آمار کل " واردات از" کشور "کانادا" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 کانادا 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 175,021 125,462,484,960 Rls. 10,233,482 $
2 1391 کانادا 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 17,099,167 116,920,280,651 Rls. 7,822,772 $
3 1391 کانادا 84212930 فيلترا ماده شده جهت ا ستفاده درست هاي تزريق خون وسرم 54,921 88,230,469,127 Rls. 5,716,700 $
4 1391 کانادا 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 3,293,974 57,285,066,898 Rls. 2,330,932 $
5 1391 کانادا 21069080 کمكمل غذايي، 94,136 45,663,105,669 Rls. 2,999,717 $
6 1391 کانادا 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 2,875,934 45,084,754,811 Rls. 2,275,876 $
7 1391 کانادا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 20,345 41,819,145,043 Rls. 1,993,371 $
8 1391 کانادا 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 2,777,130 34,341,715,408 Rls. 2,713,105 $
9 1391 کانادا 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 4,017 30,951,126,720 Rls. 1,745,676 $
10 1391 کانادا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 21,230 29,680,555,958 Rls. 1,213,871 $
11 1391 کانادا 84440000 ماشينکهاي اكسترودينگ (Extruding)، كشش (Drawing)، تكسچرينگ (Texturing) يا برش مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي. 7,505 27,797,180,470 Rls. 2,267,307 $
12 1391 کانادا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 62,898 26,628,577,379 Rls. 1,587,017 $
13 1391 کانادا 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 994,351 26,061,541,817 Rls. 1,061,224 $
14 1391 کانادا 30049031 مكمل هاي دارويي داراي توليد داخل مشابه مورد مصرف در دامپزشكي 41,200 19,280,921,782 Rls. 1,031,308 $
15 1391 کانادا 28100010 ا سيد بريک 900,000 19,105,033,492 Rls. 958,101 $
16 1391 کانادا 72292000 مفتول ا زفولادسيليکومنگنز. 1,030,112 18,941,174,160 Rls. 771,597 $
17 1391 کانادا 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 8,218 17,662,492,820 Rls. 1,440,660 $
18 1391 کانادا 05111000 اسپرم گاو 96 15,242,192,137 Rls. 1,176,103 $
19 1391 کانادا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 7,912 14,195,309,832 Rls. 578,267 $
20 1391 کانادا 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 51,450 13,694,818,542 Rls. 894,605 $
21 1391 کانادا 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 60,000 13,268,018,184 Rls. 1,082,220 $
22 1391 کانادا 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 1,715 13,174,822,442 Rls. 654,996 $
23 1391 کانادا 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 27,000 12,126,340,567 Rls. 989,098 $
24 1391 کانادا 85340000 مدا رهاي چاپي 17,193 12,002,277,368 Rls. 954,638 $
25 1391 کانادا 21061010 موا د پروتئيني تکستوره 400,000 10,967,265,531 Rls. 894,557 $
26 1391 کانادا 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 598,884 10,892,901,622 Rls. 540,549 $
27 1391 کانادا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 34,704 10,888,937,273 Rls. 888,168 $
28 1391 کانادا 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 8,581 10,329,550,401 Rls. 811,977 $
29 1391 کانادا 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از5ميلمترليكن نه بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,778,730 9,825,711,710 Rls. 801,445 $
30 1391 کانادا 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 29,510 9,448,930,535 Rls. 759,632 $
31 1391 کانادا 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,268 8,915,225,711 Rls. 608,495 $
32 1391 کانادا 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 29,400 8,811,211,069 Rls. 358,398 $
33 1391 کانادا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 1,342 7,969,668,700 Rls. 475,982 $
34 1391 کانادا 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 645 7,874,808,950 Rls. 406,524 $
35 1391 کانادا 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 576,000 7,845,903,144 Rls. 479,941 $
36 1391 کانادا 85256090 ساير دستگاههاي گيرنده فرستنده غيرمذكور 5,664 7,456,570,279 Rls. 814,916 $
37 1391 کانادا 85423200 حافظه ها 1,957 7,166,325,159 Rls. 331,965 $
38 1391 کانادا 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 24,225 6,856,175,015 Rls. 462,959 $
39 1391 کانادا 21033000 آرد و زبره خردل و خردل آماده 193,565 6,560,564,478 Rls. 453,591 $
40 1391 کانادا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 911 6,034,936,554 Rls. 401,661 $
41 1391 کانادا 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 40,000 5,545,530,000 Rls. 452,327 $
42 1391 کانادا 28364000 کربنات هاي پتاسيم 262,500 5,318,567,000 Rls. 312,235 $
43 1391 کانادا 30045019 سايردا روهاي دا را ي ويتامين يامحصولات 2936داراي توليد داخل بجز براي دام وطيور 3,763 5,142,429,398 Rls. 428,330 $
44 1391 کانادا 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 9,200 4,825,380,000 Rls. 393,587 $
45 1391 کانادا 29062900 الکلهاي حلقوي ومشتقات هالوژنه ، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آنها به صورت آروماتيک غير از الکل بنزيليک 5,000 4,753,304,025 Rls. 387,708 $
46 1391 کانادا 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييکه دا را يبيش ا زيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذکور 100 4,722,071,814 Rls. 192,447 $
47 1391 کانادا 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 89,205 4,546,572,753 Rls. 242,815 $
48 1391 کانادا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 19,000 4,531,328,724 Rls. 184,485 $
49 1391 کانادا 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 83,170 4,328,053,765 Rls. 353,022 $
50 1391 کانادا 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 10,580 4,286,663,907 Rls. 235,837 $
51 1391 کانادا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 21,000 4,281,673,259 Rls. 349,239 $
52 1391 کانادا 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 789,250 4,236,960,100 Rls. 345,592 $
53 1391 کانادا 35040000 پپتونکها و مشتقات آنها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آنها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم. 150,000 3,891,973,050 Rls. 317,453 $
54 1391 کانادا 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 2,745 3,817,111,694 Rls. 311,347 $
55 1391 کانادا 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 135 3,796,146,793 Rls. 309,637 $
56 1391 کانادا 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 4,793 3,734,794,397 Rls. 154,299 $
57 1391 کانادا 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 12,076 3,697,480,997 Rls. 216,433 $
58 1391 کانادا 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليک, همچنين تنظيم کننده ها 2,800 3,639,853,600 Rls. 334,054 $
59 1391 کانادا 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 17,820 3,319,012,027 Rls. 270,719 $
60 1391 کانادا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 6,513 3,279,866,190 Rls. 172,446 $
61 1391 کانادا 05119990 ساير محصولات حيوا ني غير خوراكي غيرمذکور در جاي ديگر 6 3,213,520,808 Rls. 262,114 $
62 1391 کانادا 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 3,956 3,177,995,207 Rls. 186,799 $
63 1391 کانادا 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 280 3,108,796,941 Rls. 253,572 $
64 1391 کانادا 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 8,167 3,088,885,589 Rls. 251,948 $
65 1391 کانادا 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 35 3,017,511,000 Rls. 246,127 $
66 1391 کانادا 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 5,470 2,991,400,812 Rls. 195,793 $
67 1391 کانادا 84295990 ماشين آلات گودبردا ري ،به قدرت بيش از 155اسب بخار ،فاقد قابليت چرخش 360درجه ،غير مذكور درجاي ديگر 3,382 2,912,688,990 Rls. 118,590 $
68 1391 کانادا 75061000 صفحه, ورق, نوا روورقه هاي نازک ا زنيکل, غيرممزوج. 9,841 2,895,873,082 Rls. 236,205 $
69 1391 کانادا 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 20,000 2,772,765,000 Rls. 226,164 $
70 1391 کانادا 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 259,302 2,701,884,458 Rls. 220,382 $
71 1391 کانادا 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غيرمذکور 300 2,675,564,205 Rls. 218,235 $
72 1391 کانادا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 66,000 2,606,916,453 Rls. 131,194 $
73 1391 کانادا 21069010 ا ستابيلايزر 17,135 2,512,920,755 Rls. 108,401 $
74 1391 کانادا 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 15,000 2,501,437,500 Rls. 204,032 $
75 1391 کانادا 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 42,000 2,367,733,656 Rls. 193,127 $
76 1391 کانادا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 33,738 2,289,053,945 Rls. 186,709 $
77 1391 کانادا 96100010 وايت برد (White Board) الكترونيكي با يا بدون كارت حافظه (Memory card) قابل اتصال به چاپگر يا كامپيوتر بدون نياز به كامپيوتر حين انجام كار 5,681 2,154,071,030 Rls. 175,699 $
78 1391 کانادا 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 487 2,083,870,861 Rls. 167,533 $
79 1391 کانادا 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 155 2,064,961,440 Rls. 168,431 $
80 1391 کانادا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 1,305 2,058,022,266 Rls. 167,865 $
81 1391 کانادا 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 2,060 1,938,962,288 Rls. 84,690 $
82 1391 کانادا 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 5,425 1,869,619,050 Rls. 152,497 $
83 1391 کانادا 29173990 سايرا سيدهاي پلي کربوکسيليک بودا ر.ا نيدريد.هالوژنورهاهاپرا کسيدهاپرا کسي ا سيدهاي آنهاومشتقات آنهاغيرمذکور 2,100 1,811,692,050 Rls. 147,773 $
84 1391 کانادا 85043190 سايرترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت حداكثر 1 KVAبجزترا نسفورماتورجريان , ولتاژوSMD غير از ترانسفورماتورهاي دي الکتريک مايع 2,900 1,728,374,619 Rls. 101,082 $
85 1391 کانادا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 87,730 1,723,318,602 Rls. 99,049 $
86 1391 کانادا 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 101,247 1,636,331,808 Rls. 133,469 $
87 1391 کانادا 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 4,990 1,621,693,282 Rls. 132,275 $
88 1391 کانادا 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 2,175 1,555,146,485 Rls. 126,847 $
89 1391 کانادا 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 300 1,551,603,646 Rls. 63,171 $
90 1391 کانادا 85065090 سايرقوه ها وباطريهاي باليتيوم بجزقوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 400 1,545,480,000 Rls. 63,618 $
91 1391 کانادا 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 27,490 1,513,251,093 Rls. 123,430 $
92 1391 کانادا 32064900 ساير موادرنگ كننده ،فرآورده هاغيرازلاجورد وفرآورده هاآن ،ليتوپون وساير پيگمانهاوفرآورده هاي آن 20,595 1,423,691,501 Rls. 116,125 $
93 1391 کانادا 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 36,130 1,351,203,235 Rls. 110,212 $
94 1391 کانادا 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 151 1,275,215,297 Rls. 73,765 $
95 1391 کانادا 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 18,292 1,222,132,300 Rls. 99,685 $
96 1391 کانادا 84431200 ماشينکآلات چاپ افست، با تغذيه صفحهکاي (Sheetfed) ، نوع دفتري (office) (با استفاده از صفحات (كاغذ) با يك طرف نه بيش از 22 سانتيمتر و طرف ديگر نه بيش از 36 سانتيمتر درحالت تا نشده) (قط متن فرانسه) 11,800 1,185,067,111 Rls. 96,661 $
97 1391 کانادا 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 107,386 1,158,321,852 Rls. 94,480 $
98 1391 کانادا 84324000 کودپخش کن 4,636 1,136,270,286 Rls. 92,681 $
99 1391 کانادا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 11,186 1,129,270,096 Rls. 92,110 $
100 1391 کانادا 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 157 1,127,090,088 Rls. 61,481 $
101 1391 کانادا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 314 1,099,396,490 Rls. 89,673 $
102 1391 کانادا 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 436 1,088,532,410 Rls. 88,787 $
103 1391 کانادا 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 1,000 1,062,564,307 Rls. 43,268 $
104 1391 کانادا 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 316 1,057,889,253 Rls. 86,288 $
105 1391 کانادا 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 40,000 1,038,792,406 Rls. 84,730 $
106 1391 کانادا 28230000 ا کسيدهاي تيتان 26,000 1,026,800,000 Rls. 83,752 $
107 1391 کانادا 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 500 1,011,141,678 Rls. 41,174 $
108 1391 کانادا 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 3,450 1,006,107,392 Rls. 82,064 $
109 1391 کانادا 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 1,408 986,146,552 Rls. 40,097 $
110 1391 کانادا 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 400 926,849,058 Rls. 75,599 $
111 1391 کانادا 28254000 ا کسيدوهيدروکسيدهاي نيکل 2,200 922,950,000 Rls. 75,281 $
112 1391 کانادا 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 10,000 915,000,000 Rls. 74,633 $
113 1391 کانادا 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 256 906,082,674 Rls. 73,906 $
114 1391 کانادا 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 1,850 904,416,030 Rls. 37,229 $
115 1391 کانادا 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 18,934 884,290,978 Rls. 79,096 $
116 1391 کانادا 05119910 نطفه زنده 2 883,012,731 Rls. 72,024 $
117 1391 کانادا 15141900 روغن غير خام كلزاياكانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسبك 78,414 880,092,171 Rls. 71,786 $
118 1391 کانادا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,388 855,974,839 Rls. 56,937 $
119 1391 کانادا 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 1,355 781,779,961 Rls. 43,299 $
120 1391 کانادا 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 40 732,742,474 Rls. 59,767 $
121 1391 کانادا 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 367 731,801,432 Rls. 59,690 $
122 1391 کانادا 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 49,060 708,726,410 Rls. 49,332 $
123 1391 کانادا 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 4,811 691,664,417 Rls. 28,140 $
124 1391 کانادا 28366000 کربنات باريم 104,000 686,650,000 Rls. 56,007 $
125 1391 کانادا 30063000 فرآوردهکهاي كدركننده براي آزمايشکهاي راديوگرافيك؛ معرفکهايي كه براي تشخيص مرض در وجود بيمار استعمال ميکشود 16 685,174,783 Rls. 27,900 $
126 1391 کانادا 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 4,500 683,418,616 Rls. 42,730 $
127 1391 کانادا 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 646,861,000 Rls. 52,762 $
128 1391 کانادا 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 12,700 639,110,963 Rls. 52,130 $
129 1391 کانادا 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 16,015 639,093,509 Rls. 52,128 $
130 1391 کانادا 32041600 مواد رنگي راكتيف و فرآوردهکها براساس اين مواد 9,200 634,615,841 Rls. 51,763 $
131 1391 کانادا 39139000 پليمرهاي طبيعي تغييريافته وپليمرهاي طبيعي غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 160 632,211,769 Rls. 51,567 $
132 1391 کانادا 84411000 ماشينهاي برش 12,500 599,140,800 Rls. 24,407 $
133 1391 کانادا 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 277 561,258,411 Rls. 26,121 $
134 1391 کانادا 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 895 558,139,058 Rls. 45,525 $
135 1391 کانادا 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 1,221 531,779,632 Rls. 28,358 $
136 1391 کانادا 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 4,366 527,720,165 Rls. 43,044 $
137 1391 کانادا 90119000 ا جزاء وقطعات ومتفرعات ميکروسکوپهاي اپتيکي مشمول 9011 37 522,076,046 Rls. 42,584 $
138 1391 کانادا 39199050 رولPVC چسب خورده باچسب پايه حلالي الي مخصوص لنت برق (log roll of adhesive coated)باپهناي بيشتراز 20سانتيمتر 50,531 514,118,563 Rls. 41,935 $
139 1391 کانادا 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 1,100 496,546,348 Rls. 32,268 $
140 1391 کانادا 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 9,900 478,901,000 Rls. 39,062 $
141 1391 کانادا 84439190 ساير اجزاء وقطعات چاپگرها ، ماشين هاي كپي ، فكس غير از كارتريج ليزري 7,422 470,693,215 Rls. 38,393 $
142 1391 کانادا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 35 469,308,065 Rls. 38,280 $
143 1391 کانادا 48042900 کاغذکرا فت برا ي کيسه هاي باظرفيت زياد(به ا ستثناي سفيدنشده ),قشرنزده, به شکل رول ياورق 48,500 460,542,977 Rls. 37,565 $
144 1391 کانادا 31059010 سايرکودهاي (ميکرو) معدني غيرمذكور 10,350 458,880,244 Rls. 37,429 $
145 1391 کانادا 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 17,796 449,045,630 Rls. 18,485 $
146 1391 کانادا 90261010 فلومتر 162 448,523,005 Rls. 32,865 $
147 1391 کانادا 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 49,500 440,829,732 Rls. 35,957 $
148 1391 کانادا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 6,524 429,122,155 Rls. 35,002 $
149 1391 کانادا 90131000 دوربينهاي نشانه گيري برا ي نصب روي ا سلحه; پريسکوپ; دوربينهاي طراحي شده بعنوا ن قطعات ماشينهاي اين فضل ياقسمت شانزدهم 12 426,458,110 Rls. 34,785 $
150 1391 کانادا 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 4,500 418,333,421 Rls. 17,041 $
151 1391 کانادا 29152920 ديکاستات سديم 17,500 406,678,553 Rls. 33,171 $
152 1391 کانادا 85322590 سايرخازنهاثابت بادي ا لکتريک ا زکاغذ ياا زموا د پلاستيکي بجزخازنSMD 880 393,799,354 Rls. 32,121 $
153 1391 کانادا 85462011 مقره عايق برق ازسراميك ،بدون قطعات فلزي ،مخصوص پستهاي فشارقوي ا ز63کيلوولت به بالا ا ز نوع غير بشقابي 5,787 358,758,161 Rls. 29,262 $
154 1391 کانادا 12092910 تخم چمن براي كشت 19,400 357,075,574 Rls. 29,125 $
155 1391 کانادا 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 100 356,437,985 Rls. 29,073 $
156 1391 کانادا 34059000 ساير جلاها,واكس ها و فرآورده هاي مشابه که در جاي ديگري مذکور نباشد 78 353,544,918 Rls. 28,837 $
157 1391 کانادا 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 14,288 347,800,813 Rls. 28,369 $
158 1391 کانادا 90330090 ساير قطعات ومتفرعات براي ماشين ها و وسايل و دستگاههاي فصل 90، كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 290 341,481,473 Rls. 27,853 $
159 1391 کانادا 90072000 پروژکتورهاي سينماتوگرا في 230 327,177,180 Rls. 13,308 $
160 1391 کانادا 21069070 جلبک کلرلاولگارس (ALGOMED ) به عنوا ن مکمل غذا يي 261 325,703,371 Rls. 26,566 $
161 1391 کانادا 04031090 ماست بجز فرآورده هاي تغذيه کودکان شيرخوا ر 13,820 322,213,109 Rls. 26,282 $
162 1391 کانادا 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 70 315,681,499 Rls. 25,749 $
163 1391 کانادا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 113 290,508,689 Rls. 23,696 $
164 1391 کانادا 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 235 283,246,431 Rls. 23,103 $
165 1391 کانادا 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 1,170 271,792,520 Rls. 22,169 $
166 1391 کانادا 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 650 268,788,000 Rls. 10,949 $
167 1391 کانادا 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 8,334 267,206,635 Rls. 21,795 $
168 1391 کانادا 76130000 ظروف آلومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 841 266,399,128 Rls. 20,437 $
169 1391 کانادا 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 700 258,759,360 Rls. 21,106 $
170 1391 کانادا 72221100 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده باسطح مقطع دا يره. 265 212,396,770 Rls. 17,324 $
171 1391 کانادا 84149020 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي معدني با هوا دهي بالاترا ز600CFM 115 212,279,661 Rls. 17,315 $
172 1391 کانادا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 560 209,777,152 Rls. 17,111 $
173 1391 کانادا 71141190 ساير طلاآلات يانقره آلات ازنقره بصورت غير مذكور درجاي ديگر 1,030 207,495,882 Rls. 16,925 $
174 1391 کانادا 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,600 201,025,125 Rls. 16,397 $
175 1391 کانادا 94056000 چرا غهاي تبليغاتي,علائم نورا ني,تابلوهاي نورا ني را هنما و ا شياء همانند 1,750 186,735,680 Rls. 15,231 $
176 1391 کانادا 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 20,000 186,601,980 Rls. 15,220 $
177 1391 کانادا 85141090 کوره ها وفرهاکه بامقاومت ا لکتريکي گرم مي شوندبجزکوره دندا نسازي 853 185,408,312 Rls. 15,123 $
178 1391 کانادا 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 45 178,205,575 Rls. 14,536 $
179 1391 کانادا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,703 173,141,655 Rls. 14,122 $
180 1391 کانادا 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 993 164,695,383 Rls. 13,434 $
181 1391 کانادا 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 130 160,460,975 Rls. 13,088 $
182 1391 کانادا 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 186 146,818,696 Rls. 7,773 $
183 1391 کانادا 84379000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پاك كردن ،جوركردن ،درجه بندي ،عمل اوردن ياآسياب کردن, غلات ،دانه هاياسبزيجات غلافدار خشك كرده 76 142,190,000 Rls. 5,797 $
184 1391 کانادا 29379000 ساير هورمونها،طبيعي ياساخته شده ازطريق سنتر،مشتقات آنهاومشابه هاي ساختاري آنها،غير مذكور درجاي ديگر . 30 131,547,537 Rls. 10,730 $
185 1391 کانادا 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 827 122,317,241 Rls. 9,977 $
186 1391 کانادا 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 989 117,126,568 Rls. 9,554 $
187 1391 کانادا 71142000 طلاآلات يانقره ا لات ا زفلزا ت معمولي دا را ي روکش ياپوشش ا زفلزا ت گرا نبها. 510 117,038,199 Rls. 9,546 $
188 1391 کانادا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 970 116,427,873 Rls. 9,497 $
189 1391 کانادا 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 19 109,889,290 Rls. 8,963 $
190 1391 کانادا 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 45 108,846,364 Rls. 8,878 $
191 1391 کانادا 44187100 پانل هاي سوارشده آماده براي پوشش كف هاي موزاييكي ازچوب . 9,300 108,715,571 Rls. 9,988 $
192 1391 کانادا 92089000 ا رکستريون, ارگ مکانيکي دسته دار، پرندگان مکانيکي خواننده ،اره هاي موسيقي وسايرآلات موسيقي تيپچه ،سوت ،بوق صدازدن وساير آلات صوتي دميدني بادهان . 550 105,125,778 Rls. 8,575 $
193 1391 کانادا 44012200 خرده يا ريزه چوب ا ز تيره غيرکاج 15,840 104,300,426 Rls. 8,507 $
194 1391 کانادا 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 9 98,725,306 Rls. 4,014 $
195 1391 کانادا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 40 97,950,143 Rls. 7,989 $
196 1391 کانادا 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 65 82,769,759 Rls. 6,751 $
197 1391 کانادا 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 253 76,444,269 Rls. 6,235 $
198 1391 کانادا 90184100 يونيت دندا نپزشکي,حتي توام با ساير تجهيزا ت دندانپزشکي روي يک پايه مشترک 700 71,278,720 Rls. 5,814 $
199 1391 کانادا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 412 71,163,155 Rls. 5,805 $
200 1391 کانادا 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 6 70,350,201 Rls. 5,738 $
مجموع کل
1,216,860,083,269 ريال
مجموع کل
79,273,014 دلار