آمار کل " واردات از" کشور "پرو" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 پرو 23099030 مكمل كنسانتره اي ،خوراك دام وطيور . 132,070 2,224,850,000 Rls. 181,472 $
2 1391 پرو 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 1,325 585,877,815 Rls. 47,788 $
3 1391 پرو 32049000 سايرمحصولات آلي سنتتيک که به عنوا ن نورتاب مصرف ميشودساير مواد رنگ كننده آلي سنتنك ،حتي باساختارشيميايي مشخص غير مذكور درجاي ديگر 550 267,772,652 Rls. 21,841 $
4 1391 پرو 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 0 4,918,100 Rls. 200 $
مجموع کل
3,083,418,567 ريال
مجموع کل
251,301 دلار
[1]