آمار کل " واردات از" کشور "فيليپين" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 79,238,220 1,073,263,225,570 Rls. 58,881,660 $
2 1391 فيليپين 15131100 روغن خام نارگيل (کپرا ) 1,574,340 47,225,360,701 Rls. 2,403,209 $
3 1391 فيليپين 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 1,385,874 27,184,528,768 Rls. 1,560,080 $
4 1391 فيليپين 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 33,068 8,949,818,693 Rls. 364,270 $
5 1391 فيليپين 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 283,860 8,846,305,508 Rls. 359,758 $
6 1391 فيليپين 29212900 سايرپلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها؛ املاح اين محصولات غير مذكور دررديف هاي 29212100و29212200 52,800 4,291,000,000 Rls. 174,729 $
7 1391 فيليپين 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 40,500 3,710,572,097 Rls. 252,970 $
8 1391 فيليپين 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 370 2,034,287,681 Rls. 82,698 $
9 1391 فيليپين 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 17,247 1,381,285,495 Rls. 112,666 $
10 1391 فيليپين 85044060 ا نوا ع UPS 10,477 1,117,928,100 Rls. 91,185 $
11 1391 فيليپين 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 2,653 1,041,693,392 Rls. 64,599 $
12 1391 فيليپين 29171990 ساير اسيدهاي پلي کربوکسيليک غيرحلقوي انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها وپراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از فروس فوصارات . 20,000 931,600,000 Rls. 37,983 $
13 1391 فيليپين 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 375 857,084,495 Rls. 34,842 $
14 1391 فيليپين 29154090 سايرا سيدهاي منو- دي ياتري کلروا ستيک وا ملاح وا سترهاي آنها 20,000 738,199,000 Rls. 30,009 $
15 1391 فيليپين 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 20,000 491,774,465 Rls. 20,008 $
16 1391 فيليپين 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 11,178 275,408,640 Rls. 22,464 $
17 1391 فيليپين 53050000 نارگيل، آباكا (Abaca) (الياف حاصل از دمبرگکهاي برگ موز بومي فيليپين) (Manila hemp or Musa textilis Nee)، الياف گياه رامي Ramie،و ساير الياف نساجي گياهي، كه در جاي ديگري مصرح يا مشمول نشده، خام يا فرآوري شده وليكن ريسيده نشده(Not spun)؛ پاره الياف كوتاه 11,070 267,267,248 Rls. 21,800 $
18 1391 فيليپين 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 401 263,805,056 Rls. 21,518 $
19 1391 فيليپين 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 8,977 263,369,320 Rls. 21,482 $
20 1391 فيليپين 44101910 ساير تخته هاازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 10,000 147,861,630 Rls. 6,030 $
21 1391 فيليپين 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,000 142,728,688 Rls. 11,642 $
22 1391 فيليپين 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 13 38,089,734 Rls. 1,551 $
23 1391 فيليپين 05080000 مرجان و مواد مشابه،کكار نشده يا آماده شده به طور ساده ولي كار ديگري روي آن انجام نشده؛ صدف و كاسه صدفداران، قشرداران يا خارپوستان و كفکدريا (Cuttlebone)، كارنشده يا آماده شده به طور ساده، ولي بريده نشده به شكل معين، پودر و آخال آنها. 88 29,279,944 Rls. 1,192 $
24 1391 فيليپين 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 272 25,085,247 Rls. 2,046 $
25 1391 فيليپين 46019900 بافته هاوا شياءهمانندا زموا دقابل بافت, بسته شده بهم بصورت رشته هاي موا زي يابافته شده, 2,960 24,070,892 Rls. 1,963 $
26 1391 فيليپين 71179000 ساير زيور الات بدلي غير از انواع فلزات معمولي حتي ابكاري شده با فلزات گرانبها 110 21,700,000 Rls. 1,770 $
27 1391 فيليپين 38249020 سيليکاژل بشکل پرک 144 21,118,708 Rls. 1,723 $
28 1391 فيليپين 53062000 نخ کتان چندلا(تابيده )ياکابله 1,128 17,455,450 Rls. 1,424 $
29 1391 فيليپين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 35 13,597,098 Rls. 553 $
30 1391 فيليپين 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 40 10,236,509 Rls. 835 $
31 1391 فيليپين 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 34 3,942,816 Rls. 322 $
32 1391 فيليپين 10061000 شلتوك (برنج پادي paddy ) 20 1,601,769 Rls. 131 $
33 1391 فيليپين 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 10 600,740 Rls. 49 $
مجموع کل
1,183,631,883,454 ريال
مجموع کل
64,589,158 دلار
[1]