آمار کل " واردات از" کشور "فنلاند" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 فنلاند 84818060 وا لوباکس (مجموعه شيروفشارسنجهاي مربوطه دريک جعبه برا ي کنترل وتنظيم جريان گازهاي طبي مورد استفاده دربيمارستان ) 142,996 109,233,529,623 Rls. 4,443,097 $
2 1391 فنلاند 85256030 دستگاهکهاي گيرنده، فرستنده تلفن همراه به استثناي BTS (1+1+1) 50,691 83,733,440,948 Rls. 6,772,439 $
3 1391 فنلاند 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 2,339,834 57,957,210,000 Rls. 3,207,863 $
4 1391 فنلاند 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 830,656 23,434,522,014 Rls. 1,140,395 $
5 1391 فنلاند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 880,315 20,201,470,359 Rls. 1,013,924 $
6 1391 فنلاند 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 7,409 18,173,792,627 Rls. 1,413,278 $
7 1391 فنلاند 84213920 هسته مرکزي فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 29,840 18,043,378,312 Rls. 1,471,727 $
8 1391 فنلاند 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 422,762 15,580,740,352 Rls. 633,729 $
9 1391 فنلاند 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 648,550 11,096,899,358 Rls. 616,783 $
10 1391 فنلاند 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 325 10,701,092,713 Rls. 737,075 $
11 1391 فنلاند 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 441,960 10,589,442,846 Rls. 600,503 $
12 1391 فنلاند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,835 8,048,882,710 Rls. 581,698 $
13 1391 فنلاند 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 361,423 6,730,603,167 Rls. 548,989 $
14 1391 فنلاند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 4,342 5,938,911,045 Rls. 241,458 $
15 1391 فنلاند 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 8,857 5,565,448,301 Rls. 226,275 $
16 1391 فنلاند 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 1,452 4,679,747,833 Rls. 190,747 $
17 1391 فنلاند 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 50,131 4,331,759,435 Rls. 353,325 $
18 1391 فنلاند 48103200 کاغذکرا فت, سفيدشده, که بابيش ا ز95%ا لياف ا زا لياف چوب ,هرمترمربع حدا قل 150گرم باشد 101,792 4,263,435,042 Rls. 192,769 $
19 1391 فنلاند 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 4,819 3,899,055,911 Rls. 224,851 $
20 1391 فنلاند 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 169,097 3,833,773,077 Rls. 312,706 $
21 1391 فنلاند 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 23,772 3,034,200,000 Rls. 123,709 $
22 1391 فنلاند 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 13,220 2,800,811,380 Rls. 228,451 $
23 1391 فنلاند 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 101 2,754,893,938 Rls. 112,006 $
24 1391 فنلاند 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 59 2,723,953,250 Rls. 110,761 $
25 1391 فنلاند 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,273 2,699,723,079 Rls. 117,620 $
26 1391 فنلاند 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 8,210 2,470,297,323 Rls. 201,492 $
27 1391 فنلاند 29151100 اسيد فرميك 207,360 2,379,640,094 Rls. 194,098 $
28 1391 فنلاند 44129400 ک تخته چندلا (Blockboard)، تخته مورق (Laminboard) و تخته زهوار (battenboard) 68,796 2,344,180,001 Rls. 95,307 $
29 1391 فنلاند 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 2,480 2,185,689,736 Rls. 178,278 $
30 1391 فنلاند 90221410 دستگاه ماموگرا ف 530 2,098,174,338 Rls. 119,542 $
31 1391 فنلاند 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 5,892 1,799,112,838 Rls. 146,747 $
32 1391 فنلاند 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 14,297 1,692,927,108 Rls. 113,417 $
33 1391 فنلاند 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 895 1,678,643,896 Rls. 69,100 $
34 1391 فنلاند 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 16,000 1,510,666,564 Rls. 123,219 $
35 1391 فنلاند 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 920 1,490,548,894 Rls. 121,578 $
36 1391 فنلاند 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 34,129 1,288,066,461 Rls. 105,063 $
37 1391 فنلاند 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يکس 911 1,201,733,152 Rls. 62,374 $
38 1391 فنلاند 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 14,400 1,052,363,650 Rls. 85,837 $
39 1391 فنلاند 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 1,020 1,044,178,091 Rls. 54,320 $
40 1391 فنلاند 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 42,423 945,428,120 Rls. 77,115 $
41 1391 فنلاند 44032000 چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره کاج 83,230 901,060,392 Rls. 58,354 $
42 1391 فنلاند 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 80 890,405,348 Rls. 72,627 $
43 1391 فنلاند 90184100 يونيت دندا نپزشکي,حتي توام با ساير تجهيزا ت دندانپزشکي روي يک پايه مشترک 4,040 863,836,534 Rls. 70,460 $
44 1391 فنلاند 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 1,296 845,842,395 Rls. 45,392 $
45 1391 فنلاند 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 125,546 819,716,168 Rls. 66,861 $
46 1391 فنلاند 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 25,943 794,080,415 Rls. 32,397 $
47 1391 فنلاند 44187200 پانل هاي سوارشده ،چند لايه براي پوشش كف ازچوب . 14,990 740,317,649 Rls. 31,986 $
48 1391 فنلاند 27030010 پيت ماس 252,331 655,366,672 Rls. 53,456 $
49 1391 فنلاند 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 12,125 646,061,349 Rls. 26,595 $
50 1391 فنلاند 84281090 سايرآسانسورهاوچرخهاي بالاکشنده محفظه دا ر بجزموا ردمذکور 5,525 593,530,903 Rls. 48,412 $
51 1391 فنلاند 85291020 آنتن مخابرا تي 6,181 565,566,104 Rls. 46,131 $
52 1391 فنلاند 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 685 545,265,046 Rls. 22,445 $
53 1391 فنلاند 90221310 دستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 633 540,887,219 Rls. 44,118 $
54 1391 فنلاند 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 52,980 535,009,916 Rls. 43,639 $
55 1391 فنلاند 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 604 529,302,266 Rls. 43,173 $
56 1391 فنلاند 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 185 528,143,662 Rls. 43,079 $
57 1391 فنلاند 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 100 498,885,536 Rls. 20,281 $
58 1391 فنلاند 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 30 490,043,988 Rls. 39,971 $
59 1391 فنلاند 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 1,000 483,350,859 Rls. 39,425 $
60 1391 فنلاند 25041010 فلس كريستالين ( بجز گرد فلس) 5,000 475,000,000 Rls. 38,744 $
61 1391 فنلاند 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 116 469,422,849 Rls. 38,289 $
62 1391 فنلاند 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 1,100 452,808,294 Rls. 18,466 $
63 1391 فنلاند 85452000 جاروبک هاي زغالي 200 448,573,057 Rls. 18,235 $
64 1391 فنلاند 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 1,330 444,355,818 Rls. 36,244 $
65 1391 فنلاند 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غيرمذکوردر جاي ديگر 20 402,548,360 Rls. 32,834 $
66 1391 فنلاند 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 2,200 354,401,190 Rls. 28,907 $
67 1391 فنلاند 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 21,200 346,146,400 Rls. 14,095 $
68 1391 فنلاند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 4,752 342,599,751 Rls. 27,945 $
69 1391 فنلاند 84148020 واحدهاي هواساز (air end) 2,961 341,677,405 Rls. 13,934 $
70 1391 فنلاند 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 9,400 341,149,836 Rls. 27,826 $
71 1391 فنلاند 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 40 326,336,510 Rls. 26,618 $
72 1391 فنلاند 48044190 ساير کاغذ کرا فت سفيد نشده به وزن بيش ا ز150گرم درهرمترمربع وکمترا ز225گرم 9,769 309,516,671 Rls. 12,584 $
73 1391 فنلاند 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 200 306,801,517 Rls. 28,157 $
74 1391 فنلاند 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 2,650 305,024,624 Rls. 24,880 $
75 1391 فنلاند 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 4,854 304,000,000 Rls. 12,365 $
76 1391 فنلاند 83091000 طشتک ا زفلزمعمولي. 4,895 296,432,485 Rls. 28,008 $
77 1391 فنلاند 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 823 288,039,402 Rls. 17,203 $
78 1391 فنلاند 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 927 276,347,510 Rls. 22,541 $
79 1391 فنلاند 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتکي ومانع لغزندگي )ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 354 273,903,453 Rls. 22,341 $
80 1391 فنلاند 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 91 273,274,706 Rls. 22,290 $
81 1391 فنلاند 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 98 257,752,925 Rls. 21,024 $
82 1391 فنلاند 48043190 ساير کاغذهاومقوا هايکرا فت سفيد نشده به وزن مساوي ياکمترا ز 150 گرم برمترمربع 19,888 237,976,014 Rls. 19,411 $
83 1391 فنلاند 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 1,890 237,244,854 Rls. 19,351 $
84 1391 فنلاند 32099050 لاکها و ورني ها و لعابها براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 4,730 223,554,533 Rls. 15,555 $
85 1391 فنلاند 48043900 کاغذومقوا ي کرا فت (به ا ستثناءسفيدنشده )به شکل رول ياورق هرمترمربع حدا کثر150گرم 11,979 197,159,831 Rls. 16,082 $
86 1391 فنلاند 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 27 181,467,822 Rls. 14,802 $
87 1391 فنلاند 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 9,958 162,595,756 Rls. 13,262 $
88 1391 فنلاند 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 39 158,667,472 Rls. 12,942 $
89 1391 فنلاند 84313120 ا نوا ع کابين وفرم کابين آسانسور 935 153,353,754 Rls. 12,508 $
90 1391 فنلاند 85423200 حافظه ها 32 152,503,554 Rls. 12,439 $
91 1391 فنلاند 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 174 147,759,040 Rls. 6,052 $
92 1391 فنلاند 68151090 ا شياء ساخته شده ا زگرافيت ياا زکربن هاي ديگر برا ي مصارف غيربرقي 5,000 116,678,622 Rls. 9,517 $
93 1391 فنلاند 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 90 110,859,052 Rls. 4,528 $
94 1391 فنلاند 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 3,490 107,000,000 Rls. 8,728 $
95 1391 فنلاند 83026000 دربندهاي خودکارا زفلزمعمولي. 1,257 94,619,413 Rls. 7,718 $
96 1391 فنلاند 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 7 94,558,883 Rls. 3,855 $
97 1391 فنلاند 84132010 تلمبه هاي دستي پزشکي (همووا ک ) 500 90,046,070 Rls. 7,345 $
98 1391 فنلاند 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 66 90,000,000 Rls. 3,661 $
99 1391 فنلاند 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 60 89,184,251 Rls. 7,274 $
100 1391 فنلاند 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,501 86,403,554 Rls. 7,048 $
101 1391 فنلاند 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 180 82,652,200 Rls. 6,742 $
102 1391 فنلاند 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 18 81,520,533 Rls. 6,649 $
103 1391 فنلاند 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 53 77,864,980 Rls. 6,109 $
104 1391 فنلاند 90261010 فلومتر 50 58,737,492 Rls. 2,391 $
105 1391 فنلاند 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 70 54,074,527 Rls. 4,411 $
106 1391 فنلاند 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 66 53,676,438 Rls. 2,668 $
107 1391 فنلاند 85118090 سايردستگاههاي برقي روشن کردن يابه راه انداختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنها، غيرمذکوردرجاي ديگر 9 51,534,320 Rls. 4,203 $
108 1391 فنلاند 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 22 47,765,107 Rls. 1,945 $
109 1391 فنلاند 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 16 45,260,650 Rls. 3,692 $
110 1391 فنلاند 85340000 مدا رهاي چاپي 76 44,592,665 Rls. 3,637 $
111 1391 فنلاند 83016000 ا جزا ءوقطعات قفل آويزوقفل مغزي وکلوني ا زفلزا ت معمولي. 543 40,893,075 Rls. 3,335 $
112 1391 فنلاند 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 8 32,901,112 Rls. 2,684 $
113 1391 فنلاند 85131000 چراغ برقي قابل حمل که بامنبع نيروي همراه خود کار ميکند 28 32,686,685 Rls. 2,666 $
114 1391 فنلاند 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 66 28,257,621 Rls. 2,305 $
115 1391 فنلاند 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 15 26,137,607 Rls. 2,132 $
116 1391 فنلاند 85044050 کنترل دور موتورInverter 90 25,463,832 Rls. 2,077 $
117 1391 فنلاند 84132090 سايرتلمبه هاي دستي بدون وسيله ا ندازه گيري ياقابليت تجهيز با آنها, بجزتلمبه دستي پزشکي 120 24,498,870 Rls. 1,998 $
118 1391 فنلاند 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 89 22,316,296 Rls. 1,820 $
119 1391 فنلاند 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 63 22,257,994 Rls. 1,816 $
120 1391 فنلاند 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 2 21,035,018 Rls. 855 $
121 1391 فنلاند 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 69 20,221,403 Rls. 1,649 $
122 1391 فنلاند 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 105 19,714,080 Rls. 1,608 $
123 1391 فنلاند 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 8 17,714,431 Rls. 722 $
124 1391 فنلاند 85044060 ا نوا ع UPS 80 16,408,275 Rls. 1,338 $
125 1391 فنلاند 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 90 15,746,621 Rls. 1,284 $
126 1391 فنلاند 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 6 14,500,000 Rls. 590 $
127 1391 فنلاند 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 45 13,122,184 Rls. 1,070 $
128 1391 فنلاند 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 33 11,709,800 Rls. 955 $
129 1391 فنلاند 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 25 10,997,769 Rls. 897 $
130 1391 فنلاند 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 4 10,552,146 Rls. 429 $
131 1391 فنلاند 90258010 رطوبت سنج ديجيتالي 7 7,885,632 Rls. 643 $
132 1391 فنلاند 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 10 4,980,010 Rls. 406 $
133 1391 فنلاند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2 4,833,031 Rls. 394 $
134 1391 فنلاند 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 7 3,036,981 Rls. 248 $
135 1391 فنلاند 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 4 2,783,287 Rls. 227 $
136 1391 فنلاند 29224100 ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات 1 1,725,399 Rls. 141 $
137 1391 فنلاند 84821000 بلبرينگ. 2 1,232,130 Rls. 101 $
مجموع کل
489,118,075,443 ريال
مجموع کل
29,024,912 دلار
[1]