آمار کل " واردات از" کشور "مجارستان" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 مجارستان 48189090 سايرا وا ت هاي سلولزياورقه هاي ا لياف سلولزي غيرمذكور درجاي ديگر 118,893 28,264,236,857 Rls. 2,305,403 $
2 1391 مجارستان 39181000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي کلروروينيل به شکل رول يا به شکل چهارگوش 306,505 19,392,931,169 Rls. 1,097,840 $
3 1391 مجارستان 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 60,602 14,253,312,601 Rls. 580,323 $
4 1391 مجارستان 85081100 جاروهاي برقي ,با موتور برقي ،باقدرت نه بيش از 1500وات ،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر . 129,170 9,235,663,780 Rls. 753,317 $
5 1391 مجارستان 84819020 مکانيزم شير ا زنوع پلاستيکي برا ي شيرا لات بهدا شتي ا هرمي 14,162 9,014,707,145 Rls. 485,916 $
6 1391 مجارستان 90222100 دستگاههايي که ا شعه آلفا,بتاياگامابه کارميبرند ،برا ي مصارف پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي يا دامپزشکي 8,100 8,961,865,345 Rls. 730,984 $
7 1391 مجارستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 9,483 8,392,275,534 Rls. 684,525 $
8 1391 مجارستان 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 28,407 6,759,150,098 Rls. 551,317 $
9 1391 مجارستان 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 568 6,439,107,386 Rls. 397,457 $
10 1391 مجارستان 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 1,175 6,352,084,596 Rls. 258,520 $
11 1391 مجارستان 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 170 6,047,634,396 Rls. 312,794 $
12 1391 مجارستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 28,893 5,004,965,814 Rls. 330,947 $
13 1391 مجارستان 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 5,159 4,860,181,230 Rls. 358,574 $
14 1391 مجارستان 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 900 4,657,451,400 Rls. 379,890 $
15 1391 مجارستان 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 758 4,587,257,205 Rls. 374,165 $
16 1391 مجارستان 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 5,016 4,387,180,000 Rls. 252,633 $
17 1391 مجارستان 39269010 کيسه کلوست ازموادپلاستيكي 6,677 4,134,529,281 Rls. 300,895 $
18 1391 مجارستان 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 260 3,540,782,700 Rls. 288,808 $
19 1391 مجارستان 72292000 مفتول ا زفولادسيليکومنگنز. 193,750 3,001,838,350 Rls. 131,867 $
20 1391 مجارستان 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 120 2,831,209,564 Rls. 230,931 $
21 1391 مجارستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 99,840 2,735,429,332 Rls. 223,118 $
22 1391 مجارستان 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 2,778 2,016,939,011 Rls. 164,514 $
23 1391 مجارستان 29163990 ساير ا سيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذکور 30 2,016,305,592 Rls. 82,014 $
24 1391 مجارستان 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 620 1,979,688,280 Rls. 80,734 $
25 1391 مجارستان 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 670 1,967,797,180 Rls. 80,041 $
26 1391 مجارستان 85469010 مقره هاي عايق برق ازپلاستيك 25,460 1,716,663,295 Rls. 140,021 $
27 1391 مجارستان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 10,000 1,562,823,029 Rls. 63,628 $
28 1391 مجارستان 29213000 مونوآمينکها يا پلي آمينکهاي سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك؛ و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات 18,000 1,555,044,200 Rls. 126,839 $
29 1391 مجارستان 69039010 قطعات چيدمان واگنکهاي كورهکها از جنس ريکكريستالايزسيليكون كاربايد (RSIC) و نيترات باندسيليكون كاربايد (NSIC) 9,338 1,514,982,424 Rls. 119,424 $
30 1391 مجارستان 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 15,852 1,472,713,920 Rls. 59,993 $
31 1391 مجارستان 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 408 1,327,854,259 Rls. 74,535 $
32 1391 مجارستان 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 7,950 1,296,858,865 Rls. 54,559 $
33 1391 مجارستان 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 128,000 1,288,744,144 Rls. 105,118 $
34 1391 مجارستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 15,271 1,237,495,276 Rls. 100,938 $
35 1391 مجارستان 40101100 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط بافلز 8,985 1,219,594,528 Rls. 99,478 $
36 1391 مجارستان 07104000 ذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 139,700 1,214,387,761 Rls. 86,893 $
37 1391 مجارستان 85399090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8539 غيرمذكور 88 1,158,579,282 Rls. 56,784 $
38 1391 مجارستان 29335300 آلو باربيتال(INN)، آموباربيتال (INN)، باربيکتال (INN)، بوتال بيکتال(INN)، بوتوباربيتال، سيكلو باربيکتال (INN)، متيل فنوباربيتال (INN)، پنتو باربيتال (INN)، فنوباربيتال(INN)، سكبوتاباربيتال (INN)، سكوباربيتال (INN) و وينيل بيتال (INN)؛ املاح اين محصولا 2,500 1,139,187,536 Rls. 92,919 $
39 1391 مجارستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 356 1,110,598,375 Rls. 90,587 $
40 1391 مجارستان 85408900 سايرلامپ ها و لوله ها و وا لوها,که در جاي ديگر مذکور نباشد 9 1,069,385,807 Rls. 43,492 $
41 1391 مجارستان 84159019 اجزاء وقطعات تعرفه 841510 به جز قسمت داخلي دستگاه تهويه مطبوع وقسمت خارجي دستگاههاي تعرفه 84151020 4,836 1,017,904,599 Rls. 41,403 $
42 1391 مجارستان 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 690 1,000,300,000 Rls. 81,591 $
43 1391 مجارستان 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 500 996,077,374 Rls. 40,502 $
44 1391 مجارستان 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 129,707 993,044,448 Rls. 80,999 $
45 1391 مجارستان 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 30 980,599,105 Rls. 79,984 $
46 1391 مجارستان 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 15 956,959,461 Rls. 78,055 $
47 1391 مجارستان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 40,000 879,271,400 Rls. 71,719 $
48 1391 مجارستان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 368 827,336,158 Rls. 34,057 $
49 1391 مجارستان 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 76 762,426,215 Rls. 62,188 $
50 1391 مجارستان 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 2,070 677,768,000 Rls. 27,556 $
51 1391 مجارستان 85181000 ميکروفون و پايه آن 20 625,010,000 Rls. 50,980 $
52 1391 مجارستان 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 300 620,052,769 Rls. 50,575 $
53 1391 مجارستان 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 1,187 611,152,249 Rls. 43,593 $
54 1391 مجارستان 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 3,210 597,508,079 Rls. 48,736 $
55 1391 مجارستان 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 4,550 552,449,980 Rls. 45,061 $
56 1391 مجارستان 85409900 اجزاء وقطعات لامپ ها ولوله ها و وا لوهاي رديف 8540 غيرا زقطعات لامپ هاو لوله هاي ا شعه کاتدي 9 532,695,342 Rls. 21,665 $
57 1391 مجارستان 38089211 قارچ کشها آماده برا ي خرده فروشيي 2,400 529,523,672 Rls. 21,581 $
58 1391 مجارستان 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 1,653 518,623,704 Rls. 42,302 $
59 1391 مجارستان 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 46,200 481,808,550 Rls. 29,817 $
60 1391 مجارستان 90132000 دستگاههاي ليزر ,غيرا زديودهاي ليزر 784 460,308,098 Rls. 18,751 $
61 1391 مجارستان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 862 455,800,000 Rls. 37,178 $
62 1391 مجارستان 84243000 ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي پاشنده فوراني همانند 1,425 365,628,113 Rls. 29,823 $
63 1391 مجارستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 6,846 364,439,989 Rls. 14,856 $
64 1391 مجارستان 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 98 353,909,026 Rls. 22,791 $
65 1391 مجارستان 68061000 پشم بدست آمده تفاله مذاب فلزات ا زجوش,ا زصخره, وپشمهاي معدني همانند حتي مخلوط شده باهم بصورت توده, ورق يارول. 8,751 353,400,000 Rls. 14,388 $
66 1391 مجارستان 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 360 328,501,122 Rls. 13,522 $
67 1391 مجارستان 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 855 316,215,752 Rls. 23,441 $
68 1391 مجارستان 84119100 ا جزا ءوقطعات توربوجت هاياتوربوپرا پلرها 14 294,684,331 Rls. 12,023 $
69 1391 مجارستان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 4,094 294,397,196 Rls. 24,013 $
70 1391 مجارستان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 4,141 285,937,133 Rls. 23,323 $
71 1391 مجارستان 69029010 قطعات چيد مان وا گن هاي کوره ها مانند ساگار,پايه, صفحه, ساپورت 3,998 249,626,921 Rls. 20,361 $
72 1391 مجارستان 83014000 قفل مغزي وکلوني از فلزمعمولي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 1,800 235,705,802 Rls. 9,598 $
73 1391 مجارستان 40141000 کاپوت (محافظ) براي بهداشت ياداروخانه ازكائوچوي ولكانيزه غيرازكائوچوي سخت 244 225,034,040 Rls. 9,156 $
74 1391 مجارستان 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 1,811 225,010,942 Rls. 9,166 $
75 1391 مجارستان 69099090 تغار.لاوک وظروف همانند براي مصارف روستايي از سرا ميک, کوزه وهمانند ازسراميك غيرمذکوردرجاي ديگر 1,955 223,125,487 Rls. 9,075 $
76 1391 مجارستان 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 7,012 222,716,639 Rls. 9,059 $
77 1391 مجارستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 3,183 220,468,135 Rls. 17,983 $
78 1391 مجارستان 28181000 کوروندوم مصنوعي ,حتي باساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 20,000 209,462,100 Rls. 17,085 $
79 1391 مجارستان 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 790 200,960,152 Rls. 16,392 $
80 1391 مجارستان 84272012 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 12,190 199,605,060 Rls. 16,281 $
81 1391 مجارستان 90278010 دستگاه PH متر 240 195,729,199 Rls. 15,965 $
82 1391 مجارستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 12 186,823,284 Rls. 7,595 $
83 1391 مجارستان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 3,120 180,583,750 Rls. 11,132 $
84 1391 مجارستان 90181100 دستگاههاي ا لکتروکارديوگرا ف 9 172,612,600 Rls. 14,079 $
85 1391 مجارستان 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 1,188 167,543,115 Rls. 13,666 $
86 1391 مجارستان 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 4,636 158,106,859 Rls. 12,896 $
87 1391 مجارستان 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 220 155,934,553 Rls. 8,505 $
88 1391 مجارستان 84431100 ماشينکآلات چاپ افست، با تغذيه قرقرهکاي (Reelfed) 1,900 153,596,955 Rls. 12,528 $
89 1391 مجارستان 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 2,550 150,687,401 Rls. 6,135 $
90 1391 مجارستان 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 429 150,648,935 Rls. 12,288 $
91 1391 مجارستان 07102100 نخودفرنگي ,غلافدا ر يا غلاف کنده ,يخ زده 21,000 150,180,014 Rls. 12,250 $
92 1391 مجارستان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 1,013 145,172,941 Rls. 11,841 $
93 1391 مجارستان 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 1,380 143,513,712 Rls. 11,706 $
94 1391 مجارستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 9 140,297,732 Rls. 5,706 $
95 1391 مجارستان 90321000 ترموستات 259 140,048,980 Rls. 11,423 $
96 1391 مجارستان 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 300 131,647,683 Rls. 10,738 $
97 1391 مجارستان 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده واجزاء وقطعات آنها،براي لکوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 221 118,297,370 Rls. 4,821 $
98 1391 مجارستان 85322300 خازنهاي ثابت برقي دي ا لکتريک سرا ميکي,يک لايه 514 105,779,731 Rls. 8,628 $
99 1391 مجارستان 73199090 ساير غير از سوزن دوزندگي ،رفوگري يا گلدوزي وقلاب دوزي 4,753 105,395,907 Rls. 8,597 $
100 1391 مجارستان 84306900 ماشين آلات ودستگاههاي خاک بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو 1,100 87,831,975 Rls. 7,164 $
101 1391 مجارستان 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 35 65,720,713 Rls. 5,361 $
102 1391 مجارستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,223 62,347,629 Rls. 5,085 $
103 1391 مجارستان 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 2,687 59,585,314 Rls. 4,860 $
104 1391 مجارستان 25202090 گچ هاحتي رنگ شده بجزگچ بنايي 500 57,191,657 Rls. 4,665 $
105 1391 مجارستان 85462011 مقره عايق برق ازسراميك ،بدون قطعات فلزي ،مخصوص پستهاي فشارقوي ا ز63کيلوولت به بالا ا ز نوع غير بشقابي 550 49,285,200 Rls. 4,020 $
106 1391 مجارستان 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 1,428 49,040,000 Rls. 4,000 $
107 1391 مجارستان 28012000 يد 10 44,522,644 Rls. 3,632 $
108 1391 مجارستان 84136030 تلمبه هاي حلزوني 197 40,010,014 Rls. 3,263 $
109 1391 مجارستان 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 130 39,184,499 Rls. 3,196 $
110 1391 مجارستان 84138120 تملبه هاي تزريقي 163 34,504,000 Rls. 2,814 $
111 1391 مجارستان 83011000 قفل آويزا زفلزمعمولي. 1,395 30,930,899 Rls. 2,523 $
112 1391 مجارستان 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 17 28,958,400 Rls. 2,362 $
113 1391 مجارستان 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 160 27,655,203 Rls. 2,256 $
114 1391 مجارستان 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 70 27,106,860 Rls. 2,211 $
115 1391 مجارستان 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 113 26,473,309 Rls. 1,478 $
116 1391 مجارستان 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 1 23,400,000 Rls. 1,909 $
117 1391 مجارستان 84523000 سوزن چرخهاي دوزندگي 1,027 22,789,230 Rls. 1,859 $
118 1391 مجارستان 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 164 21,348,802 Rls. 1,741 $
119 1391 مجارستان 90261010 فلومتر 32 20,810,885 Rls. 1,697 $
120 1391 مجارستان 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 154 20,674,645 Rls. 1,686 $
121 1391 مجارستان 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 52 17,698,024 Rls. 720 $
122 1391 مجارستان 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 777 17,220,002 Rls. 1,405 $
123 1391 مجارستان 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 9 15,857,453 Rls. 647 $
124 1391 مجارستان 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 62 14,497,330 Rls. 1,182 $
125 1391 مجارستان 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 63 13,225,556 Rls. 1,079 $
126 1391 مجارستان 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 90 12,814,152 Rls. 1,045 $
127 1391 مجارستان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 0 11,356,341 Rls. 462 $
128 1391 مجارستان 63062900 چادرا زموا دنسجي(باستثناء الياف سنتتيک ) 123 9,590,363 Rls. 782 $
129 1391 مجارستان 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 20 5,657,094 Rls. 461 $
130 1391 مجارستان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 40 5,428,909 Rls. 443 $
131 1391 مجارستان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 7 4,231,452 Rls. 345 $
132 1391 مجارستان 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 30 4,190,096 Rls. 342 $
133 1391 مجارستان 85340000 مدا رهاي چاپي 5 2,707,656 Rls. 221 $
134 1391 مجارستان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 8 1,909,801 Rls. 156 $
135 1391 مجارستان 84791090 ساير ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ،ساختماني وهمانند غيرازفنيشرها 7 1,779,660 Rls. 145 $
136 1391 مجارستان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 2 925,018 Rls. 38 $
مجموع کل
214,795,945,196 ريال
مجموع کل
14,351,114 دلار
[1]