آمار کل " واردات از" کشور "عربستان سعودي" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 عربستان سعودي 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,384,864 163,243,585,764 Rls. 10,094,040 $
2 1391 عربستان سعودي 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 5,197,500 126,479,596,307 Rls. 7,891,571 $
3 1391 عربستان سعودي 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 195,412 95,429,798,227 Rls. 7,783,833 $
4 1391 عربستان سعودي 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 1,153,350 85,240,672,504 Rls. 4,703,435 $
5 1391 عربستان سعودي 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 11,288,343 64,167,850,288 Rls. 5,234,457 $
6 1391 عربستان سعودي 32061100 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني 80درصد يابيشتر اكسيد تيتانيوم محاسبه شده برحسب ماده خشك 1,000,000 51,146,273,279 Rls. 2,915,712 $
7 1391 عربستان سعودي 28230000 ا کسيدهاي تيتان 1,000,000 49,034,713,177 Rls. 2,861,625 $
8 1391 عربستان سعودي 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 361,294 30,600,810,041 Rls. 2,309,019 $
9 1391 عربستان سعودي 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 166,745 27,030,502,593 Rls. 2,204,772 $
10 1391 عربستان سعودي 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 991,345 24,568,763,550 Rls. 1,529,107 $
11 1391 عربستان سعودي 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 257,040 22,517,198,966 Rls. 1,185,114 $
12 1391 عربستان سعودي 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 792,000 20,525,506,297 Rls. 1,102,153 $
13 1391 عربستان سعودي 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 1,106,922 19,750,446,232 Rls. 1,563,487 $
14 1391 عربستان سعودي 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 891,000 16,429,298,017 Rls. 1,340,073 $
15 1391 عربستان سعودي 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 3,276 15,305,188,522 Rls. 883,812 $
16 1391 عربستان سعودي 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 288,000 15,213,950,704 Rls. 1,240,942 $
17 1391 عربستان سعودي 32061900 پيگمان ها وفرآورده ها براساس دي اكسيد تيتان غيراز رديف 32061100 260,000 11,540,195,314 Rls. 620,752 $
18 1391 عربستان سعودي 48194000 کيسه وساک, ا زجمله کيسه هاي قيفي,ا زکاغذيامقوا که درجاي ديگر مذکورنباشد 518,248 10,483,009,436 Rls. 855,058 $
19 1391 عربستان سعودي 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 272,250 10,287,470,599 Rls. 418,207 $
20 1391 عربستان سعودي 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 510,000 10,055,472,314 Rls. 820,185 $
21 1391 عربستان سعودي 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 145,250 10,051,815,795 Rls. 572,375 $
22 1391 عربستان سعودي 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 809,409 9,443,340,047 Rls. 503,456 $
23 1391 عربستان سعودي 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 495,000 9,007,891,696 Rls. 734,738 $
24 1391 عربستان سعودي 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 470,250 7,856,741,073 Rls. 640,843 $
25 1391 عربستان سعودي 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 135,840 7,576,946,080 Rls. 383,100 $
26 1391 عربستان سعودي 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 169,673 7,476,340,355 Rls. 435,091 $
27 1391 عربستان سعودي 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 41,069 7,378,516,496 Rls. 300,210 $
28 1391 عربستان سعودي 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 165,000 6,871,411,405 Rls. 515,385 $
29 1391 عربستان سعودي 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 198,000 6,529,597,284 Rls. 265,543 $
30 1391 عربستان سعودي 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 147,174 6,225,660,072 Rls. 507,803 $
31 1391 عربستان سعودي 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 593,750 5,633,042,126 Rls. 342,765 $
32 1391 عربستان سعودي 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 64,067 5,519,491,800 Rls. 450,203 $
33 1391 عربستان سعودي 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 99,903 4,749,023,954 Rls. 259,660 $
34 1391 عربستان سعودي 29321100 تترا هيدروفوران 119,240 4,568,546,311 Rls. 372,638 $
35 1391 عربستان سعودي 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 123,750 4,427,984,313 Rls. 180,462 $
36 1391 عربستان سعودي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 74,547 4,239,975,109 Rls. 345,838 $
37 1391 عربستان سعودي 29041000 مشتقاتي که تنهادا را يگروههايسولفونه ميباشند,ا ملاح وا سترهاا تيليک ا نها 314,500 4,086,611,739 Rls. 333,329 $
38 1391 عربستان سعودي 38123030 پايدا رکننده هايUV 45,275 3,640,393,954 Rls. 148,020 $
39 1391 عربستان سعودي 27101930 گريس 116,006 3,596,959,876 Rls. 293,390 $
40 1391 عربستان سعودي 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 3,000 3,562,854,858 Rls. 145,104 $
41 1391 عربستان سعودي 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 198,000 3,254,701,755 Rls. 265,473 $
42 1391 عربستان سعودي 39079999 سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذکور 64,000 3,042,649,138 Rls. 165,133 $
43 1391 عربستان سعودي 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 98,607 3,007,728,301 Rls. 141,174 $
44 1391 عربستان سعودي 54072010 پارچه هاي تاروپودباف که ا زنواريا اشکال همانند از پلي پروپيلن باترا کم تاري از 105در دسيمتر وتراكم پودي حداقل 64 در دسيمتر وتراكم پودي حداقل 64 در دسيمتر به عرض 200 سانتيمتر ووزن 90 در متر مربع 73,832 2,854,167,345 Rls. 232,803 $
45 1391 عربستان سعودي 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 74,061 2,800,361,825 Rls. 228,415 $
46 1391 عربستان سعودي 39201050 صفحه ،ورق ياتيغه ا سترچ ازپليمرهاي اتيلن 79,026 2,617,107,201 Rls. 141,029 $
47 1391 عربستان سعودي 32041100 مواد رنگي ديسيرسه (Disperses)و فرآورده هابر اساس اين مواد مذكور در يادداشت 3 اين فصل 70,000 2,587,014,600 Rls. 105,545 $
48 1391 عربستان سعودي 29054200 پنتا ا ريتريتول ( پنتاا ريتريت ) 60,800 2,562,062,695 Rls. 105,808 $
49 1391 عربستان سعودي 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 74,250 2,436,012,000 Rls. 117,060 $
50 1391 عربستان سعودي 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 39,804 2,407,717,617 Rls. 97,922 $
51 1391 عربستان سعودي 40081190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي ا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 31,135 2,324,593,693 Rls. 189,608 $
52 1391 عربستان سعودي 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 5,000 2,216,146,705 Rls. 180,762 $
53 1391 عربستان سعودي 48052510 تست لاين توليدشده ا زحدا قل 20%خمير بکر(virgin pulp) به وزن هرمترمربع بيش از150گرم 148,500 2,078,000,000 Rls. 84,544 $
54 1391 عربستان سعودي 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 48,000 2,066,222,610 Rls. 123,301 $
55 1391 عربستان سعودي 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 13,688 2,065,861,023 Rls. 95,612 $
56 1391 عربستان سعودي 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 44,106 2,032,286,401 Rls. 119,358 $
57 1391 عربستان سعودي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 207 1,864,756,141 Rls. 152,101 $
58 1391 عربستان سعودي 29141100 استن 102,400 1,822,123,884 Rls. 148,623 $
59 1391 عربستان سعودي 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 74,250 1,817,266,667 Rls. 110,555 $
60 1391 عربستان سعودي 25233000 سيمان آلومينو 120,000 1,774,287,780 Rls. 144,722 $
61 1391 عربستان سعودي 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 99,000 1,767,736,228 Rls. 144,187 $
62 1391 عربستان سعودي 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 78,398 1,663,528,020 Rls. 72,917 $
63 1391 عربستان سعودي 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 146,675 1,589,432,987 Rls. 129,644 $
64 1391 عربستان سعودي 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 37,440 1,557,327,133 Rls. 127,025 $
65 1391 عربستان سعودي 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 98,300 1,495,223,640 Rls. 60,885 $
66 1391 عربستان سعودي 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 9,000 1,452,848,929 Rls. 118,503 $
67 1391 عربستان سعودي 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 16,763 1,440,000,000 Rls. 117,455 $
68 1391 عربستان سعودي 29211100 مونو، دييا تري متيل آمين کو املاح آنها 32,000 1,420,300,000 Rls. 57,922 $
69 1391 عربستان سعودي 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 18,118 1,392,618,517 Rls. 56,624 $
70 1391 عربستان سعودي 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 350 1,196,752,575 Rls. 91,003 $
71 1391 عربستان سعودي 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 100 1,192,948,750 Rls. 48,506 $
72 1391 عربستان سعودي 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 7,995 1,026,893,909 Rls. 41,779 $
73 1391 عربستان سعودي 56031310 ملحفه يکبار مصرف استريل از پارچه هاي نبافته از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي به وزن بيش از70وكمتراز150گرم درمترمربع 5,376 967,408,479 Rls. 78,908 $
74 1391 عربستان سعودي 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 19,800 955,872,960 Rls. 38,876 $
75 1391 عربستان سعودي 25085000 آندالوزيت، سيانيت، سيليمانيت 150,000 940,415,154 Rls. 76,706 $
76 1391 عربستان سعودي 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 49,500 894,786,251 Rls. 72,984 $
77 1391 عربستان سعودي 70051020 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامت هاي 2.5 ميليمتر وکمتر ا ز آن 58,444 700,062,967 Rls. 28,466 $
78 1391 عربستان سعودي 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 24,000 676,161,463 Rls. 55,152 $
79 1391 عربستان سعودي 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 22,278 624,493,301 Rls. 25,393 $
80 1391 عربستان سعودي 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 1,355 595,637,777 Rls. 48,584 $
81 1391 عربستان سعودي 20091200 آب پرتقال يخ نزده با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند بدون افزودن الكل 74,400 589,638,266 Rls. 48,094 $
82 1391 عربستان سعودي 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 29,965 487,209,689 Rls. 39,740 $
83 1391 عربستان سعودي 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 28,962 469,210,560 Rls. 38,272 $
84 1391 عربستان سعودي 39011011 پلي اتيلن خطي به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 24,750 453,447,912 Rls. 36,986 $
85 1391 عربستان سعودي 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 24,750 449,148,433 Rls. 36,635 $
86 1391 عربستان سعودي 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 24,750 427,997,582 Rls. 34,910 $
87 1391 عربستان سعودي 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 18,000 395,214,708 Rls. 32,236 $
88 1391 عربستان سعودي 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 10,600 393,544,752 Rls. 32,100 $
89 1391 عربستان سعودي 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 15,000 334,495,710 Rls. 27,284 $
90 1391 عربستان سعودي 48195000 محفظه هاي بسته بندي, وجلدصفحه گرا مافون غيرمذکوردرجاي ديگرا ز کاغذيامقوا 3,854 332,773,670 Rls. 27,143 $
91 1391 عربستان سعودي 85235900 سايررسانه هاي نيمه رسانا-به جز كارت هوشمند -وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد . 1,223 313,980,090 Rls. 25,610 $
92 1391 عربستان سعودي 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 730 243,936,273 Rls. 19,897 $
93 1391 عربستان سعودي 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 500 237,931,558 Rls. 9,687 $
94 1391 عربستان سعودي 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 345 221,098,657 Rls. 18,034 $
95 1391 عربستان سعودي 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 6,935 212,720,185 Rls. 17,351 $
96 1391 عربستان سعودي 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 1,170 210,722,389 Rls. 15,007 $
97 1391 عربستان سعودي 29126000 پارا فرمالدئيد 20,000 206,571,378 Rls. 16,849 $
98 1391 عربستان سعودي 32064900 ساير موادرنگ كننده ،فرآورده هاغيرازلاجورد وفرآورده هاآن ،ليتوپون وساير پيگمانهاوفرآورده هاي آن 16,000 186,444,302 Rls. 15,208 $
99 1391 عربستان سعودي 76071110 ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 1,725 170,900,001 Rls. 13,940 $
100 1391 عربستان سعودي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 1,000 167,037,305 Rls. 13,625 $
101 1391 عربستان سعودي 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,000 152,461,000 Rls. 12,436 $
102 1391 عربستان سعودي 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 8,400 147,853,295 Rls. 12,060 $
103 1391 عربستان سعودي 27101910 روغن موتور 3,300 139,909,995 Rls. 11,412 $
104 1391 عربستان سعودي 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 3,940 130,700,221 Rls. 10,661 $
105 1391 عربستان سعودي 56075010 نخ موردمصرف درتوليدتسمه پروا نه هاي لاستيکي از ساير الياف سنتيك 1,979 130,464,335 Rls. 10,641 $
106 1391 عربستان سعودي 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 90 129,469,856 Rls. 5,289 $
107 1391 عربستان سعودي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 10,619 117,278,820 Rls. 9,566 $
108 1391 عربستان سعودي 32065000 محصولات غيرآلي از نوعي كه به عنوان نورتاب به كار ميکروند. 20,000 115,022,250 Rls. 9,382 $
109 1391 عربستان سعودي 27101920 روغن صنعتي 3,700 113,805,831 Rls. 9,283 $
110 1391 عربستان سعودي 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 441 87,411,763 Rls. 7,130 $
111 1391 عربستان سعودي 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 260 80,976,911 Rls. 6,605 $
112 1391 عربستان سعودي 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 10 70,946,529 Rls. 5,787 $
113 1391 عربستان سعودي 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 48 70,182,696 Rls. 5,725 $
114 1391 عربستان سعودي 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 68 68,470,779 Rls. 5,585 $
115 1391 عربستان سعودي 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 2,700 67,597,679 Rls. 5,514 $
116 1391 عربستان سعودي 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 8,458 65,954,112 Rls. 5,380 $
117 1391 عربستان سعودي 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 14 63,379,674 Rls. 5,170 $
118 1391 عربستان سعودي 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 2,850 43,645,600 Rls. 3,560 $
119 1391 عربستان سعودي 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 433 41,817,786 Rls. 3,411 $
120 1391 عربستان سعودي 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 90 41,750,376 Rls. 3,405 $
121 1391 عربستان سعودي 84123100 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک, باحرکت خطي(سيلندرها) 7 40,175,606 Rls. 3,277 $
122 1391 عربستان سعودي 85432000 مولدهاي علائم (signal generators ) 2 34,056,067 Rls. 2,778 $
123 1391 عربستان سعودي 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 67 33,500,243 Rls. 2,732 $
124 1391 عربستان سعودي 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 75 28,711,956 Rls. 2,342 $
125 1391 عربستان سعودي 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 147 27,264,160 Rls. 2,224 $
126 1391 عربستان سعودي 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 600 24,480,232 Rls. 1,997 $
127 1391 عربستان سعودي 84128000 موتورهاوماشين هاي محرک که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشد 430 22,986,653 Rls. 1,875 $
128 1391 عربستان سعودي 84314910 ناخن ، كلنگ (آداپتور) ، گوشه بيل 85 18,194,001 Rls. 1,484 $
129 1391 عربستان سعودي 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 50 17,656,422 Rls. 1,440 $
130 1391 عربستان سعودي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 95 15,361,865 Rls. 1,253 $
131 1391 عربستان سعودي 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 160 14,432,025 Rls. 1,177 $
132 1391 عربستان سعودي 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 48 13,634,951 Rls. 1,112 $
133 1391 عربستان سعودي 79039000 پودروفلس ا زروي. 393 10,861,977 Rls. 886 $
134 1391 عربستان سعودي 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 210 10,203,040 Rls. 415 $
135 1391 عربستان سعودي 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 37 9,814,993 Rls. 801 $
136 1391 عربستان سعودي 38123010 آنتي ا کسيدا نها 120 7,801,808 Rls. 636 $
137 1391 عربستان سعودي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 118 7,440,647 Rls. 607 $
138 1391 عربستان سعودي 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 12 6,715,108 Rls. 548 $
139 1391 عربستان سعودي 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 95 3,922,959 Rls. 320 $
140 1391 عربستان سعودي 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 3 2,370,772 Rls. 193 $
141 1391 عربستان سعودي 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 3 1,446,000 Rls. 118 $
مجموع کل
1,071,409,117,304 ريال
مجموع کل
70,423,194 دلار
[1]