آمار کل " واردات از" کشور "عمان" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 عمان 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 1,144,455 225,161,295,148 Rls. 15,472,603 $
2 1391 عمان 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 875,020 145,591,374,931 Rls. 10,808,562 $
3 1391 عمان 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 1,200,904 108,064,521,326 Rls. 6,468,458 $
4 1391 عمان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 7,342,000 59,620,022,472 Rls. 5,749,165 $
5 1391 عمان 02023010 گوشت را ن ازنوع گاو بي ا ستخوا ن يخ زده 650,155 41,908,772,710 Rls. 3,418,334 $
6 1391 عمان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 3,287,890 36,902,499,829 Rls. 2,260,873 $
7 1391 عمان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 3,060,000 32,682,993,912 Rls. 2,665,823 $
8 1391 عمان 73045900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور ,که درجاي ديگرذکرنشده. 202,108 28,911,456,452 Rls. 2,358,194 $
9 1391 عمان 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرا زرديف شماره 87021000 75,000 23,274,360,000 Rls. 1,176,526 $
10 1391 عمان 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 127,340 19,914,079,076 Rls. 839,989 $
11 1391 عمان 87021000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با موتور پيستوني درونسوز ترا کمي - ا حترا قي 147,800 18,742,430,000 Rls. 1,528,746 $
12 1391 عمان 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش ا ز155 اسب بخار 167,250 17,476,402,465 Rls. 1,013,593 $
13 1391 عمان 84295121 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از 270اسب بخار 79,500 15,329,747,771 Rls. 625,168 $
14 1391 عمان 28255000 ا کسيدوهيدروکسيدهاي مس 60,000 10,899,432,574 Rls. 658,809 $
15 1391 عمان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 14,491 7,313,238,792 Rls. 297,916 $
16 1391 عمان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 119,700 5,934,554,252 Rls. 412,031 $
17 1391 عمان 28263000 هگزا فلوئور و سيليکات سديم (کريوليت سينتتيک ) 700,000 5,546,793,200 Rls. 452,430 $
18 1391 عمان 29212900 سايرپلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها؛ املاح اين محصولات غير مذكور دررديف هاي 29212100و29212200 48,000 5,381,894,100 Rls. 324,864 $
19 1391 عمان 84295921 بيل مکانيکي نو،به قدرت بيش از 155سب بخار ،فاقد قابليت چرخش 360درجه 60,400 4,945,849,902 Rls. 403,414 $
20 1391 عمان 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 46,520 3,823,260,915 Rls. 233,788 $
21 1391 عمان 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 249,600 2,979,035,892 Rls. 242,988 $
22 1391 عمان 32062000 پيگمانکها و فرآوردهکها براساس تركيبات كروم 40,000 2,872,727,646 Rls. 234,317 $
23 1391 عمان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 342,000 2,651,682,305 Rls. 161,578 $
24 1391 عمان 84269900 ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل غيرازرديف 84269100 96,500 2,521,320,200 Rls. 205,654 $
25 1391 عمان 29213000 مونوآمينکها يا پلي آمينکهاي سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك؛ و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات 16,000 2,495,914,800 Rls. 101,828 $
26 1391 عمان 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 20,000 2,471,699,300 Rls. 100,647 $
27 1391 عمان 84829100 گلوله ( ساچمه )سوزن و غلتک ،مربوط به بلبرينگ يارولبيرينگ 67,254 2,185,113,392 Rls. 178,231 $
28 1391 عمان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 15,185 2,075,844,810 Rls. 169,319 $
29 1391 عمان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 40,700 2,018,000,929 Rls. 164,600 $
30 1391 عمان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 4,102 1,990,447,724 Rls. 162,353 $
31 1391 عمان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 11,801 1,725,293,047 Rls. 140,725 $
32 1391 عمان 02023030 گوشت سردست و سينه از نوع گاو بي ا ستخوا ن يخ زده 25,099 1,705,757,020 Rls. 139,132 $
33 1391 عمان 29209000 ساير استرهاي ساير اسيدهاي غير آلي غيرفلزي (به استثناي استرهاي هالوژنورهاي هيدروژن )واملاح آنها،مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكوردرجاي ديگر 17,600 1,501,203,726 Rls. 61,221 $
34 1391 عمان 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 25,579 1,201,756,645 Rls. 48,927 $
35 1391 عمان 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 72,492 1,180,000,000 Rls. 96,248 $
36 1391 عمان 38089119 ساير حشره كشها كه محصول آماده بوده وغير خانگي مي باشند 17,376 1,161,457,710 Rls. 94,736 $
37 1391 عمان 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 28,650 1,113,520,201 Rls. 58,858 $
38 1391 عمان 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 90,000 1,053,062,880 Rls. 42,820 $
39 1391 عمان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 58 984,178,036 Rls. 80,276 $
40 1391 عمان 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , که درجاي ديگر مذکور نباشد 40 943,568,036 Rls. 76,963 $
41 1391 عمان 41041100 چرم وپوست موکنده حيوا نات ا زجنس گاووا سب کامل دا نه دا نه لايه لايه بريده نشده به حالت مرطوب 18,287 914,800,001 Rls. 74,617 $
42 1391 عمان 41044900 چرم و پوست دياغي شده بصورت خشک (crust)ا زحيوا نات نوع گاوياا سب موکنده... 12,100 818,285,730 Rls. 66,744 $
43 1391 عمان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 170 802,408,463 Rls. 32,634 $
44 1391 عمان 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 14,000 784,039,394 Rls. 63,951 $
45 1391 عمان 95030090 سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع . 26,386 736,573,333 Rls. 58,466 $
46 1391 عمان 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 122 673,782,138 Rls. 54,958 $
47 1391 عمان 39206310 فيلم متالايز ازپلي استرهاي اشباع نشده 11,436 653,462,698 Rls. 26,605 $
48 1391 عمان 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 44,750 649,190,788 Rls. 52,952 $
49 1391 عمان 85256020 دستگاههاي گيرنده فرستنده از نوع SDH در حد STM1 به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه وبالاتر 892 633,000,000 Rls. 26,057 $
50 1391 عمان 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 122 625,857,735 Rls. 51,049 $
51 1391 عمان 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 23,902 568,805,853 Rls. 46,395 $
52 1391 عمان 39206390 سايرصفحه, ورق, ..ا زپليا سترهاي ا شباع نشده غيرا سفنجي بجزفيلم متالايز 11,943 545,993,162 Rls. 22,229 $
53 1391 عمان 31043000 سولفات پتاسيم 50,000 532,196,383 Rls. 43,409 $
54 1391 عمان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 15,544 511,243,785 Rls. 25,998 $
55 1391 عمان 73181290 سايرپيچ ها برا ي چوب ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 18,000 443,563,426 Rls. 36,180 $
56 1391 عمان 85118090 سايردستگاههاي برقي روشن کردن يابه راه انداختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنها، غيرمذکوردرجاي ديگر 12 420,766,623 Rls. 17,134 $
57 1391 عمان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 9,440 410,534,880 Rls. 16,738 $
58 1391 عمان 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 25 347,093,460 Rls. 14,131 $
59 1391 عمان 94018000 نشيمنهايي كه درجاي ديگر ذكر نشده باشد 8,885 329,668,703 Rls. 26,890 $
60 1391 عمان 90141000 قطب نماهاي جهت ياب 150 327,568,358 Rls. 13,339 $
61 1391 عمان 37021000 فيلم عکاسي بصورت رول، براي اشعه ايکس عکسبرداري نشده، حساس شده 241 313,251,390 Rls. 12,775 $
62 1391 عمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 170 306,938,014 Rls. 25,036 $
63 1391 عمان 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 18 287,004,638 Rls. 23,410 $
64 1391 عمان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 3,825 254,077,526 Rls. 20,724 $
65 1391 عمان 85123090 دستگاههاي علامت دادن سمعي غيرمذکور درجاي ديگر 9,350 250,722,686 Rls. 20,450 $
66 1391 عمان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 16 247,477,789 Rls. 20,186 $
67 1391 عمان 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 7,865 246,864,750 Rls. 20,136 $
68 1391 عمان 96138000 انواع فندكها به جز رديفهاي 96131000و96132000 6,400 246,426,000 Rls. 20,100 $
69 1391 عمان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 32 224,042,173 Rls. 18,274 $
70 1391 عمان 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 190 195,395,559 Rls. 15,938 $
71 1391 عمان 40151990 ساير دستکش هاو دستکش يک ا نگشتي ونيم دستکش غيرمذکور ازكائوچوي ولكانيره سفت نشده 6,500 171,146,667 Rls. 13,960 $
72 1391 عمان 40151920 دستكش معاينه 9,165 167,604,400 Rls. 13,671 $
73 1391 عمان 76069299 ساير صفحه ها،ورق ها ،ونوارها ازآلياژ آلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 5,172 159,098,039 Rls. 12,977 $
74 1391 عمان 96110000 مهرهاي تاريخکزني، لاك و مهر كردن يا شماره زني، و همانند (از جمله وسايل براي چاپ يا چاپ برجسته برچسب)، طراحي شده براي كاركردن در دست؛ ورساد(Stick) براي كاركردن با نيروي دست و مجموعهکهاي چاپ دستي توأم شده با اين ورسادها(Sticks). 1,910 156,549,855 Rls. 6,369 $
75 1391 عمان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 30 147,800,000 Rls. 12,055 $
76 1391 عمان 90330020 ساير ترموكوبلکها 8 143,507,373 Rls. 5,837 $
77 1391 عمان 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 31 136,158,032 Rls. 11,106 $
78 1391 عمان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 122 131,935,836 Rls. 10,761 $
79 1391 عمان 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 362 123,219,812 Rls. 10,051 $
80 1391 عمان 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 2,300 122,661,300 Rls. 10,005 $
81 1391 عمان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 4,840 122,559,968 Rls. 9,997 $
82 1391 عمان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 2,197 120,551,599 Rls. 9,833 $
83 1391 عمان 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 4,282 117,714,150 Rls. 9,601 $
84 1391 عمان 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 135 114,038,939 Rls. 9,302 $
85 1391 عمان 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 2,180 108,119,407 Rls. 8,819 $
86 1391 عمان 65061090 ساير كلاه هاي ايمني با ستثناء كلاه ضد آتش فاقد پنبه نسوز 3,600 106,363,241 Rls. 8,676 $
87 1391 عمان 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 31 102,796,605 Rls. 8,385 $
88 1391 عمان 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,600 91,333,797 Rls. 3,719 $
89 1391 عمان 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 22 84,396,060 Rls. 3,431 $
90 1391 عمان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 170 73,122,261 Rls. 5,964 $
91 1391 عمان 66019900 چترباراني وچترآفتابي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 5,950 72,744,955 Rls. 5,934 $
92 1391 عمان 42032900 دستکش, دستکشهاي يک ا نگشتي ونيم دستکش ا ز چرم ياا زچرم دوباره ساخته شده, غيرا زورزشي 3,550 72,042,640 Rls. 5,876 $
93 1391 عمان 90278010 دستگاه PH متر 15 67,630,648 Rls. 5,516 $
94 1391 عمان 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 1,356 59,654,771 Rls. 4,866 $
95 1391 عمان 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 1,120 57,425,973 Rls. 4,684 $
96 1391 عمان 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 87 48,964,966 Rls. 3,994 $
97 1391 عمان 85121000 دستگاههاي روشنائي يا علامت دا دن بصري برا ي دوچرخه 540 48,210,233 Rls. 3,932 $
98 1391 عمان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 479 48,141,747 Rls. 3,927 $
99 1391 عمان 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 844 47,104,330 Rls. 3,842 $
100 1391 عمان 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 1,848 44,787,925 Rls. 3,653 $
101 1391 عمان 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 545 44,455,222 Rls. 3,626 $
102 1391 عمان 87071090 بدنه و ا تاق را ننده برا ي وسايط نقليه شماره 8703 بغير ا ز سوا ري و سوا ري کار 622 38,984,268 Rls. 1,585 $
103 1391 عمان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 149 36,903,173 Rls. 1,502 $
104 1391 عمان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 720 36,700,000 Rls. 2,993 $
105 1391 عمان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 327 35,748,437 Rls. 2,916 $
106 1391 عمان 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 650 32,051,194 Rls. 2,614 $
107 1391 عمان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 430 32,051,185 Rls. 2,614 $
108 1391 عمان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 1,500 27,722,924 Rls. 2,261 $
109 1391 عمان 90318010 ترا ز بنايي 1,200 25,662,112 Rls. 2,093 $
110 1391 عمان 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 9 24,807,185 Rls. 2,023 $
111 1391 عمان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 40 22,429,812 Rls. 1,830 $
112 1391 عمان 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 1,105 22,160,600 Rls. 1,808 $
113 1391 عمان 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 67 17,012,400 Rls. 695 $
114 1391 عمان 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 382 14,243,423 Rls. 1,162 $
115 1391 عمان 70109030 بطري ،قرلبه ،كوزه ،فلاسك و...برا ي نوشيدنيها(نوشابه و..)وموا دخورا کي کمتر از 2.5 ليتر 471 14,206,459 Rls. 1,159 $
116 1391 عمان 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 63 12,506,119 Rls. 1,020 $
117 1391 عمان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 283 12,370,585 Rls. 1,009 $
118 1391 عمان 27101910 روغن موتور 25 12,348,866 Rls. 502 $
119 1391 عمان 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 100 11,394,291 Rls. 929 $
120 1391 عمان 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 225 11,089,170 Rls. 905 $
121 1391 عمان 48232000 کاغذ و مقوا ي صافي ,بريده شده بشکل معين 40 10,593,705 Rls. 864 $
122 1391 عمان 82075010 ابزارها براي سوراخ كردن (غيرازسوراخ كردن سنگ )به قطر 1.5 ميليمتر وکمتر 345 8,193,664 Rls. 668 $
123 1391 عمان 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 7 7,414,299 Rls. 605 $
124 1391 عمان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 70 7,380,458 Rls. 602 $
125 1391 عمان 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 230 7,334,824 Rls. 598 $
126 1391 عمان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 2 7,273,311 Rls. 593 $
127 1391 عمان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 186 6,887,607 Rls. 562 $
128 1391 عمان 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 1 2,597,611 Rls. 212 $
129 1391 عمان 85291020 آنتن مخابرا تي 1 2,587,473 Rls. 211 $
130 1391 عمان 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 66 2,464,260 Rls. 201 $
مجموع کل
872,172,559,730 ريال
مجموع کل
60,969,316 دلار
[1]