آمار کل " واردات از" کشور "کنيا" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 کنيا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 996,006 69,569,327,718 Rls. 4,326,538 $
2 1391 کنيا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 281,804 17,286,078,361 Rls. 1,086,335 $
3 1391 کنيا 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 113,400 3,607,346,000 Rls. 146,891 $
4 1391 کنيا 06024000 درختچه گل رز (Rose)، حتي پيوندزده 2,700 1,177,874,685 Rls. 96,075 $
5 1391 کنيا 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 51,526 671,510,850 Rls. 54,773 $
6 1391 کنيا 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 3,780 578,309,800 Rls. 47,170 $
7 1391 کنيا 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 1,500 342,273,943 Rls. 27,918 $
8 1391 کنيا 68159100 سايرا شياءدا را ي منيزيت, دولوميت ياکروميت. 7,330 201,564,147 Rls. 16,441 $
9 1391 کنيا 03011900 ماهي هاي زنده زينتي آب شور 580 132,002,499 Rls. 10,767 $
10 1391 کنيا 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 2,500 71,299,955 Rls. 2,935 $
11 1391 کنيا 06021000 قلمه هاي ريشه نکرده و پيوندها 500 56,456,558 Rls. 2,306 $
12 1391 کنيا 39191030 نوا رچسب ا سپلايسينگ )نوا رچسب پلي ا سترفيلم 23 ميکرون جهت توليد نوا رکاست صوتي تصويري 3 2,969,433 Rls. 242 $
مجموع کل
93,697,013,949 ريال
مجموع کل
5,818,391 دلار
[1]