448,004,320 Rls. 36,542 $
140 1391 دانمارک 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساکشن پزشکي 200 440,000,000 Rls. 17,915 $
141 1391 دانمارک 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 120 434,038,458 Rls. 17,671 $
142 1391 دانمارک 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 1,152 430,577,975 Rls. 35,121 $
143 1391 دانمارک 39269020 کيسه ا درا رازمواد پلاستيكي 2,014 430,000,001 Rls. 38,985 $
144 1391 دانمارک 69091990 اشياءسراميكي براي مصرف آزمايشگاهي باستثناي چيني واشيايي كه سختي آنهادرمقياس موهس (mohs)كمتراز9باشد 76 420,123,526 Rls. 34,268 $
145 1391 دانمارک 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 21,000 416,000,000 Rls. 16,972 $
146 1391 دانمارک 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 177 415,860,806 Rls. 33,920 $
147 1391 دانمارک 19019000 ساير غير از رديفهاي 19011000 و 19012000 منطبق با شرايط رديف 1901 960 414,839,118 Rls. 16,878 $
148 1391 دانمارک 29239000 ا ملاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 1,600 392,405,600 Rls. 32,007 $
149 1391 دانمارک 85333100 مقاومت هاي متغير سيم پيچي شده با ظرفيت تحمل قدرت حدا کثر 20 وا ت 330 382,894,374 Rls. 31,231 $
150 1391 دانمارک 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 5,883 364,660,712 Rls. 29,744 $
151 1391 دانمارک 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 1,350 353,933,179 Rls. 14,411 $
152 1391 دانمارک 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 9,169 353,445,242 Rls. 28,829 $
153 1391 دانمارک 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 650 352,122,386 Rls. 28,721 $
154 1391 دانمارک 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 100 350,193,414 Rls. 28,564 $
155 1391 دانمارک 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,228 347,636,523 Rls. 28,355 $
156 1391 دانمارک 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 36 343,158,459 Rls. 27,990 $
157 1391 دانمارک 84148010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 8,740 329,151,598 Rls. 26,848 $
158 1391 دانمارک 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 268 301,657,032 Rls. 12,601 $
159 1391 دانمارک 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 1,205 292,170,289 Rls. 19,668 $
160 1391 دانمارک 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,295 287,842,558 Rls. 21,830 $
161 1391 دانمارک 90289090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول 9028،غيرمذکور درجاي ديگر 301 282,549,969 Rls. 14,702 $
162 1391 دانمارک 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 10,000 280,925,640 Rls. 22,914 $
163 1391 دانمارک 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 1,140 275,906,942 Rls. 22,505 $
164 1391 دانمارک 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 270 265,208,777 Rls. 12,500 $
165 1391 دانمارک 70182010 دا نه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتربيشترنباشد جهت ا يمني جاده ها 19,381 263,959,138 Rls. 21,530 $
166 1391 دانمارک 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 3,440 257,050,500 Rls. 10,500 $
167 1391 دانمارک 28364000 کربنات هاي پتاسيم 9,840 236,715,690 Rls. 19,308 $
168 1391 دانمارک 29341000 تركيباتي كه ساختار آن داراي يك حلقه تيازول (هيدروژنه شده يا نشده) متراكم نشده باشد 250 222,670,413 Rls. 18,162 $
169 1391 دانمارک 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 185 213,040,069 Rls. 17,377 $
170 1391 دانمارک 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون (UHT) 366 212,280,522 Rls. 17,315 $
171 1391 دانمارک 84137000 ساير تلمبه هاي گريز از مركز: 564 209,120,508 Rls. 8,608 $
172 1391 دانمارک 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 130 207,642,470 Rls. 16,937 $
173 1391 دانمارک 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 470 197,859,522 Rls. 16,139 $
174 1391 دانمارک 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 455 190,252,731 Rls. 7,747 $
175 1391 دانمارک 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 4,320 188,657,802 Rls. 15,388 $
176 1391 دانمارک 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 95 182,627,030 Rls. 14,896 $
177 1391 دانمارک 90183918 لانست ايمني فشاري سوزني 969 174,278,753 Rls. 14,215 $
178 1391 دانمارک 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 252 166,404,150 Rls. 13,573 $
179 1391 دانمارک 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 36 166,106,088 Rls. 13,549 $
180 1391 دانمارک 90258090 چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيکرومترورطوبت سنج ، غير مذکور در جاي ديگر 44 165,170,000 Rls. 13,472 $
181 1391 دانمارک 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 1,625 158,788,935 Rls. 12,952 $
182 1391 دانمارک 40091100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحکم نشده ياجورنشده باساير 18 152,929,232 Rls. 12,474 $
183 1391 دانمارک 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 1 151,724,504 Rls. 6,168 $
184 1391 دانمارک 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 2,200 141,292,309 Rls. 11,525 $
185 1391 دانمارک 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 243 140,870,516 Rls. 11,490 $
186 1391 دانمارک 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 157 140,760,200 Rls. 11,481 $
187 1391 دانمارک 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 2 136,181,721 Rls. 5,545 $
188 1391 دانمارک 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 9 118,815,200 Rls. 9,691 $
189 1391 دانمارک 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 10 117,103,221 Rls. 9,552 $
190 1391 دانمارک 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 8 114,405,787 Rls. 4,666 $
191 1391 دانمارک 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 248 111,231,744 Rls. 9,073 $
192 1391 دانمارک 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 100 110,293,349 Rls. 4,485 $
193 1391 دانمارک 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 90 107,837,530 Rls. 8,796 $
194 1391 دانمارک 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 550 106,547,388 Rls. 8,691 $
195 1391 دانمارک 84791090 ساير ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ،ساختماني وهمانند غيرازفنيشرها 800 105,612,429 Rls. 8,614 $
196 1391 دانمارک 80030000 ميله, پروفيل ومفتول ا زقلع. 503 102,858,212 Rls. 8,390 $
197 1391 دانمارک 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,078 100,222,151 Rls. 8,175 $
198 1391 دانمارک 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 117 99,743,851 Rls. 8,136 $
199 1391 دانمارک 83113000 ميله هاي ا ندودشده ومفتول پرشده ا زفلزمعمولي برا ي لحيم کاري ياجوشكاري باشعله 500 95,985,292 Rls. 7,829 $
200 1391 دانمارک 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 262 85,710,208 Rls. 4,541 $
مجموع کل
2,136,748,227,504 ريال
مجموع کل
127,863,242 دلار