آمار کل " واردات از" کشور "چين" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 چين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 139,778,282 3,768,163,456,955 Rls. 236,416,580 $
2 1391 چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 52,020,427 1,762,489,805,221 Rls. 96,129,459 $
3 1391 چين 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 41,838,599 1,632,985,122,143 Rls. 82,800,810 $
4 1391 چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 1,792,075 1,597,941,737,770 Rls. 87,723,030 $
5 1391 چين 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 48,896,000 1,405,643,878,660 Rls. 90,962,411 $
6 1391 چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 27,960,454 1,367,714,762,559 Rls. 98,536,719 $
7 1391 چين 98870313 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري, باساخت دا خل 15%ا لي16 %بجز لاستيک 14,731,896 1,320,728,133,879 Rls. 92,819,279 $
8 1391 چين 98870314 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ,باساخت دا خل 17%ا لي18%بجز لاستيک 17,585,561 1,266,576,528,889 Rls. 71,094,847 $
9 1391 چين 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 11,166,981 1,251,457,098,884 Rls. 89,174,802 $
10 1391 چين 98870442 با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربکس ، ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 17,608,276 1,251,080,277,067 Rls. 81,121,636 $
11 1391 چين 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 15,095,126 1,185,626,307,295 Rls. 96,686,221 $
12 1391 چين 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 161,734,301 1,068,019,590,386 Rls. 74,673,016 $
13 1391 چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 14,847,074 954,520,547,680 Rls. 54,290,321 $
14 1391 چين 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 87,002,356 940,306,111,989 Rls. 59,144,745 $
15 1391 چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,248,343 932,012,530,558 Rls. 54,882,497 $
16 1391 چين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 69,281,970 909,800,875,783 Rls. 49,818,778 $
17 1391 چين 85256020 دستگاههاي گيرنده فرستنده از نوع SDH در حد STM1 به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه وبالاتر 295,937 907,194,337,387 Rls. 61,865,577 $
18 1391 چين 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 27,792,447 871,580,388,608 Rls. 52,430,303 $
19 1391 چين 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 38,226,699 859,417,391,483 Rls. 44,785,445 $
20 1391 چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 9,726,565 799,185,355,653 Rls. 46,262,730 $
21 1391 چين 85256030 دستگاهکهاي گيرنده، فرستنده تلفن همراه به استثناي BTS (1+1+1) 1,031,973 780,253,131,221 Rls. 51,213,770 $
22 1391 چين 73042200 لوله هاي حفاري ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 18,275,986 778,837,606,885 Rls. 44,847,355 $
23 1391 چين 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 65,275,167 771,197,060,881 Rls. 52,900,083 $
24 1391 چين 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 3,244,052 770,973,703,246 Rls. 55,074,795 $
25 1391 چين 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 5,114,402 770,478,260,660 Rls. 48,652,607 $
26 1391 چين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 7,519,331 744,288,499,961 Rls. 42,312,190 $
27 1391 چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 53,994,428 738,743,271,627 Rls. 56,093,904 $
28 1391 چين 98870315 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ،باساخت دا خل 19%ا لي 20% بجز لاستيک 8,844,947 715,404,847,954 Rls. 51,892,301 $
29 1391 چين 86050000 وا گن مسافري ياترامواي غير خودرو ،واگن توشه, پست وسايروا گنهارا ه آهن ياترا موا(به ا ستثناي 8604). 1,444,504 699,973,000,000 Rls. 28,813,774 $
30 1391 چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 8,315,712 686,807,341,492 Rls. 47,375,372 $
31 1391 چين 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 6,898,381 673,327,191,193 Rls. 62,705,359 $
32 1391 چين 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,591,913 618,506,767,995 Rls. 35,679,034 $
33 1391 چين 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 11,127,480 608,835,635,542 Rls. 42,711,175 $
34 1391 چين 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 5,305,882 603,399,020,833 Rls. 47,746,792 $
35 1391 چين 38089129 ساير حشره کش ها تکنيکال (سم رقيق نشده ) 3,337,740 578,334,534,510 Rls. 36,748,892 $
36 1391 چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 7,814,239 575,956,997,913 Rls. 37,958,494 $
37 1391 چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 11,068,925 568,005,863,924 Rls. 41,027,837 $
38 1391 چين 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 485,458 559,303,154,196 Rls. 35,751,365 $
39 1391 چين 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 5,926,874 557,375,920,280 Rls. 34,854,442 $
40 1391 چين 84304900 ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياکندن چاه (غيرخودرو) 3,371,107 526,462,839,342 Rls. 26,095,376 $
41 1391 چين 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 33,512,837 490,488,372,714 Rls. 31,909,261 $
42 1391 چين 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 254,890 452,568,873,477 Rls. 31,025,231 $
43 1391 چين 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 7,674,652 440,268,863,696 Rls. 30,838,245 $
44 1391 چين 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 16,986,558 428,381,337,747 Rls. 27,985,218 $
45 1391 چين 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 21,574,200 399,386,037,298 Rls. 24,521,060 $
46 1391 چين 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 6,960,909 396,222,420,140 Rls. 23,232,242 $
47 1391 چين 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 766,844 390,310,760,413 Rls. 17,967,651 $
48 1391 چين 31031000 سوپر فسفاتکها 53,512,000 390,250,699,831 Rls. 31,315,502 $
49 1391 چين 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليک باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 1,869,254 383,346,767,088 Rls. 23,356,414 $
50 1391 چين 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 10,133,611 383,102,327,017 Rls. 21,899,915 $
51 1391 چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 14%(full c.k.d ) بجز لاستيك 2,917,815 380,653,161,986 Rls. 19,765,964 $
52 1391 چين 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 21,592,130 365,779,945,257 Rls. 29,736,388 $
53 1391 چين 85399020 تيوپ وايراوت لامپ كم مصرف 2,221,120 364,811,748,760 Rls. 23,261,042 $
54 1391 چين 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 11,551,488 358,643,170,128 Rls. 22,039,660 $
55 1391 چين 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 8,465,115 351,790,152,404 Rls. 21,720,544 $
56 1391 چين 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 5,390,225 351,656,943,832 Rls. 22,012,188 $
57 1391 چين 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 16,774,157 351,222,328,746 Rls. 22,424,289 $
58 1391 چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 10,794,024 350,606,817,871 Rls. 21,492,367 $
59 1391 چين 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 298,458 349,732,334,230 Rls. 25,812,569 $
60 1391 چين 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 19,517,928 344,340,358,284 Rls. 20,662,189 $
61 1391 چين 84821000 بلبرينگ. 4,223,990 343,329,281,417 Rls. 21,922,496 $
62 1391 چين 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 43,482,280 337,456,372,433 Rls. 27,524,990 $
63 1391 چين 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 18,777,394 332,898,695,602 Rls. 19,221,416 $
64 1391 چين 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 916,186 331,673,186,805 Rls. 20,021,445 $
65 1391 چين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 9,916,803 331,671,002,363 Rls. 18,051,351 $
66 1391 چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 5,521,338 329,067,521,008 Rls. 20,229,264 $
67 1391 چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 2,065,280 325,679,372,353 Rls. 18,765,492 $
68 1391 چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 1,799,609 322,976,593,682 Rls. 24,665,794 $
69 1391 چين 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 3,257,874 319,910,506,208 Rls. 21,977,721 $
70 1391 چين 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 3,642,536 319,516,040,571 Rls. 20,108,462 $
71 1391 چين 29291000 ايزوسياناتکها 7,619,533 315,747,211,871 Rls. 21,667,678 $
72 1391 چين 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 24,787,190 312,890,435,765 Rls. 17,180,626 $
73 1391 چين 76071110 ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 5,885,746 307,557,800,308 Rls. 20,908,232 $
74 1391 چين 98870417 قطعات منفصله برا ي توليدخودرو وا نت ، با ساخت دا خل 23%الي24%بجز لاستيک 2,211,185 295,740,253,479 Rls. 16,839,855 $
75 1391 چين 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 178,548 291,918,045,619 Rls. 13,488,205 $
76 1391 چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 6,970,294 284,511,131,363 Rls. 19,395,906 $
77 1391 چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 12,031,955 279,878,702,939 Rls. 15,931,279 $
78 1391 چين 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 15,517,759 279,657,905,114 Rls. 17,999,903 $
79 1391 چين 85340000 مدا رهاي چاپي 680,020 278,944,824,194 Rls. 16,840,244 $
80 1391 چين 98842920 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ،به ا ستثناي لاستيک ، با ساخت دا خل 14% لغايت 20% 5,469,252 277,721,978,227 Rls. 20,461,258 $
81 1391 چين 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 731,271 277,545,356,257 Rls. 13,880,345 $
82 1391 چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 5,014,396 276,055,789,865 Rls. 15,843,004 $
83 1391 چين 29261000 اكريلونيتريل 9,187,292 274,243,397,730 Rls. 22,368,956 $
84 1391 چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 2,638,232 272,759,802,504 Rls. 18,723,592 $
85 1391 چين 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 9,119,701 270,392,726,441 Rls. 18,179,553 $
86 1391 چين 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 5,899,897 268,132,015,868 Rls. 17,548,756 $
87 1391 چين 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 9,696,519 261,076,742,302 Rls. 17,509,712 $
88 1391 چين 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 20,717,460 258,847,140,816 Rls. 12,833,891 $
89 1391 چين 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 454,104 256,005,048,197 Rls. 16,697,476 $
90 1391 چين 95030090 سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع . 6,885,283 253,831,067,220 Rls. 16,056,932 $
91 1391 چين 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 5,974,731 253,507,387,946 Rls. 15,799,326 $
92 1391 چين 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 9,630,000 252,093,413,928 Rls. 17,935,255 $
93 1391 چين 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 1,984,634 251,943,999,699 Rls. 17,288,352 $
94 1391 چين 84440000 ماشينکهاي اكسترودينگ (Extruding)، كشش (Drawing)، تكسچرينگ (Texturing) يا برش مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي. 1,542,876 250,571,887,668 Rls. 16,996,744 $
95 1391 چين 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 1,600,376 250,425,365,713 Rls. 15,537,664 $
96 1391 چين 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 2,844,583 247,820,504,391 Rls. 11,724,326 $
97 1391 چين 32061100 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني 80درصد يابيشتر اكسيد تيتانيوم محاسبه شده برحسب ماده خشك 4,596,774 246,665,225,282 Rls. 14,727,605 $
98 1391 چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 18,900,597 245,044,653,335 Rls. 16,657,912 $
99 1391 چين 72021110 فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن ولي مساوي يا كمتر از 4% وزني كربن 15,126,000 244,799,518,978 Rls. 19,967,334 $
100 1391 چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 4,001,609 244,172,620,342 Rls. 13,860,651 $
101 1391 چين 72286000 ميله هاا زفولادممزوج که درجاي ديگرذکرنشده. 10,137,089 234,712,024,178 Rls. 9,704,311 $
102 1391 چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 5,143,722 229,915,213,181 Rls. 12,641,533 $
103 1391 چين 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 2,401,719 228,286,649,545 Rls. 12,581,877 $
104 1391 چين 29181400 اسيد سيتريك 14,526,500 227,863,398,913 Rls. 14,389,182 $
105 1391 چين 72124000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmرنگ, ورني يا اندودشده باموا دپلاستيک. 14,761,158 225,935,357,231 Rls. 14,466,722 $
106 1391 چين 85171210 گوشي تلفن همراه . 139,020 225,756,922,278 Rls. 13,427,942 $
107 1391 چين 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 4,649,006 219,800,774,065 Rls. 18,602,324 $
108 1391 چين 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,699,704 215,297,826,184 Rls. 13,194,730 $
109 1391 چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 4,970,251 211,140,570,325 Rls. 15,354,645 $
110 1391 چين 38089329 سايرعلف کش فرآورده هاي ضد رويش وسازگاركننده هاي رشد گياه تکنيکال (سم رقيق نشده )غيرمذکور 1,426,623 208,517,504,574 Rls. 11,562,695 $
111 1391 چين 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذکور درجاي ديگر 113,674 208,195,799,308 Rls. 12,053,171 $
112 1391 چين 85399010 مجموعه متشكل از بالاست ، بدنه پلاستيكي وكانكتور لامپ كم مصرف 680,696 207,961,520,089 Rls. 11,930,138 $
113 1391 چين 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 6,373,076 207,487,704,465 Rls. 11,709,153 $
114 1391 چين 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 3,179,185 206,109,494,030 Rls. 12,541,422 $
115 1391 چين 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 12,769,189 206,068,445,900 Rls. 11,333,031 $
116 1391 چين 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه 5,665,610 202,631,425,731 Rls. 12,824,169 $
117 1391 چين 28416100 پرمنگنات پتاسيم 5,012,000 202,170,726,400 Rls. 13,688,569 $
118 1391 چين 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدکاميون و کاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربکس ،ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 5,325,365 201,556,652,402 Rls. 12,494,655 $
119 1391 چين 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 2,465,096 201,238,404,711 Rls. 15,122,223 $
120 1391 چين 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 4,187,233 200,751,898,772 Rls. 11,689,743 $
121 1391 چين 32041100 مواد رنگي ديسيرسه (Disperses)و فرآورده هابر اساس اين مواد مذكور در يادداشت 3 اين فصل 3,352,002 199,403,513,353 Rls. 12,970,959 $
122 1391 چين 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 2,046,186 198,814,383,890 Rls. 11,037,062 $
123 1391 چين 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 18,490,369 197,956,812,108 Rls. 11,085,056 $
124 1391 چين 28230000 ا کسيدهاي تيتان 3,803,201 195,935,598,616 Rls. 12,826,111 $
125 1391 چين 85399090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8539 غيرمذكور 1,128,189 195,808,278,131 Rls. 14,455,909 $
126 1391 چين 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 2,995,954 195,432,428,858 Rls. 14,523,567 $
127 1391 چين 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 155ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 3,677,438 195,121,396,282 Rls. 16,030,860 $
128 1391 چين 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 8,662,316 194,672,452,882 Rls. 9,969,948 $
129 1391 چين 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 2,542,795 193,660,068,505 Rls. 12,580,366 $
130 1391 چين 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 89,784 191,541,497,729 Rls. 14,199,751 $
131 1391 چين 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 5,187,553 189,486,619,256 Rls. 14,953,021 $
132 1391 چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,966,836 189,184,411,259 Rls. 12,573,261 $
133 1391 چين 85256090 ساير دستگاههاي گيرنده فرستنده غيرمذكور 41,139 188,525,098,787 Rls. 13,445,262 $
134 1391 چين 72292000 مفتول ا زفولادسيليکومنگنز. 10,659,610 187,898,035,678 Rls. 11,132,180 $
135 1391 چين 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 3,312,012 183,972,712,123 Rls. 12,459,399 $
136 1391 چين 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,837,019 183,144,241,920 Rls. 11,731,866 $
137 1391 چين 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 248,838 181,827,179,029 Rls. 12,155,637 $
138 1391 چين 85176220 كارت مودم باسيم 209,646 180,884,547,555 Rls. 13,532,857 $
139 1391 چين 84335120 كمباين برنج با چرخ شني (زنجيري) با عمل برش وجداكردن دانه 2,321,337 179,994,890,726 Rls. 12,265,827 $
140 1391 چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 3,178,874 179,778,974,556 Rls. 12,420,003 $
141 1391 چين 70140000 شيشه آلات برا ي علامت دا دن وعناصرا پتيکي ا زشيشه, کارنشده باا صول ا پتيکي (غيراز7015) 22,744 178,918,456,984 Rls. 7,385,811 $
142 1391 چين 86039000 وا گن هاي خودروي را ه آهن ياترا مواي مسافري, باري سبک ياسنگين, که درجاي ديگري مذکورنباشد 984,165 178,742,669,226 Rls. 14,579,337 $
143 1391 چين 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 5,575,404 178,140,023,417 Rls. 7,881,098 $
144 1391 چين 85078090 ساير انباره ها داراي الكترود از آلياژ سرب وكلسيم غير از مورد استفاده در راه اندازي موتورهاي پيستوني 1,307,892 177,247,903,353 Rls. 12,179,848 $
145 1391 چين 87089410 غربيلك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري کار ,وا نت وترا کتورکشاورزي 1,057,276 176,857,621,281 Rls. 12,549,764 $
146 1391 چين 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 5,022,077 176,310,061,565 Rls. 7,190,629 $
147 1391 چين 29411030 6آمينوپنيکسيلانيك اسيد 355,600 175,948,723,591 Rls. 9,490,588 $
148 1391 چين 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 8,233,351 174,723,602,542 Rls. 10,934,509 $
149 1391 چين 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 29,179,661 173,595,232,250 Rls. 12,355,998 $
150 1391 چين 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 4,398,446 173,480,118,821 Rls. 12,855,868 $
151 1391 چين 76061110 ورق کامپوزيتي 5,466,613 170,176,874,011 Rls. 12,276,563 $
152 1391 چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 5,390,931 169,820,792,234 Rls. 10,729,524 $
153 1391 چين 32061900 پيگمان ها وفرآورده ها براساس دي اكسيد تيتان غيراز رديف 32061100 3,784,385 167,919,440,253 Rls. 11,936,896 $
154 1391 چين 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC )ا لکتريکي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز , بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406 5,960,418 166,729,914,851 Rls. 10,719,341 $
155 1391 چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,511,481 166,575,028,544 Rls. 9,320,671 $
156 1391 چين 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 9,645,092 166,108,024,290 Rls. 10,692,409 $
157 1391 چين 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 4,165,693 164,801,880,580 Rls. 10,000,787 $
158 1391 چين 38089310 علف كش ها فرآورده هاي ضد رويش وسازگاركننده هاي رشد گياه بصورت (محصول اماده ) 2,627,605 164,557,768,327 Rls. 10,368,053 $
159 1391 چين 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 944,965 161,529,291,501 Rls. 10,400,304 $
160 1391 چين 70191200 ک خامه (Roving) ازالياف شيشه اي 10,015,323 159,773,317,734 Rls. 10,548,308 $
161 1391 چين 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 1,430,244 157,152,264,650 Rls. 10,747,389 $
162 1391 چين 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 2,308,305 156,575,830,873 Rls. 9,278,191 $
163 1391 چين 38123010 آنتي ا کسيدا نها 2,531,865 156,326,019,799 Rls. 8,198,562 $
164 1391 چين 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 1,654,766 155,514,614,672 Rls. 12,660,588 $
165 1391 چين 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 2,759,518 154,972,874,117 Rls. 11,156,865 $
166 1391 چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 98,828 154,557,324,709 Rls. 10,704,648 $
167 1391 چين 27131200 کک نفت تکليس شده 20,344,060 154,358,473,030 Rls. 11,272,108 $
168 1391 چين 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 2,852,926 153,838,369,286 Rls. 9,897,823 $
169 1391 چين 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 1,491,546 153,258,927,457 Rls. 8,641,776 $
170 1391 چين 85393140 لامپ کم مصرف بدون بالاست 1,101,851 152,535,913,901 Rls. 9,653,984 $
171 1391 چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 4,841,429 151,138,716,795 Rls. 8,819,590 $
172 1391 چين 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 1,342,249 150,626,232,757 Rls. 10,052,852 $
173 1391 چين 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 928,073 150,176,474,942 Rls. 8,486,369 $
174 1391 چين 76069299 ساير صفحه ها،ورق ها ،ونوارها ازآلياژ آلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 2,508,222 149,557,817,189 Rls. 8,548,287 $
175 1391 چين 28046900 حاوي كمتر ا ز99/99 درصد وزني سيليسيم 3,985,600 148,933,541,176 Rls. 9,887,328 $
176 1391 چين 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 10,567,607 146,729,095,178 Rls. 9,416,837 $
177 1391 چين 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 2,924,484 146,290,177,030 Rls. 8,195,796 $
178 1391 چين 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 46,779,709 145,565,485,763 Rls. 10,786,400 $
179 1391 چين 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر 535,905 145,382,931,548 Rls. 9,330,954 $
180 1391 چين 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 7,231,750 144,592,628,214 Rls. 9,051,674 $
181 1391 چين 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 2,854,643 143,609,815,945 Rls. 8,717,188 $
182 1391 چين 84143019 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي كمتر از 1.35 2,869,854 143,581,942,367 Rls. 11,585,992 $
183 1391 چين 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 286,175 143,346,702,831 Rls. 7,164,208 $
184 1391 چين 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 6,222,703 142,594,357,924 Rls. 5,973,373 $
185 1391 چين 87085031 اجزاء وقطعات محورهاي محرك وغير محرك براي سواري ، سواري كار ، وانت وتراكتور كشاورزي 2,305,401 142,333,025,969 Rls. 8,681,602 $
186 1391 چين 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 283,827 142,332,663,631 Rls. 9,758,181 $
187 1391 چين 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,467,198 141,418,707,869 Rls. 9,297,136 $
188 1391 چين 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 6,241,249 141,242,563,071 Rls. 8,880,116 $
189 1391 چين 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 1,255,420 140,728,765,540 Rls. 5,815,914 $
190 1391 چين 98870316 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ،ساخت دا خل 21% ا لي 22% بجز لاستيک 1,147,087 140,544,328,764 Rls. 6,957,195 $
191 1391 چين 29156000 اسيدهاي بوتانوئيك، اسيدهاي پنتانوئيك، املاح و استرهاي آنها 6,415 140,471,905,025 Rls. 8,211,541 $
192 1391 چين 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 4,214,184 139,763,175,060 Rls. 7,609,765 $
193 1391 چين 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 240,456 139,604,621,351 Rls. 8,585,786 $
194 1391 چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 5,733,512 138,826,135,480 Rls. 8,421,151 $
195 1391 چين 28181000 کوروندوم مصنوعي ,حتي باساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 8,483,000 138,123,268,755 Rls. 8,381,451 $
196 1391 چين 29212200 هگزا متيلن دي آمين و املاح آن 1,950,000 136,745,222,049 Rls. 7,358,590 $
197 1391 چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,298,973 136,396,938,481 Rls. 8,467,841 $
198 1391 چين 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 600,692 136,082,539,742 Rls. 8,775,744 $
199 1391 چين 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 1,883,322 135,425,320,526 Rls. 9,146,585 $
200 1391 چين 87089500 كيسه هاي ايمني هوا باسيستم بادكننده ،قطعات مربوطه 361,792 135,096,125,552 Rls. 10,539,435 $
مجموع کل
75,799,902,873,124 ريال
مجموع کل
4,813,565,317 دلار