آمار کل " واردات از" کشور "لوگزامبورگ" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 لوگزامبورگ 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 101,640 42,968,185,230 Rls. 2,858,589 $
2 1391 لوگزامبورگ 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 429,440 40,041,070,777 Rls. 2,660,912 $
3 1391 لوگزامبورگ 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 44,312 24,957,583,581 Rls. 1,472,440 $
4 1391 لوگزامبورگ 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 529 20,067,527,267 Rls. 908,690 $
5 1391 لوگزامبورگ 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 13,685 19,074,488,814 Rls. 932,575 $
6 1391 لوگزامبورگ 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 12,650 17,265,941,526 Rls. 1,165,860 $
7 1391 لوگزامبورگ 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 18,562 16,433,611,381 Rls. 932,944 $
8 1391 لوگزامبورگ 17021900 لاکتوز و شربت لاکتوز دا را ي کمتر ا ز 99% وزني لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک 275,000 16,424,406,978 Rls. 827,344 $
9 1391 لوگزامبورگ 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 600,000 14,633,506,365 Rls. 791,468 $
10 1391 لوگزامبورگ 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 10,421 14,331,885,645 Rls. 661,281 $
11 1391 لوگزامبورگ 29399900 سايرآلکالوئيدهاي نباتي طبيعي يا دوباره توليدشده به وسيله نشر و ا ملاح ا نها...غيرمذکوردرجاي ديگر 563 13,923,556,226 Rls. 1,031,907 $
12 1391 لوگزامبورگ 29163990 ساير ا سيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذکور 90,011 13,288,066,247 Rls. 1,052,041 $
13 1391 لوگزامبورگ 30032090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي سايرآنتي بيوتيکها که توليد دا خلي ندا رند 6,299 12,988,470,571 Rls. 682,653 $
14 1391 لوگزامبورگ 29163930 ماده اوليه دارويي ايبوپروفن 51,500 11,635,013,780 Rls. 652,088 $
15 1391 لوگزامبورگ 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 500 11,241,461,672 Rls. 560,863 $
16 1391 لوگزامبورگ 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 42,850 10,035,900,754 Rls. 812,034 $
17 1391 لوگزامبورگ 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 12,000 9,998,044,748 Rls. 815,501 $
18 1391 لوگزامبورگ 29242910 آتنولول 25,000 9,132,523,380 Rls. 613,489 $
19 1391 لوگزامبورگ 38246000 سوربيتول (به ا ستثناي آنهائي که مشمول شماره فرعي290544است ) 652,800 8,993,740,074 Rls. 627,513 $
20 1391 لوگزامبورگ 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 12,998 8,981,663,964 Rls. 474,791 $
21 1391 لوگزامبورگ 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 298 8,825,911,499 Rls. 528,230 $
22 1391 لوگزامبورگ 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 68,000 8,385,943,253 Rls. 482,586 $
23 1391 لوگزامبورگ 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن , مخلوط نشده 8,880 8,165,936,666 Rls. 333,169 $
24 1391 لوگزامبورگ 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 6,625 8,151,366,019 Rls. 439,016 $
25 1391 لوگزامبورگ 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 38,600 8,057,594,442 Rls. 435,835 $
26 1391 لوگزامبورگ 29231020 كولين كلرايد 60 درصد پودر 156,225 8,024,776,036 Rls. 355,066 $
27 1391 لوگزامبورگ 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 9,020 7,178,569,466 Rls. 360,966 $
28 1391 لوگزامبورگ 21069010 ا ستابيلايزر 81,500 6,960,017,289 Rls. 555,148 $
29 1391 لوگزامبورگ 29349100 آمينوركس (INN)، بروتيزولام(INN)، كلوتي آزپام (INN)، كلوكسازولام (INN)، دكسترومورآميد (INN)، هالوكسازولام (INN)، كتازولام (INN)، مزوكارب (INN)، اوكسازولام (INN)، پمولين (INN)، فنديمترازين (INN)، فن مترازين (INN)، و سوفن تانيل (INN)؛ املاح اين محصولات 165 6,555,911,803 Rls. 266,544 $
30 1391 لوگزامبورگ 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 2,678 6,526,701,752 Rls. 313,763 $
31 1391 لوگزامبورگ 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 22,950 6,442,809,994 Rls. 429,952 $
32 1391 لوگزامبورگ 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 2,596 5,282,053,875 Rls. 430,836 $
33 1391 لوگزامبورگ 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 26,471 4,952,969,671 Rls. 397,880 $
34 1391 لوگزامبورگ 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن , مخلوط نشده 385 4,308,257,571 Rls. 228,589 $
35 1391 لوگزامبورگ 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 1,016 4,122,470,332 Rls. 301,871 $
36 1391 لوگزامبورگ 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 7,488 3,990,505,478 Rls. 162,738 $
37 1391 لوگزامبورگ 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غيرمذکوردر جاي ديگر 68 3,966,845,135 Rls. 240,884 $
38 1391 لوگزامبورگ 29369000 ساير، همچنين كنسانترهکهاي طبيعي 13,287 3,599,628,599 Rls. 201,412 $
39 1391 لوگزامبورگ 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 1,300 3,434,922,936 Rls. 280,173 $
40 1391 لوگزامبورگ 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 6,240 3,101,634,043 Rls. 235,829 $
41 1391 لوگزامبورگ 29334900 سايرترکيبات دا را ي ساختارحلقه هاي کيتولئين ياا يزوکيتولئين (هيدروژنه نشده باشد )که بيشترمترا کم نشده باشدغيرمذكور 1,065 2,880,112,372 Rls. 234,919 $
42 1391 لوگزامبورگ 29339930 كاپتوپريل 3,000 2,659,468,348 Rls. 216,922 $
43 1391 لوگزامبورگ 29333999 سايرترکيبات هتروسيکليک دا ري يک حلقه پيريدين مترا کم نشده غيرمذکور 20 2,597,162,210 Rls. 105,756 $
44 1391 لوگزامبورگ 32049000 سايرمحصولات آلي سنتتيک که به عنوا ن نورتاب مصرف ميشودساير مواد رنگ كننده آلي سنتنك ،حتي باساختارشيميايي مشخص غير مذكور درجاي ديگر 16,000 2,537,012,725 Rls. 206,934 $
45 1391 لوگزامبورگ 29054300 مانيتول 44,000 2,527,355,041 Rls. 206,146 $
46 1391 لوگزامبورگ 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 4,125 2,203,559,001 Rls. 179,736 $
47 1391 لوگزامبورگ 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر 11,000 2,159,113,936 Rls. 176,110 $
48 1391 لوگزامبورگ 39122000 نيترا ت هاي سلولز(همچنين کولودين ها)به ا شکال ا بتدا ئي 4,000 1,928,206,902 Rls. 78,548 $
49 1391 لوگزامبورگ 29161400 استرهاي اسيد متاكريليك 1,000 1,613,918,300 Rls. 65,818 $
50 1391 لوگزامبورگ 29242950 متوكاربامول 6,000 1,586,920,000 Rls. 129,439 $
51 1391 لوگزامبورگ 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 633 1,551,076,506 Rls. 63,236 $
52 1391 لوگزامبورگ 29161900 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غيرحلقوي ،انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها ، پراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از رديف هاي 29161100 لغايت 29161600 13,000 1,541,281,471 Rls. 125,716 $
53 1391 لوگزامبورگ 28273100 کلرورها ازمنيزيم 35,000 1,496,768,510 Rls. 122,086 $
54 1391 لوگزامبورگ 28353900 ساير پلي فسفاتها غير از تري فسفات سديم 17,000 1,376,871,508 Rls. 56,059 $
55 1391 لوگزامبورگ 29280000 مشتقات آلي هيدرازين يا هيدروكسيل آمين. 103 1,373,800,450 Rls. 83,296 $
56 1391 لوگزامبورگ 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 2,880 1,305,116,108 Rls. 70,847 $
57 1391 لوگزامبورگ 29349999 سايراسيدهاي نوکلئيک واملاح آنها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص ؛ ساير ترکيبات هتروسيکليک 50 1,302,774,921 Rls. 106,262 $
58 1391 لوگزامبورگ 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 5,002 1,267,018,967 Rls. 103,346 $
59 1391 لوگزامبورگ 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 4,000 1,226,610,958 Rls. 100,050 $
60 1391 لوگزامبورگ 29394990 سايرا فدرينها و ا ملاح آنها که درجاي ديگر مذکور نباشد. 8,000 1,221,026,892 Rls. 99,594 $
61 1391 لوگزامبورگ 29214990 ساير مونو آمينهاي بودا ر آروماتيک ومشتقات وا ملاح ا نهاغيرمذکوردرجاي ديگر 5,025 1,184,465,193 Rls. 96,612 $
62 1391 لوگزامبورگ 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 25,115 1,173,114,013 Rls. 95,686 $
63 1391 لوگزامبورگ 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 7,200 1,140,109,735 Rls. 92,994 $
64 1391 لوگزامبورگ 29419020 داروي دامي انروفلوكساسين 10,217 1,131,326,731 Rls. 92,278 $
65 1391 لوگزامبورگ 29379000 ساير هورمونها،طبيعي ياساخته شده ازطريق سنتر،مشتقات آنهاومشابه هاي ساختاري آنها،غير مذكور درجاي ديگر . 2 1,077,411,893 Rls. 44,010 $
66 1391 لوگزامبورگ 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساکشن پزشکي 234 983,783,299 Rls. 44,094 $
67 1391 لوگزامبورگ 15041000 روغن جگرماهي و ا جزا ء روغن 6,840 919,508,526 Rls. 75,001 $
68 1391 لوگزامبورگ 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 300 895,741,075 Rls. 48,348 $
69 1391 لوگزامبورگ 29342000 تركيباتي كه ساختار آن داراي يك حلقه بنزوتيازول (هيدروژنه شده يا نشده) بدون تراكم بعدي باشد. 1 797,296,531 Rls. 32,462 $
70 1391 لوگزامبورگ 29161300 اسيد متاكريليك و املاح آن 1,020 772,335,525 Rls. 62,996 $
71 1391 لوگزامبورگ 25262010 پوردتالک بهدا شتي ودا رويي( خرد شده وپودرشده ) 20,000 743,044,474 Rls. 60,607 $
72 1391 لوگزامبورگ 29393000 كافئين و املاح آن 5,000 714,855,955 Rls. 58,308 $
73 1391 لوگزامبورگ 11082000 ا ينولين 10,000 690,851,070 Rls. 56,350 $
74 1391 لوگزامبورگ 59090000 لوله برا ي تلمبه ولوله هاي همانندا زموا دنسجي,بايابدون پوشش دا خلي,حتي مسلح يادا را ي ملحقات ا زمواد ديگر 1,629 689,932,622 Rls. 28,148 $
75 1391 لوگزامبورگ 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 10 615,998,750 Rls. 50,245 $
76 1391 لوگزامبورگ 35071000 پنير مايه و كنسانترهکهاي آن 261 611,688,885 Rls. 49,893 $
77 1391 لوگزامبورگ 29372210 بتامتازون والرات 20 558,739,048 Rls. 45,574 $
78 1391 لوگزامبورگ 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 3,600 541,178,489 Rls. 44,142 $
79 1391 لوگزامبورگ 29414000 كلرامفنيكل و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه 150 518,467,533 Rls. 21,081 $
80 1391 لوگزامبورگ 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 32,450 508,440,378 Rls. 41,471 $
81 1391 لوگزامبورگ 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 16,000 503,754,240 Rls. 41,089 $
82 1391 لوگزامبورگ 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 7,910 485,520,973 Rls. 39,602 $
83 1391 لوگزامبورگ 29157011 استئارات منيزيم گريد داروئي 5,000 447,910,120 Rls. 36,534 $
84 1391 لوگزامبورگ 28365000 کربنات کلسيم 15,000 446,000,020 Rls. 36,378 $
85 1391 لوگزامبورگ 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 480 410,270,186 Rls. 33,464 $
86 1391 لوگزامبورگ 29362910 نيكوتيناميد 900 382,234,019 Rls. 18,463 $
87 1391 لوگزامبورگ 39131000 اسيدالژينيك واملاح واسترها آن ،به اشكال ابتدائي 1,000 359,859,144 Rls. 29,352 $
88 1391 لوگزامبورگ 39123110 كربوكسي متيل سلولزواملاح ان گريد خوركي 1,000 324,805,744 Rls. 26,493 $
89 1391 لوگزامبورگ 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 448 318,037,191 Rls. 13,548 $
90 1391 لوگزامبورگ 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 1,920 307,575,514 Rls. 25,088 $
91 1391 لوگزامبورگ 29362290 سايرمشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده 4 303,689,850 Rls. 16,403 $
92 1391 لوگزامبورگ 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 100 287,914,072 Rls. 19,124 $
93 1391 لوگزامبورگ 28272000 کلرورکلسيم 5,000 283,457,737 Rls. 23,121 $
94 1391 لوگزامبورگ 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 247 274,364,067 Rls. 22,379 $
95 1391 لوگزامبورگ 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 60 269,263,878 Rls. 13,053 $
96 1391 لوگزامبورگ 33051000 شامپوها 4,994 258,953,288 Rls. 21,122 $
97 1391 لوگزامبورگ 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 31 250,237,756 Rls. 10,181 $
98 1391 لوگزامبورگ 29173990 سايرا سيدهاي پلي کربوکسيليک بودا ر.ا نيدريد.هالوژنورهاهاپرا کسيدهاپرا کسي ا سيدهاي آنهاومشتقات آنهاغيرمذکور 200 214,268,714 Rls. 17,477 $
99 1391 لوگزامبورگ 29182190 ساير انواع اسيد ساليسيليك واملاح ان 240 211,485,970 Rls. 17,250 $
100 1391 لوگزامبورگ 29152990 ساير املاح اسيد استيك غيراز استات سديم ودي استات سديم 500 207,920,626 Rls. 16,959 $
101 1391 لوگزامبورگ 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 1 183,392,679 Rls. 14,959 $
102 1391 لوگزامبورگ 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 4,000 177,550,000 Rls. 14,482 $
103 1391 لوگزامبورگ 17029000 ساير، همچنين ساكاروز تغيير يافته به گلوكز از طريق هيدروليز (قند معكوس) (Invert sugar) و ساير قندها و شربتکهاي قند كه به حالت خشك حاوي 50 درصد وزني فروكتوز باشند 3,925 160,678,596 Rls. 13,106 $
104 1391 لوگزامبورگ 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 250 156,811,878 Rls. 6,385 $
105 1391 لوگزامبورگ 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 246 150,259,542 Rls. 6,119 $
106 1391 لوگزامبورگ 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 139 144,199,229 Rls. 11,762 $
107 1391 لوگزامبورگ 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 21 135,770,396 Rls. 11,074 $
108 1391 لوگزامبورگ 28092020 ا سيد فسفريک بادرجه خلوص 55درصد وبالاتر 4,500 127,229,638 Rls. 10,378 $
109 1391 لوگزامبورگ 90321000 ترموستات 80 123,569,884 Rls. 5,023 $
110 1391 لوگزامبورگ 27101930 گريس 120 101,137,764 Rls. 4,125 $
111 1391 لوگزامبورگ 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 2 96,291,383 Rls. 3,915 $
112 1391 لوگزامبورگ 29163190 ا سيد بنزوئيک وساير ا ملاح وا سترهاي آن غير از بنزوات سديم 250 95,580,904 Rls. 7,796 $
113 1391 لوگزامبورگ 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 15 87,300,000 Rls. 7,121 $
114 1391 لوگزامبورگ 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 195 84,314,422 Rls. 3,435 $
115 1391 لوگزامبورگ 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 425 80,676,375 Rls. 3,285 $
116 1391 لوگزامبورگ 21069090 سايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 70 76,686,979 Rls. 6,255 $
117 1391 لوگزامبورگ 31042000 كلرور پتاسيم 1,200 68,042,232 Rls. 5,550 $
118 1391 لوگزامبورگ 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 90 67,411,191 Rls. 5,498 $
119 1391 لوگزامبورگ 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 81 50,587,773 Rls. 2,063 $
120 1391 لوگزامبورگ 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 23 42,341,000 Rls. 1,727 $
121 1391 لوگزامبورگ 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 10 41,103,345 Rls. 1,674 $
122 1391 لوگزامبورگ 40169920 بلادرازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 7 40,960,820 Rls. 1,668 $
123 1391 لوگزامبورگ 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 38 37,093,775 Rls. 1,742 $
124 1391 لوگزامبورگ 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 3 26,420,989 Rls. 2,155 $
125 1391 لوگزامبورگ 76130000 ظروف آلومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 79 24,008,874 Rls. 1,958 $
126 1391 لوگزامبورگ 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 9 23,556,726 Rls. 1,921 $
127 1391 لوگزامبورگ 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 11 21,439,062 Rls. 1,749 $
128 1391 لوگزامبورگ 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 20 20,641,308 Rls. 1,684 $
129 1391 لوگزامبورگ 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 200 18,207,686 Rls. 1,485 $
130 1391 لوگزامبورگ 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 11 13,043,717 Rls. 530 $
131 1391 لوگزامبورگ 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 20 6,657,941 Rls. 543 $
132 1391 لوگزامبورگ 40091100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحکم نشده ياجورنشده باساير 4 3,886,980 Rls. 158 $
مجموع کل
518,109,315,886 ريال
مجموع کل
31,825,001 دلار
[1]