آمار کل " واردات از" کشور "مصر" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 مصر 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 54,072,897 409,790,802,414 Rls. 33,425,025 $
2 1391 مصر 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 4,511,700 193,658,700,000 Rls. 11,027,950 $
3 1391 مصر 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 439,854 17,233,440,313 Rls. 968,808 $
4 1391 مصر 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 99,530 7,462,357,828 Rls. 391,141 $
5 1391 مصر 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 201,750 4,944,659,197 Rls. 201,650 $
6 1391 مصر 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 132,724 3,853,321,038 Rls. 314,300 $
7 1391 مصر 82122000 تيغه هاي خودترا ش ا يمني(ا زجمله تيغه هاي تکميل نشده بشکل نوا ر). 73,900 3,686,832,130 Rls. 300,720 $
8 1391 مصر 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 28,702 3,515,085,851 Rls. 250,473 $
9 1391 مصر 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 63,509 2,584,438,152 Rls. 210,802 $
10 1391 مصر 85182920 مجموعه سينماي خانگي 177 2,548,538,351 Rls. 207,874 $
11 1391 مصر 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 26,270 2,374,508,015 Rls. 155,572 $
12 1391 مصر 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 205,463 2,310,720,328 Rls. 188,476 $
13 1391 مصر 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 368,000 2,266,700,000 Rls. 184,886 $
14 1391 مصر 85013300 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز75کيلووا ت و حدا کثر 375 کيلووا ت 6,000 2,097,448,567 Rls. 85,335 $
15 1391 مصر 90101090 دستگاهها ظاهرکردن ياچاپ فيلم ياكاغذ عکاسي به صورت خودکاربجزدستگاههاي ظهور فيلم را ديولوژي پزشکي 558 1,973,061,949 Rls. 160,935 $
16 1391 مصر 21069080 کمكمل غذايي، 8,600 1,827,608,534 Rls. 149,071 $
17 1391 مصر 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 48,069 1,797,483,498 Rls. 146,614 $
18 1391 مصر 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 371 1,693,988,565 Rls. 76,997 $
19 1391 مصر 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 741 1,331,816,816 Rls. 108,631 $
20 1391 مصر 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 654 1,107,698,331 Rls. 90,351 $
21 1391 مصر 82121010 تيغ سلماني وخودتراش ، دولبه بدون دسته (double edge) 10,617 1,032,723,416 Rls. 42,070 $
22 1391 مصر 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 23,600 1,011,349,590 Rls. 41,122 $
23 1391 مصر 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 24,700 709,820,654 Rls. 48,298 $
24 1391 مصر 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 1,235 604,385,858 Rls. 25,798 $
25 1391 مصر 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 14,226 541,406,022 Rls. 31,370 $
26 1391 مصر 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 3,079 527,574,631 Rls. 24,917 $
27 1391 مصر 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,052 516,106,116 Rls. 21,012 $
28 1391 مصر 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 11,037 319,576,942 Rls. 26,067 $
29 1391 مصر 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 9,620 285,623,135 Rls. 23,297 $
30 1391 مصر 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 9,420 280,968,951 Rls. 22,918 $
31 1391 مصر 70181020 سايرمنجوقهاي شيشه اي 3,664 275,003,075 Rls. 22,431 $
32 1391 مصر 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 21,000 262,251,325 Rls. 10,662 $
33 1391 مصر 32110000 سيكاتيفکهاي (خشكکكنندهکهاي) آماده. 4,100 212,555,413 Rls. 17,337 $
34 1391 مصر 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 810 209,176,499 Rls. 17,062 $
35 1391 مصر 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 3,000 202,830,742 Rls. 16,544 $
36 1391 مصر 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 6,520 200,837,190 Rls. 16,382 $
37 1391 مصر 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,241 184,277,430 Rls. 7,510 $
38 1391 مصر 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 1,600 149,353,954 Rls. 12,182 $
39 1391 مصر 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 725 137,663,169 Rls. 11,229 $
40 1391 مصر 69079010 کاشي يا سرا ميک با جذب آب کمتر ا ز يک درصد (کاشي پرسلاني) ورني يالعاب نزده 46,770 124,022,160 Rls. 10,116 $
41 1391 مصر 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,010 107,692,416 Rls. 8,784 $
42 1391 مصر 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 135 95,071,151 Rls. 7,755 $
43 1391 مصر 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 240 73,434,948 Rls. 5,990 $
44 1391 مصر 90249000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش خواص مكانيكي مواد ،مشمول رديف 9024 550 65,524,673 Rls. 5,345 $
45 1391 مصر 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 3,150 63,393,088 Rls. 5,171 $
46 1391 مصر 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 60 59,869,197 Rls. 4,883 $
47 1391 مصر 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 430 58,747,958 Rls. 4,792 $
48 1391 مصر 49029020 کاتالوگ هاي طبي که کمتر چهارباردر هفته منتشر مي شود 561 51,961,390 Rls. 4,238 $
49 1391 مصر 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 300 49,092,000 Rls. 4,004 $
50 1391 مصر 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 560 40,820,000 Rls. 1,662 $
51 1391 مصر 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 470 31,839,598 Rls. 2,597 $
52 1391 مصر 21069060 سايرفراوردهاي غذايي تلغيظ شده مواد پروتئيني بهبود دهنده 90 24,038,000 Rls. 977 $
53 1391 مصر 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84191100 5 11,705,675 Rls. 955 $
54 1391 مصر 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 540 6,899,928 Rls. 563 $
55 1391 مصر 90181910 دستگاه مانيتور علائم حياتي 2 6,160,650 Rls. 503 $
56 1391 مصر 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 18 2,669,400 Rls. 218 $
57 1391 مصر 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 74 2,217,834 Rls. 181 $
مجموع کل
676,597,854,055 ريال
مجموع کل
49,152,552 دلار
[1]