آمار کل " واردات از" کشور "صربستان" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 صربستان 10051010 دا نه ذرت بذري . 2,221,040 77,832,710,223 Rls. 6,225,788 $
2 1391 صربستان 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 104,650 40,551,300,002 Rls. 1,648,829 $
3 1391 صربستان 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 139,368 10,815,545,046 Rls. 783,591 $
4 1391 صربستان 87089929 ا جزا وقطعات كمك فنر ،بغيرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 74,197 5,208,699,213 Rls. 369,182 $
5 1391 صربستان 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 15,357 1,187,198,802 Rls. 96,835 $
6 1391 صربستان 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 1,150 626,405,362 Rls. 25,785 $
7 1391 صربستان 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب ،چند فاز 12,100 591,729,830 Rls. 48,265 $
8 1391 صربستان 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 5,421 362,765,451 Rls. 29,589 $
9 1391 صربستان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 18,400 299,259,735 Rls. 24,409 $
10 1391 صربستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 3,744 121,295,375 Rls. 9,894 $
11 1391 صربستان 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 850 81,084,000 Rls. 6,614 $
12 1391 صربستان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 340 69,030,663 Rls. 2,842 $
مجموع کل
137,747,023,702 ريال
مجموع کل
9,271,623 دلار
[1]