آمار کل " واردات از" کشور "سري لانکا" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 سري لانکا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 21,309,319 1,746,808,282,832 Rls. 107,552,820 $
2 1391 سري لانکا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 6,434,708 389,313,634,696 Rls. 30,495,968 $
3 1391 سري لانکا 08011100 نارگيل خشک کرده ( coconuts,desiceated ) 1,271,010 28,518,802,546 Rls. 1,397,103 $
4 1391 سري لانکا 03034200 تن زردبال , يخ زده ( tunas yellowfin)به اسثناي جگر ، تخم و مني آن 1,500,000 27,342,055,125 Rls. 1,115,047 $
5 1391 سري لانکا 28241000 منوا کسيدسرب (مردا رسنگ) 381,000 14,340,352,585 Rls. 919,310 $
6 1391 سري لانکا 14049030 كوكوپيت 2,862,350 9,104,407,786 Rls. 683,591 $
7 1391 سري لانکا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 106,546 5,615,775,397 Rls. 347,400 $
8 1391 سري لانکا 48070000 كاغذ و مقواي مركب (Composite)، (ساخته شده از طريق به همکچسباندن لايهکهاي تخت كاغذ يا مقوا با چسب)، اندوده نشده يا آغشته نشده در سطح، حتي از داخل مستحكم شده، به صورت رول يا ورق. 84,005 5,000,670,296 Rls. 203,655 $
9 1391 سري لانکا 12030000 كپرا (مغز نارگيل پوستکكنده و خشكکكرده Copra) 444,175 3,525,379,385 Rls. 287,551 $
10 1391 سري لانکا 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 46,800 2,697,164,460 Rls. 219,997 $
11 1391 سري لانکا 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 96,288 2,338,796,496 Rls. 118,860 $
12 1391 سري لانکا 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 36,644 1,958,322,106 Rls. 159,733 $
13 1391 سري لانکا 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 312 1,650,540,266 Rls. 134,628 $
14 1391 سري لانکا 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 22,332 1,347,622,676 Rls. 54,933 $
15 1391 سري لانکا 53050000 نارگيل، آباكا (Abaca) (الياف حاصل از دمبرگکهاي برگ موز بومي فيليپين) (Manila hemp or Musa textilis Nee)، الياف گياه رامي Ramie،و ساير الياف نساجي گياهي، كه در جاي ديگري مصرح يا مشمول نشده، خام يا فرآوري شده وليكن ريسيده نشده(Not spun)؛ پاره الياف كوتاه 220,450 969,030,979 Rls. 61,314 $
16 1391 سري لانکا 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 1,200 905,925,767 Rls. 73,893 $
17 1391 سري لانکا 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 19,200 706,436,000 Rls. 57,621 $
18 1391 سري لانکا 33051000 شامپوها 8,486 479,422,296 Rls. 22,443 $
19 1391 سري لانکا 40116210 لاستيک نوباسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشينهاي ساختماني يا صنعتي دا را ي توليد داخلي داراي قطر كمتر از61سانتيمتر 8,414 453,408,432 Rls. 36,983 $
20 1391 سري لانکا 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 74,400 403,180,725 Rls. 16,405 $
21 1391 سري لانکا 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 9,976 370,806,000 Rls. 30,245 $
22 1391 سري لانکا 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 15,064 343,602,308 Rls. 13,970 $
23 1391 سري لانکا 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 34,000 249,682,400 Rls. 20,366 $
24 1391 سري لانکا 67021000 گل ، برگ وميوه مصنوعي واجزاء آنها ؛ اشياء ساخته شده از گل ، برگ يا ميوه مصنوعي از مواد پلاستيكي 2,430 179,224,650 Rls. 7,290 $
25 1391 سري لانکا 03011900 ماهي هاي زنده زينتي آب شور 960 165,228,631 Rls. 13,477 $
26 1391 سري لانکا 48232000 کاغذ و مقوا ي صافي ,بريده شده بشکل معين 5,776 150,960,567 Rls. 12,313 $
27 1391 سري لانکا 34011110 صابون حمام و دستشويي 6,444 145,860,653 Rls. 11,897 $
28 1391 سري لانکا 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 11,400 139,752,860 Rls. 11,399 $
29 1391 سري لانکا 52021000 آخال نخ از جنس پنبه 68,880 99,696,062 Rls. 8,132 $
30 1391 سري لانکا 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 4,295 83,769,912 Rls. 6,833 $
31 1391 سري لانکا 48211000 ا نوا ع برچسب ا زکاغذ يامقوا , چاپ شده 1,030 42,500,000 Rls. 3,467 $
32 1391 سري لانکا 76051100 مفتول ا زآلومينيوم, غيرممزوج, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 1,000 32,343,412 Rls. 2,638 $
33 1391 سري لانکا 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 907 23,891,001 Rls. 1,949 $
34 1391 سري لانکا 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 28 11,353,163 Rls. 462 $
35 1391 سري لانکا 54034900 ساير نخ مصنوعي چندلاياکابله, که درجاي ديگرگفته نشده, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 509 11,168,432 Rls. 911 $
36 1391 سري لانکا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 345 8,454,377 Rls. 690 $
37 1391 سري لانکا 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 23 4,456,471 Rls. 364 $
38 1391 سري لانکا 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 127 3,757,996 Rls. 307 $
مجموع کل
2,245,545,719,747 ريال
مجموع کل
144,105,962 دلار
[1]