آمار کل " واردات از" کشور "ليتواني" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 ليتواني 10011100 دانه گندم سخت 127,430,984 1,371,683,587,054 Rls. 55,850,505 $
2 1391 ليتواني 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 9,039,179 66,738,612,641 Rls. 5,443,606 $
3 1391 ليتواني 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 8,020 5,598,567,650 Rls. 456,653 $
4 1391 ليتواني 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 1,460 794,803,000 Rls. 64,829 $
5 1391 ليتواني 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 192 692,019,091 Rls. 56,445 $
6 1391 ليتواني 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 503 658,552,990 Rls. 53,716 $
7 1391 ليتواني 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 5 564,549,223 Rls. 22,953 $
8 1391 ليتواني 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 2,287 473,108,938 Rls. 38,590 $
9 1391 ليتواني 30064050 كامپوزيت 330 240,510,956 Rls. 19,618 $
10 1391 ليتواني 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 180 221,129,800 Rls. 18,037 $
11 1391 ليتواني 68080000 لوحه (Panel)، صفحه (Board)،ک چهارگوش (Tile)، بلوك (Block) و اشياء همانند از الياف نباتي، از كاه و كلش يا از تراشه، خردهکچوب، ريزه چوب، خاك اره يا از ساير آخال چوب كه با سيمان، گچ يا با ساير چسبانندهکهاي معدني به هم فشرده شده باشد. 90,228 174,361,639 Rls. 14,222 $
12 1391 ليتواني 85176950 گيرنده فرستنده قابل حمل دستي ازنوع راديويي 184 156,392,690 Rls. 14,809 $
13 1391 ليتواني 44181019 پنجره ،آغشغه (french-window)وچهارچوب ودوره آنها،ازچوب به صورت قواره بري (بانفش گردان ومنحني )به جز صنايع دستي 4,513 130,527,896 Rls. 10,647 $
14 1391 ليتواني 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 230 124,208,381 Rls. 10,131 $
15 1391 ليتواني 27030010 پيت ماس 22,875 100,722,562 Rls. 8,216 $
16 1391 ليتواني 30064060 سيمان ZOE 115 49,261,864 Rls. 4,018 $
17 1391 ليتواني 30064040 سيمان پلي كربوكسيلات 100 31,010,747 Rls. 2,529 $
18 1391 ليتواني 90283029 ساير کنتورهاي برق چند فازبجز نوع ا لکترومکانيکي 50 28,000,000 Rls. 2,284 $
19 1391 ليتواني 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 23,300 25,725,377 Rls. 2,098 $
20 1391 ليتواني 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 20 9,087,156 Rls. 741 $
21 1391 ليتواني 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر 60 4,525,688 Rls. 429 $
مجموع کل
1,448,499,265,343 ريال
مجموع کل
62,095,074 دلار
[1]