آمار کل " واردات از" کشور "لهستان" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 لهستان 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 1,540,945 114,948,161,393 Rls. 9,375,870 $
2 1391 لهستان 84133010 پمپ ا نژکتور 104,050 51,060,672,500 Rls. 3,038,255 $
3 1391 لهستان 21069085 کآدامس بدون قند 175,120 32,815,181,308 Rls. 2,166,321 $
4 1391 لهستان 21069090 سايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 312,000 22,803,225,743 Rls. 927,413 $
5 1391 لهستان 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 1,276 16,613,459,976 Rls. 1,286,830 $
6 1391 لهستان 02023010 گوشت را ن ازنوع گاو بي ا ستخوا ن يخ زده 80,609 12,729,711,869 Rls. 687,457 $
7 1391 لهستان 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 37,372 7,688,158,403 Rls. 475,825 $
8 1391 لهستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 2,497 6,358,516,130 Rls. 472,066 $
9 1391 لهستان 28012000 يد 3,895 5,784,027,912 Rls. 356,987 $
10 1391 لهستان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 36,838 5,393,202,996 Rls. 361,085 $
11 1391 لهستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 104,000 5,282,307,539 Rls. 215,060 $
12 1391 لهستان 90181100 دستگاههاي ا لکتروکارديوگرا ف 12,490 5,213,731,913 Rls. 319,133 $
13 1391 لهستان 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 1,730 4,645,178,514 Rls. 264,167 $
14 1391 لهستان 68042210 سنگ اسياب ،سنباده ياچرخ تراش ازساير ساينده هاي فشرده مسلح (تقويت )نشده 31,946 4,631,018,422 Rls. 234,292 $
15 1391 لهستان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 23,936 4,373,654,383 Rls. 356,742 $
16 1391 لهستان 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 2,285 4,146,552,041 Rls. 240,761 $
17 1391 لهستان 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 56,031 4,022,506,626 Rls. 189,462 $
18 1391 لهستان 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 56,320 3,765,550,376 Rls. 307,141 $
19 1391 لهستان 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 420,000 3,499,000,000 Rls. 285,400 $
20 1391 لهستان 28230000 ا کسيدهاي تيتان 40,000 3,206,409,081 Rls. 130,453 $
21 1391 لهستان 90292010 تاخوگرا ف 1,254 2,942,140,055 Rls. 239,979 $
22 1391 لهستان 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 39,903 2,917,424,297 Rls. 237,963 $
23 1391 لهستان 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 3,850 2,629,405,551 Rls. 162,416 $
24 1391 لهستان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 571 2,594,965,194 Rls. 146,835 $
25 1391 لهستان 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 61,105 2,554,829,794 Rls. 154,615 $
26 1391 لهستان 90189010 دستگاه ا لکتروکوتر(ELECTROSURGICAL UNIT) 350 2,426,362,852 Rls. 98,801 $
27 1391 لهستان 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربکس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 20,475 2,350,350,000 Rls. 191,709 $
28 1391 لهستان 38013000 خميرهاي كربنکدار براي الكترودها و خميرهاي مشابه براي پوشش داخلي كورهکها 100,000 2,212,922,759 Rls. 180,499 $
29 1391 لهستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 4,191 2,059,115,917 Rls. 167,954 $
30 1391 لهستان 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 19,820 2,054,645,842 Rls. 167,589 $
31 1391 لهستان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 1,190 2,011,548,107 Rls. 164,074 $
32 1391 لهستان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 223 2,004,502,481 Rls. 108,644 $
33 1391 لهستان 84334000 منگنه کاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه کردن ) 35,878 1,856,770,929 Rls. 151,450 $
34 1391 لهستان 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول رديف 9029 2,956 1,825,823,372 Rls. 125,874 $
35 1391 لهستان 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 92,814 1,772,105,851 Rls. 116,797 $
36 1391 لهستان 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 17,596 1,769,424,639 Rls. 144,325 $
37 1391 لهستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 5,618 1,675,326,514 Rls. 136,650 $
38 1391 لهستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ وسطح مقطع غير مدور 54,092 1,669,107,588 Rls. 136,143 $
39 1391 لهستان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 35,078 1,563,403,192 Rls. 127,521 $
40 1391 لهستان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 10,570 1,538,100,000 Rls. 125,457 $
41 1391 لهستان 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 19,639 1,475,103,655 Rls. 120,318 $
42 1391 لهستان 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 38,536 1,466,812,248 Rls. 119,642 $
43 1391 لهستان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 41 1,439,801,438 Rls. 116,610 $
44 1391 لهستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 8,637 1,140,851,803 Rls. 93,055 $
45 1391 لهستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 72,500 1,133,960,257 Rls. 92,493 $
46 1391 لهستان 90183918 لانست ايمني فشاري سوزني 4,275 1,131,307,467 Rls. 66,002 $
47 1391 لهستان 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 40,000 1,046,954,730 Rls. 85,396 $
48 1391 لهستان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 4,835 973,994,580 Rls. 79,445 $
49 1391 لهستان 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا کثر900ليتر 10,439 958,821,209 Rls. 78,207 $
50 1391 لهستان 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,110 931,689,750 Rls. 75,994 $
51 1391 لهستان 84659600 ماشين هاي شکاف دا دن, بريدن بصورت تخته هاي نازک ياورقه ورقه كردن چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 2,100 863,496,400 Rls. 35,110 $
52 1391 لهستان 76032000 پودرباساختارلايه ا ي با فلس آلومينيوم. 10,560 812,726,094 Rls. 66,291 $
53 1391 لهستان 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 14,880 788,218,996 Rls. 64,292 $
54 1391 لهستان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 314 782,895,283 Rls. 63,858 $
55 1391 لهستان 76071110 ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 5,334 764,409,716 Rls. 62,350 $
56 1391 لهستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,200 718,625,250 Rls. 58,615 $
57 1391 لهستان 82022000 تيغه ا ره نوا ري. 1,784 706,420,955 Rls. 30,948 $
58 1391 لهستان 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 1,800 672,776,045 Rls. 35,359 $
59 1391 لهستان 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 16,529 615,572,145 Rls. 50,210 $
60 1391 لهستان 85393220 لامپ با بخار سديم تا 500 وا ت 3,491 583,032,499 Rls. 47,556 $
61 1391 لهستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 158 544,307,982 Rls. 44,397 $
62 1391 لهستان 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 14,500 524,072,142 Rls. 42,747 $
63 1391 لهستان 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 4,100 505,410,343 Rls. 20,550 $
64 1391 لهستان 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 479 496,899,459 Rls. 20,234 $
65 1391 لهستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 17,529 479,294,916 Rls. 39,094 $
66 1391 لهستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 5,000 465,884,500 Rls. 18,955 $
67 1391 لهستان 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب ،چند فاز 2,590 459,032,541 Rls. 37,441 $
68 1391 لهستان 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 1,250 437,946,908 Rls. 22,668 $
69 1391 لهستان 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 690 426,641,365 Rls. 34,799 $
70 1391 لهستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 7,574 408,601,728 Rls. 16,670 $
71 1391 لهستان 28332500 سولفات هااز مس 20,000 405,046,200 Rls. 33,038 $
72 1391 لهستان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 904 404,836,129 Rls. 16,465 $
73 1391 لهستان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 37 368,145,264 Rls. 22,130 $
74 1391 لهستان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 3,986 360,442,038 Rls. 29,400 $
75 1391 لهستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 6,205 353,087,346 Rls. 14,384 $
76 1391 لهستان 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 2,910 341,731,255 Rls. 27,874 $
77 1391 لهستان 84251900 قرقره هاي طناب دا ربالاکشنده وچرخهاي بالاکشنده, غيرمذکوردرجاي ديگر 5,014 338,724,569 Rls. 27,628 $
78 1391 لهستان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 110 331,265,317 Rls. 27,020 $
79 1391 لهستان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 2,910 330,956,310 Rls. 26,995 $
80 1391 لهستان 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزکردن ياحديده کردن. 251 320,034,217 Rls. 15,819 $
81 1391 لهستان 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 55 319,154,144 Rls. 20,750 $
82 1391 لهستان 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 84,000 315,665,020 Rls. 25,748 $
83 1391 لهستان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 924 315,171,757 Rls. 25,707 $
84 1391 لهستان 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 20 313,025,104 Rls. 12,766 $
85 1391 لهستان 32082090 ساير رنگهاوورني هاازجمله (لعابهاولاك ها )ديسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي غيرمذكور بر پايه پليمرهاي ا کريليک ياوينيل 5,366 305,492,596 Rls. 12,445 $
86 1391 لهستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 19,604 288,264,849 Rls. 23,513 $
87 1391 لهستان 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 1,272 286,739,803 Rls. 23,388 $
88 1391 لهستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 384 280,479,512 Rls. 22,878 $
89 1391 لهستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 9,124 272,513,500 Rls. 22,228 $
90 1391 لهستان 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 120 239,046,313 Rls. 16,328 $
91 1391 لهستان 28011000 کلر 15 229,636,438 Rls. 18,731 $
92 1391 لهستان 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 3,362 222,756,563 Rls. 18,169 $
93 1391 لهستان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 91 204,350,849 Rls. 16,668 $
94 1391 لهستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 6,092 198,280,537 Rls. 8,668 $
95 1391 لهستان 40091100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحکم نشده ياجورنشده باساير 2,916 195,895,235 Rls. 15,978 $
96 1391 لهستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 50 190,238,518 Rls. 13,324 $
97 1391 لهستان 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 347 183,104,500 Rls. 14,935 $
98 1391 لهستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 3,960 172,621,413 Rls. 14,080 $
99 1391 لهستان 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 953 160,204,229 Rls. 13,067 $
100 1391 لهستان 90041000 عينک آفتابي 344 149,682,987 Rls. 7,529 $
101 1391 لهستان 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 290 140,642,791 Rls. 11,472 $
102 1391 لهستان 48239090 ساير اقلام از خمير كاغذ ، كاغذ ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين غير مذكور 3,015 117,417,573 Rls. 9,577 $
103 1391 لهستان 84341000 ماشين هاي شيردوش 706 102,004,258 Rls. 8,320 $
104 1391 لهستان 84135020 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع ديافرا گمي 90 98,461,555 Rls. 8,031 $
105 1391 لهستان 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 1,400 97,554,441 Rls. 7,957 $
106 1391 لهستان 84485100 پلاتين (platines),سوزن وسايرا شيائي که درتشکيل چشمه هاي پارچه بکارميروند 369 95,369,330 Rls. 7,779 $
107 1391 لهستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 6,093 91,504,151 Rls. 7,464 $
108 1391 لهستان 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 230 87,377,908 Rls. 7,127 $
109 1391 لهستان 70139910 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور دررديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئيناتن داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7011نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 1,070 84,434,429 Rls. 6,887 $
110 1391 لهستان 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 318 81,432,849 Rls. 6,642 $
111 1391 لهستان 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 250 80,570,392 Rls. 3,281 $
112 1391 لهستان 87082100 کمربندا يمني وسايل نقليه موتوري مشمول شماره هاي 8701 لغايت 8705 350 77,917,642 Rls. 6,355 $
113 1391 لهستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 149 71,988,660 Rls. 4,677 $
114 1391 لهستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 55 68,771,665 Rls. 5,609 $
115 1391 لهستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 2,502 65,261,280 Rls. 5,323 $
116 1391 لهستان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 230 61,638,150 Rls. 5,028 $
117 1391 لهستان 73181290 سايرپيچ ها برا ي چوب ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 70 58,912,646 Rls. 4,805 $
118 1391 لهستان 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 1,267 56,046,721 Rls. 2,282 $
119 1391 لهستان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 624 55,996,555 Rls. 4,567 $
120 1391 لهستان 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 10 53,501,838 Rls. 2,202 $
121 1391 لهستان 65061010 كلاه ضدآتش فاقد پنبه نسوز 350 53,139,556 Rls. 2,164 $
122 1391 لهستان 90031990 دوره و قاب برا ي عينک ،براي محافظ چشم وهمانند،ا ز موا د غير پلاستيکي بغير از انواع نيم ساخته(BLANK ) 96 52,780,574 Rls. 2,146 $
123 1391 لهستان 29291000 ايزوسياناتکها 1,680 52,579,631 Rls. 4,289 $
124 1391 لهستان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 520 50,370,072 Rls. 4,108 $
125 1391 لهستان 85451900 ساير الكترودهاي ذغالي ،غيرازرديف 85451100 1,900 47,807,380 Rls. 3,899 $
126 1391 لهستان 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 170 47,613,995 Rls. 3,884 $
127 1391 لهستان 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 1,564 47,280,464 Rls. 3,856 $
128 1391 لهستان 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 109 46,838,391 Rls. 3,820 $
129 1391 لهستان 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 150 46,816,618 Rls. 3,819 $
130 1391 لهستان 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 60 46,674,625 Rls. 3,807 $
131 1391 لهستان 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 31 46,025,444 Rls. 3,754 $
132 1391 لهستان 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 980 45,939,393 Rls. 3,747 $
133 1391 لهستان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 574 45,738,312 Rls. 4,277 $
134 1391 لهستان 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 3,009 45,145,244 Rls. 3,682 $
135 1391 لهستان 85462012 مقره عايق برق ازسراميك ،توخالي بدون قطعات فلزي ،مخصوص ترا نسهاي فشارقوي ا ز 63کيلوولت به بالا 555 44,325,242 Rls. 3,615 $
136 1391 لهستان 82081000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي فلز. 67 41,600,000 Rls. 3,393 $
137 1391 لهستان 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 204 41,427,257 Rls. 3,379 $
138 1391 لهستان 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 311 40,484,577 Rls. 3,302 $
139 1391 لهستان 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 38 39,556,884 Rls. 3,227 $
140 1391 لهستان 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 55 39,215,566 Rls. 1,597 $
141 1391 لهستان 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 246 39,091,292 Rls. 3,189 $
142 1391 لهستان 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 35 38,356,298 Rls. 3,129 $
143 1391 لهستان 40081190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي ا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 1,214 37,084,172 Rls. 3,025 $
144 1391 لهستان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 30 28,802,879 Rls. 2,349 $
145 1391 لهستان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 43 28,415,198 Rls. 2,318 $
146 1391 لهستان 40159000 ملبوس ومضافات لباس ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده, برا ي هرنوع مصرف غيرمذکوردرجاي ديگر 430 27,414,591 Rls. 2,236 $
147 1391 لهستان 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 18 23,895,207 Rls. 1,949 $
148 1391 لهستان 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 121 22,446,217 Rls. 1,415 $
149 1391 لهستان 90330090 ساير قطعات ومتفرعات براي ماشين ها و وسايل و دستگاههاي فصل 90، كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 190 18,907,280 Rls. 1,542 $
150 1391 لهستان 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 149 18,807,202 Rls. 1,534 $
151 1391 لهستان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 115 16,394,484 Rls. 1,337 $
152 1391 لهستان 90258010 رطوبت سنج ديجيتالي 6 16,218,000 Rls. 1,323 $
153 1391 لهستان 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 40 16,116,260 Rls. 1,315 $
154 1391 لهستان 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 67 15,972,101 Rls. 1,303 $
155 1391 لهستان 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 52 13,265,042 Rls. 540 $
156 1391 لهستان 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 157 12,148,449 Rls. 991 $
157 1391 لهستان 82121010 تيغ سلماني وخودتراش ، دولبه بدون دسته (double edge) 690 11,064,527 Rls. 902 $
158 1391 لهستان 84821000 بلبرينگ. 1 9,519,900 Rls. 392 $
159 1391 لهستان 61124100 لباس شناي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف, ا زا لياف سنتتيک. 22 8,570,665 Rls. 699 $
160 1391 لهستان 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 18 7,595,444 Rls. 620 $
161 1391 لهستان 61032900 لباس بصورت مجموعه, مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 30 5,659,536 Rls. 462 $
162 1391 لهستان 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 18 5,416,474 Rls. 442 $
163 1391 لهستان 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 1 5,398,785 Rls. 440 $
164 1391 لهستان 84501910 ماشين لباسشويي نيمه ا توماتيک دوقلو فاقد ا لمنت جهت خشک کردن 110 5,204,064 Rls. 424 $
165 1391 لهستان 85447010 کابل ا لياف ا پتيکي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشکل از الياف منفردا غلاف دارشده 60 4,241,002 Rls. 172 $
166 1391 لهستان 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 47 3,444,704 Rls. 281 $
167 1391 لهستان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 25 1,959,086 Rls. 160 $
168 1391 لهستان 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 270 1,903,151 Rls. 155 $
مجموع کل
396,572,133,040 ريال
مجموع کل
27,332,766 دلار
[1]