آمار کل " واردات از" کشور "فرانسه" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 فرانسه 98870335 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ساخت دا خل59% ا لي 60% بجز لاستيک 8,856,803 2,175,797,371,943 Rls. 130,088,602 $
2 1391 فرانسه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 363,724 2,095,160,280,998 Rls. 133,567,961 $
3 1391 فرانسه 98870313 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري, باساخت دا خل 15%ا لي16 %بجز لاستيک 11,383,229 1,821,244,348,002 Rls. 115,144,145 $
4 1391 فرانسه 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيک 5,435,216 1,091,468,405,133 Rls. 89,026,787 $
5 1391 فرانسه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 4,133,248 596,613,834,848 Rls. 41,518,621 $
6 1391 فرانسه 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 26,408,011 333,116,859,306 Rls. 32,690,893 $
7 1391 فرانسه 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 129,248 266,683,213,288 Rls. 17,047,113 $
8 1391 فرانسه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 568,004 261,848,246,317 Rls. 16,697,762 $
9 1391 فرانسه 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 4,546 225,220,654,779 Rls. 11,501,943 $
10 1391 فرانسه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 413,521 162,521,314,496 Rls. 10,377,599 $
11 1391 فرانسه 30022000 واكسنکها براي پزشكي 19,749 152,735,897,936 Rls. 7,494,819 $
12 1391 فرانسه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 176,424 138,793,745,449 Rls. 7,536,748 $
13 1391 فرانسه 84821000 بلبرينگ. 337,712 125,909,290,643 Rls. 7,698,152 $
14 1391 فرانسه 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 24,273 124,689,732,579 Rls. 7,484,237 $
15 1391 فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 419,368 119,920,911,803 Rls. 7,349,865 $
16 1391 فرانسه 29304000 متيونين 1,016,000 110,040,193,681 Rls. 5,267,726 $
17 1391 فرانسه 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 81,489 99,619,386,073 Rls. 5,879,360 $
18 1391 فرانسه 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 27,075 86,864,923,348 Rls. 3,981,505 $
19 1391 فرانسه 90213100 مفصل هاي مصنوعي 4,270 80,303,020,220 Rls. 5,226,518 $
20 1391 فرانسه 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 926,100 79,793,383,655 Rls. 4,035,206 $
21 1391 فرانسه 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 81,930 77,871,404,321 Rls. 6,351,664 $
22 1391 فرانسه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 269,384 74,116,827,868 Rls. 4,350,110 $
23 1391 فرانسه 30023020 واكسن ا نفلوا نزا- دوگانه ا نفلوا نزا + نيوکاسل براي دامپزشكي 65,835 71,228,882,103 Rls. 4,197,416 $
24 1391 فرانسه 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 500,000 70,587,101,675 Rls. 3,943,572 $
25 1391 فرانسه 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,039,329 69,020,263,535 Rls. 4,412,460 $
26 1391 فرانسه 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 300,933 62,420,820,035 Rls. 3,767,362 $
27 1391 فرانسه 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 892,179 60,179,521,225 Rls. 4,993,711 $
28 1391 فرانسه 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 444,187 59,546,159,397 Rls. 4,856,946 $
29 1391 فرانسه 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 2,382 57,324,969,576 Rls. 3,752,718 $
30 1391 فرانسه 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 20,084 54,107,171,639 Rls. 3,458,528 $
31 1391 فرانسه 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 8,075 51,348,692,405 Rls. 2,469,306 $
32 1391 فرانسه 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 57,566 49,508,074,987 Rls. 3,283,750 $
33 1391 فرانسه 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 32,347 48,860,897,409 Rls. 3,985,391 $
34 1391 فرانسه 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 24,450 47,272,315,349 Rls. 2,572,358 $
35 1391 فرانسه 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 883,608 46,883,660,491 Rls. 2,688,700 $
36 1391 فرانسه 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 17,251 46,685,481,730 Rls. 2,133,945 $
37 1391 فرانسه 25233000 سيمان آلومينو 2,597,800 44,317,212,831 Rls. 2,630,001 $
38 1391 فرانسه 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 389,024 43,533,590,842 Rls. 2,501,203 $
39 1391 فرانسه 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 762,714 42,833,644,190 Rls. 3,003,904 $
40 1391 فرانسه 98870314 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ,باساخت دا خل 17%ا لي18%بجز لاستيک 384,553 40,989,502,705 Rls. 3,343,353 $
41 1391 فرانسه 21069080 کمكمل غذايي، 22,998 38,750,194,019 Rls. 2,610,037 $
42 1391 فرانسه 33051000 شامپوها 472,157 37,826,262,555 Rls. 2,817,234 $
43 1391 فرانسه 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 460,922 34,479,905,488 Rls. 1,508,532 $
44 1391 فرانسه 87085031 اجزاء وقطعات محورهاي محرك وغير محرك براي سواري ، سواري كار ، وانت وتراكتور كشاورزي 313,671 33,973,836,785 Rls. 2,771,112 $
45 1391 فرانسه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 101,490 33,937,470,536 Rls. 2,018,945 $
46 1391 فرانسه 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 19,559 33,825,506,416 Rls. 1,681,976 $
47 1391 فرانسه 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 144,491 31,210,208,631 Rls. 2,202,421 $
48 1391 فرانسه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 58,657 31,026,995,976 Rls. 2,000,465 $
49 1391 فرانسه 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 74,290 30,459,001,448 Rls. 2,483,988 $
50 1391 فرانسه 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 210,933 29,778,673,533 Rls. 2,360,132 $
51 1391 فرانسه 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 29,769 29,556,719,718 Rls. 1,817,982 $
52 1391 فرانسه 40103500 تسمه همزمان (Synchronous belt) بيکانتها، داراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 150 سانتيمتر 21,656 29,385,336,821 Rls. 2,425,655 $
53 1391 فرانسه 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذکور 122,419 29,365,313,583 Rls. 2,063,798 $
54 1391 فرانسه 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 106,327 29,220,943,504 Rls. 1,511,179 $
55 1391 فرانسه 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 165,500 29,124,320,034 Rls. 1,192,427 $
56 1391 فرانسه 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کارو وا نت 129,364 28,882,694,919 Rls. 2,355,848 $
57 1391 فرانسه 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 4,462 27,237,180,277 Rls. 1,428,985 $
58 1391 فرانسه 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 1,179,835 26,170,490,886 Rls. 1,548,360 $
59 1391 فرانسه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 5,173 26,168,236,015 Rls. 1,425,949 $
60 1391 فرانسه 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 10,315 26,133,539,772 Rls. 1,433,363 $
61 1391 فرانسه 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 74,591 25,493,639,221 Rls. 1,573,500 $
62 1391 فرانسه 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 23,328 23,995,109,667 Rls. 1,421,223 $
63 1391 فرانسه 84709090 ماشين هاي حسابداري ،ماشين صدوربليط وماشين هاي همانند داراي اعمال محاسبه اي 3,850 23,873,355,642 Rls. 976,456 $
64 1391 فرانسه 87089410 غربيلك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري کار ,وا نت وترا کتورکشاورزي 122,432 22,103,039,818 Rls. 1,504,028 $
65 1391 فرانسه 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 185,677 21,909,862,384 Rls. 2,014,119 $
66 1391 فرانسه 84481110 دا بي ژا کارد 25,653 21,564,082,317 Rls. 1,647,086 $
67 1391 فرانسه 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 160,900 21,523,493,876 Rls. 1,455,001 $
68 1391 فرانسه 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 15,400 21,303,562,589 Rls. 866,245 $
69 1391 فرانسه 27101910 روغن موتور 586,656 21,101,322,760 Rls. 860,541 $
70 1391 فرانسه 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 118,751 21,020,561,810 Rls. 1,228,392 $
71 1391 فرانسه 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 97,250 20,926,486,743 Rls. 1,343,882 $
72 1391 فرانسه 84824000 رولربيرينگ سوزني. 34,730 20,865,631,676 Rls. 1,203,090 $
73 1391 فرانسه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 216,000 20,782,009,970 Rls. 1,099,537 $
74 1391 فرانسه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 86,149 20,480,019,143 Rls. 1,403,580 $
75 1391 فرانسه 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بيکآب (Anhydre)، محاسبهکشده براساس ماده خشك باشد 888,000 20,389,336,653 Rls. 1,663,078 $
76 1391 فرانسه 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 564,691 19,937,661,784 Rls. 1,052,167 $
77 1391 فرانسه 04071111 تخم نطفهکدار بوقلمون براي توليد گوشت 69,252 19,629,923,550 Rls. 1,132,567 $
78 1391 فرانسه 29161100 اسيد اكريليك و املاح آن 816,021 19,550,505,009 Rls. 1,220,652 $
79 1391 فرانسه 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 222,725 19,400,010,151 Rls. 1,192,576 $
80 1391 فرانسه 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 47,450 18,847,155,590 Rls. 1,028,903 $
81 1391 فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 139,759 18,822,145,789 Rls. 1,507,443 $
82 1391 فرانسه 35040000 پپتونکها و مشتقات آنها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آنها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم. 126,640 18,597,571,195 Rls. 912,823 $
83 1391 فرانسه 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 5,254 18,588,929,525 Rls. 1,184,878 $
84 1391 فرانسه 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 12,612 18,212,450,095 Rls. 1,485,518 $
85 1391 فرانسه 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 13,195 18,172,563,721 Rls. 1,043,782 $
86 1391 فرانسه 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 139,404 18,135,747,902 Rls. 981,941 $
87 1391 فرانسه 30023010 واكسن نيوکاسل ( لاسوتا-ب 1 -روغني) براي دامپزشكي 23,376 17,661,033,598 Rls. 1,307,786 $
88 1391 فرانسه 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 83,771 17,302,735,321 Rls. 1,343,754 $
89 1391 فرانسه 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 247,002 17,227,919,472 Rls. 1,405,214 $
90 1391 فرانسه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 25,310 16,677,592,534 Rls. 832,651 $
91 1391 فرانسه 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 372,997 16,243,676,132 Rls. 969,699 $
92 1391 فرانسه 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 37,597 15,723,827,173 Rls. 675,922 $
93 1391 فرانسه 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 3,061 15,704,287,501 Rls. 912,987 $
94 1391 فرانسه 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 4,605 15,329,838,961 Rls. 1,241,430 $
95 1391 فرانسه 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 239,550 15,315,181,207 Rls. 961,897 $
96 1391 فرانسه 73081000 پل وقطعات پل ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 147,573 15,257,682,635 Rls. 868,237 $
97 1391 فرانسه 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 374,235 15,053,629,938 Rls. 900,290 $
98 1391 فرانسه 21061010 موا د پروتئيني تکستوره 153,609 14,821,229,991 Rls. 1,208,829 $
99 1391 فرانسه 70071990 سايرشيشه هاي ا يمني آب دا ده غيرمذکوردرجاي ديگر 55,628 14,733,586,669 Rls. 599,219 $
100 1391 فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 148,987 14,189,387,262 Rls. 1,019,979 $
101 1391 فرانسه 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 128,700 14,116,939,541 Rls. 1,032,437 $
102 1391 فرانسه 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 2,520 14,069,827,210 Rls. 1,147,620 $
103 1391 فرانسه 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 15,375 14,005,394,849 Rls. 1,142,365 $
104 1391 فرانسه 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 264,000 13,715,119,025 Rls. 1,118,688 $
105 1391 فرانسه 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,350 13,599,738,842 Rls. 708,410 $
106 1391 فرانسه 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 27,400 13,515,379,881 Rls. 553,793 $
107 1391 فرانسه 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 145,390 13,087,941,900 Rls. 823,032 $
108 1391 فرانسه 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 30,313 13,058,951,903 Rls. 658,452 $
109 1391 فرانسه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 79,996 12,633,571,130 Rls. 754,194 $
110 1391 فرانسه 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 139,825 12,549,726,409 Rls. 590,352 $
111 1391 فرانسه 55070000 الياف مصنوعي غير يكسره، حلاجي شده، شانهکزده يا به نحو ديگري براي نخکريسي عملکآورده شده باشند. 142,794 12,478,597,761 Rls. 787,501 $
112 1391 فرانسه 28080010 ا سيد نيتريک 8,742 12,207,609,351 Rls. 519,726 $
113 1391 فرانسه 35019000 کازئينات ها و ساير مشتقات کازئين , چسب کازئين 80,750 12,055,558,323 Rls. 768,093 $
114 1391 فرانسه 28332790 ساير سولفاتهاي باريم بجز گريد دا رويي 6,582 11,970,576,000 Rls. 486,747 $
115 1391 فرانسه 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 116,644 11,967,044,290 Rls. 614,428 $
116 1391 فرانسه 72122000 آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده باپهناي کمترا ز600mmآبکاري ياا ندودشده باروي به طريق الکتروليت 763,980 11,955,700,372 Rls. 975,179 $
117 1391 فرانسه 25085000 آندالوزيت، سيانيت، سيليمانيت 1,072,400 11,843,007,223 Rls. 696,785 $
118 1391 فرانسه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 69,334 11,731,211,599 Rls. 804,147 $
119 1391 فرانسه 86073000 قلابهاوسايروسايل کوپلينگ, ضربه گيرهاي لکوموتيوهاي را ه آهن وا جزا ءوقطعات آنها 77,180 11,601,828,018 Rls. 856,381 $
120 1391 فرانسه 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 115,526 11,536,359,622 Rls. 763,845 $
121 1391 فرانسه 87085021 محورهاي غيرمحرک ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 29,027 11,180,130,000 Rls. 455,591 $
122 1391 فرانسه 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 133,590 11,079,434,863 Rls. 676,628 $
123 1391 فرانسه 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 4,320 11,023,271,399 Rls. 584,598 $
124 1391 فرانسه 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 626,349 11,012,778,990 Rls. 899,180 $
125 1391 فرانسه 59114000 پارچه صافي و منسوجات ضخيم از انواعي كه براي منگنهکهاي روغنکكشي يا براي مصارف فني مشابه به كار ميکروند، همچنين آنهايي كه از موي انسان تهيه شده باشند. 7,626 11,008,104,474 Rls. 456,337 $
126 1391 فرانسه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 94,269 10,954,985,925 Rls. 540,712 $
127 1391 فرانسه 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 47,469 10,849,011,110 Rls. 884,911 $
128 1391 فرانسه 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 1,110 10,729,654,610 Rls. 437,457 $
129 1391 فرانسه 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 85,506 10,331,080,166 Rls. 838,332 $
130 1391 فرانسه 01051220 جوجه يكروزه گوشتي بوقلمون ،به وزن 185گرم وكمتر . 22,158 10,151,996,562 Rls. 721,060 $
131 1391 فرانسه 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 1,532 10,121,156,753 Rls. 524,978 $
132 1391 فرانسه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 1,610 10,115,396,895 Rls. 413,742 $
133 1391 فرانسه 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 20,048 10,088,151,266 Rls. 703,430 $
134 1391 فرانسه 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 110,675 9,700,726,646 Rls. 394,414 $
135 1391 فرانسه 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 71,907 9,661,152,771 Rls. 473,564 $
136 1391 فرانسه 04071117 تخمکمرغ نطفهکدار بوقلمون براي توليد مولد 43,292 9,653,855,215 Rls. 620,536 $
137 1391 فرانسه 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 672,109 9,523,841,520 Rls. 388,395 $
138 1391 فرانسه 23099020 فرآورده هاي غذائي ساير ا بزيان پرورشي 514,950 9,491,345,438 Rls. 629,539 $
139 1391 فرانسه 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيک ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 8,766 9,477,560,512 Rls. 396,137 $
140 1391 فرانسه 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 109,736 9,439,736,474 Rls. 769,962 $
141 1391 فرانسه 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 474,400 9,354,353,682 Rls. 762,998 $
142 1391 فرانسه 08081000 سيب , تازه 583,011 9,336,910,357 Rls. 761,575 $
143 1391 فرانسه 87083021 ترمزها وترمزها خودروهاغيرازلنت هاي ترمزسوارشده مورداستفاده درسواري ،سواري كار،وانت وتراكتور كشاورزي 28,793 9,287,972,073 Rls. 746,253 $
144 1391 فرانسه 28352610 مونو كلسيم فسفات 967,000 9,262,043,180 Rls. 755,468 $
145 1391 فرانسه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 93,260 9,185,949,791 Rls. 557,429 $
146 1391 فرانسه 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 115,670 9,152,535,364 Rls. 466,766 $
147 1391 فرانسه 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 18,477 9,103,297,940 Rls. 375,611 $
148 1391 فرانسه 55061000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,حلاجي شده,شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 77,166 8,993,943,058 Rls. 484,897 $
149 1391 فرانسه 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 23,499 8,819,724,270 Rls. 683,684 $
150 1391 فرانسه 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 362,644 8,512,548,712 Rls. 526,367 $
151 1391 فرانسه 21069010 ا ستابيلايزر 77,600 8,434,457,996 Rls. 687,966 $
152 1391 فرانسه 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 1,304 8,392,826,276 Rls. 385,626 $
153 1391 فرانسه 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولادزنگ نزن, باپهناي کمترا ز600mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 31,197 8,309,750,000 Rls. 441,502 $
154 1391 فرانسه 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 94,161 8,224,513,394 Rls. 335,601 $
155 1391 فرانسه 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 612 8,141,122,268 Rls. 435,609 $
156 1391 فرانسه 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 1,531 8,135,167,600 Rls. 663,104 $
157 1391 فرانسه 29054420 پودرسوربيتول 336,100 8,047,952,929 Rls. 483,571 $
158 1391 فرانسه 85152900 سايرماشينهاودستگاههاي زرد جوشكاري يالحيم کاري که در جاي ديگرمذکور نباشد 2,290 8,018,992,081 Rls. 373,872 $
159 1391 فرانسه 27101930 گريس 108,499 8,011,659,695 Rls. 646,123 $
160 1391 فرانسه 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 800 7,965,107,990 Rls. 649,683 $
161 1391 فرانسه 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 1,095 7,930,998,643 Rls. 453,587 $
162 1391 فرانسه 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 70,177 7,915,043,190 Rls. 640,609 $
163 1391 فرانسه 05111000 اسپرم گاو 40 7,839,307,845 Rls. 436,802 $
164 1391 فرانسه 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 12,510 7,813,954,976 Rls. 637,354 $
165 1391 فرانسه 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 26,609 7,801,931,832 Rls. 562,427 $
166 1391 فرانسه 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 479,451 7,629,117,462 Rls. 610,447 $
167 1391 فرانسه 29163200 پراكسيد بنزوئيل و كلرور بنزوئيل 86,400 7,544,611,171 Rls. 364,843 $
168 1391 فرانسه 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 17,613 7,544,573,094 Rls. 308,778 $
169 1391 فرانسه 13012000 صمغ عربي طبيعي 64,100 7,521,866,712 Rls. 526,132 $
170 1391 فرانسه 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 39,567 7,499,763,506 Rls. 411,029 $
171 1391 فرانسه 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 20,000 7,492,751,158 Rls. 308,433 $
172 1391 فرانسه 32082050 رنگ پشت آيينه براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 144,830 7,397,510,739 Rls. 365,656 $
173 1391 فرانسه 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 41,672 7,375,122,013 Rls. 601,560 $
174 1391 فرانسه 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 33,700 7,194,705,909 Rls. 387,150 $
175 1391 فرانسه 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 1,094 7,190,647,464 Rls. 428,722 $
176 1391 فرانسه 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 1,290 7,171,173,937 Rls. 379,645 $
177 1391 فرانسه 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 278,048 7,086,570,001 Rls. 578,024 $
178 1391 فرانسه 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 77,600 7,037,615,916 Rls. 350,598 $
179 1391 فرانسه 33052000 فرآورده ها برا ي فرزدن دا ئمي و بازکردن فرمو 147,724 6,957,221,922 Rls. 567,473 $
180 1391 فرانسه 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 4,462 6,937,575,300 Rls. 511,172 $
181 1391 فرانسه 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 41,375 6,929,789,831 Rls. 306,965 $
182 1391 فرانسه 15042000 چربي ,روغن ماهي و ا جزا ء آن ها بغيرا ز روغن جگر 58,330 6,870,482,763 Rls. 379,785 $
183 1391 فرانسه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 20,238 6,792,124,788 Rls. 554,007 $
184 1391 فرانسه 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 502,200 6,720,681,202 Rls. 548,180 $
185 1391 فرانسه 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 153,576 6,642,468,532 Rls. 375,601 $
186 1391 فرانسه 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 38,750 6,443,678,417 Rls. 353,616 $
187 1391 فرانسه 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 67,162 6,423,308,464 Rls. 415,979 $
188 1391 فرانسه 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 62,174 6,393,445,718 Rls. 328,349 $
189 1391 فرانسه 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 140,936 6,228,542,893 Rls. 394,211 $
190 1391 فرانسه 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 770 6,221,584,063 Rls. 302,983 $
191 1391 فرانسه 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 14,106 6,185,539,394 Rls. 287,016 $
192 1391 فرانسه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 24,038 6,166,706,022 Rls. 362,573 $
193 1391 فرانسه 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 12,284 6,157,321,909 Rls. 251,005 $
194 1391 فرانسه 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 30,418 6,093,199,208 Rls. 496,998 $
195 1391 فرانسه 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 25,500 6,087,741,371 Rls. 248,074 $
196 1391 فرانسه 84689000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري 82,444 6,004,392,240 Rls. 341,259 $
197 1391 فرانسه 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 41,285 5,951,249,736 Rls. 409,728 $
198 1391 فرانسه 85352110 سکسيونر براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 24,430 5,937,924,080 Rls. 484,333 $
199 1391 فرانسه 25070010 کائولن 1,466,000 5,893,176,961 Rls. 395,300 $
200 1391 فرانسه 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 13,192 5,770,522,986 Rls. 470,679 $
مجموع کل
13,546,742,053,564 ريال
مجموع کل
875,193,714 دلار