آمار کل " واردات از" کشور "يونان" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 يونان 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 3,714,629 32,877,615,420 Rls. 2,351,019 $
2 1391 يونان 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 1,134,469 14,112,074,130 Rls. 1,170,791 $
3 1391 يونان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,710 13,515,472,461 Rls. 623,217 $
4 1391 يونان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,499,920 10,175,300,000 Rls. 829,959 $
5 1391 يونان 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 1,526 9,657,090,345 Rls. 532,755 $
6 1391 يونان 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 118,563 8,468,015,867 Rls. 411,139 $
7 1391 يونان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 149,208 8,078,113,138 Rls. 658,900 $
8 1391 يونان 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 147,260 7,534,569,590 Rls. 412,963 $
9 1391 يونان 38089310 علف كش ها فرآورده هاي ضد رويش وسازگاركننده هاي رشد گياه بصورت (محصول اماده ) 29,590 6,320,013,134 Rls. 515,499 $
10 1391 يونان 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 570 5,728,543,848 Rls. 467,255 $
11 1391 يونان 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 800 5,365,737,746 Rls. 437,662 $
12 1391 يونان 20057000 زيتون , محفوظ شده به جز در سرکه يا درجوهر سرکه , يخ نزده 151,698 2,285,092,144 Rls. 186,386 $
13 1391 يونان 84513000 ماشين هاوپرسهاي ا توکردن ( ا ز جمله پرسهاي دا غ ) برا ي ثابت نگه دا شتن 51,788 2,147,885,347 Rls. 175,195 $
14 1391 يونان 07112000 زيتون محفوظ شده به طور موقت , که بهمان حالت بلافاصله قابل خوردن نباشد 137,440 2,084,374,156 Rls. 170,014 $
15 1391 يونان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 2,903 1,716,312,400 Rls. 139,993 $
16 1391 يونان 76069291 ک کک كويل آلومينيومي 274/0 و 295 ميليکمتر و عرض 20/1683 و 1742 ميليکمتربراي توليد بدنه قوطي دوتكه 18,906 1,666,597,175 Rls. 67,806 $
17 1391 يونان 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 21,000 1,642,256,806 Rls. 66,900 $
18 1391 يونان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 37,522 1,631,427,848 Rls. 75,568 $
19 1391 يونان 70195100 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه به پهناي برا برياکمترا ز30سانتيمتر. 14,012 1,485,664,681 Rls. 121,180 $
20 1391 يونان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 162,299 1,404,875,522 Rls. 114,590 $
21 1391 يونان 76061290 سايرصفحه ، ورق ونوار از آلياژهاي آلومينيوم به غيرازاندود شده با آلومينيوم سيليس 17,690 1,404,024,940 Rls. 57,162 $
22 1391 يونان 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 33,197 1,302,383,781 Rls. 106,230 $
23 1391 يونان 38123030 پايدا رکننده هايUV 22,000 1,272,765,809 Rls. 103,815 $
24 1391 يونان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 11,562 1,226,267,716 Rls. 100,022 $
25 1391 يونان 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 20,650 1,214,890,421 Rls. 99,094 $
26 1391 يونان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 31,800 1,177,828,029 Rls. 96,071 $
27 1391 يونان 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 28,999 1,065,238,348 Rls. 86,887 $
28 1391 يونان 24022000 سيگار حاوي توتون 12,150 1,047,975,410 Rls. 85,479 $
29 1391 يونان 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 111,980 1,023,060,849 Rls. 51,380 $
30 1391 يونان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 60,266 1,017,049,236 Rls. 82,957 $
31 1391 يونان 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 23,729 968,934,790 Rls. 79,032 $
32 1391 يونان 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 20,214 966,920,000 Rls. 39,367 $
33 1391 يونان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 15,753 917,540,506 Rls. 37,419 $
34 1391 يونان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,021 908,618,561 Rls. 74,112 $
35 1391 يونان 31029000 ساير کودهايمعدني يا شيميائي، ا زوته، همچنين مخلوطکهاي غيرمذكور در شمارهکهاي فرعي قبلي 13,300 886,719,245 Rls. 72,326 $
36 1391 يونان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 18,450 732,853,575 Rls. 29,796 $
37 1391 يونان 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 6,300 543,369,330 Rls. 44,321 $
38 1391 يونان 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 5,933 541,808,518 Rls. 44,193 $
39 1391 يونان 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 6,100 526,119,510 Rls. 42,914 $
40 1391 يونان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 4,386 518,020,757 Rls. 42,253 $
41 1391 يونان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 21,928 496,206,838 Rls. 40,474 $
42 1391 يونان 84515000 ماشين هاي پيچيدن, بازکردن, تاکردن, برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 3,230 478,313,710 Rls. 19,477 $
43 1391 يونان 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 7,500 466,308,856 Rls. 38,035 $
44 1391 يونان 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 3,600 412,200,117 Rls. 33,622 $
45 1391 يونان 83091000 طشتک ا زفلزمعمولي. 10,599 396,226,010 Rls. 32,319 $
46 1391 يونان 29161500 اسيدهاي اولئيك، لنيولئيك، يا لينولنيك، املاح و استرهاي آنها 8,800 364,904,332 Rls. 29,764 $
47 1391 يونان 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 9,800 359,468,966 Rls. 29,320 $
48 1391 يونان 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 49,012 353,400,000 Rls. 28,825 $
49 1391 يونان 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 8,641 334,363,030 Rls. 27,273 $
50 1391 يونان 84411000 ماشينهاي برش 6,300 280,170,383 Rls. 22,852 $
51 1391 يونان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 10,000 278,716,883 Rls. 22,734 $
52 1391 يونان 38089113 مواد جلب كننده حشرات (متيل اوژنول ، پروتئين هيدروليزات - سراترپ ) صرفاً براي كنترل آفات كشاورزي 13,723 276,058,000 Rls. 22,517 $
53 1391 يونان 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 12,107 273,046,645 Rls. 22,271 $
54 1391 يونان 15091000 روغن زيتون بكر (virgin) 5,465 256,636,493 Rls. 20,933 $
55 1391 يونان 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 1,353 234,123,482 Rls. 19,097 $
56 1391 يونان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 1,278 226,143,316 Rls. 18,446 $
57 1391 يونان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 5,400 220,639,079 Rls. 17,997 $
58 1391 يونان 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 2,624 204,221,640 Rls. 16,658 $
59 1391 يونان 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 22,232 192,877,563 Rls. 15,732 $
60 1391 يونان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 2,688 166,687,523 Rls. 13,596 $
61 1391 يونان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 11,150 163,873,965 Rls. 13,367 $
62 1391 يونان 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 585 159,716,001 Rls. 11,260 $
63 1391 يونان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 21,100 98,460,001 Rls. 8,031 $
64 1391 يونان 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 21,870 91,725,785 Rls. 7,482 $
65 1391 يونان 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 2,500 83,001,618 Rls. 6,770 $
66 1391 يونان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 177 59,638,693 Rls. 4,491 $
67 1391 يونان 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) 368 59,563,891 Rls. 4,858 $
68 1391 يونان 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 90 59,158,000 Rls. 2,409 $
69 1391 يونان 84538000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن ا شياءا زپوست ياا زچرم, غيراز چرخهاي دوزندگي 446 53,537,162 Rls. 4,367 $
70 1391 يونان 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 105 38,721,101 Rls. 1,574 $
71 1391 يونان 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 2,350 37,781,568 Rls. 3,082 $
72 1391 يونان 32082010 پوششي ورنگها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 686 37,359,530 Rls. 3,047 $
73 1391 يونان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 830 35,963,523 Rls. 2,933 $
74 1391 يونان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 2,395 32,905,409 Rls. 2,684 $
75 1391 يونان 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 900 29,571,120 Rls. 2,412 $
76 1391 يونان 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 40 26,136,291 Rls. 2,132 $
77 1391 يونان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 28 24,312,782 Rls. 1,983 $
78 1391 يونان 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 140 23,415,135 Rls. 1,910 $
79 1391 يونان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 62 19,319,019 Rls. 1,576 $
80 1391 يونان 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 10 19,104,354 Rls. 777 $
81 1391 يونان 85122090 دستگاههاي روشنايي يا علامت دا دن بصري غيرمذکوردرجاي ديگر 42 18,284,448 Rls. 745 $
82 1391 يونان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 17 16,688,018 Rls. 681 $
83 1391 يونان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 102 15,216,805 Rls. 1,241 $
84 1391 يونان 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 1 12,793,140 Rls. 1,043 $
85 1391 يونان 90303390 ساير 20 12,055,872 Rls. 491 $
86 1391 يونان 28364000 کربنات هاي پتاسيم 85 10,087,259 Rls. 823 $
87 1391 يونان 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 0 6,157,550 Rls. 250 $
88 1391 يونان 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 3 5,291,008 Rls. 432 $
89 1391 يونان 34052000 واكسکها، كرم و فرآوردهکهاي همانند براي نگهداري مبلمان چوبي، پاركتکها يا ساير اشياء چوبي 35 4,880,835 Rls. 398 $
90 1391 يونان 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , که درجاي ديگر مذکور نباشد 20 4,502,750 Rls. 367 $
91 1391 يونان 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 50 2,463,678 Rls. 201 $
92 1391 يونان 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 10 1,848,062 Rls. 151 $
93 1391 يونان 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 5 922,606 Rls. 75 $
مجموع کل
164,694,590,933 ريال
مجموع کل
11,489,602 دلار
[1]