آمار کل " واردات از" کشور "فدراسيون روسيه" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 فدراسيون روسيه 10011100 دانه گندم سخت 1,047,800,051 5,880,688,431,783 Rls. 391,142,749 $
2 1391 فدراسيون روسيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 321,587,501 3,051,168,924,154 Rls. 212,533,376 $
3 1391 فدراسيون روسيه 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 263,130,183 2,522,923,035,651 Rls. 175,281,259 $
4 1391 فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي دانه جو 360,677,247 2,235,932,255,404 Rls. 132,115,692 $
5 1391 فدراسيون روسيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 279,004,648 2,028,057,645,257 Rls. 133,076,728 $
6 1391 فدراسيون روسيه 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 100,423,577 909,889,415,626 Rls. 69,983,975 $
7 1391 فدراسيون روسيه 27040020 کک ونيمه کک ا ز ليگنيت 125,169,042 834,206,553,947 Rls. 54,996,313 $
8 1391 فدراسيون روسيه 10051020 دانه ذرت دامي . 112,279,731 587,443,706,083 Rls. 40,088,149 $
9 1391 فدراسيون روسيه 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 39,173,999 462,296,909,256 Rls. 32,898,331 $
10 1391 فدراسيون روسيه 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 16,803,477 410,374,522,592 Rls. 21,940,367 $
11 1391 فدراسيون روسيه 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 33,985,604 390,003,955,427 Rls. 21,469,516 $
12 1391 فدراسيون روسيه 84068200 توربينهاي بخار(غيرا زآنهائيکه برا ي وسايل نقليه آبي بکارميرود)بقدرت حدا کثر40مگاوا ت 92,500 326,997,647,600 Rls. 13,460,571 $
13 1391 فدراسيون روسيه 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 25,776,740 278,315,185,001 Rls. 11,314,085 $
14 1391 فدراسيون روسيه 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 1,864,350 249,502,467,938 Rls. 10,495,183 $
15 1391 فدراسيون روسيه 10031000 دانه 36,017,711 213,725,492,617 Rls. 12,904,772 $
16 1391 فدراسيون روسيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 18,250,930 197,668,254,080 Rls. 14,416,972 $
17 1391 فدراسيون روسيه 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 10,581,539 141,356,643,824 Rls. 7,501,475 $
18 1391 فدراسيون روسيه 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 9,376,775 124,088,673,225 Rls. 6,575,042 $
19 1391 فدراسيون روسيه 85261000 دستگاههاي را دا ر 131,450 120,009,937,662 Rls. 9,788,739 $
20 1391 فدراسيون روسيه 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 7,755,909 113,405,598,181 Rls. 5,990,041 $
21 1391 فدراسيون روسيه 23063000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از تخم آفتابگردان 25,112,589 110,001,347,303 Rls. 7,409,798 $
22 1391 فدراسيون روسيه 12011000 دانه لوبياي سويا حتي به صورت خرد شده 10,451,649 109,383,941,126 Rls. 7,955,194 $
23 1391 فدراسيون روسيه 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 5,420,158 101,970,513,562 Rls. 7,199,936 $
24 1391 فدراسيون روسيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 157,900 99,231,028,137 Rls. 8,018,892 $
25 1391 فدراسيون روسيه 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 7,658,763 74,358,802,291 Rls. 6,023,107 $
26 1391 فدراسيون روسيه 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 671,000 71,531,982,805 Rls. 5,834,583 $
27 1391 فدراسيون روسيه 73041100 لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel) 3,416,268 62,445,759,512 Rls. 3,742,492 $
28 1391 فدراسيون روسيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 6,813,354 61,239,277,534 Rls. 4,913,419 $
29 1391 فدراسيون روسيه 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 2,310,000 57,843,154,590 Rls. 3,680,493 $
30 1391 فدراسيون روسيه 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 5,047,234 56,854,105,825 Rls. 3,325,805 $
31 1391 فدراسيون روسيه 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 4,828,000 52,404,195,764 Rls. 4,274,404 $
32 1391 فدراسيون روسيه 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 4,786,184 52,335,533,713 Rls. 3,114,761 $
33 1391 فدراسيون روسيه 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 1,284 52,060,837,022 Rls. 3,465,341 $
34 1391 فدراسيون روسيه 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 22,300 50,635,459,480 Rls. 2,062,712 $
35 1391 فدراسيون روسيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 2,358,756 50,047,506,739 Rls. 2,041,936 $
36 1391 فدراسيون روسيه 23064100 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از دانهکهاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك 5,282,623 50,004,557,352 Rls. 2,464,097 $
37 1391 فدراسيون روسيه 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,840,477 48,328,671,398 Rls. 3,941,980 $
38 1391 فدراسيون روسيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 6,006,775 47,858,752,556 Rls. 3,629,917 $
39 1391 فدراسيون روسيه 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 1,378,672 46,755,723,249 Rls. 2,838,235 $
40 1391 فدراسيون روسيه 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غيرمذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790 6,030,800 46,636,045,409 Rls. 3,788,481 $
41 1391 فدراسيون روسيه 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 4,942,360 44,796,715,005 Rls. 3,579,463 $
42 1391 فدراسيون روسيه 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 5,784,907 44,738,911,458 Rls. 3,649,177 $
43 1391 فدراسيون روسيه 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 4,643,925 43,581,627,323 Rls. 3,554,782 $
44 1391 فدراسيون روسيه 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 5,570,880 42,516,230,716 Rls. 3,467,882 $
45 1391 فدراسيون روسيه 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 4,776,150 38,833,111,593 Rls. 1,579,696 $
46 1391 فدراسيون روسيه 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 3,824,826 38,250,027,282 Rls. 2,889,429 $
47 1391 فدراسيون روسيه 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 261,460 36,813,679,184 Rls. 1,853,011 $
48 1391 فدراسيون روسيه 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 1,980,035 36,399,822,037 Rls. 2,296,378 $
49 1391 فدراسيون روسيه 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 532,289 35,680,272,581 Rls. 2,022,785 $
50 1391 فدراسيون روسيه 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 864,000 33,229,381,922 Rls. 2,710,390 $
51 1391 فدراسيون روسيه 84522100 چرخهاي دوزندگي اتوماتيک غير خانگي 37,663 33,211,385,410 Rls. 2,708,922 $
52 1391 فدراسيون روسيه 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 3,461,200 32,754,260,636 Rls. 2,671,636 $
53 1391 فدراسيون روسيه 29021100 سيکلو هگزا ن 3,000,000 32,528,232,000 Rls. 2,653,200 $
54 1391 فدراسيون روسيه 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,436,903 32,390,158,463 Rls. 1,916,169 $
55 1391 فدراسيون روسيه 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 2,975,613 32,119,297,815 Rls. 2,117,002 $
56 1391 فدراسيون روسيه 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 5,750 31,973,689,106 Rls. 1,301,754 $
57 1391 فدراسيون روسيه 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 451,900 31,322,160,585 Rls. 2,554,826 $
58 1391 فدراسيون روسيه 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 9,413 30,861,522,993 Rls. 1,254,737 $
59 1391 فدراسيون روسيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,618 30,689,222,270 Rls. 1,250,724 $
60 1391 فدراسيون روسيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 1,628,468 29,270,340,985 Rls. 1,386,572 $
61 1391 فدراسيون روسيه 29337100 6هگزان لاكتام (اپسيلونكاپرولاكتام): 660,000 29,110,387,913 Rls. 1,743,864 $
62 1391 فدراسيون روسيه 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 111,288 28,685,514,192 Rls. 2,125,764 $
63 1391 فدراسيون روسيه 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 1,006,000 28,669,282,348 Rls. 2,338,441 $
64 1391 فدراسيون روسيه 72021920 فرومنگنز دا را ي ا درصدوزني ياکمترکربن سايرا بعاد 648,000 28,260,811,256 Rls. 1,721,757 $
65 1391 فدراسيون روسيه 29221290 ساير املاح دي اتانول امين غير مذكور درجاي ديگر . 739,200 27,057,169,075 Rls. 1,564,289 $
66 1391 فدراسيون روسيه 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 206,624 26,838,077,911 Rls. 1,092,020 $
67 1391 فدراسيون روسيه 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 744,230 25,144,490,665 Rls. 1,325,166 $
68 1391 فدراسيون روسيه 84149020 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي معدني با هوا دهي بالاترا ز600CFM 17,970 25,103,551,834 Rls. 1,690,345 $
69 1391 فدراسيون روسيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,456,078 24,869,263,974 Rls. 1,618,103 $
70 1391 فدراسيون روسيه 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 869,600 24,600,681,906 Rls. 2,006,581 $
71 1391 فدراسيون روسيه 84014000 اجزاء وقطعات رآکتورهاي هسته ا ي 231,315 23,982,136,339 Rls. 1,956,129 $
72 1391 فدراسيون روسيه 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 1,572,575 23,074,195,438 Rls. 1,404,981 $
73 1391 فدراسيون روسيه 72083610 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده ،به شكل طومار باپهناي 600mmيابيشتر به ضخامت بيشترا ز10ميليمتروکمترا ز 16ميليمتروعرض كمتراز1850ميليمتر 2,978,170 23,015,056,324 Rls. 1,877,248 $
74 1391 فدراسيون روسيه 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 117,000 22,902,438,571 Rls. 1,860,782 $
75 1391 فدراسيون روسيه 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 796,261 22,811,449,946 Rls. 927,675 $
76 1391 فدراسيون روسيه 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 924,000 22,422,460,711 Rls. 1,828,912 $
77 1391 فدراسيون روسيه 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 2,045,680 22,159,201,637 Rls. 1,807,439 $
78 1391 فدراسيون روسيه 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 3,227 22,015,822,577 Rls. 1,795,744 $
79 1391 فدراسيون روسيه 72292000 مفتول ا زفولادسيليکومنگنز. 1,958,686 21,602,399,740 Rls. 1,762,023 $
80 1391 فدراسيون روسيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,073,930 21,507,442,310 Rls. 1,382,419 $
81 1391 فدراسيون روسيه 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 867,000 21,106,362,478 Rls. 1,721,563 $
82 1391 فدراسيون روسيه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 95,400 20,682,187,829 Rls. 1,292,637 $
83 1391 فدراسيون روسيه 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 385,104 20,290,825,993 Rls. 1,150,902 $
84 1391 فدراسيون روسيه 85407900 لامپ ها ولوله هاي ميکروويوغيراز ماگنترونها، کليسترونها ولوله هاي باسيستم کنترل شبکه اي 517 19,217,082,300 Rls. 1,567,462 $
85 1391 فدراسيون روسيه 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 1,822,053 18,976,896,000 Rls. 1,547,871 $
86 1391 فدراسيون روسيه 48042900 کاغذکرا فت برا ي کيسه هاي باظرفيت زياد(به ا ستثناي سفيدنشده ),قشرنزده, به شکل رول ياورق 1,477,205 18,849,699,660 Rls. 1,052,591 $
87 1391 فدراسيون روسيه 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 648,000 18,196,677,418 Rls. 746,492 $
88 1391 فدراسيون روسيه 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 576,000 18,130,618,069 Rls. 985,421 $
89 1391 فدراسيون روسيه 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 368,000 17,783,387,320 Rls. 1,450,521 $
90 1391 فدراسيون روسيه 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 2,926 17,779,450,193 Rls. 1,376,935 $
91 1391 فدراسيون روسيه 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 435,370 17,483,163,804 Rls. 906,296 $
92 1391 فدراسيون روسيه 72083800 محصولات ازاهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر 2,134,380 16,738,195,510 Rls. 1,365,269 $
93 1391 فدراسيون روسيه 87013010 ترا کتور کشاورزي ,جرخ زنجيري , با قدرت بيشتر ا ز 120 قوه ا سب بخار 81,428 16,730,975,153 Rls. 1,058,572 $
94 1391 فدراسيون روسيه 90059000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات (همچنين پايه )دوربين دوچشمي, يک چشمي,تلسکوپهاي ا پتيکي ودستگاههاي نجومي غيرراديوئي 66 16,439,936,000 Rls. 835,507 $
95 1391 فدراسيون روسيه 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 3,701 16,257,503,200 Rls. 662,904 $
96 1391 فدراسيون روسيه 31042000 كلرور پتاسيم 3,381,444 15,191,826,460 Rls. 1,018,058 $
97 1391 فدراسيون روسيه 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 159,790 15,003,359,123 Rls. 610,861 $
98 1391 فدراسيون روسيه 10082100 دانه ارزن 2,303,420 14,701,538,172 Rls. 1,149,863 $
99 1391 فدراسيون روسيه 32121000 ورقهکهاي داغکزني 9,790 14,643,159,469 Rls. 596,282 $
100 1391 فدراسيون روسيه 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 418,566 14,614,025,807 Rls. 758,209 $
101 1391 فدراسيون روسيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 757,260 14,587,363,473 Rls. 973,466 $
102 1391 فدراسيون روسيه 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 1,088,480 14,400,986,206 Rls. 1,174,632 $
103 1391 فدراسيون روسيه 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 1,266,992 14,357,724,044 Rls. 1,014,924 $
104 1391 فدراسيون روسيه 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 82,000 13,990,309,480 Rls. 1,141,135 $
105 1391 فدراسيون روسيه 72082600 محصولات از هن فولادغير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmيابيشترضخامت بين 3تا75/4 mm پاك شده درسطح 1,420,430 13,806,352,366 Rls. 1,126,130 $
106 1391 فدراسيون روسيه 72139900 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده كه درجاي ديگري گفته نشده باشد 1,755,150 13,195,778,716 Rls. 1,076,328 $
107 1391 فدراسيون روسيه 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 1,143,155 12,861,703,773 Rls. 685,772 $
108 1391 فدراسيون روسيه 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمترسفيد نشده 1,511,985 12,389,649,701 Rls. 1,010,575 $
109 1391 فدراسيون روسيه 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 122,000 12,364,476,099 Rls. 502,977 $
110 1391 فدراسيون روسيه 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 1.45 188,644 12,321,319,913 Rls. 856,672 $
111 1391 فدراسيون روسيه 28352610 مونو كلسيم فسفات 494,000 12,275,633,890 Rls. 499,030 $
112 1391 فدراسيون روسيه 38089129 ساير حشره کش ها تکنيکال (سم رقيق نشده ) 54,800 11,422,892,907 Rls. 931,720 $
113 1391 فدراسيون روسيه 44032000 چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره کاج 2,298,806 11,290,786,826 Rls. 920,945 $
114 1391 فدراسيون روسيه 86073000 قلابهاوسايروسايل کوپلينگ, ضربه گيرهاي لکوموتيوهاي را ه آهن وا جزا ءوقطعات آنها 96,405 11,161,842,459 Rls. 644,569 $
115 1391 فدراسيون روسيه 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 6,796 10,994,982,163 Rls. 447,660 $
116 1391 فدراسيون روسيه 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 1,396,952 10,920,292,022 Rls. 890,725 $
117 1391 فدراسيون روسيه 28413000 دي کرومات سديم 300,000 10,686,829,345 Rls. 553,843 $
118 1391 فدراسيون روسيه 29161900 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غيرحلقوي ،انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها ، پراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از رديف هاي 29161100 لغايت 29161600 157,520 10,640,868,572 Rls. 663,964 $
119 1391 فدراسيون روسيه 39169000 تک رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيک,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 327,359 10,494,651,471 Rls. 451,591 $
120 1391 فدراسيون روسيه 72092800 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 737,080 10,287,133,995 Rls. 526,542 $
121 1391 فدراسيون روسيه 28042900 گازهاي کمياب (باستثناي آرگون) 3,185 10,173,480,270 Rls. 495,223 $
122 1391 فدراسيون روسيه 29181400 اسيد سيتريك 800,000 10,128,909,384 Rls. 826,175 $
123 1391 فدراسيون روسيه 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 260,000 10,118,845,880 Rls. 825,354 $
124 1391 فدراسيون روسيه 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 702,620 10,045,005,214 Rls. 814,402 $
125 1391 فدراسيون روسيه 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 19,125 10,038,743,000 Rls. 408,943 $
126 1391 فدراسيون روسيه 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 641,361 9,984,000,000 Rls. 814,356 $
127 1391 فدراسيون روسيه 55101100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 161,462 9,888,091,715 Rls. 403,777 $
128 1391 فدراسيون روسيه 28100010 ا سيد بريک 315,000 9,858,704,000 Rls. 400,826 $
129 1391 فدراسيون روسيه 85269100 دستگاههاي کمک ناوبري را ديوئي 2,550 9,797,330,157 Rls. 799,130 $
130 1391 فدراسيون روسيه 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 286,640 9,666,665,026 Rls. 527,642 $
131 1391 فدراسيون روسيه 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 5,105 9,600,456,029 Rls. 390,501 $
132 1391 فدراسيون روسيه 72126000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmروکش شده. 181,914 8,946,574,833 Rls. 623,852 $
133 1391 فدراسيون روسيه 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 256,000 8,735,108,047 Rls. 712,488 $
134 1391 فدراسيون روسيه 84143010 کمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا کثريک ا سب بخار(75/0 کيلووات) 67,200 8,406,493,146 Rls. 342,270 $
135 1391 فدراسيون روسيه 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 310,070 8,370,768,451 Rls. 340,498 $
136 1391 فدراسيون روسيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 198,000 8,355,339,172 Rls. 340,173 $
137 1391 فدراسيون روسيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 204,680 8,237,508,607 Rls. 338,496 $
138 1391 فدراسيون روسيه 72024920 فروکروم دا را ي وزن بيشترا ز 05/0ولي مساوي ياكمتراز5/0درصدکربن 108,000 8,104,360,141 Rls. 329,539 $
139 1391 فدراسيون روسيه 32061100 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني 80درصد يابيشتر اكسيد تيتانيوم محاسبه شده برحسب ماده خشك 102,000 7,815,590,454 Rls. 360,255 $
140 1391 فدراسيون روسيه 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 251,864 7,458,911,015 Rls. 467,241 $
141 1391 فدراسيون روسيه 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 1,370 7,451,281,212 Rls. 607,772 $
142 1391 فدراسيون روسيه 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 170,265 7,064,584,961 Rls. 508,874 $
143 1391 فدراسيون روسيه 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 6,645 7,063,820,900 Rls. 576,168 $
144 1391 فدراسيون روسيه 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 2,429,430 7,000,058,371 Rls. 562,899 $
145 1391 فدراسيون روسيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 178,200 6,846,759,055 Rls. 462,620 $
146 1391 فدراسيون روسيه 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 9,700 6,519,383,874 Rls. 531,761 $
147 1391 فدراسيون روسيه 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 1,261 6,515,830,182 Rls. 531,471 $
148 1391 فدراسيون روسيه 85098000 ساير دستگاههاي خانگي الکترومکانيکي به جز آسياب ،مخلوط كن ،آب ميوه گيري وآب سبزي گيري . 48,420 6,285,600,303 Rls. 512,692 $
149 1391 فدراسيون روسيه 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 3,130 6,111,322,135 Rls. 485,800 $
150 1391 فدراسيون روسيه 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 695,810 6,084,000,000 Rls. 496,248 $
151 1391 فدراسيون روسيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 300,000 6,012,652,118 Rls. 490,428 $
152 1391 فدراسيون روسيه 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 40,715 6,010,810,529 Rls. 490,278 $
153 1391 فدراسيون روسيه 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 1,790 5,971,034,032 Rls. 487,034 $
154 1391 فدراسيون روسيه 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 364,695 5,803,344,465 Rls. 309,335 $
155 1391 فدراسيون روسيه 44111291 پروفيل روكش شده 801,059 5,744,679,187 Rls. 468,571 $
156 1391 فدراسيون روسيه 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 312,460 5,688,361,390 Rls. 463,977 $
157 1391 فدراسيون روسيه 29171400 انيدريد مالئيك 260,000 5,622,158,899 Rls. 458,577 $
158 1391 فدراسيون روسيه 84529000 ا جزا ءوقطعات چرخهاي دوزندگي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 16,261 5,600,969,084 Rls. 227,691 $
159 1391 فدراسيون روسيه 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 732,600 5,270,309,544 Rls. 429,878 $
160 1391 فدراسيون روسيه 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 106,000 5,135,186,676 Rls. 209,079 $
161 1391 فدراسيون روسيه 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 264,735 5,082,391,983 Rls. 207,132 $
162 1391 فدراسيون روسيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 54,932 5,031,266,219 Rls. 337,018 $
163 1391 فدراسيون روسيه 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 100,000 4,971,834,675 Rls. 202,453 $
164 1391 فدراسيون روسيه 69079010 کاشي يا سرا ميک با جذب آب کمتر ا ز يک درصد (کاشي پرسلاني) ورني يالعاب نزده 1,255,248 4,926,600,005 Rls. 200,390 $
165 1391 فدراسيون روسيه 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 385,415 4,925,400,000 Rls. 401,746 $
166 1391 فدراسيون روسيه 84411000 ماشينهاي برش 5,400 4,705,899,563 Rls. 272,809 $
167 1391 فدراسيون روسيه 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 97,200 4,659,583,418 Rls. 189,460 $
168 1391 فدراسيون روسيه 84538000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن ا شياءا زپوست ياا زچرم, غيراز چرخهاي دوزندگي 100,000 4,647,475,575 Rls. 189,840 $
169 1391 فدراسيون روسيه 70195200 پارچه هاي تاروپود باف ا زا لياف شيشه بعرض بيشترا ز30,cmساده باف, بوزن كمترا ز250گرم درمترمربع,بااندازه نخ يك لاي كمتراز136تكس 64,380 4,545,395,795 Rls. 204,287 $
170 1391 فدراسيون روسيه 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 8,500 4,490,314,860 Rls. 366,257 $
171 1391 فدراسيون روسيه 26151000 سنگ زير کونيوم وکنسانتره هاي آن 125,000 4,488,601,631 Rls. 366,118 $
172 1391 فدراسيون روسيه 73041910 ساير لوله هاي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ،غيراز فولادزنگ نزن ،اندودشده (Coating) 165,000 4,442,796,077 Rls. 180,712 $
173 1391 فدراسيون روسيه 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 158 4,417,648,036 Rls. 229,235 $
174 1391 فدراسيون روسيه 44041000 ترکه وچوب دونيم شده, بطورساده هموا رياگردشده ولي خرا طي ياخم نشده برا ي ساختن عصاچترياهمانند ازتيره كاج 632,056 4,358,548,667 Rls. 262,025 $
175 1391 فدراسيون روسيه 85291020 آنتن مخابرا تي 801 4,321,311,830 Rls. 352,472 $
176 1391 فدراسيون روسيه 34039910 روانکكننده سيليكوني 37,200 4,275,047,224 Rls. 173,989 $
177 1391 فدراسيون روسيه 32071020 رنگکهاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتيکگراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتيکگراد) 19,000 4,272,182,233 Rls. 348,465 $
178 1391 فدراسيون روسيه 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 5,105 4,251,698,140 Rls. 346,794 $
179 1391 فدراسيون روسيه 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 1,600 4,108,800,000 Rls. 335,139 $
180 1391 فدراسيون روسيه 28391990 ساير سيليکاتهاي سديم بجزسيليکات سديم جامدومايع ومتاسيليکات سديم 50,000 4,024,982,000 Rls. 165,685 $
181 1391 فدراسيون روسيه 84138110 تلمبه هاي هرمتيک وا مولوسيوني 4,569 4,008,508,000 Rls. 326,958 $
182 1391 فدراسيون روسيه 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 118,495 4,005,653,921 Rls. 162,916 $
183 1391 فدراسيون روسيه 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 130,800 3,893,329,548 Rls. 317,564 $
184 1391 فدراسيون روسيه 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 245,680 3,833,658,897 Rls. 155,846 $
185 1391 فدراسيون روسيه 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 13,540 3,823,455,276 Rls. 216,227 $
186 1391 فدراسيون روسيه 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 259,600 3,814,602,297 Rls. 218,876 $
187 1391 فدراسيون روسيه 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 464,242 3,765,384,587 Rls. 238,704 $
188 1391 فدراسيون روسيه 59114000 پارچه صافي و منسوجات ضخيم از انواعي كه براي منگنهکهاي روغنکكشي يا براي مصارف فني مشابه به كار ميکروند، همچنين آنهايي كه از موي انسان تهيه شده باشند. 12,545 3,650,898,391 Rls. 148,537 $
189 1391 فدراسيون روسيه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 380 3,627,734,000 Rls. 295,900 $
190 1391 فدراسيون روسيه 85256020 دستگاههاي گيرنده فرستنده از نوع SDH در حد STM1 به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه وبالاتر 500 3,626,084,647 Rls. 295,765 $
191 1391 فدراسيون روسيه 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 711,012 3,622,674,649 Rls. 269,446 $
192 1391 فدراسيون روسيه 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولادزنگ نزن, باپهناي کمترا ز600mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 105,040 3,611,904,500 Rls. 207,234 $
193 1391 فدراسيون روسيه 44129400 ک تخته چندلا (Blockboard)، تخته مورق (Laminboard) و تخته زهوار (battenboard) 126,232 3,558,557,281 Rls. 193,505 $
194 1391 فدراسيون روسيه 72132000 ميله هاي گرم نوردشده ا زفولاد غير ممزوج تراشكاري (خوش تراش)به صورت طومار هاي نامنظم پيچيده شده 370,605 3,542,695,151 Rls. 288,964 $
195 1391 فدراسيون روسيه 44072900 چوب ا ره شده يابدون ناهموا ري ا زدرا زا, بضخامت بيش ا ز6mmا زساير گونه هاي گرمسيري مذکوردريادداشت 1فصل 44 483,729 3,512,372,353 Rls. 238,385 $
196 1391 فدراسيون روسيه 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 73,800 3,476,484,129 Rls. 265,393 $
197 1391 فدراسيون روسيه 72084000 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بصورت غيرطومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتربانقوش برجسته. 508,820 3,467,354,795 Rls. 282,819 $
198 1391 فدراسيون روسيه 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 40,320 3,424,830,024 Rls. 139,243 $
199 1391 فدراسيون روسيه 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 30,700 3,360,744,666 Rls. 163,400 $
200 1391 فدراسيون روسيه 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 151,320 3,354,800,760 Rls. 136,479 $
مجموع کل
24,650,505,319,345 ريال
مجموع کل
1,616,661,030 دلار