آمار کل " واردات از" کشور "ژاپن" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 ژاپن 98870436 قطعات منفصله برا ي توليدخودرو وا نت ، با ساخت دا خل 61% و بيشتر بجز لاستيک 3,612,317 950,039,166,211 Rls. 61,996,745 $
2 1391 ژاپن 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 810,554 640,049,804,133 Rls. 42,903,818 $
3 1391 ژاپن 98870313 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري, باساخت دا خل 15%ا لي16 %بجز لاستيک 2,378,503 570,246,202,270 Rls. 31,869,175 $
4 1391 ژاپن 98870343 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سوا ري کار،با ساخت دا خل 15% ا لي 16% بجز لاستيک 2,634,416 492,824,016,109 Rls. 35,545,704 $
5 1391 ژاپن 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدکاميون و کاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربکس ،ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 2,323,412 451,727,403,098 Rls. 35,581,276 $
6 1391 ژاپن 98870322 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 33% ا لي 34% بجز لاستيک 1,088,450 267,004,615,401 Rls. 18,614,805 $
7 1391 ژاپن 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 14,211,855 234,354,773,977 Rls. 19,115,398 $
8 1391 ژاپن 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 1,195,723 214,975,610,480 Rls. 17,534,715 $
9 1391 ژاپن 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 249,407 199,238,870,001 Rls. 16,251,131 $
10 1391 ژاپن 98870442 با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربکس ، ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 1,186,933 197,664,477,569 Rls. 16,075,583 $
11 1391 ژاپن 87039000 سايروسايل نقليه موتوري غيرمذکوربرا ي حمل ونقل ا شخاص. 416,335 193,040,760,000 Rls. 7,919,642 $
12 1391 ژاپن 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش ا ز155 اسب بخار 2,043,400 162,548,255,452 Rls. 14,300,981 $
13 1391 ژاپن 55020000 دسته ا لياف ا زرشته هاي مصنوعي. 1,863,050 149,448,188,405 Rls. 10,274,022 $
14 1391 ژاپن 98870414 قطعات منفصله برا ي توليدخودرو وا نت , با ساخت دا خل 17%الي 18%بجز لاستيک 802,251 148,667,369,000 Rls. 7,883,816 $
15 1391 ژاپن 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 17,075 121,837,902,984 Rls. 8,092,084 $
16 1391 ژاپن 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 50,536 116,084,189,911 Rls. 9,468,531 $
17 1391 ژاپن 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 727,269 114,278,471,787 Rls. 5,398,930 $
18 1391 ژاپن 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 19,287 106,280,548,544 Rls. 5,513,346 $
19 1391 ژاپن 87033300 وسايل نقليه باحجم سيلندر 2500 سانتي مترمکعب وبيشتر 188,000 86,570,880,000 Rls. 3,520,000 $
20 1391 ژاپن 98870314 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ,باساخت دا خل 17%ا لي18%بجز لاستيک 588,616 75,457,987,756 Rls. 6,374,578 $
21 1391 ژاپن 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 4,238,250 72,225,580,000 Rls. 5,891,157 $
22 1391 ژاپن 98870441 قطعات منفصله برا ي توليدکاميون و کاميونت ، با ساخت دا خل كمتراز 14% 408,742 69,977,086,096 Rls. 5,546,781 $
23 1391 ژاپن 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 7,369 68,124,138,738 Rls. 6,607,519 $
24 1391 ژاپن 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 18,457 64,592,092,488 Rls. 4,272,783 $
25 1391 ژاپن 87084090 جعبه دنده وقطعات مربوطه غير مذكور درجاي ديگر 331,830 63,572,190,041 Rls. 5,185,334 $
26 1391 ژاپن 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 364,434 62,819,791,150 Rls. 5,229,500 $
27 1391 ژاپن 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 352,731 62,727,308,675 Rls. 4,877,935 $
28 1391 ژاپن 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 265,830 59,488,845,854 Rls. 4,953,453 $
29 1391 ژاپن 87021000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با موتور پيستوني درونسوز ترا کمي - ا حترا قي 117,500 53,981,400,000 Rls. 2,200,000 $
30 1391 ژاپن 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 3,361 50,777,093,529 Rls. 4,016,186 $
31 1391 ژاپن 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 78,510 50,673,976,400 Rls. 2,973,855 $
32 1391 ژاپن 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 1,180,900 49,575,643,943 Rls. 3,664,610 $
33 1391 ژاپن 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 536,520 48,163,172,653 Rls. 2,183,899 $
34 1391 ژاپن 85256020 دستگاههاي گيرنده فرستنده از نوع SDH در حد STM1 به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه وبالاتر 32,553 47,998,256,422 Rls. 3,915,029 $
35 1391 ژاپن 98870317 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ،ساخت دا خل 23% ا لي 24% بجز لاستيک 191,602 46,234,119,993 Rls. 3,758,026 $
36 1391 ژاپن 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 113,336 45,353,578,032 Rls. 3,211,032 $
37 1391 ژاپن 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 150,000 42,914,459,626 Rls. 3,500,364 $
38 1391 ژاپن 85023990 سايرمجموعه مولدهاغيرمذکوردرجاي ديگر 18,960 41,800,000,000 Rls. 3,841,206 $
39 1391 ژاپن 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 115,950 41,124,168,902 Rls. 3,230,648 $
40 1391 ژاپن 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 14,426 40,850,064,273 Rls. 2,343,429 $
41 1391 ژاپن 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 245,026 40,708,060,952 Rls. 2,649,936 $
42 1391 ژاپن 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 10,314 40,412,912,425 Rls. 3,296,322 $
43 1391 ژاپن 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 91,584 34,763,756,259 Rls. 2,675,708 $
44 1391 ژاپن 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 219,831 30,279,726,709 Rls. 2,062,823 $
45 1391 ژاپن 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 455,781 29,797,421,104 Rls. 2,430,458 $
46 1391 ژاپن 94012000 نشيمنهاا زا نواعي که برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 66,076 28,375,393,190 Rls. 1,902,405 $
47 1391 ژاپن 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 291,026 28,372,008,580 Rls. 2,314,193 $
48 1391 ژاپن 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 903,360 27,963,216,357 Rls. 2,142,556 $
49 1391 ژاپن 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتکس ) 376,500 27,888,165,919 Rls. 1,749,238 $
50 1391 ژاپن 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 15,891 25,899,713,956 Rls. 2,103,594 $
51 1391 ژاپن 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 37,095 25,387,209,392 Rls. 1,035,293 $
52 1391 ژاپن 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 519,900 24,442,210,101 Rls. 1,381,286 $
53 1391 ژاپن 87089931 ا جزا وقطعات غير مذكور مورداستفاده در سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 126,502 23,469,947,802 Rls. 1,863,965 $
54 1391 ژاپن 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 7,508 22,631,974,473 Rls. 1,708,507 $
55 1391 ژاپن 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 14,535 22,493,913,377 Rls. 1,577,024 $
56 1391 ژاپن 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 524,160 22,454,196,912 Rls. 1,487,759 $
57 1391 ژاپن 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 115,218 22,122,066,998 Rls. 2,417,977 $
58 1391 ژاپن 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 13,712 22,084,976,691 Rls. 1,762,722 $
59 1391 ژاپن 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 12,611 21,515,174,501 Rls. 1,754,908 $
60 1391 ژاپن 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 392,802 20,666,264,174 Rls. 1,636,248 $
61 1391 ژاپن 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,100 20,395,224,586 Rls. 1,270,628 $
62 1391 ژاپن 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 283,200 19,243,996,501 Rls. 1,129,489 $
63 1391 ژاپن 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 45,517 18,990,456,114 Rls. 1,548,977 $
64 1391 ژاپن 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 29,365 18,902,928,104 Rls. 1,507,282 $
65 1391 ژاپن 90321000 ترموستات 10,357 18,774,316,351 Rls. 1,080,188 $
66 1391 ژاپن 84522100 چرخهاي دوزندگي اتوماتيک غير خانگي 2,030 17,867,609,962 Rls. 727,449 $
67 1391 ژاپن 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 120اسب بخار وكمتر 115,900 17,473,678,026 Rls. 1,425,259 $
68 1391 ژاپن 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 17,411 17,414,966,406 Rls. 958,199 $
69 1391 ژاپن 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 43,700 17,317,274,527 Rls. 704,155 $
70 1391 ژاپن 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,658 17,198,487,107 Rls. 1,253,190 $
71 1391 ژاپن 84821000 بلبرينگ. 63,716 16,953,905,869 Rls. 1,129,521 $
72 1391 ژاپن 72105000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده... باا کسيدهاي کروم ياباکروم وا کسيدهاي کروم. 967,548 16,908,032,257 Rls. 1,209,373 $
73 1391 ژاپن 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 3,200 16,537,340,443 Rls. 1,348,886 $
74 1391 ژاپن 96081020 قلم نوك ساچمه اي با جوهر مايع (روا ن نويس ) 79,845 16,348,500,432 Rls. 941,340 $
75 1391 ژاپن 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 8,860 16,090,180,583 Rls. 1,312,413 $
76 1391 ژاپن 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 297,550 15,978,497,699 Rls. 1,054,537 $
77 1391 ژاپن 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 178,683 15,885,581,549 Rls. 911,876 $
78 1391 ژاپن 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 17,478 15,107,613,557 Rls. 1,232,269 $
79 1391 ژاپن 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 83,311 15,080,863,790 Rls. 919,026 $
80 1391 ژاپن 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 49,324 14,308,354,573 Rls. 1,167,076 $
81 1391 ژاپن 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 65,106 13,857,232,612 Rls. 593,010 $
82 1391 ژاپن 85291020 آنتن مخابرا تي 50,029 13,482,390,872 Rls. 1,099,706 $
83 1391 ژاپن 87089210 صداخفه كن ها(انباره هاي اگزوز)، لوله هاي اگزوز وقطعات مربوطه ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 34,475 13,366,554,375 Rls. 891,057 $
84 1391 ژاپن 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 5,226 13,188,194,404 Rls. 824,636 $
85 1391 ژاپن 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 24,991 13,187,721,866 Rls. 868,279 $
86 1391 ژاپن 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 148,363 12,371,252,121 Rls. 668,898 $
87 1391 ژاپن 38061000 كولوفان؛ و اسيدهاي رزيني 306,000 12,087,800,000 Rls. 985,954 $
88 1391 ژاپن 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 304,000 11,644,806,745 Rls. 949,821 $
89 1391 ژاپن 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 16,155 11,379,545,310 Rls. 463,374 $
90 1391 ژاپن 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 4,355 11,172,569,910 Rls. 726,321 $
91 1391 ژاپن 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 32,060 11,107,819,971 Rls. 906,021 $
92 1391 ژاپن 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 11,906 11,057,476,800 Rls. 538,994 $
93 1391 ژاپن 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 2,157 11,008,123,948 Rls. 717,570 $
94 1391 ژاپن 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 1,442 10,720,631,784 Rls. 613,983 $
95 1391 ژاپن 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 217,200 10,402,107,294 Rls. 565,745 $
96 1391 ژاپن 84523000 سوزن چرخهاي دوزندگي 12,605 10,207,042,550 Rls. 670,361 $
97 1391 ژاپن 39123110 كربوكسي متيل سلولزواملاح ان گريد خوركي 166,000 9,740,336,510 Rls. 613,494 $
98 1391 ژاپن 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 10,733 9,730,527,438 Rls. 696,912 $
99 1391 ژاپن 84143019 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي كمتر از 1.35 180,259 9,522,515,212 Rls. 776,714 $
100 1391 ژاپن 38089129 ساير حشره کش ها تکنيکال (سم رقيق نشده ) 7,800 9,520,510,332 Rls. 776,551 $
101 1391 ژاپن 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 634,904 9,485,138,213 Rls. 773,665 $
102 1391 ژاپن 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 15,548 9,249,701,192 Rls. 403,504 $
103 1391 ژاپن 37029690 ساير فيلم هاي عكاسي سوراخ دار با پهناي بيش از 35 ميليمتر وطول بيشتر از 30 متر 18,158 9,161,291,014 Rls. 747,034 $
104 1391 ژاپن 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 1,469 8,886,155,736 Rls. 462,809 $
105 1391 ژاپن 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 1,948 8,677,871,683 Rls. 695,809 $
106 1391 ژاپن 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 10,232 8,649,191,387 Rls. 445,368 $
107 1391 ژاپن 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 46,185 8,633,240,000 Rls. 398,988 $
108 1391 ژاپن 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 2,162 8,477,865,017 Rls. 632,761 $
109 1391 ژاپن 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 20,652 8,448,838,261 Rls. 386,152 $
110 1391 ژاپن 82011000 بيل, بيلچه. 113,449 8,361,050,570 Rls. 480,968 $
111 1391 ژاپن 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 178,147 8,359,444,949 Rls. 681,847 $
112 1391 ژاپن 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 1,870 8,220,328,420 Rls. 670,500 $
113 1391 ژاپن 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 11,824 8,087,189,154 Rls. 659,640 $
114 1391 ژاپن 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 831 7,849,683,563 Rls. 473,124 $
115 1391 ژاپن 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 155ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 94,000 7,773,903,580 Rls. 634,087 $
116 1391 ژاپن 85122090 دستگاههاي روشنايي يا علامت دا دن بصري غيرمذکوردرجاي ديگر 27,445 7,610,901,101 Rls. 620,791 $
117 1391 ژاپن 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 3,063 7,414,237,820 Rls. 604,750 $
118 1391 ژاپن 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 18,480 7,272,659,603 Rls. 323,253 $
119 1391 ژاپن 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 80,359 6,948,688,085 Rls. 333,725 $
120 1391 ژاپن 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 18,836 6,862,030,784 Rls. 434,266 $
121 1391 ژاپن 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 1,757 6,479,905,097 Rls. 462,498 $
122 1391 ژاپن 87081090 سايرسپرهاوا جزا وقطعات آنهابغيرا زا نوا ع مورد ا ستفاده در سوا ري و سوا ري کار و وا نت 6,062 6,452,313,121 Rls. 315,625 $
123 1391 ژاپن 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 5,000 6,396,004,123 Rls. 313,533 $
124 1391 ژاپن 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 203 6,355,626,102 Rls. 506,530 $
125 1391 ژاپن 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 2,466 6,054,883,363 Rls. 330,396 $
126 1391 ژاپن 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 9,340 5,800,541,741 Rls. 497,886 $
127 1391 ژاپن 29161400 استرهاي اسيد متاكريليك 152,000 5,757,280,969 Rls. 401,651 $
128 1391 ژاپن 39094030 ا لکيل فنوليک (گريد چسب ) 86,000 5,706,145,917 Rls. 342,102 $
129 1391 ژاپن 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوکابين مجزا( کابين کنترل وهدا يت خودرو وکابين جرثقيل )به نحوي که کاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 112,000 5,673,032,461 Rls. 317,566 $
130 1391 ژاپن 35071000 پنير مايه و كنسانترهکهاي آن 9,300 5,657,133,485 Rls. 461,430 $
131 1391 ژاپن 84271022 ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5تن 212,020 5,648,444,369 Rls. 361,519 $
132 1391 ژاپن 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 41,440 5,612,656,125 Rls. 228,279 $
133 1391 ژاپن 87085019 محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 9,477 5,539,370,256 Rls. 451,825 $
134 1391 ژاپن 84295122 لودر مستعمل ، با سال ساخت پنج سال وکمتر،بيل دار ،بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از270اسب بخار 44,500 5,335,699,120 Rls. 435,212 $
135 1391 ژاپن 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 122,000 5,334,961,114 Rls. 335,758 $
136 1391 ژاپن 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 55,000 5,281,594,286 Rls. 430,799 $
137 1391 ژاپن 84295112 لودر مستعمل باسال ساخت 5سال وکمتر ،بيل داربابارگيري ازجلو ،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 48,000 5,242,725,000 Rls. 427,628 $
138 1391 ژاپن 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 1,238 5,232,109,402 Rls. 303,600 $
139 1391 ژاپن 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 3,748 5,181,645,761 Rls. 373,326 $
140 1391 ژاپن 85432000 مولدهاي علائم (signal generators ) 123 5,166,367,665 Rls. 210,778 $
141 1391 ژاپن 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 2,661 5,094,845,682 Rls. 273,232 $
142 1391 ژاپن 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 1,861 5,069,201,549 Rls. 311,216 $
143 1391 ژاپن 84149030 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي تعرفه هاي 84143030و84143040 22,680 4,997,708,137 Rls. 407,643 $
144 1391 ژاپن 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 97,920 4,988,730,165 Rls. 406,911 $
145 1391 ژاپن 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 41,020 4,861,060,710 Rls. 396,498 $
146 1391 ژاپن 39076090 سايرپلي ا تيلن ترفتالات بجزگريد نساجي وبطري 120,000 4,840,420,000 Rls. 394,814 $
147 1391 ژاپن 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 61,837 4,834,120,688 Rls. 196,845 $
148 1391 ژاپن 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 53,096 4,722,832,054 Rls. 285,072 $
149 1391 ژاپن 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 3,589 4,686,430,212 Rls. 321,805 $
150 1391 ژاپن 84295129 لودرمستعمل ،بيل دا ر،با بارگيري ازجلو,قدرت بيش ا ز270اسب بخار, باسال ساخت بيش ا ز5سال 40,500 4,682,535,399 Rls. 381,936 $
151 1391 ژاپن 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 728 4,138,033,606 Rls. 335,439 $
152 1391 ژاپن 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 359 4,059,281,048 Rls. 299,914 $
153 1391 ژاپن 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 40,383 4,033,165,566 Rls. 328,347 $
154 1391 ژاپن 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 1,849 4,016,037,462 Rls. 195,328 $
155 1391 ژاپن 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 9,049 3,879,941,901 Rls. 263,833 $
156 1391 ژاپن 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 93,300 3,877,569,464 Rls. 316,278 $
157 1391 ژاپن 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 47,546 3,865,500,000 Rls. 315,294 $
158 1391 ژاپن 84302000 برف روب ها 31,805 3,755,167,440 Rls. 152,742 $
159 1391 ژاپن 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 3,800 3,742,597,442 Rls. 305,269 $
160 1391 ژاپن 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 220 3,713,707,704 Rls. 302,913 $
161 1391 ژاپن 55039000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, که درجاي ديگرگفته نشده, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 31,228 3,696,646,636 Rls. 150,509 $
162 1391 ژاپن 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 1,604 3,626,395,783 Rls. 226,486 $
163 1391 ژاپن 72191200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 53,669 3,593,773,657 Rls. 293,130 $
164 1391 ژاپن 72299010 مفتول ا زفولادفنري کرم سيليکون 148,914 3,564,100,000 Rls. 290,710 $
165 1391 ژاپن 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 32,000 3,514,578,704 Rls. 142,939 $
166 1391 ژاپن 30064050 كامپوزيت 813 3,487,209,178 Rls. 276,954 $
167 1391 ژاپن 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 381 3,484,837,109 Rls. 190,108 $
168 1391 ژاپن 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 470 3,463,687,838 Rls. 272,263 $
169 1391 ژاپن 87085031 اجزاء وقطعات محورهاي محرك وغير محرك براي سواري ، سواري كار ، وانت وتراكتور كشاورزي 16,983 3,462,665,778 Rls. 271,538 $
170 1391 ژاپن 90303390 ساير 115 3,446,203,001 Rls. 140,728 $
171 1391 ژاپن 90189030 دستگاه سنجش فشارخون ا ز نوع غيرديجيتالي با يا بدون گوشي 16,249 3,396,966,522 Rls. 277,077 $
172 1391 ژاپن 90222100 دستگاههايي که ا شعه آلفا,بتاياگامابه کارميبرند ،برا ي مصارف پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي يا دامپزشکي 2,050 3,360,131,436 Rls. 136,997 $
173 1391 ژاپن 84099110 کيت کامل گازسوز مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 8,132 3,303,496,432 Rls. 269,453 $
174 1391 ژاپن 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 340 3,296,165,167 Rls. 139,813 $
175 1391 ژاپن 37039000 کاغذ,مقوا و موا دنسجي عکاسي,حساس شده, عکسبردا ري نشده که درجاي ديگرمذکورنباشد 50,364 3,202,209,840 Rls. 130,209 $
176 1391 ژاپن 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 5,658 3,183,083,302 Rls. 222,177 $
177 1391 ژاپن 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 15,167 3,162,950,476 Rls. 220,858 $
178 1391 ژاپن 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 4,957 3,138,199,779 Rls. 172,020 $
179 1391 ژاپن 27101920 روغن صنعتي 42,340 3,115,987,578 Rls. 252,841 $
180 1391 ژاپن 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 21,760 3,067,799,148 Rls. 193,066 $
181 1391 ژاپن 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 15,602 3,060,183,777 Rls. 249,607 $
182 1391 ژاپن 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 28,024 3,049,914,654 Rls. 248,770 $
183 1391 ژاپن 90181100 دستگاههاي ا لکتروکارديوگرا ف 1,301 3,046,924,175 Rls. 248,526 $
184 1391 ژاپن 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,449 3,045,945,531 Rls. 248,446 $
185 1391 ژاپن 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 1,247 3,041,582,136 Rls. 138,369 $
186 1391 ژاپن 90021100 عدسي شيئي سوا رشده, ا زهرماده, برا ي دوربين عکاسي,پروژکتوريادستگاههاي بزرگ کردن عكس 248 3,034,559,953 Rls. 247,517 $
187 1391 ژاپن 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 5,028 3,026,242,893 Rls. 180,608 $
188 1391 ژاپن 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 36,231 3,004,755,916 Rls. 245,086 $
189 1391 ژاپن 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 12,311 2,977,794,021 Rls. 121,277 $
190 1391 ژاپن 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 1,156 2,973,661,497 Rls. 242,550 $
191 1391 ژاپن 90183230 سوزن بخيه بانخ ،تك سوزنه باسايزنخ صفر تا0/5ازنوع كات گوت پلين ،كات گوت كروميك ،نايلون ،سيلك ،پلي پروپيلن ،.... 213 2,965,967,045 Rls. 172,659 $
192 1391 ژاپن 32074020 شيشه به صورت ورقه ورقه Glass Flake)) با طول از 1/0 ميليکمتر لغايت 5/3 ميليکمتر و ضخامت 10 ميكرون و كمتر از آن 22,400 2,945,001,778 Rls. 119,838 $
193 1391 ژاپن 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 32,000 2,931,655,560 Rls. 158,400 $
194 1391 ژاپن 85269100 دستگاههاي کمک ناوبري را ديوئي 151 2,920,119,655 Rls. 238,183 $
195 1391 ژاپن 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 8,823 2,900,906,176 Rls. 236,616 $
196 1391 ژاپن 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 40,108 2,849,689,070 Rls. 232,876 $
197 1391 ژاپن 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 19,758 2,831,829,199 Rls. 115,360 $
198 1391 ژاپن 96084000 مدا دهاي خودکار يا نوكي 3,282 2,806,376,204 Rls. 163,703 $
199 1391 ژاپن 85332910 مقاومت را ه ا ندا ز وکنترل کننده سرعت موتورهاي ا لکتريکي 1,152 2,734,605,548 Rls. 111,353 $
200 1391 ژاپن 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 147 2,609,165,339 Rls. 167,295 $
مجموع کل
8,181,094,441,594 ريال
مجموع کل
566,087,708 دلار