آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 1,106,000 49,609,868,916 Rls. 4,046,482 $
2 1391 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 232,350 12,377,283,900 Rls. 1,009,566 $
مجموع کل
61,987,152,816 ريال
مجموع کل
5,056,048 دلار
[1]