آمار کل " واردات از" کشور "زيمبابوه" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 زيمبابوه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 356,400 43,799,700,162 Rls. 3,572,569 $
2 1391 زيمبابوه 85261000 دستگاههاي را دا ر 30 712,182,000 Rls. 29,000 $
3 1391 زيمبابوه 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 9,256 569,593,920 Rls. 23,447 $
4 1391 زيمبابوه 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 5,901 398,394,897 Rls. 16,223 $
5 1391 زيمبابوه 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 350 210,098,797 Rls. 17,137 $
6 1391 زيمبابوه 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 200 89,763,140 Rls. 7,322 $
7 1391 زيمبابوه 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 124 55,621,831 Rls. 4,537 $
8 1391 زيمبابوه 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 1,620 21,858,244 Rls. 1,783 $
9 1391 زيمبابوه 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 260 9,812,904 Rls. 800 $
10 1391 زيمبابوه 74092900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زبرنج, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر . 180 6,623,710 Rls. 540 $
مجموع کل
45,873,649,605 ريال
مجموع کل
3,673,358 دلار
[1]