آمار کل " واردات از" کشور "پرتغال" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 پرتغال 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 5,160,214 30,302,524,883 Rls. 2,471,658 $
2 1391 پرتغال 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 33,490 19,028,642,342 Rls. 774,719 $
3 1391 پرتغال 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 26,542 16,728,075,968 Rls. 1,078,922 $
4 1391 پرتغال 84451100 ماشين هاي حلاجي(Cardingmachines ) 251,850 14,098,274,055 Rls. 1,149,941 $
5 1391 پرتغال 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 912,116 13,514,516,523 Rls. 974,257 $
6 1391 پرتغال 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 36,104 7,842,395,705 Rls. 639,673 $
7 1391 پرتغال 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 710,081 6,397,982,019 Rls. 521,858 $
8 1391 پرتغال 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 8,711 6,327,065,230 Rls. 435,198 $
9 1391 پرتغال 25070010 کائولن 792,000 3,051,900,149 Rls. 172,567 $
10 1391 پرتغال 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 13,440 2,887,771,020 Rls. 235,544 $
11 1391 پرتغال 84329090 کلوخ شکن غيرازکلوخ شکن ديسکي، دستگاه شيارزن، دستگاه کشت وزرع، دستگاه ريشه کني ودستگاه کج بيل غير مذكور درجاي ديگر 35,154 2,871,487,961 Rls. 234,216 $
12 1391 پرتغال 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 6,860 2,367,429,215 Rls. 155,820 $
13 1391 پرتغال 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 173,524 2,168,381,130 Rls. 176,866 $
14 1391 پرتغال 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,069 2,121,678,987 Rls. 146,634 $
15 1391 پرتغال 17026000 ساير فروکتوزها و شربت هاي فروکتوز ,که حاوي بيش از 50% وزني فروکتوز باشد به استثناي قندمعكوس 20,160 1,813,422,251 Rls. 73,954 $
16 1391 پرتغال 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 3,831 1,617,277,054 Rls. 93,057 $
17 1391 پرتغال 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 17,680 1,581,710,000 Rls. 64,433 $
18 1391 پرتغال 45041000 بلوك، صفحه، ورق و نوار؛ لوحه (Tile) به هر شكل؛ استوانهکهاي توپر، همچنين ديسك 50,797 1,483,977,479 Rls. 113,031 $
19 1391 پرتغال 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 11,425 1,428,589,637 Rls. 116,524 $
20 1391 پرتغال 72171030 مفتول پيشکتنيده فولادي (PRESSED CONCRETE WIRE) PC WIRE از جنس فولاد پر كربن غيرممزوج سرد كشيده شده با مقطع گرد بصورت كلاف يا شاخه، تك رشته در اقطار 4 الي 20 ميليمتر 99,528 1,392,329,364 Rls. 113,567 $
21 1391 پرتغال 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 2,620 1,377,431,523 Rls. 77,360 $
22 1391 پرتغال 73141910 توربافته شده برا ي مصارف کاغذ سازي ا زا هن يافولاد 99,732 1,260,313,044 Rls. 102,799 $
23 1391 پرتغال 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 6,100 1,258,690,000 Rls. 102,666 $
24 1391 پرتغال 39093099 سايررزينهاي ا مينيک غير پودر قالبگيري به اشکال ابتدا يي غيرمذکور 33,600 1,116,690,907 Rls. 60,719 $
25 1391 پرتغال 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,595 1,063,892,764 Rls. 86,028 $
26 1391 پرتغال 20098990 سايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 23,558 972,656,305 Rls. 79,336 $
27 1391 پرتغال 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 20,160 899,303,607 Rls. 73,353 $
28 1391 پرتغال 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 288,000 898,896,541 Rls. 57,768 $
29 1391 پرتغال 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 20,160 887,932,284 Rls. 72,425 $
30 1391 پرتغال 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,020 876,920,478 Rls. 71,527 $
31 1391 پرتغال 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 20,160 820,299,915 Rls. 66,909 $
32 1391 پرتغال 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 450 816,610,000 Rls. 66,608 $
33 1391 پرتغال 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 7,190 809,414,570 Rls. 32,954 $
34 1391 پرتغال 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 844 740,222,857 Rls. 60,377 $
35 1391 پرتغال 85462021 مقره با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63کيلوولت به بالا ا ز نوع غيربشقابي 17,165 715,017,062 Rls. 58,321 $
36 1391 پرتغال 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب بار (sling)واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 49,262 692,714,487 Rls. 56,502 $
37 1391 پرتغال 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 3,677 674,486,677 Rls. 38,142 $
38 1391 پرتغال 45031000 در بطري يا درظروف ا ز چوب پنبه طبيعي 2,515 629,458,367 Rls. 51,342 $
39 1391 پرتغال 70179090 سايرشيشه آلات برا ي آزمايشگاه بهدا شت يا دا روخانه حتي مدرج يا کاليبرشده غيرمذکوردرجاي ديگر 4,474 609,100,001 Rls. 49,682 $
40 1391 پرتغال 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 8,000 556,180,985 Rls. 45,366 $
41 1391 پرتغال 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 36,774 544,762,191 Rls. 44,434 $
42 1391 پرتغال 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 900 477,692,264 Rls. 38,963 $
43 1391 پرتغال 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 3 471,784,608 Rls. 19,209 $
44 1391 پرتغال 45049000 ا شياءا زچوب پنبه فشرده که درجاي ديگرمذکورنباشد. 1,164 429,943,855 Rls. 17,492 $
45 1391 پرتغال 38061000 كولوفان؛ و اسيدهاي رزيني 10,000 408,131,000 Rls. 33,290 $
46 1391 پرتغال 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 1,264 392,672,892 Rls. 32,029 $
47 1391 پرتغال 39139000 پليمرهاي طبيعي تغييريافته وپليمرهاي طبيعي غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 8,297 324,279,688 Rls. 26,450 $
48 1391 پرتغال 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,808 318,996,271 Rls. 17,541 $
49 1391 پرتغال 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 15,000 302,638,153 Rls. 24,685 $
50 1391 پرتغال 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 600 268,601,080 Rls. 21,909 $
51 1391 پرتغال 84609090 سايرماشينهاي ا بزا ربرا ي گرفتن زوا يد ,تيزکردن ,سنگ زني... غيرمذکوردرجاي ديگر 220 267,772,001 Rls. 10,908 $
52 1391 پرتغال 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 2,587 261,899,966 Rls. 21,362 $
53 1391 پرتغال 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 432 236,255,283 Rls. 19,270 $
54 1391 پرتغال 82119100 کاردسرميزباتيغه ثابت. 4,834 219,642,788 Rls. 17,915 $
55 1391 پرتغال 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 50 198,372,000 Rls. 16,180 $
56 1391 پرتغال 82031000 سوهان, چوب ساب وا بزا رهاي همانند. 4,130 169,863,005 Rls. 13,855 $
57 1391 پرتغال 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 880 168,606,417 Rls. 13,753 $
58 1391 پرتغال 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 3,805 147,324,524 Rls. 12,017 $
59 1391 پرتغال 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 525 142,298,693 Rls. 11,607 $
60 1391 پرتغال 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 2,437 134,338,970 Rls. 10,958 $
61 1391 پرتغال 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 1,200 132,000,000 Rls. 5,434 $
62 1391 پرتغال 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 12 115,064,880 Rls. 4,678 $
63 1391 پرتغال 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 800 110,621,922 Rls. 9,023 $
64 1391 پرتغال 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 500 109,410,646 Rls. 8,924 $
65 1391 پرتغال 59061000 نوا رچسب باعرض حدا کثر20 سانتيمتر از پارچه هاي نسجي كائوچو زده 1,371 108,595,052 Rls. 8,858 $
66 1391 پرتغال 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 7 75,971,181 Rls. 3,089 $
67 1391 پرتغال 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 94 72,328,586 Rls. 5,900 $
68 1391 پرتغال 90289010 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي کنتور گاز 64 69,682,088 Rls. 2,833 $
69 1391 پرتغال 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 459 55,624,309 Rls. 4,537 $
70 1391 پرتغال 40103910 اپرون ريسندگي به ضخامت 1 الي 5/3 ميليمتر و به عرض 22 الي 200 ميليمتر به صورت حلقوي يا باز 28 39,923,616 Rls. 3,256 $
71 1391 پرتغال 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 134 37,074,356 Rls. 3,024 $
72 1391 پرتغال 90330020 ساير ترموكوبلکها 1 34,978,221 Rls. 2,853 $
73 1391 پرتغال 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 305 34,805,514 Rls. 2,839 $
74 1391 پرتغال 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 122 30,808,416 Rls. 2,513 $
75 1391 پرتغال 84659600 ماشين هاي شکاف دا دن, بريدن بصورت تخته هاي نازک ياورقه ورقه كردن چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 260 28,500,602 Rls. 2,325 $
76 1391 پرتغال 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 5 26,903,325 Rls. 2,194 $
77 1391 پرتغال 85364110 رله باجريان کمترا ز 2آمپر براي ولتاژ حداكثر 60ولت 23 25,480,922 Rls. 1,036 $
78 1391 پرتغال 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 6 23,327,189 Rls. 1,903 $
79 1391 پرتغال 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 408 18,339,137 Rls. 1,496 $
80 1391 پرتغال 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 255 17,714,400 Rls. 722 $
81 1391 پرتغال 82119290 كاردباتيغه ثابت (غير ازكاردهاي سرميز )غيرازصنايع دستي 73 15,703,034 Rls. 1,281 $
82 1391 پرتغال 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 329 15,263,656 Rls. 1,245 $
83 1391 پرتغال 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 50 14,404,222 Rls. 1,175 $
84 1391 پرتغال 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 40 13,818,927 Rls. 1,127 $
85 1391 پرتغال 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 49 13,512,693 Rls. 1,102 $
86 1391 پرتغال 48239020 پاپيه ماشه (اشياء دستکساز از خمير كاغذ) 54 13,440,431 Rls. 1,096 $
87 1391 پرتغال 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 250 12,752,997 Rls. 518 $
88 1391 پرتغال 65061090 ساير كلاه هاي ايمني با ستثناء كلاه ضد آتش فاقد پنبه نسوز 12 6,716,166 Rls. 548 $
89 1391 پرتغال 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 3 6,089,838 Rls. 497 $
90 1391 پرتغال 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 18 5,934,927 Rls. 484 $
91 1391 پرتغال 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 18 4,160,000 Rls. 339 $
92 1391 پرتغال 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 42 3,887,369 Rls. 317 $
93 1391 پرتغال 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 17 3,637,858 Rls. 297 $
94 1391 پرتغال 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 10 3,455,534 Rls. 282 $
95 1391 پرتغال 48211000 ا نوا ع برچسب ا زکاغذ يامقوا , چاپ شده 28 3,381,435 Rls. 276 $
96 1391 پرتغال 82081000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي فلز. 8 2,562,654 Rls. 209 $
97 1391 پرتغال 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 3,000 1,124,685 Rls. 46 $
مجموع کل
163,894,539,781 ريال
مجموع کل
11,564,726 دلار
[1]