آمار کل " واردات از" کشور "شيلي" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 شيلي 51052100 پشم شانه زده بصورت توده. 99,629 9,850,912,997 Rls. 803,500 $
2 1391 شيلي 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 10,500 1,207,394,925 Rls. 49,239 $
3 1391 شيلي 05119920 قرمز دا نه 1,000 427,265,720 Rls. 34,850 $
4 1391 شيلي 38089211 قارچ کشها آماده برا ي خرده فروشيي 580 50,536,455 Rls. 4,122 $
5 1391 شيلي 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 2 36,034,682 Rls. 2,939 $
مجموع کل
11,572,144,779 ريال
مجموع کل
894,651 دلار
[1]