آمار کل " واردات از" کشور "نروژ" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 نروژ 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 1,467,827 24,414,793,898 Rls. 993,018 $
2 1391 نروژ 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 620,242 12,360,283,471 Rls. 802,660 $
3 1391 نروژ 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 11,042 6,187,572,886 Rls. 504,696 $
4 1391 نروژ 72029950 موا د تلقيحي جوا نه زا (INOCULANT) داراي حداقل يكي از عناصر SR, ZR, CA, BA كه درصد وزني هر يك از آن مساوي يا كمترا ز9%باشد 126,000 6,122,557,810 Rls. 424,400 $
5 1391 نروژ 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 7,801 5,604,020,605 Rls. 387,111 $
6 1391 نروژ 21069080 کمكمل غذايي، 8,521 4,782,538,959 Rls. 419,656 $
7 1391 نروژ 03031300 ماهيکهاي آزاد اقيانوس اطلس (salmo salar) و ماهي آزاد دانوب (hucho hucho) يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 61,150 4,513,940,452 Rls. 368,184 $
8 1391 نروژ 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 2,473 3,218,430,138 Rls. 215,101 $
9 1391 نروژ 26060000 سنگ آلومينيم وکنسانتره هاي آن 200,000 2,577,887,207 Rls. 104,843 $
10 1391 نروژ 28181000 کوروندوم مصنوعي ,حتي باساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 200,000 2,452,377,236 Rls. 200,031 $
11 1391 نروژ 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 161,687 2,406,722,082 Rls. 196,307 $
12 1391 نروژ 28199090 سايرا کسيدهاي وهيدروکسيدهاي کروم بجز ا کسيد کروم وتري اکسيد کروم 10,000 1,720,711,267 Rls. 69,990 $
13 1391 نروژ 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 14,937 1,399,660,655 Rls. 114,165 $
14 1391 نروژ 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 10,886 1,392,601,350 Rls. 66,617 $
15 1391 نروژ 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 120,000 1,229,707,703 Rls. 100,302 $
16 1391 نروژ 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 3,500 1,036,232,605 Rls. 84,521 $
17 1391 نروژ 87150000 کالسکه هاي بچه و ا جزا ء و قطعات آنها 2,565 853,048,974 Rls. 69,580 $
18 1391 نروژ 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 32 784,666,016 Rls. 64,002 $
19 1391 نروژ 82072090 سايرحديده ها برا ي کشيدن ياا کسترودکردن فلزا ت بجزحديده کشش مفتول به صورت خام 5,655 722,680,363 Rls. 29,384 $
20 1391 نروژ 03043900 ساير فيله ماهي ها قسمت هاي گوشتي ماهي (حتي قيمه شده ) تازه سرد كرده به استثناي ماهي تيلاپيا گربه ماهي ماهي سوف نيل 5,052 570,518,927 Rls. 46,535 $
21 1391 نروژ 63062900 چادرا زموا دنسجي(باستثناء الياف سنتتيک ) 4,500 558,731,104 Rls. 25,963 $
22 1391 نروژ 39079999 سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذکور 2,400 425,663,302 Rls. 34,720 $
23 1391 نروژ 03035100 شاه ماهي ها (clupea harengus .clupeapallasii) يخ زده باسثناي جگر و اشپل آن 26,591 416,873,711 Rls. 34,003 $
24 1391 نروژ 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 60 305,566,060 Rls. 12,429 $
25 1391 نروژ 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 6,305 302,599,872 Rls. 24,682 $
26 1391 نروژ 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 19 167,479,974 Rls. 13,661 $
27 1391 نروژ 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 320 166,293,511 Rls. 13,564 $
28 1391 نروژ 84751000 ماشين هابرا ي سوا رکردن لامپ, لوله،والو ياحباب توليد نور اذرخشي الكتريكي ياالكترونيكي ، در غلاف شيشه ا ي. 80 111,853,530 Rls. 9,123 $
29 1391 نروژ 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 6,000 109,239,870 Rls. 8,910 $
30 1391 نروژ 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 1 107,563,783 Rls. 8,774 $
31 1391 نروژ 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربکس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 95 94,232,161 Rls. 7,686 $
32 1391 نروژ 90141000 قطب نماهاي جهت ياب 20 57,531,929 Rls. 2,368 $
33 1391 نروژ 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 18 55,643,604 Rls. 4,539 $
34 1391 نروژ 85256090 ساير دستگاههاي گيرنده فرستنده غيرمذكور 13 32,042,167 Rls. 2,874 $
35 1391 نروژ 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 142 24,673,892 Rls. 2,013 $
36 1391 نروژ 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 27 8,412,685 Rls. 686 $
37 1391 نروژ 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 18 8,019,931 Rls. 654 $
38 1391 نروژ 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 1 8,010,541 Rls. 718 $
مجموع کل
87,311,384,231 ريال
مجموع کل
5,468,470 دلار
[1]