آمار کل " واردات از" کشور "سنگاپور" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 سنگاپور 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 305,040,370 6,065,468,342,076 Rls. 346,295,140 $
2 1391 سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 82,982,824 1,271,240,885,032 Rls. 95,214,500 $
3 1391 سنگاپور 15119030 R.B.D سوپرپالم اولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 30,712,034 712,123,568,247 Rls. 36,218,737 $
4 1391 سنگاپور 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 33,994,944 519,024,007,956 Rls. 42,334,748 $
5 1391 سنگاپور 10011100 دانه گندم سخت 116,587,790 499,637,275,664 Rls. 40,753,448 $
6 1391 سنگاپور 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 49,261,193 495,966,310,689 Rls. 32,421,728 $
7 1391 سنگاپور 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 48,895,838 418,453,696,689 Rls. 34,131,623 $
8 1391 سنگاپور 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 9,267,600 382,384,073,645 Rls. 28,235,420 $
9 1391 سنگاپور 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 862,468 345,849,890,647 Rls. 15,230,298 $
10 1391 سنگاپور 27040020 کک ونيمه کک ا ز ليگنيت 33,053,421 326,677,459,818 Rls. 13,287,674 $
11 1391 سنگاپور 10051020 دانه ذرت دامي . 64,804,170 253,242,826,182 Rls. 20,656,022 $
12 1391 سنگاپور 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 4,253,120 244,938,837,386 Rls. 14,890,040 $
13 1391 سنگاپور 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 41,812 218,861,237,206 Rls. 13,919,880 $
14 1391 سنگاپور 29291000 ايزوسياناتکها 4,762,766 207,946,486,594 Rls. 14,508,548 $
15 1391 سنگاپور 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 11,130,574 101,347,508,640 Rls. 8,266,518 $
16 1391 سنگاپور 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 3,325,220 90,664,662,780 Rls. 6,058,280 $
17 1391 سنگاپور 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 8,533,000 83,061,906,720 Rls. 6,775,033 $
18 1391 سنگاپور 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 1,658,290 68,946,057,600 Rls. 3,189,549 $
19 1391 سنگاپور 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 907,200 60,612,637,779 Rls. 3,788,768 $
20 1391 سنگاپور 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 13,377 57,425,066,549 Rls. 3,911,159 $
21 1391 سنگاپور 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,687,040 50,492,825,596 Rls. 4,118,501 $
22 1391 سنگاپور 15132910 روغن پالم كرنل يا روغن باباسوبدون بو تصفيه شده بيکرنگ (Refined Bleached Deodorized) 2,634,602 49,743,304,945 Rls. 3,279,016 $
23 1391 سنگاپور 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 2,728,000 45,783,885,732 Rls. 3,734,412 $
24 1391 سنگاپور 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 1,706 45,525,668,712 Rls. 2,655,483 $
25 1391 سنگاپور 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 3,431,317 45,263,305,531 Rls. 3,152,750 $
26 1391 سنگاپور 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 3,710 44,839,434,534 Rls. 2,532,345 $
27 1391 سنگاپور 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 104,232 33,615,351,676 Rls. 1,371,490 $
28 1391 سنگاپور 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 877,023 32,758,358,987 Rls. 2,671,971 $
29 1391 سنگاپور 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 624,960 31,001,098,850 Rls. 2,141,264 $
30 1391 سنگاپور 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 1,436,646 29,505,234,308 Rls. 1,660,531 $
31 1391 سنگاپور 85235900 سايررسانه هاي نيمه رسانا-به جز كارت هوشمند -وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد . 279 28,154,027,000 Rls. 1,149,404 $
32 1391 سنگاپور 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 2,915,407 25,205,505,144 Rls. 2,055,914 $
33 1391 سنگاپور 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 14,359 24,773,929,483 Rls. 1,137,375 $
34 1391 سنگاپور 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 22,873 24,113,930,262 Rls. 1,204,252 $
35 1391 سنگاپور 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 784,000 23,470,654,515 Rls. 1,249,564 $
36 1391 سنگاپور 84149030 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي تعرفه هاي 84143030و84143040 47,401 22,630,058,792 Rls. 920,335 $
37 1391 سنگاپور 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 6,962 22,546,707,374 Rls. 1,812,946 $
38 1391 سنگاپور 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 8,888 22,281,173,621 Rls. 1,444,404 $
39 1391 سنگاپور 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 36,656 22,268,688,779 Rls. 1,816,369 $
40 1391 سنگاپور 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 86,397 22,023,633,000 Rls. 1,151,956 $
41 1391 سنگاپور 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 87,158 20,984,884,311 Rls. 1,711,655 $
42 1391 سنگاپور 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 4,204 19,316,416,125 Rls. 1,331,310 $
43 1391 سنگاپور 85256090 ساير دستگاههاي گيرنده فرستنده غيرمذكور 17,197 18,610,290,973 Rls. 1,736,577 $
44 1391 سنگاپور 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 900,050 15,510,937,951 Rls. 1,292,381 $
45 1391 سنگاپور 76081000 لوله ا زآلومينيوم غيرممزوج. 35,207 15,321,559,628 Rls. 624,510 $
46 1391 سنگاپور 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,456,000 15,156,873,663 Rls. 617,086 $
47 1391 سنگاپور 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 702,388 14,926,449,299 Rls. 688,916 $
48 1391 سنگاپور 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 299,100 13,006,738,462 Rls. 738,182 $
49 1391 سنگاپور 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 38,577 12,491,843,906 Rls. 510,494 $
50 1391 سنگاپور 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 3,326 10,830,803,441 Rls. 883,426 $
51 1391 سنگاپور 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 268,188 10,739,393,448 Rls. 875,970 $
52 1391 سنگاپور 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 97,259 10,240,169,723 Rls. 556,700 $
53 1391 سنگاپور 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 40,653 10,135,344,328 Rls. 413,313 $
54 1391 سنگاپور 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 28,455 9,744,929,590 Rls. 794,856 $
55 1391 سنگاپور 85332910 مقاومت را ه ا ندا ز وکنترل کننده سرعت موتورهاي ا لکتريکي 4,096 9,667,679,294 Rls. 393,940 $
56 1391 سنگاپور 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 910,000 9,538,724,440 Rls. 388,749 $
57 1391 سنگاپور 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 46,251 8,874,966,601 Rls. 405,447 $
58 1391 سنگاپور 80030000 ميله, پروفيل ومفتول ا زقلع. 25,050 8,412,886,577 Rls. 544,410 $
59 1391 سنگاپور 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 51,415 8,303,724,827 Rls. 667,344 $
60 1391 سنگاپور 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 384,976 7,910,335,381 Rls. 520,811 $
61 1391 سنگاپور 76069220 ورق و نوار آلومينيوم تا عرض 150 ميليمتر به صورت دو رويه لاك خورده از آلياژهاي 5182H48 و 5042H19 و 5042H48 و 5052H28 و 5052H48 با ضخامت بيش از 2/0 ميليمتر لغايت 5/0 ميليمتر 51,683 7,843,963,653 Rls. 319,645 $
62 1391 سنگاپور 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي ا تيلن 11,727 7,716,893,368 Rls. 314,478 $
63 1391 سنگاپور 84295121 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از 270اسب بخار 74,135 7,231,067,365 Rls. 589,810 $
64 1391 سنگاپور 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 1,270 7,075,794,185 Rls. 290,338 $
65 1391 سنگاپور 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور 198,818 7,047,189,613 Rls. 574,812 $
66 1391 سنگاپور 76090000 لوازم و اتصالات لولهکكشي (Fittings) (مثلاً، كوپلينگ، زانويي، مهره و ماسوره (Sleeves) از آلومينيوم. 9,523 6,985,353,490 Rls. 329,955 $
67 1391 سنگاپور 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 208,803 6,402,371,687 Rls. 522,216 $
68 1391 سنگاپور 85078090 ساير انباره ها داراي الكترود از آلياژ سرب وكلسيم غير از مورد استفاده در راه اندازي موتورهاي پيستوني 262,293 6,327,848,848 Rls. 458,268 $
69 1391 سنگاپور 15131100 روغن خام نارگيل (کپرا ) 320,958 5,756,958,695 Rls. 469,572 $
70 1391 سنگاپور 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 5,446 4,906,384,278 Rls. 312,428 $
71 1391 سنگاپور 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,980 4,850,532,964 Rls. 197,679 $
72 1391 سنگاپور 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 11,933 4,706,592,169 Rls. 367,992 $
73 1391 سنگاپور 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 113,140 4,505,659,755 Rls. 194,643 $
74 1391 سنگاپور 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 10,924 4,445,855,559 Rls. 362,631 $
75 1391 سنگاپور 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 5,248 4,311,689,126 Rls. 234,543 $
76 1391 سنگاپور 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 21,252 4,090,481,448 Rls. 173,201 $
77 1391 سنگاپور 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 950 3,944,963,712 Rls. 164,597 $
78 1391 سنگاپور 85065030 قوه هاي دکمه اي ( cell round) باليتيوم 2,187 3,864,713,451 Rls. 220,484 $
79 1391 سنگاپور 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 1,430 3,685,155,980 Rls. 149,827 $
80 1391 سنگاپور 15162020 روغنCBE ، CBR 140,000 3,586,712,001 Rls. 292,554 $
81 1391 سنگاپور 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 24,060 3,577,514,514 Rls. 211,525 $
82 1391 سنگاپور 90214090 ساير دستگاههاي کمک شنوا يي باستثناي اجزاء وقطعات ومتفرعات بغير از دستگاههاي كمك شنوايي جمعي براي اموزش كر و لالها با كسب نظر وزارت اموزش وپرورش 63 3,427,174,067 Rls. 279,541 $
83 1391 سنگاپور 90321000 ترموستات 2,415 3,402,718,846 Rls. 138,440 $
84 1391 سنگاپور 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 30,996 3,381,054,636 Rls. 166,021 $
85 1391 سنگاپور 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 4,003 3,342,634,502 Rls. 135,996 $
86 1391 سنگاپور 21069020 ا مولسيفاير 116,800 3,235,101,163 Rls. 263,874 $
87 1391 سنگاپور 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 14,300 3,102,913,236 Rls. 126,402 $
88 1391 سنگاپور 83113000 ميله هاي ا ندودشده ومفتول پرشده ا زفلزمعمولي برا ي لحيم کاري ياجوشكاري باشعله 1,000 3,097,822,902 Rls. 126,195 $
89 1391 سنگاپور 90289040 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي کنتور برق ا ز نوع ا لکترونيکي 11,500 3,090,085,461 Rls. 252,046 $
90 1391 سنگاپور 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 23,573 3,065,271,561 Rls. 205,573 $
91 1391 سنگاپور 29051700 دودکان 1-ئول (ا لکل لوريک )هگزا دکان 1-ئول (ا لکل ستيليک )وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک ) 112,000 3,028,700,000 Rls. 247,039 $
92 1391 سنگاپور 40091100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحکم نشده ياجورنشده باساير 17,963 3,024,590,746 Rls. 123,601 $
93 1391 سنگاپور 85286100 پروژكتورها از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 1,844 2,980,192,000 Rls. 121,269 $
94 1391 سنگاپور 29032300 تترا کلروا تيلن (پرکلروا تيلن ) 15,504 2,972,542,698 Rls. 120,938 $
95 1391 سنگاپور 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 920 2,837,647,432 Rls. 188,816 $
96 1391 سنگاپور 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 27,400 2,777,684,360 Rls. 226,565 $
97 1391 سنگاپور 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 37,509 2,647,949,000 Rls. 107,807 $
98 1391 سنگاپور 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 15,857 2,641,085,556 Rls. 175,295 $
99 1391 سنگاپور 29054500 گليسرول 140,000 2,617,215,379 Rls. 123,904 $
100 1391 سنگاپور 85308000 تجهيزات برقي علامت دادن ايمني ياكنترل ترافيك, براي جاده, راههاي آبي داخلي , تسهيلات پاركينگ، تاسيسات بندري ياباند فرودگاه 700 2,594,591,275 Rls. 107,196 $
101 1391 سنگاپور 84143040 کمپرسورهاي برودتي ويخچال مخصوص کولرخودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ،کاميون ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 9,400 2,514,160,159 Rls. 127,493 $
102 1391 سنگاپور 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 104,391 2,411,200,139 Rls. 196,672 $
103 1391 سنگاپور 29157019 ساير ا ستئارات هاي فلزي غير از استئارات منيزيم گريد دارويي 92,550 2,349,166,786 Rls. 191,612 $
104 1391 سنگاپور 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 7,173 2,329,031,356 Rls. 162,046 $
105 1391 سنگاپور 29212100 اتيلن دي آمين و املاح آن 32,000 2,311,047,914 Rls. 126,055 $
106 1391 سنگاپور 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 88,260 2,305,975,771 Rls. 188,089 $
107 1391 سنگاپور 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 1,485 2,301,430,377 Rls. 170,930 $
108 1391 سنگاپور 28042900 گازهاي کمياب (باستثناي آرگون) 1,160 2,228,208,341 Rls. 129,073 $
109 1391 سنگاپور 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 26,040 2,152,751,344 Rls. 110,872 $
110 1391 سنگاپور 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 3,892 1,948,306,066 Rls. 158,916 $
111 1391 سنگاپور 90015020 عدسي خام ونيمه ساخته از جنس پلاستيك 1,881 1,944,422,004 Rls. 158,599 $
112 1391 سنگاپور 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 17,556 1,938,276,364 Rls. 158,098 $
113 1391 سنگاپور 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 31 1,935,719,548 Rls. 157,889 $
114 1391 سنگاپور 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 40,624 1,918,056,904 Rls. 122,193 $
115 1391 سنگاپور 32099050 لاکها و ورني ها و لعابها براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 20,000 1,906,782,480 Rls. 77,631 $
116 1391 سنگاپور 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 160,588 1,898,638,618 Rls. 154,864 $
117 1391 سنگاپور 85065090 سايرقوه ها وباطريهاي باليتيوم بجزقوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 2,118 1,823,016,146 Rls. 137,325 $
118 1391 سنگاپور 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 4,748 1,790,605,243 Rls. 146,053 $
119 1391 سنگاپور 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , که درجاي ديگر مذکور نباشد 3,792 1,761,278,227 Rls. 162,935 $
120 1391 سنگاپور 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 11,522 1,736,526,777 Rls. 131,107 $
121 1391 سنگاپور 38099300 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا ز نوع مورد مصرف در چرم سازي غيرازموادنشاسته اي 65,812 1,680,213,477 Rls. 137,048 $
122 1391 سنگاپور 03049100 فيله يخ زده شمشيرماهي (Xiphias gladius) 52,000 1,647,193,810 Rls. 67,158 $
123 1391 سنگاپور 38231100 اسيد استئاريك 54,000 1,644,958,381 Rls. 66,972 $
124 1391 سنگاپور 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 170 1,639,203,205 Rls. 66,845 $
125 1391 سنگاپور 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي 41,321 1,619,952,240 Rls. 110,829 $
126 1391 سنگاپور 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 100,000 1,613,206,201 Rls. 80,943 $
127 1391 سنگاپور 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 579 1,577,171,569 Rls. 64,345 $
128 1391 سنگاپور 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 478 1,567,894,824 Rls. 63,848 $
129 1391 سنگاپور 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,860 1,541,749,906 Rls. 100,617 $
130 1391 سنگاپور 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 1,797 1,536,799,816 Rls. 125,351 $
131 1391 سنگاپور 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 12,015 1,504,616,685 Rls. 105,868 $
132 1391 سنگاپور 82072090 سايرحديده ها برا ي کشيدن ياا کسترودکردن فلزا ت بجزحديده کشش مفتول به صورت خام 712 1,432,982,035 Rls. 116,883 $
133 1391 سنگاپور 29299000 سايرترکيبات داراي ديگرعوامل ازته غير از ايزوسياناتها 49,080 1,377,261,583 Rls. 112,338 $
134 1391 سنگاپور 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 711 1,319,737,675 Rls. 105,832 $
135 1391 سنگاپور 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 308 1,318,598,210 Rls. 107,553 $
136 1391 سنگاپور 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 32,920 1,295,756,851 Rls. 52,682 $
137 1391 سنگاپور 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 49,263 1,272,801,603 Rls. 103,817 $
138 1391 سنگاپور 84314910 ناخن ، كلنگ (آداپتور) ، گوشه بيل 1,694 1,180,454,274 Rls. 96,285 $
139 1391 سنگاپور 29141100 استن 64,000 1,140,337,795 Rls. 93,013 $
140 1391 سنگاپور 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 239 1,124,695,489 Rls. 91,737 $
141 1391 سنگاپور 55095300 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر , مخلوطباپنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 46,085 1,078,312,716 Rls. 87,954 $
142 1391 سنگاپور 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 6,093 1,078,146,618 Rls. 87,940 $
143 1391 سنگاپور 32041100 مواد رنگي ديسيرسه (Disperses)و فرآورده هابر اساس اين مواد مذكور در يادداشت 3 اين فصل 5,000 1,034,856,853 Rls. 84,409 $
144 1391 سنگاپور 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 686 1,010,700,221 Rls. 42,321 $
145 1391 سنگاپور 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 6,879 1,000,557,661 Rls. 78,433 $
146 1391 سنگاپور 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 47,812 973,139,548 Rls. 79,375 $
147 1391 سنگاپور 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 31,209 956,555,850 Rls. 78,023 $
148 1391 سنگاپور 15180000 چربيهاوروغن هاي حيوا ني يانباتي...تغييريافته شيميائي غيرمذکوريادرجاي ديگر 32,000 874,950,789 Rls. 71,366 $
149 1391 سنگاپور 90183917 سه راهي انژيوكت 1,100 838,923,882 Rls. 45,551 $
150 1391 سنگاپور 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 1,327 838,561,885 Rls. 62,706 $
151 1391 سنگاپور 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 41,448 831,484,685 Rls. 67,821 $
152 1391 سنگاپور 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 1,565 806,828,355 Rls. 32,863 $
153 1391 سنگاپور 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 14,523 761,991,708 Rls. 62,153 $
154 1391 سنگاپور 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 37,730 760,143,358 Rls. 62,002 $
155 1391 سنگاپور 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 5,950 756,454,678 Rls. 61,701 $
156 1391 سنگاپور 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 2 755,625,599 Rls. 30,782 $
157 1391 سنگاپور 85331020 مقاومت S.M.D از نوع ثابت 1,013 746,142,321 Rls. 60,860 $
158 1391 سنگاپور 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 540 743,417,825 Rls. 30,284 $
159 1391 سنگاپور 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 23,060 736,723,280 Rls. 60,092 $
160 1391 سنگاپور 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 16,800 734,000,000 Rls. 59,869 $
161 1391 سنگاپور 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 250 695,305,005 Rls. 56,713 $
162 1391 سنگاپور 85181000 ميکروفون و پايه آن 1,002 684,008,823 Rls. 47,078 $
163 1391 سنگاپور 76169920 رادياتور حرارتي شوفاژ ازجنس آلومينيوم . 35,125 682,984,260 Rls. 55,708 $
164 1391 سنگاپور 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 101 673,448,536 Rls. 54,931 $
165 1391 سنگاپور 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 30,005 658,535,352 Rls. 53,714 $
166 1391 سنگاپور 90029000 عدسي,منشور,آئينه وسايرعناصرا پتيکي,ا زهرماده, سوا رشده, که درجاي ديگري مذکورنباشند. 11 656,531,219 Rls. 26,706 $
167 1391 سنگاپور 03049900 ساير قسمتهاي گوشتي ماهي بغيرازنوع شمشيرماهي واره ماهي بصورت منجمد 52,000 652,240,337 Rls. 53,201 $
168 1391 سنگاپور 29212900 سايرپلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها؛ املاح اين محصولات غير مذكور دررديف هاي 29212100و29212200 15,200 643,235,857 Rls. 52,466 $
169 1391 سنگاپور 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 2,695 624,542,394 Rls. 44,155 $
170 1391 سنگاپور 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 29,590 616,883,110 Rls. 50,317 $
171 1391 سنگاپور 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 902 613,183,900 Rls. 50,015 $
172 1391 سنگاپور 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 9,061 599,343,693 Rls. 43,724 $
173 1391 سنگاپور 85198900 ساير ماشين هاي ضبط به جز آنهاكه بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا كار مي كند . 197 596,121,078 Rls. 29,099 $
174 1391 سنگاپور 29031200 دي کلرومتان (کلرور متيلن ) 64,800 588,434,732 Rls. 47,996 $
175 1391 سنگاپور 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 1,536 587,158,768 Rls. 47,892 $
176 1391 سنگاپور 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 2,000 577,938,953 Rls. 47,140 $
177 1391 سنگاپور 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 30,350 563,279,220 Rls. 45,944 $
178 1391 سنگاپور 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 483 562,801,793 Rls. 30,346 $
179 1391 سنگاپور 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 11,200 519,313,663 Rls. 42,358 $
180 1391 سنگاپور 90021900 عدسي شيئي سوا رشده, ا زهرماده, که درجاي ديگري مذکورنباشد. 807 517,849,163 Rls. 26,636 $
181 1391 سنگاپور 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 1,980 516,195,708 Rls. 20,991 $
182 1391 سنگاپور 29173990 سايرا سيدهاي پلي کربوکسيليک بودا ر.ا نيدريد.هالوژنورهاهاپرا کسيدهاپرا کسي ا سيدهاي آنهاومشتقات آنهاغيرمذکور 22,000 507,109,720 Rls. 41,363 $
183 1391 سنگاپور 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 2,880 503,176,244 Rls. 20,459 $
184 1391 سنگاپور 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 23,706 492,965,355 Rls. 40,209 $
185 1391 سنگاپور 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 10,000 482,609,639 Rls. 39,365 $
186 1391 سنگاپور 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 980 473,269,870 Rls. 37,901 $
187 1391 سنگاپور 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 438 448,451,160 Rls. 24,349 $
188 1391 سنگاپور 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 158 438,335,388 Rls. 35,753 $
189 1391 سنگاپور 90101090 دستگاهها ظاهرکردن ياچاپ فيلم ياكاغذ عکاسي به صورت خودکاربجزدستگاههاي ظهور فيلم را ديولوژي پزشکي 5,000 434,473,681 Rls. 35,438 $
190 1391 سنگاپور 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 22,178 433,694,000 Rls. 22,602 $
191 1391 سنگاپور 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 1,492 433,685,003 Rls. 17,662 $
192 1391 سنگاپور 29171400 انيدريد مالئيك 21,000 432,500,000 Rls. 35,277 $
193 1391 سنگاپور 85176950 گيرنده فرستنده قابل حمل دستي ازنوع راديويي 746 431,373,777 Rls. 27,448 $
194 1391 سنگاپور 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 19,200 425,920,808 Rls. 34,741 $
195 1391 سنگاپور 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 16,000 417,175,700 Rls. 17,009 $
196 1391 سنگاپور 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 27,792 414,021,535 Rls. 24,991 $
197 1391 سنگاپور 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 105 413,496,465 Rls. 33,727 $
198 1391 سنگاپور 85322200 خازنهاي ثابت برقي ا لکتروليتي آلومينيومي 11,815 409,420,199 Rls. 33,395 $
199 1391 سنگاپور 29054200 پنتا ا ريتريتول ( پنتاا ريتريت ) 20,000 394,281,600 Rls. 32,160 $
200 1391 سنگاپور 38089211 قارچ کشها آماده برا ي خرده فروشيي 2,800 394,040,258 Rls. 32,140 $
مجموع کل
13,598,792,177,379 ريال
مجموع کل
854,629,230 دلار