آمار کل " واردات از" کشور "ويتنام" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 ويتنام 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 395,880 27,757,053,870 Rls. 1,491,978 $
2 1391 ويتنام 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لکتريکي غيرالکترونيکي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، کيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 85,255 20,831,734,001 Rls. 1,271,290 $
3 1391 ويتنام 03034300 ماهي ليستائو يا بونيت با شکم را ه را ه , يخ زده (skipjack or strip - ...).باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 1,608,400 20,001,569,986 Rls. 1,588,224 $
4 1391 ويتنام 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 2,871 18,103,422,273 Rls. 736,031 $
5 1391 ويتنام 85171210 گوشي تلفن همراه . 2,760 9,340,729,108 Rls. 761,887 $
6 1391 ويتنام 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 50,634 9,056,068,429 Rls. 738,668 $
7 1391 ويتنام 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 3,300 7,394,963,568 Rls. 300,682 $
8 1391 ويتنام 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 106,646 5,181,613,529 Rls. 270,769 $
9 1391 ويتنام 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 57,460 5,075,132,800 Rls. 307,257 $
10 1391 ويتنام 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 167,652 4,632,525,684 Rls. 238,889 $
11 1391 ويتنام 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 120,160 4,590,599,971 Rls. 374,437 $
12 1391 ويتنام 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 289,415 4,589,971,157 Rls. 346,090 $
13 1391 ويتنام 40116210 لاستيک نوباسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشينهاي ساختماني يا صنعتي دا را ي توليد داخلي داراي قطر كمتر از61سانتيمتر 172,801 4,277,908,900 Rls. 261,747 $
14 1391 ويتنام 03034200 تن زردبال , يخ زده ( tunas yellowfin)به اسثناي جگر ، تخم و مني آن 229,600 3,663,173,554 Rls. 149,389 $
15 1391 ويتنام 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 118,656 3,566,117,750 Rls. 251,071 $
16 1391 ويتنام 09041220 فلفل خردبه صورت کوبيده دربسته بنديهاي غيرخرده فروشي 55,920 3,435,724,338 Rls. 280,239 $
17 1391 ويتنام 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 1,500 3,364,502,297 Rls. 136,802 $
18 1391 ويتنام 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 3,800 3,265,334,596 Rls. 266,341 $
19 1391 ويتنام 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 80,000 3,029,128,000 Rls. 247,074 $
20 1391 ويتنام 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 80,547 2,790,161,218 Rls. 164,233 $
21 1391 ويتنام 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 20,300 2,650,976,889 Rls. 107,992 $
22 1391 ويتنام 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 64,088 2,497,800,506 Rls. 101,623 $
23 1391 ويتنام 19053200 ويفل ها و ويفرها 162,125 1,972,393,947 Rls. 160,880 $
24 1391 ويتنام 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 15,100 1,781,180,685 Rls. 72,518 $
25 1391 ويتنام 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 41,301 1,594,945,926 Rls. 130,093 $
26 1391 ويتنام 03046100 تيلاپيا (Oreochromis spp)فيله منجمد 99,131 1,583,987,336 Rls. 129,200 $
27 1391 ويتنام 08011100 نارگيل خشک کرده ( coconuts,desiceated ) 77,500 1,580,268,954 Rls. 76,548 $
28 1391 ويتنام 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 636 1,504,553,279 Rls. 120,416 $
29 1391 ويتنام 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 50,492 1,443,100,746 Rls. 90,019 $
30 1391 ويتنام 84713090 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه کليدومونتيورغيرمذکوردرجاي ديگر 490 1,338,932,529 Rls. 109,211 $
31 1391 ويتنام 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 2,350 1,275,455,783 Rls. 104,034 $
32 1391 ويتنام 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 69,120 1,094,682,169 Rls. 62,714 $
33 1391 ويتنام 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 62,007 1,056,714,000 Rls. 86,192 $
34 1391 ويتنام 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 13,500 1,055,849,094 Rls. 86,121 $
35 1391 ويتنام 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 10,874 1,032,025,535 Rls. 84,178 $
36 1391 ويتنام 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 98,740 973,452,509 Rls. 79,401 $
37 1391 ويتنام 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 24,070 957,365,782 Rls. 92,553 $
38 1391 ويتنام 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 800 909,100,090 Rls. 74,152 $
39 1391 ويتنام 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 7,000 880,172,812 Rls. 71,792 $
40 1391 ويتنام 21069085 کآدامس بدون قند 71,875 873,770,000 Rls. 71,270 $
41 1391 ويتنام 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 23,000 846,362,970 Rls. 69,035 $
42 1391 ويتنام 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 39,100 767,457,608 Rls. 62,599 $
43 1391 ويتنام 03035100 شاه ماهي ها (clupea harengus .clupeapallasii) يخ زده باسثناي جگر و اشپل آن 41,006 752,360,000 Rls. 61,367 $
44 1391 ويتنام 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 37,120 728,509,992 Rls. 59,422 $
45 1391 ويتنام 21069090 سايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 14,000 689,900,500 Rls. 28,128 $
46 1391 ويتنام 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,358 587,541,557 Rls. 47,923 $
47 1391 ويتنام 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 47,412 581,655,136 Rls. 47,443 $
48 1391 ويتنام 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 27,101 562,218,432 Rls. 45,858 $
49 1391 ويتنام 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 15,462 523,772,980 Rls. 42,722 $
50 1391 ويتنام 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 46,921 488,497,384 Rls. 29,503 $
51 1391 ويتنام 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 18,850 474,569,333 Rls. 38,709 $
52 1391 ويتنام 03043900 ساير فيله ماهي ها قسمت هاي گوشتي ماهي (حتي قيمه شده ) تازه سرد كرده به استثناي ماهي تيلاپيا گربه ماهي ماهي سوف نيل 24,000 462,400,000 Rls. 37,716 $
53 1391 ويتنام 84439190 ساير اجزاء وقطعات چاپگرها ، ماشين هاي كپي ، فكس غير از كارتريج ليزري 5,023 456,102,945 Rls. 28,518 $
54 1391 ويتنام 03043100 ماهي تيلاپيا (Oreochromis spp)فيله تازه يا سرد شده 26,070 436,230,282 Rls. 35,582 $
55 1391 ويتنام 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 17,500 432,121,725 Rls. 17,571 $
56 1391 ويتنام 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 18,780 418,399,472 Rls. 34,127 $
57 1391 ويتنام 21069070 جلبک کلرلاولگارس (ALGOMED ) به عنوا ن مکمل غذا يي 60,000 369,639,000 Rls. 30,150 $
58 1391 ويتنام 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 20,350 340,000,000 Rls. 27,732 $
59 1391 ويتنام 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 157,500 289,900,239 Rls. 23,646 $
60 1391 ويتنام 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 20,276 251,822,806 Rls. 20,540 $
61 1391 ويتنام 25151210 سنگهاي مرمرکارنشده وتراورتن تا ضخامت 4سانتي متر 71,770 231,217,143 Rls. 14,744 $
62 1391 ويتنام 19030000 تاپيوكا و بدلکهاي آن تهيه شده از فكول،کبه شكل ورقه (Flake)، دانه (Grain)، دانهکهاي غلطان (Pearl)، نخاله غربال (Sifting)، يا به اشكال همانند. 76,000 221,307,791 Rls. 18,051 $
63 1391 ويتنام 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 931 213,439,074 Rls. 17,409 $
64 1391 ويتنام 81011000 پودرا زتنگستن. 200 200,837,190 Rls. 16,382 $
65 1391 ويتنام 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 7,738 200,216,650 Rls. 16,331 $
66 1391 ويتنام 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 90 183,209,130 Rls. 7,454 $
67 1391 ويتنام 19019000 ساير غير از رديفهاي 19011000 و 19012000 منطبق با شرايط رديف 1901 9,120 177,701,818 Rls. 7,247 $
68 1391 ويتنام 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 20,230 171,908,154 Rls. 6,992 $
69 1391 ويتنام 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 26,050 170,645,081 Rls. 13,919 $
70 1391 ويتنام 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 6,680 167,630,498 Rls. 13,673 $
71 1391 ويتنام 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده ، غير ازرديف 09061110 6,500 152,432,783 Rls. 12,433 $
72 1391 ويتنام 40132000 لاستيک توئي ا زکائوچو ا زا نوا عي که برا ي دوچرخه بکار ميرود 10,200 145,193,276 Rls. 11,843 $
73 1391 ويتنام 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 850 144,043,897 Rls. 5,858 $
74 1391 ويتنام 59011000 پارچه نسجي اندوده باصمغ ياباموا دنشاسته ا ي, برا ي صحافي,جلدسازي, غلاف سازي يامصارف همانند 7,490 134,860,000 Rls. 11,000 $
75 1391 ويتنام 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 54,000 129,127,029 Rls. 10,532 $
76 1391 ويتنام 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 1,600 113,345,030 Rls. 9,245 $
77 1391 ويتنام 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 3,820 102,469,080 Rls. 8,358 $
78 1391 ويتنام 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 26,400 87,284,531 Rls. 3,551 $
79 1391 ويتنام 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 2,700 85,037,670 Rls. 6,936 $
80 1391 ويتنام 65040000 کلاه وسايرپوشش هاي سر,گيس باف ياجفت وجورشده بانوا را زهرماده حتي آستر شده يا تزئيين شده 464 51,784,041 Rls. 2,109 $
81 1391 ويتنام 42023900 ا شياءا زنوعي که معمولادرجيب ياکيف دستي حمل ميشود,که درجاي ديگرمذکورنباشد 886 26,825,791 Rls. 2,188 $
82 1391 ويتنام 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 194 20,495,801 Rls. 1,672 $
83 1391 ويتنام 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 70 12,671,997 Rls. 1,034 $
84 1391 ويتنام 84335190 سايرکمباين بردا شت ،غير مذكور درجاي ديگر 110 11,520,415 Rls. 940 $
85 1391 ويتنام 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 125 11,475,360 Rls. 936 $
86 1391 ويتنام 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 397 11,460,726 Rls. 935 $
87 1391 ويتنام 42022900 کيف دستي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 36 10,487,907 Rls. 427 $
88 1391 ويتنام 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 100 9,398,582 Rls. 767 $
89 1391 ويتنام 94052000 چرا غ کنارتختخوا ب, چرا غ روميزي وچرا غهاي پايه دا ردا خل ساختمان, برقي 150 6,713,273 Rls. 548 $
مجموع کل
205,668,365,679 ريال
مجموع کل
13,105,808 دلار
[1]