آمار کل " واردات از" کشور "قبرس" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 قبرس 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 433,294,459 3,999,582,098,778 Rls. 315,871,132 $
2 1391 قبرس 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 75,310,450 736,706,315,826 Rls. 57,005,137 $
3 1391 قبرس 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 39,722,446 471,753,480,091 Rls. 32,002,270 $
4 1391 قبرس 27040020 کک ونيمه کک ا ز ليگنيت 69,939,294 408,817,938,603 Rls. 33,345,672 $
5 1391 قبرس 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 28,228,351 277,051,134,369 Rls. 21,865,267 $
6 1391 قبرس 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني کربن 11,562,830 212,131,418,633 Rls. 15,495,809 $
7 1391 قبرس 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 12,385,850 210,852,579,085 Rls. 13,332,357 $
8 1391 قبرس 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 8,380,863 79,264,613,436 Rls. 6,465,303 $
9 1391 قبرس 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 7,933,120 63,108,923,769 Rls. 5,147,547 $
10 1391 قبرس 84411000 ماشينهاي برش 93,565 55,401,529,500 Rls. 2,252,644 $
11 1391 قبرس 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 2,913,970 51,912,352,522 Rls. 3,148,593 $
12 1391 قبرس 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,956,862 27,298,438,966 Rls. 2,226,626 $
13 1391 قبرس 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 10,337 23,454,818,589 Rls. 1,576,545 $
14 1391 قبرس 72092800 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 1,488,620 16,532,061,209 Rls. 1,348,455 $
15 1391 قبرس 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 1,483,430 16,442,175,348 Rls. 1,341,124 $
16 1391 قبرس 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 1,309,018 13,436,843,081 Rls. 1,095,990 $
17 1391 قبرس 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 1,461,180 13,331,294,381 Rls. 1,087,381 $
18 1391 قبرس 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 1,476,513 13,280,356,917 Rls. 1,083,227 $
19 1391 قبرس 30043210 داروها ي حاوي هورمون هاي كورتي كوستروئيد ي داراي توليد داخلي مشابه 18,020 12,095,240,561 Rls. 493,140 $
20 1391 قبرس 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,111,090 10,958,688,106 Rls. 893,857 $
21 1391 قبرس 30023010 واكسن نيوکاسل ( لاسوتا-ب 1 -روغني) براي دامپزشكي 5,330 10,955,838,744 Rls. 570,236 $
22 1391 قبرس 72155000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطسردشکل دا ده شده, ياسردتمام شده به غيراز رديف 72151000 591,703 9,483,490,090 Rls. 627,257 $
23 1391 قبرس 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 923,511 8,417,715,107 Rls. 686,600 $
24 1391 قبرس 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 844,048 8,072,620,782 Rls. 658,452 $
25 1391 قبرس 27131200 کک نفت تکليس شده 1,000,000 6,498,155,061 Rls. 530,029 $
26 1391 قبرس 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 326,819 6,386,940,792 Rls. 520,958 $
27 1391 قبرس 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 46,773 5,736,314,400 Rls. 317,894 $
28 1391 قبرس 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 190,679 5,503,204,040 Rls. 448,875 $
29 1391 قبرس 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 495,790 5,489,903,757 Rls. 447,790 $
30 1391 قبرس 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 219,955 5,099,367,488 Rls. 415,935 $
31 1391 قبرس 39011011 پلي اتيلن خطي به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 99,000 5,028,164,867 Rls. 273,581 $
32 1391 قبرس 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 28,000 4,362,340,000 Rls. 355,819 $
33 1391 قبرس 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 397,380 3,715,889,488 Rls. 303,090 $
34 1391 قبرس 26140000 سنگ تتيان وکنسانتره هاي آن 250,000 3,547,438,340 Rls. 289,351 $
35 1391 قبرس 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري, که درجاي ديگرمذکورنباشد 6,100 3,512,299,762 Rls. 286,484 $
36 1391 قبرس 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 218,400 3,509,159,812 Rls. 233,806 $
37 1391 قبرس 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 198,468 3,071,212,606 Rls. 250,507 $
38 1391 قبرس 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 312,641 3,068,550,721 Rls. 250,290 $
39 1391 قبرس 25070010 کائولن 478,000 2,431,594,489 Rls. 179,583 $
40 1391 قبرس 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 4,850 2,103,488,864 Rls. 85,689 $
41 1391 قبرس 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 90,650 1,988,963,205 Rls. 162,232 $
42 1391 قبرس 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 11,470 1,858,045,688 Rls. 93,100 $
43 1391 قبرس 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 1,850 1,662,112,970 Rls. 67,783 $
44 1391 قبرس 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 7,623 1,633,127,353 Rls. 66,490 $
45 1391 قبرس 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 1,893 1,478,706,014 Rls. 120,612 $
46 1391 قبرس 35019000 کازئينات ها و ساير مشتقات کازئين , چسب کازئين 20,000 1,268,065,747 Rls. 103,431 $
47 1391 قبرس 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 1,600 1,214,866,000 Rls. 99,092 $
48 1391 قبرس 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 675 1,211,466,649 Rls. 98,815 $
49 1391 قبرس 30041012 دارو به شكل مقادير معين يا به صورت خرده فروشي داراي پني سيلين يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيك يا استريتوماسين ؛ يا مشتقات اين محصولات مخصوص دام 1,967 1,200,798,542 Rls. 97,944 $
50 1391 قبرس 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 50,700 1,134,387,896 Rls. 76,714 $
51 1391 قبرس 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 2,139 1,128,730,449 Rls. 92,066 $
52 1391 قبرس 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 21,630 1,013,075,922 Rls. 82,633 $
53 1391 قبرس 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 1,201 935,980,955 Rls. 41,958 $
54 1391 قبرس 84672920 دستگاه سنگ زني دستي مجهز به موتوربرقي 4,677 846,429,505 Rls. 34,461 $
55 1391 قبرس 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 1,418 764,433,712 Rls. 34,785 $
56 1391 قبرس 30043110 دا روهاي داراي هورمونها ياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك حاوي انسولين داراي توليد داخلي مشابه 233 740,563,022 Rls. 41,670 $
57 1391 قبرس 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 60,000 736,272,259 Rls. 60,055 $
58 1391 قبرس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 286 709,509,900 Rls. 57,872 $
59 1391 قبرس 17029000 ساير، همچنين ساكاروز تغيير يافته به گلوكز از طريق هيدروليز (قند معكوس) (Invert sugar) و ساير قندها و شربتکهاي قند كه به حالت خشك حاوي 50 درصد وزني فروكتوز باشند 62,400 708,575,654 Rls. 57,796 $
60 1391 قبرس 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 140 708,337,205 Rls. 28,887 $
61 1391 قبرس 21069020 ا مولسيفاير 25,000 703,223,360 Rls. 57,359 $
62 1391 قبرس 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 24,325 677,200,000 Rls. 55,237 $
63 1391 قبرس 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 637 620,262,786 Rls. 50,592 $
64 1391 قبرس 25085000 آندالوزيت، سيانيت، سيليمانيت 200,000 590,230,729 Rls. 48,143 $
65 1391 قبرس 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 5,000 574,631,618 Rls. 23,399 $
66 1391 قبرس 30049031 مكمل هاي دارويي داراي توليد داخل مشابه مورد مصرف در دامپزشكي 100,000 532,861,813 Rls. 43,463 $
67 1391 قبرس 20092900 ساير اب گريپ (شامل دارابي ها pomelo) غير از شماره 20092100 17,500 477,867,828 Rls. 38,978 $
68 1391 قبرس 30023040 واكسن برونشيت براي دامپزشكي 150 463,676,342 Rls. 37,820 $
69 1391 قبرس 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 5,750 356,395,339 Rls. 14,512 $
70 1391 قبرس 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 320 331,706,356 Rls. 27,056 $
71 1391 قبرس 84431500 ماشين آلات چاپ تيپوگرا فيک, (غيرا زماشين آلات ودستگاههاي فلکسوگرا فيک )،غير مذكور درجاي ديگر . 10,000 330,729,000 Rls. 26,976 $
72 1391 قبرس 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 3,150 324,537,863 Rls. 13,201 $
73 1391 قبرس 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 2,500 317,512,343 Rls. 25,898 $
74 1391 قبرس 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 21,470 302,562,672 Rls. 24,679 $
75 1391 قبرس 32091020 رنگ آستري کاتافروز ED(ا لکترودي پوزيشن )Deposition-Electro براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 240 283,574,142 Rls. 23,130 $
76 1391 قبرس 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 5,000 232,660,461 Rls. 18,977 $
77 1391 قبرس 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 50 203,701,798 Rls. 8,307 $
78 1391 قبرس 28042900 گازهاي کمياب (باستثناي آرگون) 5,750 199,162,101 Rls. 8,110 $
79 1391 قبرس 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 322 196,193,040 Rls. 16,003 $
80 1391 قبرس 32042000 محصولات آلي سينتتيك از انواعيکكه به عنوان عوامل درخشانکكننده فلورسنت استعمال ميکشوند 8,800 193,696,202 Rls. 15,799 $
81 1391 قبرس 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 243 182,693,742 Rls. 7,429 $
82 1391 قبرس 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 111 179,960,435 Rls. 7,339 $
83 1391 قبرس 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 18,396 177,358,643 Rls. 14,466 $
84 1391 قبرس 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 214 170,378,375 Rls. 6,948 $
85 1391 قبرس 48239090 ساير اقلام از خمير كاغذ ، كاغذ ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين غير مذكور 444 147,777,835 Rls. 6,027 $
86 1391 قبرس 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتکميل کردن کاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 125 123,682,360 Rls. 10,088 $
87 1391 قبرس 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 43 122,565,528 Rls. 9,997 $
88 1391 قبرس 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 205 113,761,356 Rls. 9,279 $
89 1391 قبرس 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,351 110,895,185 Rls. 9,045 $
90 1391 قبرس 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 11 94,612,405 Rls. 7,717 $
91 1391 قبرس 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 1,529 93,812,363 Rls. 7,652 $
92 1391 قبرس 85353090 کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت وبالاتر 856 88,565,256 Rls. 7,224 $
93 1391 قبرس 90261010 فلومتر 16 85,286,921 Rls. 6,957 $
94 1391 قبرس 90181910 دستگاه مانيتور علائم حياتي 48 83,300,946 Rls. 3,388 $
95 1391 قبرس 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 3,200 67,940,592 Rls. 5,542 $
96 1391 قبرس 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 58 61,761,461 Rls. 2,517 $
97 1391 قبرس 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 3 60,547,863 Rls. 2,462 $
98 1391 قبرس 84399100 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن خميرا زموا دسلولزي ا ليافي 1,280 59,175,500 Rls. 2,406 $
99 1391 قبرس 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 20 54,175,308 Rls. 2,209 $
100 1391 قبرس 84123900 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک (غيرا زحرکت خطي) 26 49,757,252 Rls. 4,059 $
101 1391 قبرس 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 2 48,405,825 Rls. 1,971 $
102 1391 قبرس 82057000 گيره, قيدوهمانند. 100 47,081,708 Rls. 1,920 $
103 1391 قبرس 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 4 14,785,560 Rls. 1,206 $
104 1391 قبرس 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 50 10,528,500 Rls. 859 $
105 1391 قبرس 82029100 تيغه ا ره هاي مستقيم, برا ي کارکردن روي فلزا ت. 10 9,995,038 Rls. 815 $
106 1391 قبرس 85340000 مدا رهاي چاپي 3 8,008,845 Rls. 653 $
107 1391 قبرس 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 80 5,997,106 Rls. 489 $
108 1391 قبرس 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 14 2,463,371 Rls. 201 $
مجموع کل
6,852,536,100,698 ريال
مجموع کل
527,047,202 دلار
[1]