آمار کل " واردات از" کشور "هند" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 869,777,348 16,272,469,364,520 Rls. 942,932,632 $
2 1391 هند 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 250,714,290 3,284,555,513,693 Rls. 159,256,017 $
3 1391 هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 18,338,011 1,538,998,803,130 Rls. 86,038,808 $
4 1391 هند 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 16,355,962 959,747,920,357 Rls. 60,900,633 $
5 1391 هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 10,946,634 844,211,992,050 Rls. 49,702,853 $
6 1391 هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 361,521 734,286,778,052 Rls. 41,498,966 $
7 1391 هند 10039000 جو باستثناي دانه جو 78,000,000 668,308,089,007 Rls. 27,196,845 $
8 1391 هند 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 52,138,456 413,412,368,411 Rls. 30,626,994 $
9 1391 هند 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 29,475,689 385,984,173,070 Rls. 27,352,916 $
10 1391 هند 10031000 دانه 32,000,000 285,875,600,365 Rls. 11,663,155 $
11 1391 هند 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 82,959 206,994,565,147 Rls. 10,812,600 $
12 1391 هند 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 149,347 194,173,601,221 Rls. 11,191,993 $
13 1391 هند 38151100 کاتاليزورهاي تقويت شده بانيکل ياترکيبات نيکل به عنوا ن ماده فعال 671,943 177,742,439,866 Rls. 10,438,714 $
14 1391 هند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 10,171,263 147,875,934,268 Rls. 9,413,059 $
15 1391 هند 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 3,411,990 143,468,148,114 Rls. 8,208,978 $
16 1391 هند 29371200 انسولين و املاح آن 125 141,395,614,874 Rls. 6,459,382 $
17 1391 هند 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 192,420 131,433,420,092 Rls. 6,957,017 $
18 1391 هند 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 11,927,363 128,627,699,600 Rls. 10,319,362 $
19 1391 هند 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 2,398,700 128,065,979,327 Rls. 8,886,427 $
20 1391 هند 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 4,339,548 119,584,312,071 Rls. 6,532,390 $
21 1391 هند 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 3,102,156 108,756,954,726 Rls. 8,032,976 $
22 1391 هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 1,648,673 107,983,427,221 Rls. 7,013,782 $
23 1391 هند 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 1,500,000 107,734,147,906 Rls. 4,399,183 $
24 1391 هند 84213920 هسته مرکزي فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 117,994 107,414,396,777 Rls. 6,179,135 $
25 1391 هند 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 2,441,410 103,996,364,116 Rls. 5,355,518 $
26 1391 هند 21069080 کمكمل غذايي، 157,158 101,165,249,980 Rls. 5,790,766 $
27 1391 هند 38089129 ساير حشره کش ها تکنيکال (سم رقيق نشده ) 493,879 100,289,731,225 Rls. 6,218,131 $
28 1391 هند 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 1,241,817 93,011,144,349 Rls. 4,838,223 $
29 1391 هند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 184,080 91,974,795,320 Rls. 7,256,318 $
30 1391 هند 03034200 تن زردبال , يخ زده ( tunas yellowfin)به اسثناي جگر ، تخم و مني آن 3,463,430 85,120,719,352 Rls. 5,023,797 $
31 1391 هند 69091910 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دوداگزوزخودرو بدون محافظ فلزي ازسراميك 72,232 84,953,989,776 Rls. 5,139,376 $
32 1391 هند 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 4,861,557 81,673,902,326 Rls. 5,762,353 $
33 1391 هند 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 1,085,000 78,935,056,146 Rls. 3,225,582 $
34 1391 هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 6,141,175 78,254,061,428 Rls. 6,017,319 $
35 1391 هند 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 264,660 77,512,967,235 Rls. 4,003,286 $
36 1391 هند 55101100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 1,514,863 77,054,632,641 Rls. 4,734,827 $
37 1391 هند 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 42,449 74,950,337,728 Rls. 5,033,135 $
38 1391 هند 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 2,849,860 72,739,563,962 Rls. 4,428,371 $
39 1391 هند 29419030 سفيكسيم تري هيدرات 24,454 72,382,769,410 Rls. 4,069,098 $
40 1391 هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 320,781 71,143,981,703 Rls. 3,856,957 $
41 1391 هند 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,846,357 70,771,325,861 Rls. 5,772,539 $
42 1391 هند 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 560,557 69,125,371,220 Rls. 5,638,285 $
43 1391 هند 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 5,498,810 63,522,215,232 Rls. 5,181,257 $
44 1391 هند 30022000 واكسنکها براي پزشكي 12,226 63,129,064,701 Rls. 3,735,965 $
45 1391 هند 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 149,350 62,511,574,983 Rls. 3,367,591 $
46 1391 هند 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 2,464,000 58,777,528,713 Rls. 2,893,138 $
47 1391 هند 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 4,259,500 56,725,208,058 Rls. 3,466,968 $
48 1391 هند 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 1,000 54,892,736,943 Rls. 5,233,861 $
49 1391 هند 33061000 مواد پاكکكننده دندان 1,401,325 54,811,501,205 Rls. 3,893,846 $
50 1391 هند 29411020 آموكسيکسيلين تري هيدرات 120,000 53,607,470,039 Rls. 3,747,989 $
51 1391 هند 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 1,440,000 50,819,620,490 Rls. 2,067,099 $
52 1391 هند 72029930 فروسيليکوکلسيم (سيکليوکلسيم ) 1,544,508 50,662,959,055 Rls. 3,816,110 $
53 1391 هند 29163990 ساير ا سيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذکور 91,766 50,173,931,274 Rls. 2,499,336 $
54 1391 هند 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 855,047 50,103,109,739 Rls. 3,234,639 $
55 1391 هند 20071010 کپوره و پوره كنسانتره ميوهکهاي گرمسيري هموژنيزه (آناناس، موز، انبه، پشن فروت و ليچي) 2,373,440 49,083,637,363 Rls. 2,862,951 $
56 1391 هند 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 2,883,058 48,072,069,083 Rls. 2,824,565 $
57 1391 هند 03034300 ماهي ليستائو يا بونيت با شکم را ه را ه , يخ زده (skipjack or strip - ...).باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 2,268,998 47,095,351,504 Rls. 2,779,630 $
58 1391 هند 25291000 فلداسپات (Feldspat) 21,309,100 45,159,663,097 Rls. 2,791,968 $
59 1391 هند 29389000 ساير متروزيدها گليکوزيدهاطبيعي يادوباره توليد شده به وسيله نستزد وا ملاح آنها,ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات که درجاي ديگري مذکور نباشند 3,297 44,765,707,048 Rls. 2,473,213 $
60 1391 هند 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 14,553 44,439,841,822 Rls. 2,430,600 $
61 1391 هند 72282000 ميله هاا زفولادسيليکومنگنز غيرازرديف 72272000 3,162,070 43,808,758,532 Rls. 2,758,434 $
62 1391 هند 72221100 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده باسطح مقطع دا يره. 1,359,823 43,445,656,870 Rls. 2,500,085 $
63 1391 هند 29145000 ستن - فنل ها و ستن هاي باديگر عوامل ا کسيژنه 8,850 43,202,186,978 Rls. 1,965,021 $
64 1391 هند 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,293,009 41,190,183,370 Rls. 2,615,086 $
65 1391 هند 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 15,827 41,014,457,143 Rls. 1,869,985 $
66 1391 هند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 202,988 40,443,668,048 Rls. 1,949,771 $
67 1391 هند 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 863,128 39,697,130,968 Rls. 3,143,511 $
68 1391 هند 72029940 فروسيليکومنيزيم 1,065,509 39,562,861,335 Rls. 2,431,903 $
69 1391 هند 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 577,667 38,708,416,320 Rls. 2,344,574 $
70 1391 هند 29419010 سفالكسين منوهيدرات 35,000 38,236,880,697 Rls. 1,797,962 $
71 1391 هند 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 26,490 37,143,271,256 Rls. 2,487,568 $
72 1391 هند 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 5,908 36,966,755,930 Rls. 2,523,515 $
73 1391 هند 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 250,685 36,743,570,337 Rls. 2,008,684 $
74 1391 هند 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 13,669 36,656,924,987 Rls. 1,711,572 $
75 1391 هند 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 714,425 36,310,220,952 Rls. 2,042,252 $
76 1391 هند 85399090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8539 غيرمذكور 61,920 35,660,350,224 Rls. 2,255,778 $
77 1391 هند 28332950 سولفات سرب 854,480 35,352,140,822 Rls. 2,151,623 $
78 1391 هند 32041600 مواد رنگي راكتيف و فرآوردهکها براساس اين مواد 604,361 34,980,129,987 Rls. 2,376,451 $
79 1391 هند 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 1,338,508 34,114,020,201 Rls. 2,266,838 $
80 1391 هند 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 769,350 33,397,399,241 Rls. 1,713,817 $
81 1391 هند 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 362,751 33,007,628,810 Rls. 2,006,493 $
82 1391 هند 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 700,000 32,292,999,617 Rls. 1,933,220 $
83 1391 هند 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 543,768 32,171,453,387 Rls. 2,252,417 $
84 1391 هند 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 213,135 32,110,245,604 Rls. 1,607,106 $
85 1391 هند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 2,300 30,643,103,957 Rls. 1,354,398 $
86 1391 هند 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 37,687 30,634,825,203 Rls. 2,481,649 $
87 1391 هند 29341000 تركيباتي كه ساختار آن داراي يك حلقه تيازول (هيدروژنه شده يا نشده) متراكم نشده باشد 28,110 30,405,528,728 Rls. 1,763,090 $
88 1391 هند 38011000 گرافيت مصنوعي 1,248,903 29,853,879,389 Rls. 1,534,852 $
89 1391 هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 556,366 29,775,590,922 Rls. 1,216,022 $
90 1391 هند 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 18,706 29,737,848,405 Rls. 2,425,599 $
91 1391 هند 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذکور درجاي ديگر 8,998 29,641,241,201 Rls. 1,914,212 $
92 1391 هند 98870335 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ساخت دا خل59% ا لي 60% بجز لاستيک 344,920 29,379,291,991 Rls. 2,396,353 $
93 1391 هند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 264,740 28,148,296,604 Rls. 1,540,997 $
94 1391 هند 23064100 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از دانهکهاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك 6,943,703 27,940,853,041 Rls. 2,279,026 $
95 1391 هند 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 615,577 27,617,570,843 Rls. 1,591,667 $
96 1391 هند 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 1,043,665 27,456,621,782 Rls. 1,561,513 $
97 1391 هند 55095100 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باا لياف غيريکسره مصنوعي,غيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 805,718 27,414,351,241 Rls. 1,958,472 $
98 1391 هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 777,614 27,014,936,963 Rls. 1,276,947 $
99 1391 هند 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 32,653 26,937,183,550 Rls. 1,384,713 $
100 1391 هند 26151000 سنگ زير کونيوم وکنسانتره هاي آن 647,000 26,695,459,183 Rls. 1,870,055 $
101 1391 هند 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 416,466 26,175,529,339 Rls. 1,569,758 $
102 1391 هند 29213000 مونوآمينکها يا پلي آمينکهاي سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك؛ و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات 60,100 26,130,625,640 Rls. 1,426,498 $
103 1391 هند 12024100 بادام زميني در درون غلاف يا پوسته 1,498,000 26,014,905,498 Rls. 1,174,065 $
104 1391 هند 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 1,634,121 26,014,177,384 Rls. 1,656,380 $
105 1391 هند 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 51,760 25,584,020,501 Rls. 1,041,779 $
106 1391 هند 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 161,000 25,476,195,121 Rls. 1,473,961 $
107 1391 هند 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 56,905 25,362,334,521 Rls. 2,059,431 $
108 1391 هند 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غيرمذکوردر جاي ديگر 296 25,303,008,740 Rls. 1,034,080 $
109 1391 هند 28241000 منوا کسيدسرب (مردا رسنگ) 625,950 24,864,730,678 Rls. 1,541,079 $
110 1391 هند 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 660,406 24,763,430,067 Rls. 2,027,592 $
111 1391 هند 72029990 سايرآلياژهاي آهن (فروآلياژها) غير مذکور درجاي ديگر 633,028 24,484,930,614 Rls. 1,489,407 $
112 1391 هند 25030090 گل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 789,261 24,415,084,498 Rls. 1,691,892 $
113 1391 هند 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 23,703 24,366,259,344 Rls. 1,001,806 $
114 1391 هند 76069210 سيل ويال پني سيلين وفرآورده هاي تزريقي وا رد شده توسط وا حدهاي توليد کننده دا رو(ازآلياژهاي آلومينيوم ) 450,739 23,789,780,804 Rls. 1,563,477 $
115 1391 هند 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 18,146 23,628,966,480 Rls. 1,156,109 $
116 1391 هند 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 791,924 23,365,692,334 Rls. 1,567,903 $
117 1391 هند 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 236,570 23,350,052,734 Rls. 1,236,061 $
118 1391 هند 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 170,682 23,063,937,915 Rls. 939,148 $
119 1391 هند 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 33,152 22,522,775,374 Rls. 1,101,406 $
120 1391 هند 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 82,941 22,324,342,180 Rls. 1,820,909 $
121 1391 هند 29399900 سايرآلکالوئيدهاي نباتي طبيعي يا دوباره توليدشده به وسيله نشر و ا ملاح ا نها...غيرمذکوردرجاي ديگر 612 21,903,890,405 Rls. 893,840 $
122 1391 هند 32159010 جوهر خودكار 10,450 21,776,450,100 Rls. 886,627 $
123 1391 هند 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 39,800 21,673,187,161 Rls. 883,854 $
124 1391 هند 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 172,564 21,296,479,631 Rls. 956,911 $
125 1391 هند 29211900 ساير مونوآمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,که درجاي ديگري مذکور نباشند ,ا ملاح ا ين ترکيبات 618,502 21,083,735,511 Rls. 1,480,043 $
126 1391 هند 84821000 بلبرينگ. 373,903 20,897,203,370 Rls. 1,484,537 $
127 1391 هند 29072100 رزورسينول و ا ملاح آن 205,200 20,660,524,180 Rls. 1,112,648 $
128 1391 هند 32064900 ساير موادرنگ كننده ،فرآورده هاغيرازلاجورد وفرآورده هاآن ،ليتوپون وساير پيگمانهاوفرآورده هاي آن 201,305 20,189,092,883 Rls. 1,017,178 $
129 1391 هند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 339,555 19,856,690,384 Rls. 1,104,183 $
130 1391 هند 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 632,541 19,855,380,962 Rls. 1,296,298 $
131 1391 هند 29280000 مشتقات آلي هيدرازين يا هيدروكسيل آمين. 34,855 19,605,465,041 Rls. 938,421 $
132 1391 هند 72222000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 566,027 19,483,626,289 Rls. 1,238,781 $
133 1391 هند 03034100 ماهي تن سفيد يا ژرمون , يخ زده (tunas longfinned or albacore) باسثناي جگر ، تخم و مني ان 851,667 19,330,529,939 Rls. 1,576,715 $
134 1391 هند 52061400 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسيکتكس بوده ولي كمتر از 125 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 266,598 19,196,438,428 Rls. 874,341 $
135 1391 هند 71151000 كاتاليزورها به شكل تور (Wire cloth) يا شبكه (Grill)،ک از پلاتين 28 19,105,222,598 Rls. 1,558,338 $
136 1391 هند 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 275,710 18,904,580,514 Rls. 1,166,439 $
137 1391 هند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 51,473 18,876,302,166 Rls. 1,259,714 $
138 1391 هند 30045019 سايردا روهاي دا را ي ويتامين يامحصولات 2936داراي توليد داخل بجز براي دام وطيور 13,619 18,828,883,881 Rls. 1,535,798 $
139 1391 هند 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 13,835 18,746,274,799 Rls. 1,458,190 $
140 1391 هند 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 6,250 18,577,943,650 Rls. 853,267 $
141 1391 هند 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 74,620 18,547,791,768 Rls. 756,219 $
142 1391 هند 15153000 روغن کرچک و ا جزا ء آن 599,225 18,065,957,706 Rls. 1,054,561 $
143 1391 هند 85142000 کوره هاي ا لقائي يا دي ا لکتريک صنعتي يا آزمايشگاهي 637,453 17,781,504,764 Rls. 1,450,367 $
144 1391 هند 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 118,539 17,363,541,175 Rls. 1,067,049 $
145 1391 هند 29394990 سايرا فدرينها و ا ملاح آنها که درجاي ديگر مذکور نباشد. 22,000 17,293,134,225 Rls. 1,039,378 $
146 1391 هند 29333100 پيريدن و املاح آن 13,948 16,923,964,316 Rls. 748,120 $
147 1391 هند 29329990 ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920 1,956 16,608,115,500 Rls. 843,010 $
148 1391 هند 28183090 ساير هيدروا کسيد آلومينيوم ها بجز ژل هيدرواکسيد آلومينيوم گريد دارويي وپودرهيدروکسيدآلومينيوم گريد دا رويي 1,005,643 16,571,367,550 Rls. 717,514 $
149 1391 هند 29321900 سايرترکيباتي كه ساختارآنهاداراي يك حلقه فوران (حتي هيدروژنه شده )،متراكم نشده باشد ، که درجاي ديگري مذکورنباشند 35,032 16,391,900,032 Rls. 873,901 $
150 1391 هند 38089211 قارچ کشها آماده برا ي خرده فروشيي 242,130 15,893,318,928 Rls. 831,013 $
151 1391 هند 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 78,948 15,889,494,314 Rls. 1,161,148 $
152 1391 هند 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 2,796 15,775,047,107 Rls. 1,169,960 $
153 1391 هند 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 368,103 15,477,952,589 Rls. 915,099 $
154 1391 هند 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 569,419 15,465,264,002 Rls. 1,203,118 $
155 1391 هند 29163930 ماده اوليه دارويي ايبوپروفن 90,925 15,161,573,985 Rls. 946,824 $
156 1391 هند 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 8,032 15,084,131,837 Rls. 853,033 $
157 1391 هند 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 257,370 14,882,910,045 Rls. 762,607 $
158 1391 هند 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 383,929 14,855,388,620 Rls. 1,118,668 $
159 1391 هند 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 4,210 14,804,885,026 Rls. 812,968 $
160 1391 هند 29189990 سايرا سيدهاي کربوکسيليک عامل آلوئيد ياستن ولي بدون عامل اكسيژنه ديگر ،انيدريوها،....ومشتقات آنهاغير مذكور . 18,800 14,581,543,600 Rls. 693,298 $
161 1391 هند 29331100 فنازون (انتي پيرين) و مشتقات آن 11,030 14,577,840,391 Rls. 867,204 $
162 1391 هند 69039010 قطعات چيدمان واگنکهاي كورهکها از جنس ريکكريستالايزسيليكون كاربايد (RSIC) و نيترات باندسيليكون كاربايد (NSIC) 278,844 14,561,981,292 Rls. 908,700 $
163 1391 هند 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 254,633 14,430,473,217 Rls. 870,574 $
164 1391 هند 13023200 لعابکها و مواد غليظکكننده،کحتي تغييريافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب يا دانه گواره 152,000 14,203,679,829 Rls. 695,994 $
165 1391 هند 28252000 ا کسيد وهيدرو کسيدليتيم 96,000 14,108,688,693 Rls. 674,837 $
166 1391 هند 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 262,000 14,099,952,775 Rls. 597,312 $
167 1391 هند 90183110 سرنگ يک سي سي برا ي ا نسولين 55,804 14,019,977,676 Rls. 862,119 $
168 1391 هند 04071112 تخمکمرغ SPF 21,654 13,922,739,953 Rls. 762,344 $
169 1391 هند 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 52,458 13,682,556,350 Rls. 1,070,469 $
170 1391 هند 38089119 ساير حشره كشها كه محصول آماده بوده وغير خانگي مي باشند 110,650 13,559,238,537 Rls. 1,029,643 $
171 1391 هند 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 301,928 13,549,848,247 Rls. 1,020,251 $
172 1391 هند 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 949,880 13,367,456,893 Rls. 952,234 $
173 1391 هند 29333999 سايرترکيبات هتروسيکليک دا ري يک حلقه پيريدين مترا کم نشده غيرمذکور 14,012 13,219,345,605 Rls. 729,584 $
174 1391 هند 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر 42,820 13,184,459,019 Rls. 649,566 $
175 1391 هند 84099140 شاتون ا هنگري شده بدون عمليات ماشينکاري براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 302,060 13,181,990,125 Rls. 1,029,517 $
176 1391 هند 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 291,626 13,122,344,984 Rls. 702,647 $
177 1391 هند 29189910 ناپروكسن 15,000 12,922,807,930 Rls. 525,510 $
178 1391 هند 29337100 6هگزان لاكتام (اپسيلونكاپرولاكتام): 330,000 12,814,062,003 Rls. 1,045,193 $
179 1391 هند 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 720,995 12,638,034,473 Rls. 989,682 $
180 1391 هند 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 35,537 12,585,688,371 Rls. 521,802 $
181 1391 هند 52052300 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 215,340 12,507,036,888 Rls. 662,663 $
182 1391 هند 29182900 سايراسيدهاي کربوکسيليک با عامل فنلي ،ولي بدون عامل اکسيژنه ديگر،انيدريدها ،هالوژنورها ، پراکسيدها ، پراکسي اسيدهاي آنها ومشتقات آنها غير موارد مذکور در رديفهاي 29181100 لغايت 29182390 11,000 12,485,020,168 Rls. 645,863 $
183 1391 هند 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 1,534,125 12,475,492,942 Rls. 906,144 $
184 1391 هند 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 269,864 12,326,322,310 Rls. 748,804 $
185 1391 هند 85176950 گيرنده فرستنده قابل حمل دستي ازنوع راديويي 8,707 12,230,679,561 Rls. 980,710 $
186 1391 هند 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 4,700 12,072,129,868 Rls. 984,676 $
187 1391 هند 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 230,494 11,996,145,490 Rls. 978,478 $
188 1391 هند 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 224,101 11,966,283,100 Rls. 976,043 $
189 1391 هند 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 578,902 11,702,542,507 Rls. 954,530 $
190 1391 هند 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 45,542 11,695,938,907 Rls. 875,737 $
191 1391 هند 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 208,000 11,680,230,285 Rls. 476,530 $
192 1391 هند 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,772 11,667,860,611 Rls. 477,735 $
193 1391 هند 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 50,101 11,612,435,343 Rls. 947,181 $
194 1391 هند 28012000 يد 9,900 11,550,310,414 Rls. 538,348 $
195 1391 هند 38241000 چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 1,232,181 11,521,239,738 Rls. 853,223 $
196 1391 هند 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 302,565 11,459,285,769 Rls. 531,017 $
197 1391 هند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 16,840 11,381,187,783 Rls. 744,259 $
198 1391 هند 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 86,991 11,364,696,342 Rls. 926,974 $
199 1391 هند 28371100 سيانورها وا کسي سيانورهاي سديم 165,500 11,339,944,466 Rls. 531,174 $
200 1391 هند 29199000 ساير ا سترهاي فسفريک, واملاح آنها (بانضمام لاکتوفسفات ها) ;مشتقات ... آنها 10,000 11,202,780,743 Rls. 456,362 $
مجموع کل
32,850,282,490,956 ريال
مجموع کل
1,887,611,013 دلار