آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ازاد بندرانزلي" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 منطقه ازاد بندرانزلي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 37,855,883 326,081,569,185 Rls. 24,049,642 $
2 1391 منطقه ازاد بندرانزلي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 20,028,700 187,667,399,329 Rls. 11,743,570 $
3 1391 منطقه ازاد بندرانزلي 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 16,583,790 115,030,460,913 Rls. 7,506,153 $
4 1391 منطقه ازاد بندرانزلي 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 6,990,733 103,754,194,022 Rls. 4,229,280 $
5 1391 منطقه ازاد بندرانزلي 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 8,882,192 69,672,870,505 Rls. 5,682,942 $
6 1391 منطقه ازاد بندرانزلي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 4,027,720 53,297,559,530 Rls. 2,629,162 $
7 1391 منطقه ازاد بندرانزلي 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 2,728,150 38,150,509,941 Rls. 1,555,450 $
8 1391 منطقه ازاد بندرانزلي 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 1,153,510 26,938,220,137 Rls. 1,101,857 $
9 1391 منطقه ازاد بندرانزلي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 2,980,900 24,733,565,835 Rls. 1,893,748 $
10 1391 منطقه ازاد بندرانزلي 72092800 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 1,598,410 21,787,580,030 Rls. 1,048,161 $
11 1391 منطقه ازاد بندرانزلي 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 2,575,940 19,906,358,750 Rls. 1,623,683 $
12 1391 منطقه ازاد بندرانزلي 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,403,190 16,050,859,522 Rls. 906,026 $
13 1391 منطقه ازاد بندرانزلي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 1,317,700 10,236,262,972 Rls. 834,932 $
14 1391 منطقه ازاد بندرانزلي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 32,714 9,438,852,800 Rls. 384,678 $
15 1391 منطقه ازاد بندرانزلي 40119490 سايرلاستيک رويي چرخ بادي غيرمذكور موردا ستفاده دروسايل نقليه ساختماني دا را ي طوقه بيشترا ز61سانتيمتربدون توليد داخل 27,288 8,178,931,200 Rls. 332,761 $
16 1391 منطقه ازاد بندرانزلي 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 368,838 5,463,374,059 Rls. 445,626 $
17 1391 منطقه ازاد بندرانزلي 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 422,210 3,236,845,586 Rls. 264,017 $
18 1391 منطقه ازاد بندرانزلي 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 309,015 2,539,630,291 Rls. 207,148 $
19 1391 منطقه ازاد بندرانزلي 44041000 ترکه وچوب دونيم شده, بطورساده هموا رياگردشده ولي خرا طي ياخم نشده برا ي ساختن عصاچترياهمانند ازتيره كاج 458,287 2,213,236,726 Rls. 180,525 $
20 1391 منطقه ازاد بندرانزلي 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 189,990 2,160,060,169 Rls. 88,917 $
21 1391 منطقه ازاد بندرانزلي 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 14,131 1,342,307,004 Rls. 72,802 $
22 1391 منطقه ازاد بندرانزلي 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 2,400 301,713,764 Rls. 24,610 $
23 1391 منطقه ازاد بندرانزلي 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 20,000 263,167,174 Rls. 21,466 $
24 1391 منطقه ازاد بندرانزلي 73063010 لوله هاي به قطريک سانتيمتروکمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 18,944 204,486,824 Rls. 16,679 $
مجموع کل
1,048,650,016,268 ريال
مجموع کل
66,843,834 دلار
[1]