آمار کل " واردات از" کشور "مکزيک" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 مکزيک 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 462,820 39,759,586,445 Rls. 3,221,064 $
2 1391 مکزيک 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,200 13,635,557,991 Rls. 1,112,199 $
3 1391 مکزيک 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي 9,587 5,945,822,120 Rls. 242,084 $
4 1391 مکزيک 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 100,000 5,008,945,700 Rls. 204,138 $
5 1391 مکزيک 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 61,724 4,151,109,252 Rls. 338,590 $
6 1391 مکزيک 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 29,164 3,166,758,000 Rls. 258,300 $
7 1391 مکزيک 38111900 فرآورده هاي ضدا نفجاربرا ساس سايرموا د-غيرازتركيبات سرب 6,500 1,432,674,429 Rls. 116,858 $
8 1391 مکزيک 37021000 فيلم عکاسي بصورت رول، براي اشعه ايکس عکسبرداري نشده، حساس شده 2,000 1,062,440,775 Rls. 43,215 $
9 1391 مکزيک 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 190 898,162,400 Rls. 73,260 $
10 1391 مکزيک 15155000 روغن کنجد و ا جزا ء آن 15,280 888,466,935 Rls. 72,469 $
11 1391 مکزيک 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 81 797,796,243 Rls. 55,502 $
12 1391 مکزيک 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 280 704,420,365 Rls. 28,720 $
13 1391 مکزيک 91070000 کليد قطع ووصل ساعتي داراي انواع محرک ساعت يا داراي موتورسنکرون. 715 507,417,732 Rls. 41,388 $
14 1391 مکزيک 29171100 اسيد اكساليك، املاح و استرهاي آن 400 499,871,885 Rls. 20,380 $
15 1391 مکزيک 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 550 334,990,881 Rls. 13,648 $
16 1391 مکزيک 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 282 333,282,029 Rls. 27,185 $
17 1391 مکزيک 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 600 174,690,547 Rls. 7,114 $
18 1391 مکزيک 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 500 134,307,647 Rls. 5,477 $
19 1391 مکزيک 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 353 110,927,244 Rls. 9,048 $
20 1391 مکزيک 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 1,239 104,386,464 Rls. 9,248 $
21 1391 مکزيک 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 56 71,533,995 Rls. 5,835 $
22 1391 مکزيک 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 5 20,695,930 Rls. 842 $
23 1391 مکزيک 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 50 7,537,077 Rls. 307 $
24 1391 مکزيک 85183000 هدفون وگوشي ( Earphone-headphone ) حتي توام شده بايك ميکروفون 11 5,794,897 Rls. 473 $
25 1391 مکزيک 29269000 ساير ترکيبات داراي عامل نيتريل غير از رديفهاي 29261000 لغايت 29263000 0 2,572,340 Rls. 210 $
26 1391 مکزيک 85122090 دستگاههاي روشنايي يا علامت دا دن بصري غيرمذکوردرجاي ديگر 3 677,671 Rls. 55 $
مجموع کل
79,760,426,993 ريال
مجموع کل
5,907,607 دلار
[1]