آمار کل " واردات از" کشور "کامرون" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 کامرون 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 32,012 591,656,504 Rls. 48,259 $
2 1391 کامرون 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 16,950 253,699,834 Rls. 20,693 $
3 1391 کامرون 75062000 صفحه, ورق, نوا روورقه هاي نازک ا زآلياژه هاي نيکل 206 165,074,287 Rls. 13,464 $
4 1391 کامرون 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 70 112,700,000 Rls. 9,193 $
5 1391 کامرون 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 41 29,755,900 Rls. 2,427 $
6 1391 کامرون 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 60 11,942,200 Rls. 974 $
7 1391 کامرون 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 11 6,136,130 Rls. 501 $
مجموع کل
1,170,964,855 ريال
مجموع کل
95,511 دلار
[1]