آمار کل " واردات از" کشور "نيوزيلند" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 نيوزيلند 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 2,704,775 184,773,803,181 Rls. 13,105,860 $
2 1391 نيوزيلند 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 1,552,866 139,318,093,743 Rls. 7,558,822 $
3 1391 نيوزيلند 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 2,986,025 125,032,534,147 Rls. 10,198,412 $
4 1391 نيوزيلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 2,958,247 75,091,846,821 Rls. 4,526,775 $
5 1391 نيوزيلند 03035410 بلو مكرل (BlueMackerel) يخ زده به غيراز جگر وتخم ماهي 3,667,455 55,304,062,658 Rls. 3,476,490 $
6 1391 نيوزيلند 04022190 شيروخامه بدون ا فزودن قندياموا دشيرين کننده باميزا ن چربي بيش ا ز 5/1% غيرمذکوردرجاي ديگر 305,875 29,509,200,000 Rls. 1,201,466 $
7 1391 نيوزيلند 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 3,022,959 29,303,892,558 Rls. 2,390,203 $
8 1391 نيوزيلند 03034300 ماهي ليستائو يا بونيت با شکم را ه را ه , يخ زده (skipjack or strip - ...).باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 1,866,645 19,824,202,221 Rls. 1,616,982 $
9 1391 نيوزيلند 03035100 شاه ماهي ها (clupea harengus .clupeapallasii) يخ زده باسثناي جگر و اشپل آن 555,168 9,371,237,164 Rls. 764,375 $
10 1391 نيوزيلند 04071119 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه تخمکگذار 4,944 8,991,982,106 Rls. 368,373 $
11 1391 نيوزيلند 04071113 تخمکمرغ نطفهکدار اجداد گوشتي 6,468 6,078,078,404 Rls. 421,594 $
12 1391 نيوزيلند 03049900 ساير قسمتهاي گوشتي ماهي بغيرازنوع شمشيرماهي واره ماهي بصورت منجمد 140,890 3,657,121,494 Rls. 236,917 $
13 1391 نيوزيلند 03032900 خانواده ماهي ازاد، (باستثناي ماهي ازاد اقيانوس ارام ، اطلس ودانوب ) يخ زده به استثناي جگر ، تخم ومني ماهي 36,500 2,973,224,619 Rls. 120,927 $
14 1391 نيوزيلند 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 1,630 2,171,669,191 Rls. 177,135 $
15 1391 نيوزيلند 03044900 فيله تازه يا سرد شده ساير ماهي ها به استثناي ماهي آزاد اقيانوس آرام ، اطلس ، دانوب و قزل آلا و ماهي هاي پهن و... 58,500 1,885,753,906 Rls. 76,775 $
16 1391 نيوزيلند 85176950 گيرنده فرستنده قابل حمل دستي ازنوع راديويي 385 1,616,425,052 Rls. 96,934 $
17 1391 نيوزيلند 03036600 ماهي هيك (Merluccius spp., Urophycis spp.)يخ زده به غيراز جگر وتخم ماهي 85,104 1,552,231,466 Rls. 82,520 $
18 1391 نيوزيلند 03031300 ماهيکهاي آزاد اقيانوس اطلس (salmo salar) و ماهي آزاد دانوب (hucho hucho) يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 56,864 1,454,320,000 Rls. 118,623 $
19 1391 نيوزيلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,696 1,268,097,050 Rls. 75,770 $
20 1391 نيوزيلند 03031900 ک ساير ماهيها بجز ماهيهايآزاد اقيانوس آرام، اقيانوس اطلس وماهي آزاد دانوب وماهي قزل آلا يخ زده باستثناي يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 72,576 873,304,057 Rls. 71,232 $
21 1391 نيوزيلند 03043900 ساير فيله ماهي ها قسمت هاي گوشتي ماهي (حتي قيمه شده ) تازه سرد كرده به استثناي ماهي تيلاپيا گربه ماهي ماهي سوف نيل 49,980 781,659,431 Rls. 63,757 $
22 1391 نيوزيلند 03046100 تيلاپيا (Oreochromis spp)فيله منجمد 49,356 773,850,000 Rls. 63,120 $
23 1391 نيوزيلند 03048900 فيله منجمد ساير ماهي ها باستثناي ماهي هاي آزاد اقيانوس آرام اطلس دانوب ، ماهي قزل آلا ،ک انواع ماهي پهن ازه ماهي ماهي نيش دندان شاه ماهي ها وانواع تن بونيتو 22,400 722,066,453 Rls. 29,398 $
24 1391 نيوزيلند 85074000 ا نباره هاي برقي با نيکل - آهن 279 700,865,380 Rls. 36,532 $
25 1391 نيوزيلند 32041910 مخلوط برپايه موادرنگي ديسپرسه چندين ماده رنگ كننده مشمول شماره 320411لغايت 320419 8,400 589,676,021 Rls. 48,098 $
26 1391 نيوزيلند 03036300 کماهي كاد (Gadus morthua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) يخ زده به غيراز جگر وتخم ماهي 15,552 491,210,000 Rls. 40,066 $
27 1391 نيوزيلند 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 3,047 399,384,124 Rls. 16,446 $
28 1391 نيوزيلند 32081060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پلي استرها 6,380 294,907,630 Rls. 24,054 $
29 1391 نيوزيلند 03035300 ساردينکها (Sardina pilchardus, Sardinops spp)، ساردينلا (Sardinella spp)، شاهکماهي كوچك (Sprattus sprattus) يخ زده به غيراز جگر وتخم ماهي 16,848 217,762,853 Rls. 17,762 $
30 1391 نيوزيلند 85291020 آنتن مخابرا تي 47 159,906,380 Rls. 12,290 $
31 1391 نيوزيلند 85078090 ساير انباره ها داراي الكترود از آلياژ سرب وكلسيم غير از مورد استفاده در راه اندازي موتورهاي پيستوني 109 150,373,320 Rls. 12,265 $
32 1391 نيوزيلند 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 772 110,706,038 Rls. 8,878 $
33 1391 نيوزيلند 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 202 93,229,301 Rls. 7,604 $
34 1391 نيوزيلند 85044020 شارژر باطري 115 79,908,980 Rls. 6,518 $
35 1391 نيوزيلند 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 28 77,188,517 Rls. 6,296 $
36 1391 نيوزيلند 85181000 ميکروفون و پايه آن 35 72,299,248 Rls. 3,409 $
37 1391 نيوزيلند 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 108 71,794,962 Rls. 3,609 $
38 1391 نيوزيلند 85423300 آمپلي فاير ها 9 52,645,298 Rls. 4,294 $
39 1391 نيوزيلند 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 5,400 43,943,744 Rls. 3,584 $
40 1391 نيوزيلند 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 4 25,393,281 Rls. 2,071 $
41 1391 نيوزيلند 28469000 ترکيبات , غيرآلي يا آلي از فلزا ت خاکهاي کمياب، از ايتريوم ،اسکانديوم يا از مخلوطهاي اين فلزات غير از سريوم 123 22,178,340 Rls. 1,809 $
42 1391 نيوزيلند 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 117 21,882,628 Rls. 1,785 $
43 1391 نيوزيلند 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 6 18,018,886 Rls. 1,075 $
44 1391 نيوزيلند 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 170 15,048,725 Rls. 1,227 $
45 1391 نيوزيلند 85340000 مدا رهاي چاپي 3 11,940,000 Rls. 486 $
46 1391 نيوزيلند 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 17 9,706,468 Rls. 792 $
47 1391 نيوزيلند 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 2 5,914,224 Rls. 482 $
48 1391 نيوزيلند 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 50 4,563,310 Rls. 372 $
49 1391 نيوزيلند 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 7 4,304,020 Rls. 351 $
50 1391 نيوزيلند 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 1 3,696,390 Rls. 302 $
51 1391 نيوزيلند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2 3,573,400 Rls. 291 $
52 1391 نيوزيلند 85331010 مقاومتهاي ا لکتريکي پايه دار کربن فيلم درا ندا زه هاي 0.5 ، 0.25 ، 0.17 ،0.125 وات ا زظرفيت 0.5 الي 2 مگا اهم 1 2,588,699 Rls. 211 $
مجموع کل
706,083,265,889 ريال
مجموع کل
47,105,422 دلار
[1]