آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,860 8,386,328,564 Rls. 684,040 $
2 1391 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 29032300 تترا کلروا تيلن (پرکلروا تيلن ) 132,000 3,638,079,928 Rls. 147,895 $
3 1391 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 38061000 كولوفان؛ و اسيدهاي رزيني 64,800 3,392,133,669 Rls. 137,914 $
4 1391 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 161,120 2,828,921,193 Rls. 230,744 $
5 1391 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 29031200 دي کلرومتان (کلرور متيلن ) 104,000 1,876,020,869 Rls. 76,457 $
6 1391 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 96,000 946,275,840 Rls. 77,184 $
7 1391 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 28272000 کلرورکلسيم 320,000 734,791,108 Rls. 55,508 $
8 1391 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 92,897 686,766,343 Rls. 56,017 $
9 1391 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 49,820 648,836,454 Rls. 52,923 $
10 1391 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 75,600 545,278,034 Rls. 44,476 $
11 1391 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 38,181 282,263,733 Rls. 23,023 $
12 1391 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 14,400 106,456,032 Rls. 8,683 $
مجموع کل
24,072,151,767 ريال
مجموع کل
1,594,865 دلار
[1]