آمار کل " واردات از" کشور "روماني" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 روماني 98870335 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ساخت دا خل59% ا لي 60% بجز لاستيک 9,335,742 2,505,774,635,087 Rls. 170,321,810 $
2 1391 روماني 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,791,244 182,529,793,601 Rls. 11,373,010 $
3 1391 روماني 87089500 كيسه هاي ايمني هوا باسيستم بادكننده ،قطعات مربوطه 27,729 76,975,935,153 Rls. 4,167,101 $
4 1391 روماني 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 11,472 38,318,751,230 Rls. 1,753,117 $
5 1391 روماني 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 228,566 29,201,532,151 Rls. 1,189,765 $
6 1391 روماني 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 33,395 17,390,373,031 Rls. 965,191 $
7 1391 روماني 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 448,000 12,216,635,791 Rls. 497,886 $
8 1391 روماني 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 298,704 9,195,566,814 Rls. 750,046 $
9 1391 روماني 90328910 اكسي پيلوت 5,240 8,929,483,894 Rls. 728,343 $
10 1391 روماني 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 52,852 5,368,608,014 Rls. 310,060 $
11 1391 روماني 72286000 ميله هاا زفولادممزوج که درجاي ديگرذکرنشده. 274,852 4,891,801,879 Rls. 276,972 $
12 1391 روماني 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 45,177 4,373,981,956 Rls. 356,243 $
13 1391 روماني 84805000 قالب برا ي شيشه. 14,228 4,265,439,241 Rls. 207,200 $
14 1391 روماني 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 224,788 4,072,705,115 Rls. 316,379 $
15 1391 روماني 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 130,930 3,568,744,760 Rls. 254,984 $
16 1391 روماني 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 117,910 3,190,549,380 Rls. 250,159 $
17 1391 روماني 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 6,360 2,928,348,697 Rls. 193,344 $
18 1391 روماني 73065010 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي تا 8 اينچ 133,129 2,759,263,867 Rls. 149,721 $
19 1391 روماني 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 10,495 2,620,541,646 Rls. 106,646 $
20 1391 روماني 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 255 2,518,036,605 Rls. 205,386 $
21 1391 روماني 05111000 اسپرم گاو 35 2,234,365,083 Rls. 90,850 $
22 1391 روماني 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 594 1,271,620,228 Rls. 103,721 $
23 1391 روماني 39206910 فيلم متالايز ازپلي استرهاي اشباع شده 17,835 1,270,953,847 Rls. 51,753 $
24 1391 روماني 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 630 1,130,979,684 Rls. 92,250 $
25 1391 روماني 28469000 ترکيبات , غيرآلي يا آلي از فلزا ت خاکهاي کمياب، از ايتريوم ،اسکانديوم يا از مخلوطهاي اين فلزات غير از سريوم 3,000 883,544,255 Rls. 35,928 $
26 1391 روماني 87089210 صداخفه كن ها(انباره هاي اگزوز)، لوله هاي اگزوز وقطعات مربوطه ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 5,259 817,800,000 Rls. 66,705 $
27 1391 روماني 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 13,414 790,598,414 Rls. 64,486 $
28 1391 روماني 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 16,863 768,948,352 Rls. 51,164 $
29 1391 روماني 98870412 قطعات منفصله برا ي توليدخودرو وا نت ، با ساخت کمترا ز 14% (full c.k.d)بجز لاستيک 17,245 751,212,998 Rls. 58,563 $
30 1391 روماني 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 16,533 726,852,174 Rls. 45,395 $
31 1391 روماني 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 23,438 648,996,547 Rls. 52,936 $
32 1391 روماني 28053000 فلزا ت خاکي کمياب, ا سکانديم وايتريوم، حتي مخلوط يا الياژشده يانشده باهم 5,000 609,414,706 Rls. 49,708 $
33 1391 روماني 84138200 بالابرهاي آبگونها 11,667 606,130,576 Rls. 49,440 $
34 1391 روماني 87042100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،ديزلي ونيمه ديزلي ،باوزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w) حدا کثر 5تن 3,270 547,110,000 Rls. 44,626 $
35 1391 روماني 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 510 530,890,275 Rls. 21,594 $
36 1391 روماني 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 20,000 506,536,221 Rls. 41,316 $
37 1391 روماني 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 8,337 411,019,386 Rls. 33,525 $
38 1391 روماني 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 136 407,000,000 Rls. 16,598 $
39 1391 روماني 72281000 ميله هاا زفولادتندبرغير ازرديف 72271000 28,229 343,535,672 Rls. 28,021 $
40 1391 روماني 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 4,199 299,220,273 Rls. 12,166 $
41 1391 روماني 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 850 283,950,076 Rls. 23,161 $
42 1391 روماني 09011210 قهوه بوندا ده کافئين گرفته دربسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 900 274,800,000 Rls. 11,199 $
43 1391 روماني 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 3,500 255,857,121 Rls. 10,418 $
44 1391 روماني 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 3,300 251,500,000 Rls. 20,514 $
45 1391 روماني 85462021 مقره با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63کيلوولت به بالا ا ز نوع غيربشقابي 4,380 243,361,050 Rls. 19,850 $
46 1391 روماني 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,200 223,241,655 Rls. 9,190 $
47 1391 روماني 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 5,143 221,783,400 Rls. 18,090 $
48 1391 روماني 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 5,098 208,680,087 Rls. 17,021 $
49 1391 روماني 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 265 208,300,000 Rls. 16,990 $
50 1391 روماني 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 845 181,352,809 Rls. 14,792 $
51 1391 روماني 72051000 دا نه هاي کوچک (گرا نول) ,ا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد. 6,700 180,468,000 Rls. 14,720 $
52 1391 روماني 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 3,910 147,131,113 Rls. 12,001 $
53 1391 روماني 84821000 بلبرينگ. 2,507 119,362,466 Rls. 9,092 $
54 1391 روماني 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 484 114,026,613 Rls. 9,301 $
55 1391 روماني 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 3,214 104,398,994 Rls. 8,515 $
56 1391 روماني 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 2,538 85,019,675 Rls. 6,935 $
57 1391 روماني 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 910 73,650,000 Rls. 6,007 $
58 1391 روماني 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 4,362 65,842,003 Rls. 5,370 $
59 1391 روماني 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 865 65,377,913 Rls. 2,691 $
60 1391 روماني 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 120 57,558,371 Rls. 2,341 $
61 1391 روماني 87089931 ا جزا وقطعات غير مذكور مورداستفاده در سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 977 56,448,247 Rls. 2,324 $
62 1391 روماني 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 8 50,369,999 Rls. 4,108 $
63 1391 روماني 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 800 49,285,200 Rls. 4,020 $
64 1391 روماني 87089490 غربيلك فرمان ولوله وجعبه فرمان ،بجزبانواع مورداستفاده در سواري , سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 655 48,318,777 Rls. 1,989 $
65 1391 روماني 84133010 پمپ ا نژکتور 910 44,423,760 Rls. 3,623 $
66 1391 روماني 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 800 39,254,804 Rls. 3,202 $
67 1391 روماني 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 301 37,108,389 Rls. 3,027 $
68 1391 روماني 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 226 18,277,960 Rls. 752 $
69 1391 روماني 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 16 17,859,332 Rls. 735 $
70 1391 روماني 87089410 غربيلك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري کار ,وا نت وترا کتورکشاورزي 215 15,945,832 Rls. 656 $
71 1391 روماني 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 1,044 15,069,000 Rls. 1,229 $
72 1391 روماني 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 65 12,101,000 Rls. 987 $
73 1391 روماني 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 7 8,886,288 Rls. 725 $
74 1391 روماني 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 150 6,378,333 Rls. 263 $
75 1391 روماني 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 55 4,413,600 Rls. 360 $
76 1391 روماني 84039020 ا جزا وقطعات وپره (ديواره )جهت پکيج دو منظوره (آبگرمکن بهدا شتي وگرمايشي ) 200 3,266,371 Rls. 133 $
77 1391 روماني 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 10 1,300,000 Rls. 106 $
مجموع کل
2,940,441,824,840 ريال
مجموع کل
195,650,548 دلار
[1]