آمار کل " واردات از" کشور "سوئد" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 سوئد 85256030 دستگاهکهاي گيرنده، فرستنده تلفن همراه به استثناي BTS (1+1+1) 841,123 697,697,071,563 Rls. 30,941,754 $
2 1391 سوئد 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 2,969,927 380,400,621,896 Rls. 31,027,783 $
3 1391 سوئد 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 19,832,844 232,671,756,957 Rls. 16,175,742 $
4 1391 سوئد 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربکس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 842,727 182,529,133,411 Rls. 13,980,443 $
5 1391 سوئد 90291000 کنتور دورسنج, کنتورتوليد,تاکسيمتر,کيلومترشمار,گام سنج وهمانند 18,892 181,346,556,964 Rls. 8,259,952 $
6 1391 سوئد 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 945,669 179,761,230,048 Rls. 12,347,736 $
7 1391 سوئد 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 705,574 145,742,443,782 Rls. 11,887,638 $
8 1391 سوئد 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 7,142,788 120,738,211,679 Rls. 6,656,436 $
9 1391 سوئد 87042300 وسايط نقليه حمل ونقل کالا,باموتورپيستوني ترا کمي(ديزل يانيمه ديزل )به وزن بيش ا ز20تن 1,241,194 116,205,785,268 Rls. 9,478,449 $
10 1391 سوئد 87084090 جعبه دنده وقطعات مربوطه غير مذكور درجاي ديگر 572,015 103,145,310,489 Rls. 8,413,157 $
11 1391 سوئد 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 11,939 82,570,327,357 Rls. 4,600,851 $
12 1391 سوئد 85462021 مقره با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63کيلوولت به بالا ا ز نوع غيربشقابي 351,300 72,305,203,057 Rls. 4,957,619 $
13 1391 سوئد 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 6,599 40,729,393,577 Rls. 1,988,018 $
14 1391 سوئد 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 83,442 34,376,900,477 Rls. 2,771,812 $
15 1391 سوئد 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 97,735 34,308,740,439 Rls. 2,798,429 $
16 1391 سوئد 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 356,729 30,547,850,141 Rls. 2,491,668 $
17 1391 سوئد 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 14,300 27,132,639,838 Rls. 2,203,940 $
18 1391 سوئد 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 46,896 25,971,221,753 Rls. 2,118,370 $
19 1391 سوئد 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 46,972 25,653,491,437 Rls. 1,542,445 $
20 1391 سوئد 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 23,519 23,194,939,788 Rls. 1,889,075 $
21 1391 سوئد 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 16,704 22,195,817,759 Rls. 1,781,903 $
22 1391 سوئد 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 6 18,759,024,000 Rls. 1,530,100 $
23 1391 سوئد 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 495,712 15,629,328,035 Rls. 643,368 $
24 1391 سوئد 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 1,443,028 14,715,768,860 Rls. 1,200,307 $
25 1391 سوئد 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 54,908 14,438,753,829 Rls. 699,162 $
26 1391 سوئد 84821000 بلبرينگ. 46,659 14,062,781,158 Rls. 985,251 $
27 1391 سوئد 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 9,918 13,724,957,444 Rls. 1,016,258 $
28 1391 سوئد 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 241 13,198,278,391 Rls. 540,481 $
29 1391 سوئد 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 206,224 12,747,203,304 Rls. 1,039,739 $
30 1391 سوئد 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 224,960 12,400,220,700 Rls. 1,011,437 $
31 1391 سوئد 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 112,815 12,273,526,778 Rls. 500,205 $
32 1391 سوئد 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 200,000 12,214,067,256 Rls. 710,708 $
33 1391 سوئد 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 1,328 12,136,439,628 Rls. 863,140 $
34 1391 سوئد 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 595,364 11,793,367,340 Rls. 631,121 $
35 1391 سوئد 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 2,895 10,106,233,609 Rls. 463,543 $
36 1391 سوئد 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 252,314 9,951,521,319 Rls. 776,239 $
37 1391 سوئد 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,370 9,397,725,718 Rls. 384,598 $
38 1391 سوئد 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غيرمذکور 16,879 9,389,489,565 Rls. 516,248 $
39 1391 سوئد 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 131,040 9,330,068,130 Rls. 399,011 $
40 1391 سوئد 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 296,800 9,071,037,191 Rls. 734,045 $
41 1391 سوئد 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 840 8,572,899,887 Rls. 525,916 $
42 1391 سوئد 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 23,228 8,178,347,368 Rls. 677,647 $
43 1391 سوئد 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 40,141 8,029,770,451 Rls. 591,884 $
44 1391 سوئد 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 4,187 7,764,330,394 Rls. 315,816 $
45 1391 سوئد 48089000 سايرکاغذهاومقواهاي موج دا رشده, کرپ شده, چين دا ر,دا غ زده, نقش برجسته ياسورا خ شده, بصورت رول.ياورق 41,235 7,736,305,258 Rls. 314,960 $
46 1391 سوئد 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمترسفيد نشده 184,193 7,310,194,289 Rls. 469,901 $
47 1391 سوئد 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 3,799 7,131,773,276 Rls. 363,792 $
48 1391 سوئد 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 285,000 7,129,666,500 Rls. 581,539 $
49 1391 سوئد 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 95,700 7,119,101,836 Rls. 289,571 $
50 1391 سوئد 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 11,305 7,077,816,559 Rls. 577,310 $
51 1391 سوئد 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 160,000 6,786,572,212 Rls. 366,534 $
52 1391 سوئد 29379000 ساير هورمونها،طبيعي ياساخته شده ازطريق سنتر،مشتقات آنهاومشابه هاي ساختاري آنها،غير مذكور درجاي ديگر . 12 6,719,694,175 Rls. 281,433 $
53 1391 سوئد 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 6,407 6,293,985,964 Rls. 258,140 $
54 1391 سوئد 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدکاميون و کاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربکس ،ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 19,727 6,187,197,474 Rls. 462,776 $
55 1391 سوئد 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 79,700 5,984,157,810 Rls. 384,747 $
56 1391 سوئد 21069020 ا مولسيفاير 168,224 5,547,713,659 Rls. 396,406 $
57 1391 سوئد 38151200 کاتاليزورهاي تقويت شده بافلز گرا نبهاياترکيبات فلز گرا نبها بعنوا ن ماده فعال 4,020 5,129,547,404 Rls. 208,841 $
58 1391 سوئد 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 2,135 5,023,442,881 Rls. 409,742 $
59 1391 سوئد 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 10,819 4,898,984,826 Rls. 315,345 $
60 1391 سوئد 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 200 4,728,219,404 Rls. 385,662 $
61 1391 سوئد 30064080 آمالگام براي پركردن دندان 1,461 4,399,581,478 Rls. 240,302 $
62 1391 سوئد 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 3,485 4,126,459,802 Rls. 171,177 $
63 1391 سوئد 84279090 ساير ارابه ها غيرمذكور درجاي ديگر 35,017 3,824,000,000 Rls. 311,909 $
64 1391 سوئد 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 91,200 3,779,688,387 Rls. 204,340 $
65 1391 سوئد 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 275 3,695,523,143 Rls. 197,946 $
66 1391 سوئد 85334020 مقاومت متغير( پتانسيومتروولوم )S.M.D 45 3,273,381,561 Rls. 266,997 $
67 1391 سوئد 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 805 3,026,468,502 Rls. 186,769 $
68 1391 سوئد 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 7,627 3,016,095,764 Rls. 246,011 $
69 1391 سوئد 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 18,400 2,928,941,833 Rls. 238,902 $
70 1391 سوئد 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 241,120 2,895,419,452 Rls. 184,517 $
71 1391 سوئد 30059010 باندهاي ساده، استريل، گاز وازلينه، باندگچي و زيرگچي و باندكشي و لولهکاي، لنوگاز ساده، رول پنبهکاي دندانپزشكي ساده و پدچشمي 7,033 2,868,757,414 Rls. 233,993 $
72 1391 سوئد 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 84,900 2,865,959,552 Rls. 312,912 $
73 1391 سوئد 85176210 دستگاههاي قطع و وصل وتغيير ارتباط تلفني يا تلگرا في 2,255 2,830,148,270 Rls. 259,311 $
74 1391 سوئد 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 34,306 2,828,341,136 Rls. 144,841 $
75 1391 سوئد 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 257,510 2,798,127,643 Rls. 208,540 $
76 1391 سوئد 29054200 پنتا ا ريتريتول ( پنتاا ريتريت ) 60,000 2,718,305,000 Rls. 110,518 $
77 1391 سوئد 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 16,357 2,667,799,442 Rls. 188,967 $
78 1391 سوئد 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 445 2,649,654,850 Rls. 109,168 $
79 1391 سوئد 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل ،حديدشده 8,500 2,628,477,537 Rls. 107,193 $
80 1391 سوئد 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 150,621 2,611,469,108 Rls. 213,007 $
81 1391 سوئد 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 69,260 2,595,767,500 Rls. 211,727 $
82 1391 سوئد 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 64,121 2,417,863,853 Rls. 135,311 $
83 1391 سوئد 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 18,000 2,402,602,461 Rls. 97,726 $
84 1391 سوئد 30049031 مكمل هاي دارويي داراي توليد داخل مشابه مورد مصرف در دامپزشكي 1,080 2,390,114,573 Rls. 97,512 $
85 1391 سوئد 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 1,940 2,386,868,320 Rls. 97,316 $
86 1391 سوئد 47050000 خمير چوب حاصل ا ز ترکيب فر ا يند هاي خميرسازي به طريق مکانيکي وشيميايي 298,955 2,342,310,193 Rls. 235,313 $
87 1391 سوئد 38249030 موا دآبکاري 16,352 2,281,883,251 Rls. 126,199 $
88 1391 سوئد 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 36,513 2,175,859,475 Rls. 177,476 $
89 1391 سوئد 85334010 پتانسيومترجهت تنظيم هوا ي ورودي وسوخت درموتورهاي ا نژکتوري 13 2,170,142,012 Rls. 177,010 $
90 1391 سوئد 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 25,250 2,163,682,495 Rls. 132,859 $
91 1391 سوئد 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 12,150 2,142,360,709 Rls. 174,744 $
92 1391 سوئد 48099090 سايرکاغذهابرا ي کپي ياانتقال غيرمذکور درجاي ديگر 11,271 2,136,331,103 Rls. 87,940 $
93 1391 سوئد 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 1,779 1,919,807,336 Rls. 153,302 $
94 1391 سوئد 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 2,153 1,909,507,363 Rls. 77,742 $
95 1391 سوئد 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 16,384 1,907,891,434 Rls. 155,619 $
96 1391 سوئد 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 2,480 1,891,774,330 Rls. 83,319 $
97 1391 سوئد 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 3,620 1,838,318,437 Rls. 150,125 $
98 1391 سوئد 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 495 1,829,938,908 Rls. 106,887 $
99 1391 سوئد 85043320 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از 16تا500كيلوولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 17,089 1,795,147,058 Rls. 146,423 $
100 1391 سوئد 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 2,470 1,790,513,579 Rls. 146,045 $
101 1391 سوئد 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 9,000 1,762,328,693 Rls. 143,746 $
102 1391 سوئد 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 20 1,734,150,434 Rls. 141,448 $
103 1391 سوئد 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولادزنگ نزن, باپهناي کمترا ز600mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 16,815 1,730,161,830 Rls. 70,375 $
104 1391 سوئد 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 18,313 1,724,194,361 Rls. 140,636 $
105 1391 سوئد 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 1,996 1,687,868,669 Rls. 79,029 $
106 1391 سوئد 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 565 1,674,380,100 Rls. 136,573 $
107 1391 سوئد 90330020 ساير ترموكوبلکها 2,833 1,619,849,017 Rls. 132,125 $
108 1391 سوئد 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 3,768 1,597,787,854 Rls. 91,269 $
109 1391 سوئد 98842700 قطعات منفصله برا ي توليدليفترا ک به ا ستثناي شاسي ،وزنه تعادلي ،کابين را ننده ، باطري ،رادياتور آب ،لاستيك ،دكل كامل ،اكسل فرمان ،رينگ وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 9,459 1,587,464,999 Rls. 104,323 $
110 1391 سوئد 29151100 اسيد فرميك 117,600 1,569,850,873 Rls. 128,047 $
111 1391 سوئد 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 69 1,560,960,610 Rls. 63,647 $
112 1391 سوئد 87060020 شاسي موتور دا ر برا ي ا توبوس 13,603 1,517,270,000 Rls. 123,758 $
113 1391 سوئد 72292000 مفتول ا زفولادسيليکومنگنز. 49,049 1,512,131,602 Rls. 61,667 $
114 1391 سوئد 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 1,348 1,473,991,244 Rls. 108,064 $
115 1391 سوئد 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 657 1,446,840,881 Rls. 65,434 $
116 1391 سوئد 29151200 املاح اسيد فرميك 167,530 1,407,009,694 Rls. 114,764 $
117 1391 سوئد 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 6,480 1,398,143,498 Rls. 114,041 $
118 1391 سوئد 48043190 ساير کاغذهاومقوا هايکرا فت سفيد نشده به وزن مساوي ياکمترا ز 150 گرم برمترمربع 38,499 1,395,352,384 Rls. 113,813 $
119 1391 سوئد 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 7,954 1,372,001,397 Rls. 111,909 $
120 1391 سوئد 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 2,350 1,348,716,394 Rls. 110,009 $
121 1391 سوئد 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 24,000 1,242,108,067 Rls. 101,314 $
122 1391 سوئد 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 24,338 1,227,128,694 Rls. 78,815 $
123 1391 سوئد 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 9,080 1,199,710,779 Rls. 97,856 $
124 1391 سوئد 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 103 1,185,309,870 Rls. 50,302 $
125 1391 سوئد 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 5,670 1,183,756,926 Rls. 62,048 $
126 1391 سوئد 90151000 مسافت ياب ها 630 1,176,523,947 Rls. 95,964 $
127 1391 سوئد 85124000 برف پاک کن , گرم کن شيشه و را فع بخار برا ي وسايط نقليه موتوري 2,650 1,157,479,564 Rls. 100,957 $
128 1391 سوئد 27101950 روغن ترا نسفورماتورکلاس (II) 32,032 1,139,886,129 Rls. 92,976 $
129 1391 سوئد 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 78 1,081,853,574 Rls. 66,180 $
130 1391 سوئد 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده 77,600 1,049,653,140 Rls. 85,616 $
131 1391 سوئد 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 98 1,048,604,782 Rls. 68,702 $
132 1391 سوئد 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,608 1,037,619,295 Rls. 84,635 $
133 1391 سوئد 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 60,346 1,032,441,979 Rls. 41,981 $
134 1391 سوئد 39123190 کربوکسي متيل سلولزوا ملاح آن بغيرا ز گريد خورا کي 44,000 1,026,000,000 Rls. 83,687 $
135 1391 سوئد 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 20,000 1,022,325,240 Rls. 83,387 $
136 1391 سوئد 82076000 ا بزارهاي براي صيقلي کردن جدار داخلي يا بر قو زدن. 10,000 1,017,642,945 Rls. 41,403 $
137 1391 سوئد 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 290 1,014,028,975 Rls. 48,131 $
138 1391 سوئد 85340000 مدا رهاي چاپي 328 979,056,648 Rls. 47,595 $
139 1391 سوئد 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 235 978,159,612 Rls. 68,676 $
140 1391 سوئد 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 98 944,129,588 Rls. 73,034 $
141 1391 سوئد 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 5,340 937,421,624 Rls. 76,462 $
142 1391 سوئد 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 14,849 924,780,001 Rls. 81,926 $
143 1391 سوئد 85044050 کنترل دور موتورInverter 750 908,572,623 Rls. 74,109 $
144 1391 سوئد 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 15,813 871,200,000 Rls. 71,060 $
145 1391 سوئد 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 388 866,288,354 Rls. 35,630 $
146 1391 سوئد 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 19,150 836,258,952 Rls. 68,210 $
147 1391 سوئد 29054100 ا تيل -2-(هيدروکسي متيل ) پروپان -1 و 3 دي ئول (تري متيلول پروپان ) 30,000 809,622,842 Rls. 66,038 $
148 1391 سوئد 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 2,661 804,601,692 Rls. 65,628 $
149 1391 سوئد 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 6,062 797,124,531 Rls. 65,018 $
150 1391 سوئد 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 4,490 780,356,547 Rls. 31,789 $
151 1391 سوئد 84379000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پاك كردن ،جوركردن ،درجه بندي ،عمل اوردن ياآسياب کردن, غلات ،دانه هاياسبزيجات غلافدار خشك كرده 197 738,598,786 Rls. 32,578 $
152 1391 سوئد 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 302 729,606,056 Rls. 59,511 $
153 1391 سوئد 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,709 718,365,659 Rls. 53,877 $
154 1391 سوئد 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 323 705,690,832 Rls. 30,027 $
155 1391 سوئد 21069010 ا ستابيلايزر 19,980 681,088,504 Rls. 55,554 $
156 1391 سوئد 72029300 فرونيوبيوم. 1,000 676,429,317 Rls. 27,521 $
157 1391 سوئد 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 23,568 669,476,900 Rls. 54,607 $
158 1391 سوئد 29211900 ساير مونوآمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,که درجاي ديگري مذکور نباشند ,ا ملاح ا ين ترکيبات 2,560 649,616,983 Rls. 26,449 $
159 1391 سوئد 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 1,900 638,770,248 Rls. 52,102 $
160 1391 سوئد 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 850 637,762,440 Rls. 25,926 $
161 1391 سوئد 90181910 دستگاه مانيتور علائم حياتي 63 603,781,601 Rls. 34,571 $
162 1391 سوئد 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 540 594,772,185 Rls. 48,513 $
163 1391 سوئد 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 10,000 588,888,154 Rls. 48,033 $
164 1391 سوئد 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 13,831 568,840,802 Rls. 46,398 $
165 1391 سوئد 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 4,659 533,075,420 Rls. 33,895 $
166 1391 سوئد 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 13,800 527,159,147 Rls. 21,507 $
167 1391 سوئد 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 1,620 525,686,261 Rls. 21,639 $
168 1391 سوئد 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 23,000 521,684,642 Rls. 42,552 $
169 1391 سوئد 82022000 تيغه ا ره نوا ري. 5,990 518,038,871 Rls. 23,403 $
170 1391 سوئد 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا رکاست ويدئو 4,233 517,788,048 Rls. 38,686 $
171 1391 سوئد 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 217 516,408,312 Rls. 26,381 $
172 1391 سوئد 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 5,925 499,898,997 Rls. 40,775 $
173 1391 سوئد 82029100 تيغه ا ره هاي مستقيم, برا ي کارکردن روي فلزا ت. 3,400 486,560,533 Rls. 19,796 $
174 1391 سوئد 27101930 گريس 12,070 473,353,293 Rls. 37,824 $
175 1391 سوئد 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 2,433 472,759,378 Rls. 30,811 $
176 1391 سوئد 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 167 469,768,251 Rls. 19,127 $
177 1391 سوئد 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 12,700 467,000,000 Rls. 38,091 $
178 1391 سوئد 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 3,070 447,110,325 Rls. 21,752 $
179 1391 سوئد 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 48 440,450,301 Rls. 24,415 $
180 1391 سوئد 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 921 430,668,401 Rls. 28,943 $
181 1391 سوئد 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 2,494 429,269,000 Rls. 35,014 $
182 1391 سوئد 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 130 427,763,562 Rls. 34,891 $
183 1391 سوئد 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 6,180 423,705,112 Rls. 34,560 $
184 1391 سوئد 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 3,423 420,706,133 Rls. 34,315 $
185 1391 سوئد 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 3,775 418,653,436 Rls. 21,069 $
186 1391 سوئد 21069090 سايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 3,024 406,044,936 Rls. 33,119 $
187 1391 سوئد 72201200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmبه ضخامت کمترا ز75/4 mm. 1,926 399,524,447 Rls. 16,694 $
188 1391 سوئد 74099000 صفحه وورق ونوا را ز سايرا لياژهاي مسي به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر 554 356,488,148 Rls. 29,077 $
189 1391 سوئد 84281090 سايرآسانسورهاوچرخهاي بالاکشنده محفظه دا ر بجزموا ردمذکور 4,400 354,273,339 Rls. 17,440 $
190 1391 سوئد 85171890 ساير دستگاههاي تلفني غير از اقلام مشمول رديفهاي 85171100 لغايت 85171810 1,649 353,135,262 Rls. 20,797 $
191 1391 سوئد 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 328 350,540,985 Rls. 28,592 $
192 1391 سوئد 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 8,382 348,132,406 Rls. 28,396 $
193 1391 سوئد 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 961 347,029,939 Rls. 24,987 $
194 1391 سوئد 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 1,944 344,850,912 Rls. 28,128 $
195 1391 سوئد 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 152 342,987,308 Rls. 20,094 $
196 1391 سوئد 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 310 339,741,139 Rls. 27,711 $
197 1391 سوئد 84823000 رولربيرينگ كروي (Spherical) 2,778 335,354,629 Rls. 27,354 $
198 1391 سوئد 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 276 332,792,311 Rls. 27,145 $
199 1391 سوئد 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 21,000 321,822,930 Rls. 26,250 $
200 1391 سوئد 90311090 ماشين براي بالانس كردن قطعات مكانيكي بغيراز دستگاه بالانس چرخ خودرو 23 317,334,204 Rls. 25,884 $
مجموع کل
3,318,654,796,062 ريال
مجموع کل
213,914,643 دلار