آمار کل " واردات از" کشور "قرقيزستان" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 قرقيزستان 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 1,074,064 28,324,441,209 Rls. 2,024,447 $
2 1391 قرقيزستان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 443,880 13,547,751,478 Rls. 590,112 $
3 1391 قرقيزستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 913,680 11,148,287,559 Rls. 671,509 $
4 1391 قرقيزستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 780,000 10,643,636,068 Rls. 433,722 $
5 1391 قرقيزستان 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 412,987 10,219,580,877 Rls. 741,841 $
6 1391 قرقيزستان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 243,260 5,117,839,719 Rls. 416,154 $
7 1391 قرقيزستان 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 125,100 3,204,042,386 Rls. 248,437 $
8 1391 قرقيزستان 78020000 قرا ضه وضايعات سرب 98,980 1,632,126,176 Rls. 133,126 $
9 1391 قرقيزستان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 23,400 1,416,713,508 Rls. 70,543 $
10 1391 قرقيزستان 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 50,157 924,443,343 Rls. 75,403 $
11 1391 قرقيزستان 84272012 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 38,500 816,902,190 Rls. 66,632 $
12 1391 قرقيزستان 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless)برا ي آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولي ،ترمزوسيستم محرکه بامغناطيس دا ئم باموتوربرقي 25,850 613,539,133 Rls. 50,044 $
13 1391 قرقيزستان 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 20,000 492,852,000 Rls. 40,200 $
14 1391 قرقيزستان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 13,450 480,093,506 Rls. 36,496 $
15 1391 قرقيزستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 8,903 402,420,757 Rls. 26,352 $
16 1391 قرقيزستان 73061110 لوله خطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن يافولاد باقطر خارجي تا8اينچ . 36,000 341,546,436 Rls. 27,859 $
17 1391 قرقيزستان 62144000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت از الياف مصنوعي 4,460 224,489,157 Rls. 18,311 $
18 1391 قرقيزستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 3,300 203,641,391 Rls. 8,291 $
19 1391 قرقيزستان 84532000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن کفش ،غيراز چرخهاي دوزندگي 4,200 196,976,764 Rls. 8,020 $
20 1391 قرقيزستان 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 1,700 90,077,286 Rls. 7,347 $
21 1391 قرقيزستان 85013400 الكتروموتورها و ژنرا تورها باجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز 375 کيلووا ت 1,700 86,963,735 Rls. 7,093 $
22 1391 قرقيزستان 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,500 83,168,775 Rls. 6,784 $
23 1391 قرقيزستان 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمرکز 850 53,967,294 Rls. 4,402 $
24 1391 قرقيزستان 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 700 42,799,659 Rls. 2,911 $
25 1391 قرقيزستان 84821000 بلبرينگ. 470 36,937,610 Rls. 2,291 $
26 1391 قرقيزستان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 1,330 32,777,852 Rls. 2,674 $
27 1391 قرقيزستان 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 665 24,396,175 Rls. 1,990 $
28 1391 قرقيزستان 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 400 14,785,560 Rls. 1,206 $
29 1391 قرقيزستان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 850 14,144,852 Rls. 1,154 $
30 1391 قرقيزستان 90173000 ميکرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت 180 11,089,170 Rls. 905 $
31 1391 قرقيزستان 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 280 10,781,763 Rls. 611 $
32 1391 قرقيزستان 84314100 سطل, بيل, چنگک وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 350 10,781,138 Rls. 879 $
33 1391 قرقيزستان 84143019 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي كمتر از 1.35 400 9,857,041 Rls. 804 $
34 1391 قرقيزستان 85013300 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز75کيلووا ت و حدا کثر 375 کيلووا ت 210 7,762,419 Rls. 633 $
35 1391 قرقيزستان 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 170 7,331,173 Rls. 598 $
36 1391 قرقيزستان 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 100 3,697,094 Rls. 302 $
37 1391 قرقيزستان 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 85 3,141,932 Rls. 256 $
38 1391 قرقيزستان 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزکردن ياحديده کردن. 50 1,848,195 Rls. 151 $
39 1391 قرقيزستان 84678100 ا ره زنجيري باموتورغيربرقي 85 1,047,311 Rls. 85 $
40 1391 قرقيزستان 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 40 987,352 Rls. 40 $
41 1391 قرقيزستان 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 85 739,278 Rls. 60 $
42 1391 قرقيزستان 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 30 739,278 Rls. 60 $
مجموع کل
90,501,145,599 ريال
مجموع کل
5,730,734 دلار
[1]