آمار کل " واردات از" کشور "قزاقستان" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 قزاقستان 10011100 دانه گندم سخت 214,225,791 881,395,190,151 Rls. 70,542,838 $
2 1391 قزاقستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 58,527,820 575,364,333,633 Rls. 34,924,128 $
3 1391 قزاقستان 10039000 جو باستثناي دانه جو 90,807,258 536,617,782,198 Rls. 32,592,337 $
4 1391 قزاقستان 23063000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از تخم آفتابگردان 45,064,820 142,732,701,967 Rls. 11,455,101 $
5 1391 قزاقستان 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 23,821,250 133,304,337,401 Rls. 7,536,432 $
6 1391 قزاقستان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 22,225,060 84,983,367,341 Rls. 6,125,539 $
7 1391 قزاقستان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 4,394,800 55,862,308,049 Rls. 2,614,914 $
8 1391 قزاقستان 10031000 دانه 12,808,794 51,937,116,153 Rls. 4,236,306 $
9 1391 قزاقستان 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 1,985,305 42,546,817,914 Rls. 1,730,829 $
10 1391 قزاقستان 23069010 كنجاله گلرنگ 8,372,700 28,984,471,697 Rls. 2,364,149 $
11 1391 قزاقستان 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 2,449,570 26,724,730,144 Rls. 1,385,435 $
12 1391 قزاقستان 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 3,327,884 25,304,186,388 Rls. 2,063,963 $
13 1391 قزاقستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 1,017,700 16,204,396,393 Rls. 756,654 $
14 1391 قزاقستان 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 1,499,500 15,752,580,309 Rls. 1,071,233 $
15 1391 قزاقستان 72092800 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 1,269,296 14,068,259,890 Rls. 876,733 $
16 1391 قزاقستان 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 998,281 11,963,307,401 Rls. 975,800 $
17 1391 قزاقستان 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 1,049,000 11,914,378,616 Rls. 971,809 $
18 1391 قزاقستان 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 1,117,450 10,249,964,946 Rls. 757,943 $
19 1391 قزاقستان 10011910 گندم دامي 2,105,133 7,765,585,473 Rls. 633,408 $
20 1391 قزاقستان 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 430,470 6,602,030,534 Rls. 268,419 $
21 1391 قزاقستان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 147,200 5,807,281,745 Rls. 473,677 $
22 1391 قزاقستان 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 814,950 5,699,467,626 Rls. 464,883 $
23 1391 قزاقستان 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 431,380 4,497,706,551 Rls. 284,798 $
24 1391 قزاقستان 23064100 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از دانهکهاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك 883,500 3,758,715,434 Rls. 306,584 $
25 1391 قزاقستان 27060000 قطران زغالکسنگ، قطران لينييت يا قطران تورب و ساير قطرانکهاي معدني، حتي آب گرفتهکشده يا تا اندازهکاي تقطير شده و همچنين قطران دوباره تركيب شده. 504,144 3,065,222,707 Rls. 250,018 $
26 1391 قزاقستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 7,700 2,083,281,200 Rls. 84,700 $
27 1391 قزاقستان 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 180 1,859,890,495 Rls. 75,608 $
28 1391 قزاقستان 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 494,900 1,792,480,326 Rls. 118,819 $
29 1391 قزاقستان 72191400 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز3.mm 200,000 1,772,052,786 Rls. 144,539 $
30 1391 قزاقستان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 100,940 1,375,423,876 Rls. 112,188 $
31 1391 قزاقستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 1,500 1,116,824,786 Rls. 45,401 $
32 1391 قزاقستان 15220000 دگراها (Degras)؛ تفالهکهاي حاصل از عمل آوردناجسامچربيامومکهاي حيوانييانباتي. 303,700 896,043,380 Rls. 60,698 $
33 1391 قزاقستان 84632000 ماشين هاي حديده کردن بوسيله نورد براي کاربرروي فلزا ت, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 15,000 556,129,760 Rls. 22,608 $
34 1391 قزاقستان 47061000 خمير لينتر پنبه 20,457 552,241,055 Rls. 45,044 $
35 1391 قزاقستان 29031200 دي کلرومتان (کلرور متيلن ) 43,200 445,476,500 Rls. 36,336 $
36 1391 قزاقستان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 200 370,930,834 Rls. 15,079 $
37 1391 قزاقستان 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 20,000 296,663,940 Rls. 12,060 $
38 1391 قزاقستان 78020000 قرا ضه وضايعات سرب 21,700 234,737,348 Rls. 19,147 $
39 1391 قزاقستان 85141090 کوره ها وفرهاکه بامقاومت ا لکتريکي گرم مي شوندبجزکوره دندا نسازي 160 157,063,325 Rls. 6,385 $
40 1391 قزاقستان 31022900 ا ملاح مضاعف ومخلوطهاي سولفات آمونيوم ونيترا ت آمونيوم 20,040 119,127,670 Rls. 9,717 $
41 1391 قزاقستان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 300 67,013,509 Rls. 2,724 $
42 1391 قزاقستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1 57,590,088 Rls. 2,341 $
43 1391 قزاقستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 150 44,500,803 Rls. 1,809 $
44 1391 قزاقستان 90278010 دستگاه PH متر 1 19,371,116 Rls. 787 $
مجموع کل
2,716,923,083,458 ريال
مجموع کل
186,479,922 دلار
[1]