آمار کل " واردات از" کشور "سيشل" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 سيشل 03034300 ماهي ليستائو يا بونيت با شکم را ه را ه , يخ زده (skipjack or strip - ...).باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 2,553,728 38,844,536,910 Rls. 2,825,568 $
2 1391 سيشل 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 7,536 12,058,556,037 Rls. 656,338 $
3 1391 سيشل 03034200 تن زردبال , يخ زده ( tunas yellowfin)به اسثناي جگر ، تخم و مني آن 354,492 4,466,315,606 Rls. 364,300 $
مجموع کل
55,369,408,553 ريال
مجموع کل
3,846,206 دلار
[1]