آمار کل " واردات از" کشور "لبنان" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 لبنان 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 3,157,030 285,647,350,000 Rls. 16,575,872 $
2 1391 لبنان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 53,033 143,806,003,805 Rls. 7,700,363 $
3 1391 لبنان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 3,087,470 26,987,232,203 Rls. 2,201,242 $
4 1391 لبنان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 311,789 17,484,258,310 Rls. 1,228,741 $
5 1391 لبنان 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 270,000 15,598,243,289 Rls. 1,272,287 $
6 1391 لبنان 11052000 فلس،کدانهکهايکريز (Granules) و بهکهمکفشرده به صورت حبهاز سيب زميني 644,332 14,482,277,802 Rls. 648,799 $
7 1391 لبنان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 2,501 13,347,124,199 Rls. 551,292 $
8 1391 لبنان 10051010 دا نه ذرت بذري . 207,200 9,575,556,048 Rls. 781,040 $
9 1391 لبنان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 14,500 7,914,874,392 Rls. 645,585 $
10 1391 لبنان 85176100 ايستگاههاي ( مخابراتي )اصلي . 852 7,851,317,138 Rls. 640,401 $
11 1391 لبنان 20052000 سيب زميني,محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهرسرکه , يادرقند يخ نزده 580,330 6,672,803,118 Rls. 544,274 $
12 1391 لبنان 39181000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي کلروروينيل به شکل رول يا به شکل چهارگوش 139,314 6,274,678,323 Rls. 375,568 $
13 1391 لبنان 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 4,075 6,092,669,310 Rls. 247,736 $
14 1391 لبنان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 7,630 3,540,421,035 Rls. 288,778 $
15 1391 لبنان 27030010 پيت ماس 536,750 3,205,614,861 Rls. 183,820 $
16 1391 لبنان 38089119 ساير حشره كشها كه محصول آماده بوده وغير خانگي مي باشند 17,472 2,659,800,000 Rls. 108,444 $
17 1391 لبنان 38089310 علف كش ها فرآورده هاي ضد رويش وسازگاركننده هاي رشد گياه بصورت (محصول اماده ) 41,091 2,362,263,980 Rls. 133,827 $
18 1391 لبنان 40081190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي ا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 71,867 2,278,727,818 Rls. 185,867 $
19 1391 لبنان 78060090 سايرمصنوعات ا زسرب غير مذكور درجاي ديگر 36,292 2,132,633,338 Rls. 135,307 $
20 1391 لبنان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 35,847 1,990,878,860 Rls. 162,388 $
21 1391 لبنان 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 390,990 1,879,742,848 Rls. 153,323 $
22 1391 لبنان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 54,000 1,795,000,000 Rls. 72,988 $
23 1391 لبنان 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 34,341 1,537,027,065 Rls. 96,193 $
24 1391 لبنان 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 26,872 1,467,451,090 Rls. 108,015 $
25 1391 لبنان 95069110 دستگاه TRAD MILL 4,551 1,446,274,194 Rls. 117,967 $
26 1391 لبنان 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 288,167 1,433,370,437 Rls. 134,450 $
27 1391 لبنان 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 78 1,239,814,787 Rls. 50,636 $
28 1391 لبنان 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 9,000 1,193,262,075 Rls. 97,330 $
29 1391 لبنان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 10,675 1,174,193,515 Rls. 72,939 $
30 1391 لبنان 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 21,542 1,078,644,774 Rls. 87,981 $
31 1391 لبنان 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 10,000 976,105,193 Rls. 39,686 $
32 1391 لبنان 90314100 ا لات ووسايل ا پتيکي براي کنترل ورقه هاي نازك (wafers) ،ادوات نيمه هادي, فتوماسکهاياشبکه هابرا ي ساخت ادوات نيمه هادي 172 959,188,563 Rls. 78,237 $
33 1391 لبنان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 9,900 939,898,474 Rls. 76,664 $
34 1391 لبنان 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 21,915 920,416,638 Rls. 75,075 $
35 1391 لبنان 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 4,944 833,988,866 Rls. 68,025 $
36 1391 لبنان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 3,015 826,990,312 Rls. 67,454 $
37 1391 لبنان 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 57 792,147,291 Rls. 64,612 $
38 1391 لبنان 33074100 عود (Agarbatti) و ساير فرآوردهکهاي معطركننده كه با سوختن عمل ميکكنند 12,869 719,538,000 Rls. 58,690 $
39 1391 لبنان 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 360 606,433,310 Rls. 37,018 $
40 1391 لبنان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 55 574,640,566 Rls. 46,871 $
41 1391 لبنان 85340000 مدا رهاي چاپي 332 558,588,068 Rls. 23,086 $
42 1391 لبنان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 5,734 557,275,180 Rls. 45,455 $
43 1391 لبنان 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 1,580 538,700,986 Rls. 21,978 $
44 1391 لبنان 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 3,498 502,632,654 Rls. 40,998 $
45 1391 لبنان 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 6,698 494,222,118 Rls. 20,103 $
46 1391 لبنان 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 250 489,833,166 Rls. 39,954 $
47 1391 لبنان 84824000 رولربيرينگ سوزني. 640 486,484,602 Rls. 39,681 $
48 1391 لبنان 90321000 ترموستات 1,370 469,634,486 Rls. 38,141 $
49 1391 لبنان 31043000 سولفات پتاسيم 50,000 467,545,201 Rls. 38,136 $
50 1391 لبنان 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 25,000 442,618,763 Rls. 36,103 $
51 1391 لبنان 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 443 424,101,446 Rls. 34,592 $
52 1391 لبنان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 1,768 393,999,251 Rls. 32,137 $
53 1391 لبنان 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 4,900 386,774,250 Rls. 31,548 $
54 1391 لبنان 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 78 369,746,100 Rls. 15,079 $
55 1391 لبنان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 147 367,156,404 Rls. 17,166 $
56 1391 لبنان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 2,184 359,153,573 Rls. 29,295 $
57 1391 لبنان 40069090 سايرا شکال (مثلاميله يا ترکه و000)وا شياغيرمذکورا زکائوچوي ولکانيزه نشده 3,011 334,563,766 Rls. 27,289 $
58 1391 لبنان 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 1,037 281,251,150 Rls. 18,794 $
59 1391 لبنان 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 110 252,309,889 Rls. 10,386 $
60 1391 لبنان 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 600 232,400,001 Rls. 18,956 $
61 1391 لبنان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 4,450 219,739,432 Rls. 8,948 $
62 1391 لبنان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 252 187,628,414 Rls. 7,634 $
63 1391 لبنان 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 78,740 176,900,000 Rls. 7,210 $
64 1391 لبنان 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 60 166,958,515 Rls. 13,618 $
65 1391 لبنان 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 1,000 164,312,521 Rls. 6,764 $
66 1391 لبنان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 136 158,328,705 Rls. 12,914 $
67 1391 لبنان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 12,000 149,689,933 Rls. 12,210 $
68 1391 لبنان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 816 149,016,318 Rls. 12,155 $
69 1391 لبنان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 8 132,318,312 Rls. 10,793 $
70 1391 لبنان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 1,317 128,816,758 Rls. 10,507 $
71 1391 لبنان 27030090 ساير تورب ها به جز پيت ماس 24,800 125,000,000 Rls. 5,089 $
72 1391 لبنان 85176210 دستگاههاي قطع و وصل وتغيير ارتباط تلفني يا تلگرا في 63 116,483,278 Rls. 4,795 $
73 1391 لبنان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 7,667 98,260,003 Rls. 8,015 $
74 1391 لبنان 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 4,000 93,958,555 Rls. 7,664 $
75 1391 لبنان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 950 78,586,600 Rls. 6,410 $
76 1391 لبنان 32121000 ورقهکهاي داغکزني 1,089 76,343,633 Rls. 5,329 $
77 1391 لبنان 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 920 70,586,437 Rls. 5,757 $
78 1391 لبنان 85256010 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده از نوع PDH با ظرفيت بالاتر از 34 مگابيت بر ثانيه 36 69,014,001 Rls. 2,811 $
79 1391 لبنان 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 2,494 66,152,268 Rls. 5,396 $
80 1391 لبنان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 130 55,839,100 Rls. 2,271 $
81 1391 لبنان 85171890 ساير دستگاههاي تلفني غير از اقلام مشمول رديفهاي 85171100 لغايت 85171810 58 54,308,656 Rls. 2,236 $
82 1391 لبنان 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 60 54,044,945 Rls. 2,204 $
83 1391 لبنان 83112000 مفتول پرشده ا زفلزمعمولي,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي. 1,260 52,959,264 Rls. 4,320 $
84 1391 لبنان 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 460 49,907,907 Rls. 4,071 $
85 1391 لبنان 43021900 پوست هاي نرم غيرمذکوردرجاي ديگر,دباغي شده ياآماده شده, بصورت کامل بهم متصل نشده 135 42,944,980 Rls. 1,749 $
86 1391 لبنان 71031090 سنگهاي گرا نبهاونيمه گرا نبها کارنشده يابطورساده ا ره شده ياناهموا ري گرفته بجزفيروزه طبيعي 615 41,500,000 Rls. 3,385 $
87 1391 لبنان 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 399 37,924,001 Rls. 1,546 $
88 1391 لبنان 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 212 34,886,889 Rls. 2,562 $
89 1391 لبنان 49029020 کاتالوگ هاي طبي که کمتر چهارباردر هفته منتشر مي شود 360 31,392,100 Rls. 2,561 $
90 1391 لبنان 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 95 30,612,010 Rls. 2,497 $
91 1391 لبنان 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 117 27,267,036 Rls. 2,224 $
92 1391 لبنان 96035090 بروسهاي تشکيل دهنده ا جزا وقطعات دستگاههاوياوسايل نقليه زميني ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 138 22,331,390 Rls. 909 $
93 1391 لبنان 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي 158 22,089,626 Rls. 1,802 $
94 1391 لبنان 84439190 ساير اجزاء وقطعات چاپگرها ، ماشين هاي كپي ، فكس غير از كارتريج ليزري 0 21,537,750 Rls. 1,757 $
95 1391 لبنان 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 400 20,026,702 Rls. 1,634 $
96 1391 لبنان 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 108 18,947,695 Rls. 1,545 $
97 1391 لبنان 42050091 اشياء از چرم طبيعي يا از چرم دوباره ساخته شده از نوع مورد مصرف در ماشين الات يا وسايل مكانيكي يا براي مصارف فني 168 18,851,589 Rls. 1,538 $
98 1391 لبنان 43039000 ا شياء ا زپوستهاي نرم طبيعي که درجاي ديگر مذکور نباشد 166 16,786,605 Rls. 1,369 $
99 1391 لبنان 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 9 16,617,821 Rls. 1,355 $
100 1391 لبنان 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 50 11,655,950 Rls. 951 $
101 1391 لبنان 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 40 11,000,000 Rls. 897 $
102 1391 لبنان 67010000 پوست پرندگان باپرياپرنرم, پر،واشياء ساخته شده ازانها غيرازمحصولات مشمول شماره 0505 117 10,855,100 Rls. 885 $
103 1391 لبنان 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 50 10,300,606 Rls. 840 $
104 1391 لبنان 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 30 8,877,400 Rls. 724 $
105 1391 لبنان 84121000 موتورهاي وا کنشي(غيرا زتوربوجت ها) 90 8,746,289 Rls. 713 $
106 1391 لبنان 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 23 8,316,877 Rls. 678 $
107 1391 لبنان 90119000 ا جزاء وقطعات ومتفرعات ميکروسکوپهاي اپتيکي مشمول 9011 30 7,626,884 Rls. 622 $
108 1391 لبنان 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 61 7,405,856 Rls. 604 $
109 1391 لبنان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 32 7,332,214 Rls. 598 $
110 1391 لبنان 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 10 6,493,325 Rls. 530 $
111 1391 لبنان 85232940 نوار كاست تصويري كامل وسوار شده به پهناي بيشتر از 6/5 ميلي متر 36 6,490,700 Rls. 529 $
112 1391 لبنان 42022100 کيف دستي باسطح خارجي ا ز چرم طبيعي,دوباره ساخته ياا زچرم ورني شده 140 4,435,668 Rls. 362 $
113 1391 لبنان 85285110 مانيتور با صفحه تخت ال سي دي وصفحه معمولي 14 لغايت 24 اينچ از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 9 3,944,022 Rls. 322 $
114 1391 لبنان 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 5 2,703,173 Rls. 110 $
115 1391 لبنان 84733030 بردکامل مونتاژشده جهت وا حدهاي ورودي وخروجي را يانه (صفحه نمايش, کيبورد,چاپگروموشوا ره ) 5 1,281,415 Rls. 105 $
116 1391 لبنان 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 39 1,227,900 Rls. 50 $
117 1391 لبنان 44181011 پنجره ،آغشغه (french-window)وچهارچوب ودوره آنها،ازچوب به صورت ارسي سازي (بانقش مهندسي )به جزصنايع دستي 20 569,875 Rls. 46 $
مجموع کل
613,925,979,882 ريال
مجموع کل
37,001,781 دلار
[1]