آمار کل " واردات از" کشور "موناکو" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 موناکو 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 13,950 2,243,636,891 Rls. 183,005 $
2 1391 موناکو 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غيرمذکوردر جاي ديگر 10 2,238,010,431 Rls. 182,546 $
3 1391 موناکو 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 600 1,399,999,835 Rls. 114,192 $
4 1391 موناکو 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 4,500 732,619,220 Rls. 59,757 $
5 1391 موناکو 29349999 سايراسيدهاي نوکلئيک واملاح آنها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص ؛ ساير ترکيبات هتروسيکليک 100 528,137,278 Rls. 21,502 $
6 1391 موناکو 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 540 492,502,682 Rls. 30,225 $
7 1391 موناکو 29337900 ساير لاکتام ها(باستثناي تعرفه هاي شماره 29337100و29337200) 50 125,789,542 Rls. 10,260 $
مجموع کل
7,760,695,879 ريال
مجموع کل
601,487 دلار
[1]