آمار کل " واردات از" کشور "منطقه آزاد کيش" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 منطقه آزاد کيش 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 508,203 117,042,848,950 Rls. 7,685,655 $
2 1391 منطقه آزاد کيش 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,547,995 107,084,520,891 Rls. 6,900,560 $
3 1391 منطقه آزاد کيش 89019000 وسايل نقليه آبي براي حمل ونقل کالاووسايل نقليه آبي برا ي حمل و نقل توام اشخاص و کالا 27,000 80,894,570,550 Rls. 3,289,333 $
4 1391 منطقه آزاد کيش 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 1,780,350 53,955,649,543 Rls. 3,133,411 $
5 1391 منطقه آزاد کيش 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 90,400 52,577,412,000 Rls. 4,288,533 $
6 1391 منطقه آزاد کيش 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 31,342 47,707,012,491 Rls. 2,260,695 $
7 1391 منطقه آزاد کيش 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 2,082,120 45,808,580,880 Rls. 2,732,285 $
8 1391 منطقه آزاد کيش 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 555,531 43,044,671,769 Rls. 2,952,664 $
9 1391 منطقه آزاد کيش 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 940,378 42,145,028,775 Rls. 3,140,479 $
10 1391 منطقه آزاد کيش 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 1,012 27,708,781,513 Rls. 1,128,116 $
11 1391 منطقه آزاد کيش 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 1,904,660 25,943,403,701 Rls. 1,995,311 $
12 1391 منطقه آزاد کيش 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 542,968 24,309,138,578 Rls. 1,656,361 $
13 1391 منطقه آزاد کيش 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 70,440 22,746,737,134 Rls. 1,855,362 $
14 1391 منطقه آزاد کيش 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 11,981 20,940,410,528 Rls. 1,426,963 $
15 1391 منطقه آزاد کيش 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 8,394 20,268,812,513 Rls. 824,136 $
16 1391 منطقه آزاد کيش 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 1,858 18,854,642,969 Rls. 1,070,447 $
17 1391 منطقه آزاد کيش 21069080 کمكمل غذايي، 134,718 17,543,928,830 Rls. 1,430,989 $
18 1391 منطقه آزاد کيش 85111000 شمع هاي جرقه زن 35,098 15,530,892,530 Rls. 1,266,794 $
19 1391 منطقه آزاد کيش 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت 2,343 13,663,921,387 Rls. 1,114,512 $
20 1391 منطقه آزاد کيش 33051000 شامپوها 102,093 13,647,889,888 Rls. 1,009,951 $
21 1391 منطقه آزاد کيش 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 71,056 12,558,544,392 Rls. 1,024,351 $
22 1391 منطقه آزاد کيش 44109090 ساير مواد بارزين ياساير موادچسباننده كارشده 1,527,082 11,463,640,660 Rls. 770,396 $
23 1391 منطقه آزاد کيش 84849010 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرهاوواشر هاي همانند باتركيبات مختلف مربوط به خودروهاي سوا ري ،سوا ري کار و وانت 33,336 11,376,322,818 Rls. 611,985 $
24 1391 منطقه آزاد کيش 40119310 سايرلاستيکهاي غيرمذكوربراي ماشينها ووسايل نقليه ساختماني داراي طوقه باقطرحدا کثر61داراي توليد داخل مشابه 131,299 11,195,870,570 Rls. 455,506 $
25 1391 منطقه آزاد کيش 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 211,873 10,844,359,378 Rls. 684,241 $
26 1391 منطقه آزاد کيش 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 141,000 9,905,988,483 Rls. 538,467 $
27 1391 منطقه آزاد کيش 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 13,967 9,375,194,671 Rls. 654,970 $
28 1391 منطقه آزاد کيش 62102000 لباس دوخته ومهياازانواع مذكور درشماره هاي 620111،لغايت 620119،,ا زپارچه مشمول 5906، 5903 يا 5907 34,960 9,371,616,512 Rls. 764,406 $
29 1391 منطقه آزاد کيش 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 4,720 9,331,769,076 Rls. 744,416 $
30 1391 منطقه آزاد کيش 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 530,000 9,144,922,405 Rls. 583,622 $
31 1391 منطقه آزاد کيش 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 32,523 8,489,097,841 Rls. 692,422 $
32 1391 منطقه آزاد کيش 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 20,265 7,991,439,947 Rls. 609,531 $
33 1391 منطقه آزاد کيش 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 46,240 7,939,426,775 Rls. 599,867 $
34 1391 منطقه آزاد کيش 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 24,986 7,892,455,395 Rls. 643,757 $
35 1391 منطقه آزاد کيش 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 1,748 7,586,446,120 Rls. 308,656 $
36 1391 منطقه آزاد کيش 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 240,473 7,329,739,224 Rls. 630,987 $
37 1391 منطقه آزاد کيش 87088010 سيستم فنربندي وقطعات مربوطه (شامل كمك فنرها ) ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 13,553 6,803,087,143 Rls. 554,901 $
38 1391 منطقه آزاد کيش 90261010 فلومتر 13,476 6,696,641,395 Rls. 546,219 $
39 1391 منطقه آزاد کيش 84821000 بلبرينگ. 35,371 6,452,716,427 Rls. 526,323 $
40 1391 منطقه آزاد کيش 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 53,373 6,118,906,553 Rls. 257,876 $
41 1391 منطقه آزاد کيش 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 100,024 5,519,847,893 Rls. 355,790 $
42 1391 منطقه آزاد کيش 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزا ت و سر آنها. 107,932 5,438,353,833 Rls. 321,773 $
43 1391 منطقه آزاد کيش 47079000 ساير كاغذ يا مقوا براي بازيافت ، همچنين آخال و ضايعات جور نشده 1,000,000 5,116,494,195 Rls. 208,038 $
44 1391 منطقه آزاد کيش 76149000 مفتول بهم تابيده, کابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق. 71,789 5,063,832,423 Rls. 206,594 $
45 1391 منطقه آزاد کيش 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 64,701 4,629,842,817 Rls. 377,638 $
46 1391 منطقه آزاد کيش 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 765 4,533,037,641 Rls. 403,051 $
47 1391 منطقه آزاد کيش 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,061 4,424,044,061 Rls. 340,717 $
48 1391 منطقه آزاد کيش 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 1,816 4,347,664,170 Rls. 354,622 $
49 1391 منطقه آزاد کيش 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 29,663 4,196,488,342 Rls. 233,770 $
50 1391 منطقه آزاد کيش 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 35,807 4,070,237,735 Rls. 288,935 $
51 1391 منطقه آزاد کيش 40119390 سايرلاستيك رويي غيرمذكور براي وسايل نقليه ساختماني دا را ي طوقه باقطرحدا کثر61بدون توليد داخل 45,349 3,976,621,916 Rls. 161,789 $
52 1391 منطقه آزاد کيش 84713090 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه کليدومونتيورغيرمذکوردرجاي ديگر 1,485 3,542,105,220 Rls. 213,417 $
53 1391 منطقه آزاد کيش 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 101,897 3,469,182,678 Rls. 282,968 $
54 1391 منطقه آزاد کيش 85098000 ساير دستگاههاي خانگي الکترومکانيکي به جز آسياب ،مخلوط كن ،آب ميوه گيري وآب سبزي گيري . 34,060 3,458,546,779 Rls. 195,919 $
55 1391 منطقه آزاد کيش 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 5,453 3,249,913,740 Rls. 265,083 $
56 1391 منطقه آزاد کيش 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 52,558 2,863,703,026 Rls. 233,581 $
57 1391 منطقه آزاد کيش 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 23,464 2,800,633,658 Rls. 183,934 $
58 1391 منطقه آزاد کيش 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 7,225 2,617,189,736 Rls. 140,325 $
59 1391 منطقه آزاد کيش 19053200 ويفل ها و ويفرها 137,771 2,579,125,811 Rls. 210,369 $
60 1391 منطقه آزاد کيش 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 1,460 2,504,844,498 Rls. 204,310 $
61 1391 منطقه آزاد کيش 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 96,220 2,433,472,310 Rls. 198,489 $
62 1391 منطقه آزاد کيش 85086000 ساير جاروبرقي بجز موتور كامل 41,045 2,427,647,240 Rls. 198,014 $
63 1391 منطقه آزاد کيش 87033200 وسايل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تراكمي -احتراقي باحجم سيلندر 1500 سانتي مترمکعب تا2500 سانتي مترمکعب 6,500 2,406,341,383 Rls. 98,123 $
64 1391 منطقه آزاد کيش 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 2,605 2,332,287,007 Rls. 131,806 $
65 1391 منطقه آزاد کيش 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 6,593 2,217,834,000 Rls. 180,900 $
66 1391 منطقه آزاد کيش 34011140 صابون طبي 12,830 2,177,000,225 Rls. 177,569 $
67 1391 منطقه آزاد کيش 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 7,487 2,156,538,147 Rls. 175,900 $
68 1391 منطقه آزاد کيش 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 20,110 2,129,172,853 Rls. 86,630 $
69 1391 منطقه آزاد کيش 52091900 پارچه تاروپودف, ا زپنبه, سفيدنشده, باحدا قل 85%پنبه, هرمترمربع حدا قل 200گرم غيرمذکوردرجاي ديگر 40,200 2,109,601,494 Rls. 172,072 $
70 1391 منطقه آزاد کيش 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 51,521 2,104,016,181 Rls. 171,616 $
71 1391 منطقه آزاد کيش 85256020 دستگاههاي گيرنده فرستنده از نوع SDH در حد STM1 به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه وبالاتر 216 1,979,962,850 Rls. 161,498 $
72 1391 منطقه آزاد کيش 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 277,471 1,953,567,742 Rls. 159,345 $
73 1391 منطقه آزاد کيش 87089490 غربيلك فرمان ولوله وجعبه فرمان ،بجزبانواع مورداستفاده در سواري , سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 2,016 1,875,745,403 Rls. 152,997 $
74 1391 منطقه آزاد کيش 39169000 تک رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيک,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 100,917 1,861,354,176 Rls. 151,823 $
75 1391 منطقه آزاد کيش 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 598 1,854,653,626 Rls. 84,324 $
76 1391 منطقه آزاد کيش 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 154,341 1,835,122,963 Rls. 149,684 $
77 1391 منطقه آزاد کيش 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 207,000 1,785,356,370 Rls. 145,625 $
78 1391 منطقه آزاد کيش 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 13,681 1,692,582,842 Rls. 138,057 $
79 1391 منطقه آزاد کيش 82159900 قاشق, چنگال, ملاقه, کفگير...ياا شياءسرميزهمانند,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 43,229 1,685,482,056 Rls. 120,452 $
80 1391 منطقه آزاد کيش 53091900 پارچه تاروپودباف ا زکتان, دا را ي 85%يابيشترکتان, چاپ شده, رنگرزي شده, رنگ شده 33,142 1,609,407,813 Rls. 131,273 $
81 1391 منطقه آزاد کيش 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 831 1,590,000,287 Rls. 129,690 $
82 1391 منطقه آزاد کيش 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 15,200 1,365,343,655 Rls. 74,084 $
83 1391 منطقه آزاد کيش 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 130,000 1,364,551,616 Rls. 55,564 $
84 1391 منطقه آزاد کيش 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 42,432 1,318,497,858 Rls. 107,545 $
85 1391 منطقه آزاد کيش 15141900 روغن غير خام كلزاياكانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسبك 54,000 1,314,032,073 Rls. 107,180 $
86 1391 منطقه آزاد کيش 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 4,125 1,242,149,617 Rls. 52,104 $
87 1391 منطقه آزاد کيش 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور 7,102 1,184,998,836 Rls. 52,795 $
88 1391 منطقه آزاد کيش 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 79,935 1,142,492,512 Rls. 93,189 $
89 1391 منطقه آزاد کيش 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 14,976 1,083,692,453 Rls. 64,322 $
90 1391 منطقه آزاد کيش 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 911 1,076,640,106 Rls. 48,415 $
91 1391 منطقه آزاد کيش 40131000 لاستيک تويي ا زکائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبيل سوا ري (ا زجمله ا ستيشن وا گن ومسابقه )،اتوبوس هاواتومبيل هاي باري 23,585 1,075,501,635 Rls. 87,724 $
92 1391 منطقه آزاد کيش 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 38,880 1,043,122,356 Rls. 54,124 $
93 1391 منطقه آزاد کيش 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 27,782 1,022,129,494 Rls. 83,371 $
94 1391 منطقه آزاد کيش 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 77,726 992,142,963 Rls. 80,925 $
95 1391 منطقه آزاد کيش 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 400 974,964,976 Rls. 79,524 $
96 1391 منطقه آزاد کيش 33061000 مواد پاكکكننده دندان 24,810 917,515,873 Rls. 74,838 $
97 1391 منطقه آزاد کيش 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 48,000 887,133,600 Rls. 72,360 $
98 1391 منطقه آزاد کيش 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 12,567 854,106,116 Rls. 34,730 $
99 1391 منطقه آزاد کيش 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 15,967 846,756,700 Rls. 69,067 $
100 1391 منطقه آزاد کيش 85352190 ساير قطع کننده هاي خودکارمدا ربراي ولتاژ کمتر از72.5 كيلوولت بجزسکسيونرودژنکتور 3,701 845,251,846 Rls. 68,944 $
101 1391 منطقه آزاد کيش 85171810 تلفنهاي تصويري (Video phone) 318 840,155,172 Rls. 34,225 $
102 1391 منطقه آزاد کيش 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 2,100 826,308,025 Rls. 67,399 $
103 1391 منطقه آزاد کيش 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 61,623 816,322,717 Rls. 33,235 $
104 1391 منطقه آزاد کيش 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 23,650 815,078,630 Rls. 66,483 $
105 1391 منطقه آزاد کيش 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 795 806,544,809 Rls. 65,787 $
106 1391 منطقه آزاد کيش 90158010 الات ودستگاههاي لرزه نگاري 690 781,233,191 Rls. 63,722 $
107 1391 منطقه آزاد کيش 90321000 ترموستات 5,204 760,465,378 Rls. 62,028 $
108 1391 منطقه آزاد کيش 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 8,800 739,278,000 Rls. 60,300 $
109 1391 منطقه آزاد کيش 85176100 ايستگاههاي ( مخابراتي )اصلي . 530 705,578,038 Rls. 29,045 $
110 1391 منطقه آزاد کيش 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 3,250 694,220,207 Rls. 28,221 $
111 1391 منطقه آزاد کيش 44101990 ساير تخته هاازچوب كارشده 50,107 677,800,641 Rls. 27,653 $
112 1391 منطقه آزاد کيش 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 13,794 658,085,564 Rls. 47,627 $
113 1391 منطقه آزاد کيش 96162000 پودرزنهاي بزرگ وکوچک برا ي ا ستعمال فرا ورده هاي آرا يشي يا پاکيزگي. 2,167 657,589,482 Rls. 53,637 $
114 1391 منطقه آزاد کيش 64021990 ساير کفشهاي ورزشي غيرمذکورکه تخت بيروني ورويه انها ازکائوچوياپلاستيک باشد 7,544 634,670,163 Rls. 51,768 $
115 1391 منطقه آزاد کيش 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 5,700 630,712,674 Rls. 51,445 $
116 1391 منطقه آزاد کيش 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 6,501 626,222,171 Rls. 51,078 $
117 1391 منطقه آزاد کيش 48026200 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودشده بصورت ورق بحالت تانشده يک ضلع ا ز435وضلع ديگرا ز297mmبيشترنباشد 42,420 621,049,222 Rls. 50,657 $
118 1391 منطقه آزاد کيش 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 11,155 592,743,035 Rls. 48,348 $
119 1391 منطقه آزاد کيش 96032900 فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده ا شخاص ،همچينين برسهاي دستگاهها 13,973 576,625,195 Rls. 35,901 $
120 1391 منطقه آزاد کيش 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 440 552,557,687 Rls. 45,070 $
121 1391 منطقه آزاد کيش 85044020 شارژر باطري 3,256 538,366,882 Rls. 43,912 $
122 1391 منطقه آزاد کيش 87089500 كيسه هاي ايمني هوا باسيستم بادكننده ،قطعات مربوطه 1,096 514,725,111 Rls. 41,984 $
123 1391 منطقه آزاد کيش 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 10,917 509,949,635 Rls. 41,595 $
124 1391 منطقه آزاد کيش 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 13,057 489,739,079 Rls. 39,946 $
125 1391 منطقه آزاد کيش 34011190 صابون ومحصولات وفرآورده هاي آلي تاانسيواكتيف به شكل شمش ،ميله ،چونه ،تكه يابه اشكال قالبي وكاغذ براي مصارف پاكيزگي وطبي غير از رديفهاي10 340111 لغايت 34011150 13,409 469,052,605 Rls. 38,259 $
126 1391 منطقه آزاد کيش 85183000 هدفون وگوشي ( Earphone-headphone ) حتي توام شده بايك ميکروفون 4,759 464,734,794 Rls. 37,907 $
127 1391 منطقه آزاد کيش 62129000 بندشلوا ر,بندجورا ب وا شياءهمانند حتي كشباف وقلاب باف 6,800 462,613,798 Rls. 37,734 $
128 1391 منطقه آزاد کيش 90021900 عدسي شيئي سوا رشده, ا زهرماده, که درجاي ديگري مذکورنباشد. 330 453,557,756 Rls. 26,365 $
129 1391 منطقه آزاد کيش 95066210 توپ فوتبال , بسکتبال , وا ليبال, هندبال 3,516 441,543,164 Rls. 23,187 $
130 1391 منطقه آزاد کيش 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 3,212 440,837,981 Rls. 35,957 $
131 1391 منطقه آزاد کيش 22071090 الكل اتيليك تقليب نشده بالاترا ز 80درصد حجمي ا لکل به غيرا ز100 درصد خالص 40,061 402,337,010 Rls. 21,997 $
132 1391 منطقه آزاد کيش 40116210 لاستيک نوباسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشينهاي ساختماني يا صنعتي دا را ي توليد داخلي داراي قطر كمتر از61سانتيمتر 11,300 396,746,942 Rls. 32,361 $
133 1391 منطقه آزاد کيش 72044100 ضايعات ترا شکاري, ترا شه, خرده, ...ا زآهن يافولاد,غيرمذکوردرجاي ديگر 100,000 394,281,600 Rls. 32,160 $
134 1391 منطقه آزاد کيش 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 19,440 381,668,720 Rls. 31,131 $
135 1391 منطقه آزاد کيش 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 22,991 379,163,364 Rls. 30,927 $
136 1391 منطقه آزاد کيش 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 755 371,744,843 Rls. 19,813 $
137 1391 منطقه آزاد کيش 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 300,000 369,507,594 Rls. 30,139 $
138 1391 منطقه آزاد کيش 82119400 تيغه برا ي کاردوچاقو 2,550 366,652,974 Rls. 18,752 $
139 1391 منطقه آزاد کيش 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 5,705 362,034,868 Rls. 19,195 $
140 1391 منطقه آزاد کيش 68051020 تسمهکهاي سنباده با محيط چهار متر و كمتر فقط روي تكيه گاه از پارچه نسجي تار وپود باف 9,434 339,367,399 Rls. 21,260 $
141 1391 منطقه آزاد کيش 64039900 کفش باتخت كائوچوياپلاستيك ورويه ا زچرم طبيعي,که قوزک پارا نميپوشاند. 2,648 335,213,287 Rls. 27,342 $
142 1391 منطقه آزاد کيش 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 2,417 330,590,201 Rls. 13,445 $
143 1391 منطقه آزاد کيش 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 1,496 327,117,852 Rls. 26,682 $
144 1391 منطقه آزاد کيش 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 6,237 321,319,826 Rls. 24,190 $
145 1391 منطقه آزاد کيش 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 3,200 311,112,825 Rls. 25,376 $
146 1391 منطقه آزاد کيش 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 9,430 305,197,436 Rls. 24,894 $
147 1391 منطقه آزاد کيش 29181400 اسيد سيتريك 8,000 297,303,654 Rls. 12,091 $
148 1391 منطقه آزاد کيش 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 18,432 295,238,062 Rls. 24,081 $
149 1391 منطقه آزاد کيش 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 7,687 283,229,171 Rls. 23,102 $
150 1391 منطقه آزاد کيش 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 5,931 278,805,684 Rls. 22,741 $
151 1391 منطقه آزاد کيش 42022900 کيف دستي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 3,099 277,200,519 Rls. 22,610 $
152 1391 منطقه آزاد کيش 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 3,680 271,606,964 Rls. 11,058 $
153 1391 منطقه آزاد کيش 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 10 271,306,235 Rls. 22,129 $
154 1391 منطقه آزاد کيش 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 36,000 266,718,081 Rls. 21,755 $
155 1391 منطقه آزاد کيش 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 4,800 264,794,979 Rls. 21,598 $
156 1391 منطقه آزاد کيش 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 45 264,720,787 Rls. 21,592 $
157 1391 منطقه آزاد کيش 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 480 264,179,024 Rls. 10,742 $
158 1391 منطقه آزاد کيش 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 2,694 262,238,927 Rls. 19,374 $
159 1391 منطقه آزاد کيش 58022000 پاچه هاي حوله باف ا سفنجي وپارچه هاي تاروپودباف اسفنجي همانند,ا زسايرموا دنسجي. 3,765 247,692,841 Rls. 10,069 $
160 1391 منطقه آزاد کيش 85078090 ساير انباره ها داراي الكترود از آلياژ سرب وكلسيم غير از مورد استفاده در راه اندازي موتورهاي پيستوني 796 238,663,581 Rls. 19,467 $
161 1391 منطقه آزاد کيش 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 4,046 237,517,697 Rls. 19,373 $
162 1391 منطقه آزاد کيش 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 1,200 236,911,856 Rls. 19,324 $
163 1391 منطقه آزاد کيش 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 128 228,014,494 Rls. 18,598 $
164 1391 منطقه آزاد کيش 40094200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 2,570 207,720,435 Rls. 16,943 $
165 1391 منطقه آزاد کيش 64051000 سايرکفشها که درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 1,140 205,466,984 Rls. 11,668 $
166 1391 منطقه آزاد کيش 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 9,384 200,193,141 Rls. 16,329 $
167 1391 منطقه آزاد کيش 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي 397 199,838,826 Rls. 16,300 $
168 1391 منطقه آزاد کيش 71179000 ساير زيور الات بدلي غير از انواع فلزات معمولي حتي ابكاري شده با فلزات گرانبها 1,100 199,620,228 Rls. 16,282 $
169 1391 منطقه آزاد کيش 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب بار (sling)واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 2,800 190,455,985 Rls. 7,770 $
170 1391 منطقه آزاد کيش 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 2 188,436,125 Rls. 7,688 $
171 1391 منطقه آزاد کيش 44119490 سايرتخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 22,000 184,241,677 Rls. 15,028 $
172 1391 منطقه آزاد کيش 85256040 انواع هدفون 265 184,191,114 Rls. 15,024 $
173 1391 منطقه آزاد کيش 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 1,300 176,013,661 Rls. 14,357 $
174 1391 منطقه آزاد کيش 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 376 174,628,460 Rls. 14,244 $
175 1391 منطقه آزاد کيش 76121010 ظروف لوله ا ي (تيوپ )جهت کرم وپماد از آلومينيوم 3,886 173,459,673 Rls. 14,148 $
176 1391 منطقه آزاد کيش 85211000 دستگاه ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner) از نوع نوار مغناطيسي 241 171,882,135 Rls. 14,020 $
177 1391 منطقه آزاد کيش 48234000 رول ها ,ا ورا ق وصفحات مدرج (Dial)چاپ شده برا ي دستگاههاي خود ثبت 1,742 168,597,140 Rls. 13,752 $
178 1391 منطقه آزاد کيش 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 2,619 166,349,872 Rls. 13,569 $
179 1391 منطقه آزاد کيش 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 14,098 153,130,867 Rls. 12,490 $
180 1391 منطقه آزاد کيش 82119100 کاردسرميزباتيغه ثابت. 3,400 149,137,607 Rls. 12,165 $
181 1391 منطقه آزاد کيش 83025000 رخت آويز,کلاه آويز,پايه وا شياءهمانندا زفلزمعمولي. 7,100 139,412,874 Rls. 11,371 $
182 1391 منطقه آزاد کيش 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 490 134,752,932 Rls. 10,991 $
183 1391 منطقه آزاد کيش 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 2,945 123,073,032 Rls. 9,358 $
184 1391 منطقه آزاد کيش 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 9,881 121,746,764 Rls. 9,930 $
185 1391 منطقه آزاد کيش 82111000 مجموعه ها از اشياء جورشده (كارد وچاقو) 2,760 118,550,031 Rls. 9,670 $
186 1391 منطقه آزاد کيش 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 150 116,768,960 Rls. 9,524 $
187 1391 منطقه آزاد کيش 63026000 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه, ا زپارچه حوله باف ا سفنجي,سايرپارچه هاي ا سفنجي همانند,ا زپنبه 3,720 116,472,424 Rls. 9,500 $
188 1391 منطقه آزاد کيش 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 9,288 114,440,235 Rls. 9,334 $
189 1391 منطقه آزاد کيش 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 1,004 112,300,573 Rls. 9,160 $
190 1391 منطقه آزاد کيش 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر 1,543 112,197,757 Rls. 9,152 $
191 1391 منطقه آزاد کيش 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 37,789 111,520,083 Rls. 9,096 $
192 1391 منطقه آزاد کيش 84159011 قسمت داخلي دستگاه تهويه مطبوع 700 96,169,254 Rls. 7,844 $
193 1391 منطقه آزاد کيش 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 2,498 93,026,170 Rls. 7,588 $
194 1391 منطقه آزاد کيش 95064010 را کت براي تنيس روي ميز 987 92,714,900 Rls. 5,937 $
195 1391 منطقه آزاد کيش 70109020 سايرقرا به, بطري,فلاسک... ساخته شده بصورت لوله شيشه اي با ظرفيت اسمي 2.5 ليتريا بيشتر 7,759 89,985,559 Rls. 7,340 $
196 1391 منطقه آزاد کيش 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 21,224 89,970,130 Rls. 7,339 $
197 1391 منطقه آزاد کيش 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 3,450 89,541,351 Rls. 7,304 $
198 1391 منطقه آزاد کيش 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 12,617 87,245,952 Rls. 7,116 $
199 1391 منطقه آزاد کيش 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 1,391 82,404,854 Rls. 6,721 $
200 1391 منطقه آزاد کيش 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 1,190 79,371,387 Rls. 6,474 $
مجموع کل
1,164,650,511,885 ريال
مجموع کل
75,487,140 دلار