آمار کل " واردات از" کشور "عراق" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 عراق 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 12,446,580 230,017,773,956 Rls. 13,720,190 $
2 1391 عراق 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 15,174,810 209,940,740,793 Rls. 16,234,322 $
3 1391 عراق 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 12,570,880 204,865,900,587 Rls. 11,036,060 $
4 1391 عراق 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 1,837,140 97,033,017,657 Rls. 7,828,156 $
5 1391 عراق 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 4,901,750 85,253,473,034 Rls. 3,953,338 $
6 1391 عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 5,021,485 55,833,380,242 Rls. 4,554,109 $
7 1391 عراق 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 886,907 40,093,080,958 Rls. 3,270,235 $
8 1391 عراق 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 562,310 36,878,024,924 Rls. 3,007,996 $
9 1391 عراق 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 246,489 25,245,918,393 Rls. 1,298,142 $
10 1391 عراق 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 1,009,805 19,721,014,844 Rls. 1,608,566 $
11 1391 عراق 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 18,404 16,766,816,880 Rls. 1,214,756 $
12 1391 عراق 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 258,984 15,022,192,170 Rls. 965,469 $
13 1391 عراق 29304000 متيونين 125,825 11,905,721,506 Rls. 772,781 $
14 1391 عراق 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمترا ز600mm 127,404 11,677,820,743 Rls. 476,238 $
15 1391 عراق 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 1,039,610 11,255,986,672 Rls. 918,107 $
16 1391 عراق 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 235,456 10,840,295,330 Rls. 884,200 $
17 1391 عراق 27112990 سايرگازهاي نفتي وهيدروکربورهاي گازي درظروف يکهزا رسانتيمترمکعب وبيشتربجزگازطبيعي 1,152,940 9,448,693,293 Rls. 770,693 $
18 1391 عراق 74032100 آلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج )به صورت كارنشده 314,690 9,229,102,182 Rls. 718,789 $
19 1391 عراق 78020000 قرا ضه وضايعات سرب 564,330 7,375,702,648 Rls. 601,607 $
20 1391 عراق 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 125,760 6,876,585,901 Rls. 356,127 $
21 1391 عراق 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 1,341,670 6,160,678,562 Rls. 414,763 $
22 1391 عراق 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 46,120 5,983,577,015 Rls. 402,717 $
23 1391 عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 126,879 5,939,881,164 Rls. 408,476 $
24 1391 عراق 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 250,130 5,767,990,063 Rls. 235,169 $
25 1391 عراق 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 403,987 5,561,721,203 Rls. 453,648 $
26 1391 عراق 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 625,290 5,124,489,888 Rls. 417,984 $
27 1391 عراق 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 522,620 5,034,211,437 Rls. 410,621 $
28 1391 عراق 79020000 قرا ضه وضايعات روي 216,470 4,769,525,682 Rls. 321,803 $
29 1391 عراق 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 154,995 4,463,576,486 Rls. 305,307 $
30 1391 عراق 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 26,610 4,383,203,845 Rls. 211,872 $
31 1391 عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 209,490 3,868,795,974 Rls. 157,422 $
32 1391 عراق 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 20,230 2,869,090,125 Rls. 116,687 $
33 1391 عراق 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 13,718 2,791,113,384 Rls. 227,660 $
34 1391 عراق 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 60,748 2,655,750,999 Rls. 133,683 $
35 1391 عراق 40119910 ساير لاستيك رويي چرخ بادي داراي توليد داخلي مشابه غيرمذكور درجاي ديگر 57,660 2,535,920,901 Rls. 203,205 $
36 1391 عراق 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 69,790 2,364,734,699 Rls. 192,882 $
37 1391 عراق 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 4,305 2,335,498,564 Rls. 131,738 $
38 1391 عراق 27101190 ساير روغنهاي سبک وفرآورده هابجزبنزين 111,200 2,158,684,713 Rls. 88,013 $
39 1391 عراق 85086000 ساير جاروبرقي بجز موتور كامل 19,043 2,153,025,820 Rls. 105,461 $
40 1391 عراق 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 7,886 2,072,062,576 Rls. 169,010 $
41 1391 عراق 84272012 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 93,000 1,962,368,371 Rls. 160,063 $
42 1391 عراق 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 18,462 1,956,693,676 Rls. 159,600 $
43 1391 عراق 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 161,230 1,787,288,302 Rls. 145,782 $
44 1391 عراق 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي کوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 4,820 1,778,653,023 Rls. 86,086 $
45 1391 عراق 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 46,035 1,658,950,000 Rls. 67,682 $
46 1391 عراق 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 18,700 1,566,620,737 Rls. 66,544 $
47 1391 عراق 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 6,915 1,557,705,989 Rls. 102,221 $
48 1391 عراق 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 22,120 1,535,897,465 Rls. 62,534 $
49 1391 عراق 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 15,394 1,444,009,904 Rls. 58,709 $
50 1391 عراق 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 25,020 1,403,235,571 Rls. 114,456 $
51 1391 عراق 85286100 پروژكتورها از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 485 1,372,910,253 Rls. 55,818 $
52 1391 عراق 90041000 عينک آفتابي 321 1,302,288,200 Rls. 75,220 $
53 1391 عراق 82121010 تيغ سلماني وخودتراش ، دولبه بدون دسته (double edge) 84,887 1,251,819,437 Rls. 102,106 $
54 1391 عراق 85098000 ساير دستگاههاي خانگي الکترومکانيکي به جز آسياب ،مخلوط كن ،آب ميوه گيري وآب سبزي گيري . 9,360 1,208,741,197 Rls. 54,809 $
55 1391 عراق 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 17,824 1,123,498,174 Rls. 81,768 $
56 1391 عراق 73239310 سايرا جزا وقطعات ا شياء سرميزوا شپزخانه ا ز فولادزنگ نزن 22,807 1,085,020,666 Rls. 88,501 $
57 1391 عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 23,260 1,083,440,996 Rls. 44,110 $
58 1391 عراق 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 22,494 1,077,436,079 Rls. 87,882 $
59 1391 عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 121,990 1,056,946,872 Rls. 86,211 $
60 1391 عراق 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 15,716 1,053,375,938 Rls. 83,101 $
61 1391 عراق 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 25,260 1,034,237,601 Rls. 84,359 $
62 1391 عراق 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 32,693 1,010,893,193 Rls. 51,290 $
63 1391 عراق 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 1,342 1,003,605,047 Rls. 81,860 $
64 1391 عراق 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 3,060 961,024,043 Rls. 46,430 $
65 1391 عراق 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 188,920 943,520,369 Rls. 44,179 $
66 1391 عراق 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 12,420 899,095,841 Rls. 38,919 $
67 1391 عراق 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 44,200 870,558,080 Rls. 71,008 $
68 1391 عراق 84791021 فنيشرنو،باقدرت بيش از 110اسب بخار 16,890 785,579,452 Rls. 64,077 $
69 1391 عراق 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 16,980 783,805,707 Rls. 63,932 $
70 1391 عراق 87089210 صداخفه كن ها(انباره هاي اگزوز)، لوله هاي اگزوز وقطعات مربوطه ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,510 778,966,886 Rls. 63,537 $
71 1391 عراق 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 90 746,670,780 Rls. 60,903 $
72 1391 عراق 90249000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش خواص مكانيكي مواد ،مشمول رديف 9024 60 652,238,898 Rls. 26,527 $
73 1391 عراق 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 615 645,465,618 Rls. 27,197 $
74 1391 عراق 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 4,400 617,574,585 Rls. 25,120 $
75 1391 عراق 84186110 دستگاههاي سردكننده مخصوص نصب روي كانتينر هاي سردخانه دار واتاق هاي يخچالي روي خودرو . 5,680 609,904,350 Rls. 49,748 $
76 1391 عراق 90322000 مانوستات 1,639 591,124,867 Rls. 24,071 $
77 1391 عراق 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 43,378 569,490,485 Rls. 46,451 $
78 1391 عراق 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 9,377 537,357,148 Rls. 43,830 $
79 1391 عراق 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 247 529,174,955 Rls. 21,522 $
80 1391 عراق 76090000 لوازم و اتصالات لولهکكشي (Fittings) (مثلاً، كوپلينگ، زانويي، مهره و ماسوره (Sleeves) از آلومينيوم. 5,729 517,515,705 Rls. 21,105 $
81 1391 عراق 39181000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي کلروروينيل به شکل رول يا به شکل چهارگوش 104,500 516,269,605 Rls. 21,005 $
82 1391 عراق 74072100 ميله وپروفيل ا زآلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج ) 20,000 474,370,050 Rls. 38,693 $
83 1391 عراق 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 14,987 468,751,538 Rls. 38,234 $
84 1391 عراق 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,100 444,697,947 Rls. 18,143 $
85 1391 عراق 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 4,070 433,420,270 Rls. 20,773 $
86 1391 عراق 84281010 آسانسورهاي باسيستم محرکه گيربکس (gearbox ) 6,530 424,468,785 Rls. 34,622 $
87 1391 عراق 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 9,500 349,410,000 Rls. 28,500 $
88 1391 عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 3,235 334,523,295 Rls. 27,286 $
89 1391 عراق 76061110 ورق کامپوزيتي 9,580 332,421,837 Rls. 27,114 $
90 1391 عراق 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,400 331,997,428 Rls. 27,080 $
91 1391 عراق 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 5,732 322,507,488 Rls. 26,306 $
92 1391 عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 6,000 320,275,492 Rls. 13,023 $
93 1391 عراق 44121000 تخته چند لا ،پانل ها ي روكش شده وچوب مطبق شده همانند ازبامبو . 14,010 297,294,940 Rls. 12,238 $
94 1391 عراق 87088090 سيستم فنربندي وقطعات مربوطه (شامل کمک فنرها) بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورز 814 279,826,530 Rls. 22,824 $
95 1391 عراق 29231020 كولين كلرايد 60 درصد پودر 16,315 277,955,865 Rls. 11,309 $
96 1391 عراق 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 4,760 275,997,120 Rls. 22,512 $
97 1391 عراق 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 3,984 273,661,938 Rls. 12,922 $
98 1391 عراق 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 2,000 254,669,845 Rls. 10,403 $
99 1391 عراق 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 2,000 245,200,000 Rls. 20,000 $
100 1391 عراق 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 1,650 230,179,029 Rls. 9,363 $
101 1391 عراق 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 4,554 224,444,800 Rls. 18,307 $
102 1391 عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 9,541 221,381,058 Rls. 18,057 $
103 1391 عراق 72042100 قرا ضه وضايعات ا زفولاد ممزوج زنگ نزن. 10,400 209,200,110 Rls. 17,064 $
104 1391 عراق 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 2,340 200,525,234 Rls. 16,356 $
105 1391 عراق 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 17,300 199,236,200 Rls. 16,251 $
106 1391 عراق 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 3,705 187,193,390 Rls. 15,269 $
107 1391 عراق 84651000 ماشين هائي که ا نوا ع مختلف عمليات ماشين کاري را بدون تعويض ا بزا رهاا نجام ميدهند براي كار روي چوب ،استخوان ،موادپلاستيكي سخت وغيره 1,730 186,904,658 Rls. 7,612 $
108 1391 عراق 84551010 ماشينهاي نورد برا ي ساخت لوله به قطرتاسه (3) ا ينچ 2,680 185,914,660 Rls. 7,580 $
109 1391 عراق 84431100 ماشينکآلات چاپ افست، با تغذيه قرقرهکاي (Reelfed) 1,550 185,312,352 Rls. 15,115 $
110 1391 عراق 84332000 ماشين هاي علف زني(همچنين ميله هاي برش برا ي سوا رکردن روي ترا کتور),غيرمذکوردرجاي ديگر 12,320 174,730,121 Rls. 14,252 $
111 1391 عراق 29071500 نفتل ها و ا ملاح آنها 23,560 172,943,610 Rls. 14,106 $
112 1391 عراق 26204000 خاکستر و رسوبات حاوي عمدتا "آلومينيم 65,000 168,434,010 Rls. 13,739 $
113 1391 عراق 85353090 کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت وبالاتر 4,480 165,124,603 Rls. 13,469 $
114 1391 عراق 84682000 ماشين آلات ودستگاههاي گازي, برا ي لحيم کاري, زرد جوشکاري, وياجوشكاري 180 158,755,830 Rls. 6,455 $
115 1391 عراق 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 7,281 156,901,271 Rls. 12,798 $
116 1391 عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5,607 151,521,325 Rls. 12,359 $
117 1391 عراق 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 6,817 149,087,730 Rls. 12,161 $
118 1391 عراق 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 650 146,544,774 Rls. 11,953 $
119 1391 عراق 40121900 سايرلاستيک هاي رويي روکش شده ا زکائوچومورد ا ستفاده درسايروسايل نقليه غيرمذکوردرجاي ديگر 3,800 145,884,192 Rls. 11,899 $
120 1391 عراق 48092000 کاغذهاي خودکپي,بصورت رول ياورق 9,700 131,468,271 Rls. 10,723 $
121 1391 عراق 84439190 ساير اجزاء وقطعات چاپگرها ، ماشين هاي كپي ، فكس غير از كارتريج ليزري 4,400 126,268,682 Rls. 10,299 $
122 1391 عراق 37024300 فيلم, بصورت رول, سورا خ نشده, باپهنائي بيش ا ز 610ميليمتروطوليکه ا ز200متربيشترنباشد 460 124,445,130 Rls. 10,151 $
123 1391 عراق 84411000 ماشينهاي برش 667 123,157,888 Rls. 10,046 $
124 1391 عراق 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 2,990 119,159,292 Rls. 9,719 $
125 1391 عراق 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 81 107,041,590 Rls. 4,354 $
126 1391 عراق 40094200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 369 94,459,245 Rls. 3,852 $
127 1391 عراق 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 560 94,405,800 Rls. 7,700 $
128 1391 عراق 47079000 ساير كاغذ يا مقوا براي بازيافت ، همچنين آخال و ضايعات جور نشده 47,340 87,493,551 Rls. 7,137 $
129 1391 عراق 85043310 ترا نسفورماتور جريان به قدرت بيش از 16تا500كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 350 85,025,500 Rls. 3,500 $
130 1391 عراق 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 2,100 85,017,438 Rls. 6,935 $
131 1391 عراق 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 3,026 82,025,358 Rls. 6,690 $
132 1391 عراق 84689000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري 35 78,576,307 Rls. 3,201 $
133 1391 عراق 84135020 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع ديافرا گمي 161 72,447,583 Rls. 3,565 $
134 1391 عراق 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 400 70,432,671 Rls. 5,745 $
135 1391 عراق 48193000 کيسه به عرض پايه 40 سانتيمتريابيشترا زکاغذيامقوا 5,328 65,647,887 Rls. 5,355 $
136 1391 عراق 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,800 65,181,899 Rls. 5,317 $
137 1391 عراق 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 3,305 61,729,100 Rls. 5,035 $
138 1391 عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,251 46,011,780 Rls. 3,753 $
139 1391 عراق 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 115 42,639,859 Rls. 3,478 $
140 1391 عراق 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 15 39,161,557 Rls. 1,593 $
141 1391 عراق 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 500 37,330,810 Rls. 3,045 $
142 1391 عراق 83100000 تابلوهاي را هنما,تابلوهاي اماکن, تابلوهاي نام ونشاني وتابلوهاي همانند ،ارقام ،حروف وعلائم ديگر ، ا زفلزمعمولي. 800 35,402,400 Rls. 1,440 $
143 1391 عراق 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 250 33,760,362 Rls. 2,754 $
144 1391 عراق 48026200 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودشده بصورت ورق بحالت تانشده يک ضلع ا ز435وضلع ديگرا ز297mmبيشترنباشد 2,716 32,799,301 Rls. 2,675 $
145 1391 عراق 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,350 32,405,019 Rls. 2,643 $
146 1391 عراق 90031190 دوره و قاب برا ي عينک ،براي محافظ جشم وهمانند، ا ز موا د پلاستيکي غيرا زا نوا ع نيم ساخته (BLANK) 29 21,847,320 Rls. 1,782 $
147 1391 عراق 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 418 21,180,315 Rls. 1,728 $
148 1391 عراق 27112110 گاز طبيعي به حالت گازي درظروف کمترا ز يکهزا رسانتي متر مکعب 1,200 20,620,320 Rls. 840 $
149 1391 عراق 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 314 18,013,741 Rls. 1,469 $
150 1391 عراق 85111000 شمع هاي جرقه زن 14 17,147,419 Rls. 1,399 $
151 1391 عراق 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 99 17,146,703 Rls. 948 $
152 1391 عراق 85123090 دستگاههاي علامت دادن سمعي غيرمذکور درجاي ديگر 18 13,592,992 Rls. 1,109 $
153 1391 عراق 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 840 13,486,000 Rls. 1,100 $
154 1391 عراق 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 160 12,940,503 Rls. 1,056 $
155 1391 عراق 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 825 10,568,120 Rls. 862 $
156 1391 عراق 39199050 رولPVC چسب خورده باچسب پايه حلالي الي مخصوص لنت برق (log roll of adhesive coated)باپهناي بيشتراز 20سانتيمتر 189 9,634,375 Rls. 786 $
157 1391 عراق 87120000 دوچرخه و سايرچرخهاي پائي (ا زجمله سه چرخه هاي حمل و نقل کالا) بدون موتور 40 7,927,278 Rls. 647 $
158 1391 عراق 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 15 6,631,357 Rls. 270 $
159 1391 عراق 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 32 4,312,455 Rls. 352 $
160 1391 عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 53 3,240,501 Rls. 264 $
161 1391 عراق 27101920 روغن صنعتي 25 2,170,000 Rls. 177 $
162 1391 عراق 42023900 ا شياءا زنوعي که معمولادرجيب ياکيف دستي حمل ميشود,که درجاي ديگرمذکورنباشد 174 2,084,200 Rls. 170 $
163 1391 عراق 85099000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي ا لکترومکانيکي خانگي 14 617,698 Rls. 25 $
مجموع کل
1,250,084,074,779 ريال
مجموع کل
82,890,102 دلار
[1]