آمار کل " واردات از" کشور "کرواسي" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 کرواسي 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 47,298 178,107,378,217 Rls. 7,242,564 $
2 1391 کرواسي 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 8,224 68,465,166,609 Rls. 2,787,556 $
3 1391 کرواسي 85308000 تجهيزات برقي علامت دادن ايمني ياكنترل ترافيك, براي جاده, راههاي آبي داخلي , تسهيلات پاركينگ، تاسيسات بندري ياباند فرودگاه 15,587 57,050,107,253 Rls. 2,322,038 $
4 1391 کرواسي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 28,161 42,259,963,294 Rls. 1,720,612 $
5 1391 کرواسي 85030020 ا نوا ع روتورمخصوص ژنرا تورنيروگاهي 43,527 26,300,730,186 Rls. 2,145,247 $
6 1391 کرواسي 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 7,276 24,992,396,877 Rls. 1,017,564 $
7 1391 کرواسي 30023010 واكسن نيوکاسل ( لاسوتا-ب 1 -روغني) براي دامپزشكي 7,542 19,259,036,994 Rls. 1,266,425 $
8 1391 کرواسي 90154000 آلات و دستگاههاي فتوگرا متري 1,572 15,369,688,142 Rls. 625,817 $
9 1391 کرواسي 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 4,601 13,649,497,154 Rls. 865,024 $
10 1391 کرواسي 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 4,394 11,010,029,425 Rls. 448,312 $
11 1391 کرواسي 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 10,944 8,280,945,835 Rls. 337,158 $
12 1391 کرواسي 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 23,600 5,016,427,400 Rls. 340,368 $
13 1391 کرواسي 85171890 ساير دستگاههاي تلفني غير از اقلام مشمول رديفهاي 85171100 لغايت 85171810 685 3,298,090,450 Rls. 134,282 $
14 1391 کرواسي 30023040 واكسن برونشيت براي دامپزشكي 985 2,438,950,000 Rls. 139,839 $
15 1391 کرواسي 84431100 ماشينکآلات چاپ افست، با تغذيه قرقرهکاي (Reelfed) 34,000 2,273,747,175 Rls. 185,461 $
16 1391 کرواسي 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 811 2,049,709,613 Rls. 83,456 $
17 1391 کرواسي 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,023 1,973,455,456 Rls. 80,235 $
18 1391 کرواسي 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 2,319 1,959,534,771 Rls. 159,832 $
19 1391 کرواسي 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 904 1,676,100,096 Rls. 68,242 $
20 1391 کرواسي 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليک, همچنين تنظيم کننده ها 23,830 1,269,590,815 Rls. 103,556 $
21 1391 کرواسي 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 400 1,128,681,410 Rls. 45,979 $
22 1391 کرواسي 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 8,220 1,125,535,070 Rls. 45,781 $
23 1391 کرواسي 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 31,600 1,116,001,572 Rls. 91,028 $
24 1391 کرواسي 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجي بيش از 8اينچ 5,075 1,104,685,468 Rls. 44,977 $
25 1391 کرواسي 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 279 435,100,793 Rls. 35,489 $
26 1391 کرواسي 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 152 381,420,509 Rls. 15,531 $
27 1391 کرواسي 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 8,400 290,951,279 Rls. 11,846 $
28 1391 کرواسي 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدکاميون و کاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربکس ،ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 173 198,848,260 Rls. 16,219 $
29 1391 کرواسي 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 136 156,215,312 Rls. 6,364 $
30 1391 کرواسي 84238100 ماشين آلات وا دوا ت توزين, که درجاي ديگرمذکورنباشدباظرفيت توزين حدا کثر30کيلوگرم 4 102,781,702 Rls. 4,185 $
31 1391 کرواسي 65061090 ساير كلاه هاي ايمني با ستثناء كلاه ضد آتش فاقد پنبه نسوز 800 68,050,962 Rls. 5,551 $
32 1391 کرواسي 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 585 65,544,381 Rls. 5,346 $
33 1391 کرواسي 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 25 28,586,327 Rls. 2,332 $
34 1391 کرواسي 30039010 ساير داروها ي غيرمذكور غيرازخرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 80 21,721,007 Rls. 1,772 $
35 1391 کرواسي 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 27 5,360,893 Rls. 437 $
36 1391 کرواسي 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 50 3,872,466 Rls. 158 $
مجموع کل
492,933,903,174 ريال
مجموع کل
22,406,583 دلار
[1]